Seznam chyb opravených v aktualizaci .NET Framework 1.1 Service Pack 1 (SP1)

ÚVOD

V tomto článku jsou uvedeny chyby opravené v aktualizaci Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 (SP1).

Více informací o aktualizaci .NET Framework Service Pack 1 získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
885055 Jak získat aktualizaci .NET Framework 1.1 Service Pack 1

318785 Jak určit, které verze rozhraní .NET Framework jsou nainstalované a zda byly nainstalovány aktualizace Service Pack
Pokud se po instalaci této aktualizace Service Pack setkáváte s problémy, podívejte se na následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
899619 Instalace aktualizací Service Pack rozhraní .NET Framework neproběhne do konce, pokud byla nejprve nainstalována aktualizace zabezpečení MS05-004

Další informace o rozhraní .NET Framework a k čemu se toto rozhraní používá naleznete na následujících webech MSDN (Microsoft Developer Network):
Nejčastější dotazy (Frequently Asked Questions)
http://msdn2.microsoft.com/en-us/netframework/Aa497323.aspx
Přehled rozhraní .NET Framework (Overview of the .NET Framework)
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/zw4w595w(VS.71).aspx

Další informace

Aktualizace .NET Framework 1.1 Service Pack 1

818776 OPRAVA: Při použití rozhraní .NET Framework 1.1 může dojít ke změně rozložení ovládacího prvku na zděděném formuláři systému Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
824210 OPRAVA: V systému Windows Server 2003 se zobrazí chybová zpráva o závažné chybě prováděcího modulu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
824297 OPRAVA: Varianty typu VT_NULL nejsou úspěšně namapovány na typy odkazů společného jazykového modulu runtime v rozhraní Microsoft .NET Framework (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
837522 OPRAVA: Při pokusu o vytvoření instance komponenty obsluhované rozhraním .NET se může zobrazit chybová zpráva E_INVALIDARG (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
836989 OPRAVA: Při spuštění uživatelského kódu založeného na rozhraní .NET Framework 1.1 v částečně důvěryhodném prostředí se zobrazí chybová zpráva oznamující výjimku zabezpečení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
835405 OPRAVA: Při použití rozhraní .NET Framework 1.1 hlásí ovládací prvek DataGrid nesprávný počet řádků, pokud je změněný sloupec skryt pomocí posuvníku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
835847 OPRAVA: Uživatelský ovládací prvek rozhraní Windows Forms se netiskne a nezobrazuje se v aplikaci Internet Explorer v náhledu před tiskem (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
829986 OPRAVA: Při zařazování mezi modely COM a COM+ nejsou správně zpracovávány vnitřně zaregistrované argumenty (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
828884 OPRAVA: Aplikace využívající rozhraní .NET Framework, která obsahuje objekt MSChart a byla vytvořena v sadě Visual Studio .NET 2003, je pomalá (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
828295 OPRAVA: Chybová zpráva Výjimka zabezpečení: index PermissionToken neodpovídá indexu v sadě m_unrestrictedPermSet (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
825680 OPRAVA: Mohou se zobrazovat chybové zprávy o nedostatku paměti, přestože je stále k dispozici poměrně velké množství fyzické paměti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
823473 Aplikace v jazyce Visual Basic .NET používající příkaz ReDim může být nečekaně ukončena (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
823445 OPRAVA: Klienti CAO (Client Activated Object) propojení pomocí programu Soapsuds.exe mohou vrátit chybu oznamující výjimku zrušení serializace (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
823201 OPRAVA: Aplikace využívající model COM+ může být při vytvoření objektu pomocí atributu SynchronizationAttribute pomalá (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
818982 OPRAVA: Chybová zpráva oznamující výjimku modelu COM (neshodu typů) při předání parametru VARIANT ze spravovaného kódu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
817703 Kombinovaný instalační balíček s opravami hotfix 818981, 818982 a 822878 pro rozhraní .NET Framework 1.1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
813340 OPRAVA: Chybová zpráva System.NullReferenceException: object reference not set to an instance of an object (System.NullReferenceException: odkaz na objekt není nastaven na instanci objektu) při implementaci optimalizace JIT a použití plovoucí desetinné čárky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
811672 OPRAVA: Chybová zpráva oznamující neošetřenou výjimku při spuštění aplikace používající platný kód v jazyce C (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
839616 OPRAVA: Hodnota vlastnosti SelectedIndex ovládacího prvku ComboBox se po nastavení textu pomocí vlastnosti Text nezmění (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
839424 OPRAVA: Seznam členství ve skupinách je po přidání členů skupin pomocí oboru názvů System.DirectoryServices rozhraní .NET Framework ořezaný (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
839289 OPRAVA: Halda GC je po použití třídy System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider rozhraní .NET Framework poškozená (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
836874 OPRAVA: Při použití rozhraní ADO.NET dojde občas k výjimce System.ArgumentOutOfRangeException (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
839047 OPRAVA: Při předávání objektů COM jako parametrů VARIANT v rozhraní Microsoft .NET Framework 1.1 nemusí být vrácena paměť (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
838301 OPRAVA: Pokud je nástroji Csc.exe předáno mnoho odkazů na soubory, nemůže docházet k událostem služby WMI (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
837634 OPRAVA: Při otevření více dialogových oken pomocí aplikace Visual Studio .NET v počítači Tablet PC se systémem Windows XP Tablet PC Edition přestane aplikace reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
837033 OPRAVA: V aplikaci Internet Explorer nelze stáhnout sestavení využívající rozhraní .NET Framework (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
836798 OPRAVA: Při stahování sestavení v aplikaci vytvořené pomocí rozhraní .NET Framework 1.1 dochází k zablokování (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
836612 OPRAVA: Zděděný formulář rozhraní Windows Forms se při úpravě pomocí sady Visual Studio .NET 2003 zmenší (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
835480 OPRAVA: Při změně velikosti sloupce v aplikaci využívající rozhraní .NET Framework 1.1 Windows Forms nemusí být správně překreslen ovládací prvek DataGrid (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
835361 OPRAVA: Při nastavení vlastnosti Visible ovládacího prvku DataGrid na hodnotu False je ovládací prvek DataGrid v rozhraní .NET Framework 1.1 nadále viditelný (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
834672 OPRAVA: Problémy s výkonem v situaci, kdy aplikace s více podprocesy volá metodu PerformanceCounter.NextValue (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
834608 OPRAVA: Chybová zpráva oznamující existenci více ovládacích prvků se stejným ID při dynamickém přidávání uživatelských ovládacích prvků z mezipaměti do webových formulářů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
834104 Chyba aplikace ASP.NET v rozhraní .NET Framework při spuštění v počítači s více procesory a používání třídy ArrayList (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
833326 CHYBA: Tabulka hash v rozhraní .NET Framework 1.1 zdánlivě bez omezení narůstá (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
832705 OPRAVA: Při použití specifických klávesových zkratek v ovládacím prvku DataGrid se může zobrazit chybová zpráva (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
832597 OPRAVA: Při spuštění aplikace využívající rozhraní .NET Framework může dojít k chybě v souboru Vbc.exe nebo Csc.exe (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
831730 OPRAVA: Chybová zpráva InvalidOperationException ... Load factor too high (InvalidOperationException ... Příliš vysoký faktor zatížení) při použití kolekce Hashtable (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
831263 OPRAVA: Pomalý výkon spravovaných aplikací využívajících rozhraní Windows Forms s vysokou hodnotou čítače # Induced GC (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
831150 Chybová zpráva o neplatném stavu zobrazení pro stránku neposkytuje dostatek informací k odstranění problému (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
830789 OPRAVA: Metoda webové služby protokolu RPC (Remote Procedure Call) ignoruje vlastnost RequestElementName třídy SoapRpcMethodAttribute, pokud v rozhraní .NET Framework 1.1 název metody obsahuje pomlčku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
830698 OPRAVA: Vygenerované sestavení nemusí obsahovat emitované atributy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
829977 Při použití modelu COM+ 1.0 v počítači se systémem Windows 2000 Service Pack 4 není vracena paměť (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
829615 OPRAVA: Překrývající se formuláře s ovládacím prvkem DataGrid jsou při aktualizaci zdroje dat v rozhraní .NET Framework 1.1 automaticky zobrazeny na popředí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
828943 OPRAVA: Volání interop modelu COM může vrátit nesprávnou hodnotu HRESULT (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
828099 OPRAVA: V aplikaci pro systém Windows v rozhraní .NET Framework 1.1 nejsou správně seřazena data v ovládacím prvku DataGrid (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
827801 OPRAVA: Událost Page_Load je v rozhraní Microsoft .NET Framework 1.1 spuštěna dvakrát (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
827558 OPRAVA: Hostitel IEHost provádí volání zpět na port 80 v situaci, kdy je aplikace Internet Explorer navázána na jiný port než 80 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
827210 OPRAVA: Chybová zpráva: System.ExecutionEngineException occurred in an unknown module (V neznámém modulu došlo k výjimce System.ExecutionEngineException) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
827035 OPRAVA: Pokud aplikace provede neplatnou operaci, přestane technologie ASP.NET reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
826981 OPRAVA: Chybová zpráva oznamující výjimku při pokusu o získání přístupu k vlastnosti RTF ovládacího prvku RichTextBox (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
826945 OPRAVA: Klávesová zkratka ALT+TAB nepřesune nadřazené okno do popředí, pokud nadřazený formulář obsahuje ovládací prvek ToolTip (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
826497 Formulář pro systém Windows obsahující ovládací prvky TextBox a ComboBox nezobrazuje rozevírací nabídku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
826368 Nelze spouštět události služby WMI ze starších verzí instrumentovaného sestavení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
825082 Chyba NullReferenceException při použití kombinovaných typů enum třídy FlagsAttribute v ovládacích prvcích ASP.NET (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
824680 Ovládací prvek PhoneCall nevykresluje znaménko plus v telefonních číslech (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
824336 OPRAVA: Vlastní čítače výkonu nepublikují data o výkonu do služby WMI (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
823274 OPRAVA: Pokud proměnná prostředí DEVPATH v projektu sady Visual Studio .NET 2003 odkazuje na sdílenou složku v síti, dochází k narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
823140 OPRAVA: Ve spravované aplikaci provádějící volání z modelu COM do modelu COM+ může dojít k narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
822734 OPRAVA: Po upgradu na rozhraní .NET Framework 1.1 se nezobrazují ovládací prvky ValidationSummary a Validator (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
821536 OPRAVA: Při pokusu o vytvoření formuláře systému Windows dědícího z formuláře systému Windows, který obsahuje datovou sadu, dochází k výjimce System.ArgumentException (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
821349 OPRAVA: Vnořené znaky Null mohou obejít vyžadované ověření skriptu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
821157 OPRAVA: Při zavedení knihovny DLL do adresního prostoru 0x33A20000 a odeslání požadavku na stránku ASP.NET se zobrazí chybová zpráva oznamující, že serverová aplikace není k dispozici (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
821155 Dávková kompilace na pozadí může v případě vyčerpání fondu podprocesů způsobit zablokování (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
820743 OPRAVA: Čítače výkonu technologie ASP.NET nemohou spočítat více než 113 zavedených součástí AppDomain (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
819792 OPRAVA: Skript JScript volá v sadě Visual Studio .NET 2003 z metody IVsaEngine.Close metodu GC.Collect (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
818803 Příznaky balíčku oprav hotfix pro technologii ASP.NET v rozhraní .NET Framework 1.1 po vydání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
811532 OPRAVA: Program pro import ovládacích prvků ActiveX rozhraní Windows Forms (Aximp.exe) nesprávně zpracovává výchozí hodnoty (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
823030 OPRAVA: Ovládací prvek DataGrid byl přizpůsoben sekci 508 amerického zákona Rehabilitation Act Amendments z roku 1998 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
833612 OPRAVA: Chybová zpráva oznamující neplatný kód ukazatele (0) při volání metody AppendChild s prázdným parametrem ve skriptu Smartnav.js v rozhraní .NET Framework 1.1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
829487 OPRAVA: Při stisknutí kombinace kláves SHIFT+ŠIPKA DOLŮ se v ovládacím prvku DataGrid zruší výběr (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
829585 OPRAVA: Pracovní proces ASP.NET hostící vzdálený server může způsobit vysoké využití procesoru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
836092 Klienti WML mohou obdržet duplicitní kolekci QueryString nastavenou pomocí vlastnosti Form.Action (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
834280 OPRAVA: Chyba NullReferenceException v rozhraní .NET Framework 1.1 při použití metody, která má jako parametr výchozí hodnotu Null (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
833047 OPRAVA: Přístupové klávesy jsou v aplikaci Windows Forms s rozhraním MDI (Multiple-Document Interface) aktivovány na nesprávných formulářích (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
833050 OPRAVA: Pokud ovladač ODBC nepodporuje funkci SQLGetInfo(SQL_SEARCH_PATTERN_ESCAPE), zobrazí se v sadě Visual Studio .NET chybová zpráva oznamující, že index se nacházel mimo hranice pole (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
839588 OPRAVA: Při volání metody Read z třídy XmlTextReader v prostředí ASP.NET se zobrazí výjimka System.ArgumentOutOfRangeException (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
831575 OPRAVA: Při analýze prvků appinfo ve schématech XML vzrůstá využití procesoru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
832757 OPRAVA: Při pokusu o provedení transformace XSLT pomocí šablony stylů XSLT, která používá funkci pro formátování čísla, dochází k výjimce System.Xml.Xsl.XsltException (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
822956 OPRAVA: Při použití více instancí třídy XmlValidatingReader dochází k poklesu výkonu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
818777 OPRAVA: Třída XmlTextReader vytváří výjimku běhu při čtení dokumentu ve formátu XML (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
839462 OPRAVA: Sestavení využívající rozhraní .NET Framework 1.1 může po spuštění nástroje Native Image Generator (Ngen.exe) při nedostatku paměti přestat reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
839577 OPRAVA: V podřízeném formuláři MDI se nelze posunout dolů pomocí šipky dolů u svislého posuvníku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
839174 OPRAVA: Při pokusu o pozastavení nebo zastavení služby systému Windows se zobrazí chyba 1053 oznamující, že služba nereagovala včas na požadavek na spuštění nebo řízení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
836691 OPRAVA: Pokud je v ovládacím prvku DataGrid v rozhraní .Net Framework 1.1 vybráno více řádků, není text zadávaný do ovládacího prvku Edit viditelný (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
823951 OPRAVA: Při volání objektu odvozené třídy ServicedComponent pomocí objektu COM Callable Wrapper se zobrazí chyby oznamující narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
822411 OPRAVA: Kumulativní oprava hotfix pro zprávy XML v prostředí .NET Framework 1.1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
836144 OPRAVA: U počítačů, ve kterých je spuštěno rozhraní .NET Framework 1.1 s aktualizací Service Pack 1, může množství zpráv čekajících na potvrzení myší zablokovat počítač (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
835815 OPRAVA: U počítače, ve kterém je spuštěno rozhraní .NET Framework 1.1, se poloha tabulky v okně liší od polohy jezdce na posuvníku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
831018 OPRAVA: Po provedení vzdáleného volání klienta objektu MBR (Marshal-by-reference) v modulu .NET Framework 1.1 Remoting přestane server reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
824629 OPRAVA: Po připojení k serveru, ve kterém jsou spuštěny služby Windows SharePoint Services nebo server SharePoint Portal Server 2003, nejsou odstraněny dočasné soubory (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
821758 OPRAVA: Funkce Server.Transfer nevyvolá funkci IsPostBack v rozhraní .NET Framework 1.1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
825709 Při použití více asynchronních událostí se zobrazí chybová zpráva s oznámením, že došlo k výjimce System.ExecutionEngineException (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 867460 - Poslední kontrola: 11. 1. 2008 - Revize: 1

Váš názor