Jak nainstalovat a konfigurovat zařízení Bluetooth v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2

Souhrn

Chcete-li nainstalovat zařízení Bluetooth, stačí jej připojit. Systém Microsoft Windows XP s aktualizací Service Pack 2 (SP2) obsahuje ovladače pro mnoho zařízení Bluetooth. Jestliže systém Windows nerozpozná zařízení Bluetooth, můžete jej přesto používat pomocí generické softwarové podpory v systému Windows nebo můžete použít ovladač dodaný výrobcem zařízení. Chcete-li přidat zařízení Bluetooth do počítače, můžete použít Průvodce přidáním zařízení Bluetooth. Chcete-li nakonfigurovat připojení Bluetooth, použijte položku Zařízení Bluetooth v ovládacích panelech.

Můžete se připojit k síti ad hoc mezi zařízeními Bluetooth pomocí sítě PAN (Personal Area Networking). Při použití sítě PAN používá počítač a jiná zařízení Bluetooth ke komunikaci síť TCP/IP. Pokud máte zařízení Bluetooth, které podporuje síť s vytáčeným připojením, můžete je použít jako modem. Pomocí Průvodce přidáním tiskárny můžete bezdrátově používat tiskárnu Bluetooth. A nakonec můžete mezi počítači nebo zařízeními schopnými komunikace pomocí technologie Bluetooth přenášet soubory. Tento článek obsahuje podrobné postupy k těmto úkolům.

ÚVOD

Tento článek popisuje postup při instalaci a konfiguraci zařízení Bluetooth v systému Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2).

Poznámka: Jestliže nainstalujete adaptér Bluetooth, který systém Windows XP SP2 nepodporuje, postupujte podle doporučení výrobce tohoto adaptéru.

Při instalaci adaptéru Bluetooth, který je na seznamu podporovaných adaptérů pro systém Microsoft Windows XP s aktualizací Service Pack 2 (SP2), jde pouze o připojení takového zařízení. Před vytvořením připojení není nutná žádná konfigurace.

Jakmile nainstalujete podporovaný adaptér Bluetooth do systému Windows XP SP2, stane se adaptér aktivní spolu s následujícími komponentami společnosti Microsoft:
 • Microsoft Bluetooth Enumerator
  Tato komponenta uvádí výčet zařízení Bluetooth a jejich možností.
 • Zařízení Bluetooth (síť PAN)
  Tento ovladač podporuje připojení mezi zařízeními pomocí sítě PAN.
 • Zařízení Bluetooth (rozhraní TDI RFCOMM)
  Tato komponenta podporuje telefonické připojení k síti (DUN). Rovněž podporuje ostatní typy připojení mezi zařízeními.
 • Služba pro podporu technologie Bluetooth (BthServ)
  Tato služba udržuje a aktualizuje informace o párování zařízení. Provádí také jiné funkce související s funkcemi Bluetooth.
Tyto komponenty jsou po instalaci adaptéru Bluetooth k dispozici ve Správci zařízení. Jsou rovněž nainstalovány další ovladače a komponenty.

Další informace

Podpora radiostanice Bluetooth

Jestliže k počítači připojíte adaptér Bluetooth, který systém Windows nerozpozná, může systém poskytnout generickou softwarovou podporu. Pokud bude docházet k problémům s generickou softwarovou podporou, můžete nainstalovat ovladač jiného výrobce dodaný s adaptérem Bluetooth.

Další informace o ovladačích radiostanic Bluetooth obsažených v systému Windows XP s aktualizací SP2 získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:

841803 Seznam ovladačů radiostanic Bluetooth obsažených v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

zpět na začátek

Konfigurace a zařízení

Nastavení zařízení Bluetooth můžete konfigurovat v ovládacím panelu Zařízení Bluetooth. Pomocí panelu Zařízení Bluetooth můžete provést jednu nebo několik následujících akcí:
 • Přidání nebo odebrání zařízení
 • Zobrazení vlastností zařízení
 • Změna možností Bluetooth
 • Přidání portu COM
V ovládacím panelu Zařízení Bluetooth jsou na kartě Zařízení zobrazena všechna zařízení, která jsou v počítači aktuálně nakonfigurována. Pomocí karty Zařízení můžete přidat zařízení, odebrat zařízení nebo zobrazit vlastnosti zařízení.

zpět na začátek

Vlastnosti zařízení

Jestliže zobrazíte vlastnosti zařízení Bluetooth, zobrazí se následující informace:
 • Typ zařízení
 • Hardwarová adresa adaptéru Bluetooth
 • Datum a čas posledního připojení
 • informace o používání klíče pro párování se zařízením
Můžete také změnit název, který systém Windows používá pro dané zařízení. Tato změna ovlivní také název používaný Průvodcem přenesením souborů pomocí rozhraní Bluetooth a funkcí Přidat modem.

Na kartě Služby jsou zobrazeny informace o službách, které toto zařízení podporuje. Pokud k počítači připojíte například telefon nebo digitální diář (PDA) s technologií Bluetooth, můžete na této kartě zjistit porty COM dostupné pro synchronizaci. Na této kartě se také mohou zobrazit internetová vytáčená síťová připojení. Můžete také vybrat služby, které chcete použít.

zpět na začátek

Možnosti

Karta Možnosti v ovládacím panelu Zařízení Bluetooth nabízí možnosti, které řídí zjišťování a připojování zařízení k počítači. Hlavní možnost je Zapnout zjišťování. Umožňuje zařízením zjistit počítač, aby bylo možné vytvořit připojení.

Tato karta dále obsahuje následující možnosti:
 • Povolit zařízením Bluetooth připojení k tomuto počítači
  Toto zaškrtávací políčko určuje, zda se k počítači mohou připojit nějaká zařízení. Není-li zaškrtnuto, není možné k počítači připojit žádné zařízení.
 • Zobrazit upozornění, když se bude chtít připojit nové zařízení Bluetooth
  Toto zaškrtávací políčko určuje, zda obdržíte upozornění v případě, že se zařízení pokusí připojit k vašemu počítači. Není-li zaškrtnuto, upozornění odesláno nebude.
Další možnosti na kartě Možnosti umožňují vypnout nebo zapnout ikonu Bluetooth v oznamovací oblasti a obnovit výchozí nastavení.

zpět na začátek
Zjišťování
Počítač s podporou technologie Bluetooth obvykle zjistí ostatní zařízení. Pokud počítač pracuje jako zařízení, stačí tedy pouze zapnout možnost Zapnout zjišťování. Vhodné je tuto možnost zapnout například v případě, kdy je počítač připojen k jinému počítači sítí PAN. Jsou-li počítače připojeny sítí PAN, musí mít jeden z nich zapnuto zjišťování.

Ve výchozím nastavení není zjišťování v systému Windows XP SP2 zapnuto, protože zjistitelné zařízení Bluetooth může být méně bezpečné než nezjistitelné zařízení. Pokud nebudete chtít, aby jiné zařízení Bluetooth počítač zjistilo, doporučujeme nezaškrtávat políčko Zapnout zjišťování. Jakmile je připojení dokončeno, průvodce přidáním zařízení automaticky vypne zjišťování.

zpět na začátek

Přidání portu COM

Můžete přidat port pro příchozí data, který bude přijímat spojení ze zařízení Bluetooth, nebo můžete přidat port pro odchozí data, který bude vytvářet spojení se zařízením Bluetooth. Chcete-li připojit zařízení Bluetooth pomocí portu COM, postupujte takto:
 1. Konfiguraci portu COM nastavte pomocí konfiguračních možností portu ve Správci zařízení.

  Správnou rychlost dat a další nastavení zjistíte v dokumentaci k aplikaci, kterou chcete prostřednictvím tohoto připojení používat.
 2. Port COM v aplikaci nastavte na číslo portu zadané na poslední stránce Průvodce přidáním zařízení Bluetooth.

  Toto číslo portu je také uvedeno na kartě Porty COM v ovládacím panelu Zařízení Bluetooth.
Zařízení Bluetooth, která používají port COM, vyžadují v počítači zvláštní aplikace. Obvykle jsou dodávány se samotným zařízením. Můžete je také získat od výrobce zařízení. Chcete-li nastavit v aplikaci používání portu COM, postupujte podle pokynů v dokumentaci k dané aplikaci.

zpět na začátek

Hardware

Karta Hardware v ovládacím panelu Zařízení Bluetooth obsahuje seznam zařízení Bluetooth nainstalovaných v počítači. Jde o tentýž seznam jako v kategorii Radiostanice Bluetooth ve Správci zařízení. Jestliže v seznamu vyberete zařízení a kliknete na tlačítko Vlastnosti, zobrazí se stejné vlastnosti jako ve Správci zařízení.

zpět na začátek

Přidání zařízení

Jakmile do počítače přidáte zařízení Bluetooth, dojde k výměně informací o adrese. Někdy také dojde k výměně přístupových hesel. Tento proces je znám jako párování nebo vázání dvou zařízení. Při přidávání zařízení musí být jedno ze zařízení zjistitelné. U některých je možné zjištění vypnout a zapnout, jiná jsou vždy zjistitelná. Například některé počítačové myši jsou vždy zjistitelné.

Pokud budete chtít technologií Bluetooth spojit dva počítače, musí mít počítač přidávaný jako zařízení zapnuto zjišťování. Zjišťování můžete zapnout pomocí karty Možnosti v ovládacím panelu Zařízení Bluetooth.

zpět na začátek

Kroky, které je třeba provést v počítači

Chcete-li přidat zařízení, postupujte v počítači takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Spustit, zadejte příkaz bthprops.cplc a pak klikněte na tlačítko OK.
 2. Na kartě Nastavení Bluetooth klikněte na tlačítko Přidat.
 3. V Průvodci přidáním zařízení Bluetooth kliknutím zaškrtněte políčko Zařízení je nastaveno a připraveno k rozpoznání a pak klikněte na tlačítko Další.

  Poznámka: Na tlačítko Další bude možné kliknout až po zaškrtnutí políčka Zařízení je nastaveno a připraveno k rozpoznání. Zařízení, které má vypnuto zjišťování, nelze při hledání najít.

  Po kliknutí na tlačítko Další bude počítač hledat všechna zjistitelná zařízení v dosahu. Po dokončení hledání se zařízení objeví v průvodci.
 4. Klikněte na zařízení, které chcete přidat, a potom klikněte na tlačítko Další.

  Po výběru požadovaného zařízení můžete zadat jeho klíč. Klíč je kód, který slouží k řízení přístupu k zařízení. Používání klíče může zlepšit zabezpečení připojení. Přidávané zařízení však nemusí klíč vyžadovat.
Jakmile zadáte klíč, pokusí se počítač připojit k zařízení a ověřit tento klíč. Jakmile se připojíte k jinému počítači, zobrazí se zpráva, že se počítače zkoušejí spojit.

zpět na začátek

Kroky, které je třeba provést v zařízení

Po provedení postupu v počítači zadejte klíč do zařízení Bluetooth. Je-li tímto zařízením počítač, zobrazí se zpráva s oznámením, že žádáte připojení. V počítači, který přidáváte jako zařízení Bluetooth, postupujte takto:
 1. Kliknete na zprávu s oznámením, že požadujete připojení.

  Bude spuštěn Průvodce přidáním zařízení Bluetooth, v němž bude k dispozici pole pro zadání klíče.
 2. Zadejte tento klíč. Můžete si také nechat klíč vygenerovat.
Po ověření klíče bude připojení dokončeno. Zařízení bude v počítači viditelné. Je-li zařízením jiný počítač, bude v prvním počítači viditelný jeho název.

Na poslední stránce Průvodce přidáním zařízení Bluetooth můžete vypnout zjišťování počítačů, které přidáváte jako zařízení. Ve výchozím nastavení je zjišťování vypnuto, aby počítač nebyl vždy zjistitelný.

zpět na začátek

Po přidání zařízení

Po přidání se zařízení zobrazí v ovládacím panelu Zařízení Bluetooth. Můžete zobrazit vlastnosti zařízení a prozkoumat nabízené služby, změnit název zařízení nebo zjistit jiné informace. Můžete také navázat připojení.

zpět na začátek

Připojení k síti PAN

Síť PAN je síť ad hoc mezi zařízeními Bluetooth. Všechna zařízení, se kterými chcete v síti pracovat, musí síť PAN podporovat, aby ji bylo možné vytvořit. Chcete-li se připojit k síti PAN, můžete použít libovolný z následujících postupů:
 • V nabídce ikony Bluetooth na hlavním panelu klikněte na možnost Připojit k síti PAN.
 • V ovládacím panelu Síťová připojení dvakrát klikněte na ikonu Síťové připojení Bluetooth.
 • V podokně Síťové úlohy v okně Síťová připojení klikněte na položku Zobrazit síťová zařízení Bluetooth.
Každá z těchto metod otevře dialogové okno Zařízení Bluetooth pro síť PAN. V něm jsou uvedena zařízení, ke kterým se lze připojit. Pomocí možností v dolní části dialogového okna můžete také zařízení přidat či odebrat.

Chcete-li vytvořit připojení, klikněte na zařízení, k němuž se chcete připojit, a pak klikněte na tlačítko Připojit. Po dokončení připojení bude mezi počítačem a druhým zařízením k dispozici síť TCP/IP. (Jestliže kliknete na zařízení, které je již připojeno, změní se tlačítko Připojit na Odpojit.)

Poznámka: Pokud jsou obě zařízení v síti PAN počítače se systémem Windows XP, jde o spojení bod k bodu (point-to-point) a nebude možné použít jeden počítač jako směrovač do sítě LAN nebo do Internetu. K tomu je potřeba síťový přístupový bod (NAP).

Systém Windows používá k přiřazování adres počítačům v síti ad hoc automatické přiřazování adres APIPA (Automatic Private IP Addressing). Pokud použije přiřazování APIPA, není nutný protokol DHCP. Chcete-li zobrazit adresu APIPA, zadejte do příkazového řádku příkaz ipconfig a pak stiskněte klávesu ENTER. Zobrazí se výstup podobný následujícímu textu:
<![CDATA[
Adaptér Ethernet – síťové připojení Bluetooth:
Přípona DNS podle připojení . :
Autokonfigurace adresy IP. . . : 169.254.143.66
Maska podsítě . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Výchozí brána . . . . . . . . . :
Na kartě Obecné v dialogovém okně Stav najdete rychlost připojení a informace o přenosech paketů připojení. Karta Podpora je stejná jako u jiných síťových připojení. Pomocí karty Podpora můžete zobrazit informace o IP adresách či podrobnosti o připojení nebo opravit připojení.

zpět na začátek

Přidání modemu

V systému Windows XP SP2 můžete zařízení Bluetooth, které podporuje síť s telefonickým připojením, přidat jako modem. Postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Spustit, zadejte příkaz telephon.cpl a klikněte na tlačítko OK.
 2. Na kartě Modemy klikněte na tlačítko Přidat.

  Otevře se dialogové okno Vybrat zařízení Bluetooth.
 3. Kliknutím vyberte zařízení Bluetooth, které chcete používat jako modem.
Jestliže nakonfigurujete systém Windows na zjišťování modemů a bude připojen adaptér Bluetooth, otevře systém Windows dialogové okno Vybrat zařízení Bluetooth automaticky, jakmile zjistí zařízení Bluetooth, které podporuje síť s telefonickým připojením.

Po výběru zařízení můžete zařízení nakonfigurovat pomocí panelu Možnosti telefonu a modemu. Chcete-li se připojit k Internetu, můžete vytvořit nové připojení ve složce Síťová připojení.

zpět na začátek

Poznámky k podpoře modemu

 • Systém Windows XP automaticky generuje klíč pro připojení mezi mobilním telefonem a počítačem. Můžete použít tento klíč nebo zadat svůj vlastní. Klíče mohou mít až 16 znaků. Klíč musí být zadán do 30 sekund, jinak se ověření nemusí zdařit.
 • Některé mobilní telefony již klíč mají. Pokud tomu tak je, zadejte klíč do průvodce připojením Bluetooth.
 • Bluetooth není zabezpečená bezdrátová technologie. Data mohou vidět i jiná zařízení či počítače, které jsou v dosahu.
 • Pokud mobilní telefon nepodporuje síť s vytáčeným připojením, nebude jej možné nainstalovat pomocí Průvodce přidáním hardwaru. K instalaci telefonu použijte ovládaví panel Zařízení Bluetooth.
 • Je-li mobilní telefon připojen jako modem, objeví se ve Správci zařízení jako modem.
zpět na začátek

Přidání tiskárny

Systém Windows XP SP2 podporuje tiskárny Bluetooth. K funkcím tiskárny získáte přístup pomocí Průvodce přidáním tiskárny. Chcete-li jej spustit, klikněte na tlačítkoStart, klikněte na položku Tiskárny a faxy a pak klikněte na tlačítko Přidat tiskárnu.

Pokud v průvodci vyberete možnost Tiskárna Bluetooth, bude počítač hledat tiskárny Bluetooth. Jakmile nějakou najde, budete ji moci vybrat a nainstalovat. Chcete-li nainstalovat tiskárnu, je třeba nainstalovat její ovladače, jako u každé jiné tiskárny.

Po instalaci tiskárny se v jejím dialogovém okně Vlastnosti na kartě Porty port tiskárny zobrazí jako virtuální port tiskárny Bluetooth.

zpět na začátek

Přenos souboru

K přenosu jednotlivých souborů mezi počítačem a jiným zařízením Bluetooth můžete použít Průvodce přenesením souborů pomocí rozhraní Bluetooth. Můžete například přenášet soubory mezi počítačem a mobilním telefonem nebo digitálním diářem. Soubory můžete také přenášet mezi dvěma počítači, které používají technologii Bluetooth.

zpět na začátek

Odeslání souboru

Chcete-li odeslat soubor do jiného počítače, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte příkaz %windir%\system32\fsquirt.exe a klikněte na tlačítko OK.
 2. Na stránce Chcete odeslat nebo přijmout soubor? Průvodce přenesením souborů pomocí rozhraní Bluetooth klikněte na přepínač Odeslat soubor a pak klikněte na tlačítko Další.
 3. Na stránce Vyberte, kam chcete soubor odeslat klikněte na tlačítko Procházet, klikněte na počítač nebo zařízení, do kterého chcete soubor poslat, a klikněte na tlačítko Další.

  Poznámka: Pokud připojení k druhému zařízení již používá klíč, nebude k dispozici políčko Použít klíč.
 4. Na stránce Vyberte soubor, který chcete odeslat klikněte na tlačítko Procházet a vyberte soubor, který chcete odeslat.

  Poznámka: Je možné odeslat vždy pouze jeden soubor. Neklepejte na tlačítko Další, dokud nebude nastaveno přijímací zařízení na příjem souboru. Pokud přijímací zařízení není připraveno na příjem souboru, přenos se nezdaří.
 5. Jakmile bude přijímací počítač či zařízení připraveno přijmout soubor, klikněte na tlačítko Další.
zpět na začátek

Příjem souboru

Chcete-li přijmout soubor z jiného počítače, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte příkaz %windir%\system32\fsquirt.exe a klikněte na tlačítko OK.
 2. V Průvodci přenesením souborů pomocí rozhraní Bluetooth klikněte na přepínač Přijmout soubor a potom klikněte na tlačítko Další.

  Zobrazí se zpráva Systém Windows čeká na přijetí souboru.
 3. V odesílajícím počítači klikněte na tlačítko Další. Přenos bude zahájen.

  Poznámka: Během přenosu se v odesílajícím počítači zobrazí indikátor průběhu. Pokud přenášíte soubor do počítače se systémem Windows XP, zobrazí se indikátor průběhu také v Průvodci přenesením souborů pomocí rozhraní Bluetooth.
 4. Na stránce Uložit přijatý soubor zadejte požadovaný název souboru do pole Název souboru, po kliknutí na tlačítko Procházet vyberte umístění, kam chcete soubor uložit, a klikněte na tlačítko Další.
zpět na začátek
Vlastnosti

ID článku: 883259 - Poslední kontrola: 4. 7. 2013 - Revize: 1

Váš názor