Soubor Boot.ini a pravidla a použití názvů cest ARC

Tento článek byl dříve publikován CZ102873
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek vysvětluje konvence specifikací ARC (Advanced RISC Computing), které definují cestu k instalaci systému Windows NT pro platformy Intel x86 a RISC. Článek se skládá z následujících částí:

 • Porovnání cest ARC pro platformy x86 a RISC
 • Rozdíly mezi syntaxemi MULTI(X) a SCSI(X) a jejich použití
 • Příklady cest ARC pro platformy x86 a RISC

Porovnání cest ARC pro platformy x86 a RISC

Cesta ke každé instalaci systému Windows NT je pro platformy x86 popsána v jednom řádku souboru Boot.ini, zatímco pro platformy RISC je k určení jedné instalace systému Windows NT použita sada čtyř řádků v možnostech spuštění firmwaru počítače. Pokud je v počítači platformy x86 více instalací systému Windows NT, obsahuje soubor Boot.ini jednu cestu ARC pro každou instalaci. Během procesu spouštění počítače se zobrazí nabídka spuštění, ve které můžete zvolit instalaci, kterou chcete spustit.

Existují dva základní tvary, ve kterých lze cestu ARC zobrazit. První začíná řetězcem MULTI(), druhá řetězcem SCSI(). Oba tvary se používají pro platformy x86. Pro platformy RISC lze použít pouze tvar s řetězcem SCSI():

Platforma x86

Následující příklady znázorňují dvě možné cesty ARC v souboru Boot.ini:
multi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)\<adresář_winnt>

nebo

scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)\<adresář_winnt>
,

kde X, Y, Z a W jsou čísla, která označují položku vlevo.

Oba výše uvedené příklady cesty ARC umožňují systému Windows NT vyhledat adresář %SystemRoot% a načtením souborů umístěných v tomto adresáři dokončit proces spouštění počítače. Další informace naleznete v níže uvedené části Rozdíly mezi syntaxemi MULTI(X) a SCSI(X) a jejich použití.

Platforma RISC

Architektura platformy RISC vyžaduje, aby firmware ukazoval na různé oblasti systému. Proto se cesta ARC k jedné instalaci systému Windows NT skládá ze skupiny čtyř definic s cestami ARC (na rozdíl od jednořádkové definice cesty ARC pro platformy x86). Každá cesta ARC, která tvoří jednu ze čtyř definic, začíná řetězcem SCSI() uvedeným za názvem definice:

  SYSTEMPARTITION scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)  OSLOADER scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)\os\<adresář_nt>\osloader.exe  OSLOADPARTITION scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)  OSLOADFILENAME \<adresář_winnt>				


Následující část vysvětluje každý řádek výše uvedené skupiny čtyř řádků.

Definice 1 (SYSTEMPARTITION):
Definuje cestu k oddílu SYSTEMPARTITION, malému oddílu používajícímu systém souborů FAT (File Allocation Table), který obsahuje soubory OSLOADER.EXE a HAL.EXE:

scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)


Definice 2 (OSLOADER):
Definuje cestu k souboru OSLOADER. Tato cesta je stejná jako cesta SYSTEMPARTITION, obsahuje však popisovač cesty:

scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)\os\<adresář_nt>\osloader.exe
,
kde <adresář_nt> označuje adresář, ve kterém je umístěn soubor OSLOADER.EXE.


Definice 3 (OSLOADPARTITION):
Definuje spouštěcí oddíl, který obsahuje zbytek systémových souborů systému Windows NT:

scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)


Definice 4 (OSLOADFILENAME):

Definuje název instalačního adresáře systému Windows NT (adresář_winnt) bez písmene jednotky:

\<adresář_winnt>


Rozdíly mezi syntaxemi MULTI(X) a SCSI(X) a jejich použití

Syntaxe MULTI(X)

Syntaxe MULTI(X) zápisu cesty ARC se používá pouze pro platformy x86. V operačním systému Windows NT verze 3.1 je tato cesta platná pouze pro jednotky IDE nebo ESDI. V systému Windows NT verze 3.5, 3.51 a 4.0 je platná také pro jednotky SCSI.

Syntaxe MULTI(X) udává systému Windows NT, že by měl načtení systémových souborů přenechat systému BIOS počítače. To znamená, že operační systém bude při hledání a načítání souboru NTOSKRNL.EXE a všech dalších souborů potřebných ke spuštění systému Windows NT používat volání systému BIOS s přerušením (INT) 13.

Parametry X, Y, Z a W mají následující význam:

 • X je pořadové číslo adaptéru a měl by mít vždy hodnotu 0 (důvod je uveden níže).
 • Y má vždy hodnotu 0 (nula), pokud cesta ARC má syntaxi MULTI(), protože syntaxe MULTI() vyvolá přerušení INT 13, jak je popsáno výše, a proto nepotřebuje informace o parametru DISK().
 • Z je pořadové číslo disku v adaptéru a obvykle má hodnotu mezi 0 a 3.
 • W je číslo oddílu. Všem oddílům jsou přiřazena čísla, s výjimkou oddílů typu 5 (Rozšířený oddíl systému MS-DOS) a typu 0 (nepoužitý), přičemž jsou nejprve očíslovány primární oddíly a potom logické jednotky. Poznámka: Prvním platným číslem pro parametr W je 1, na rozdíl od parametrů X, Y a Z, které začínají nulou.
Teoreticky lze tuto syntaxi použít ke spuštění systému Windows NT v libovolné jednotce v systému. To by ale vyžadovalo, aby byly všechny jednotky správně identifikovány pomocí standardního rozhraní přerušení INT 13, protože podpora pro tuto identifikaci je pro různé řadiče disku různá a většina systémů BIOS identifikuje prostřednictvím přerušení INT 13 pouze jeden řadič disku. Ve skutečnosti lze tuto syntaxi bezpečně použít pouze tehdy, spouští-li se systém Windows NT z prvních dvou jednotek připojených k primárnímu řadiči disku nebo z prvních čtyř jednotek v případě použití dvoukanálového řadiče EIDE.

V systému používajícím výhradně rozhraní IDE je možné syntaxi MULTI() použít až pro čtyři jednotky na primárním a sekundárním kanálu dvoukanálového řadiče.

V systému používajícím výhradně rozhraní SCSI je možné syntaxi MULTI() použít pro první dvě jednotky v prvním řadiči SCSI (tj. v řadiči, jehož systém BIOS je načten jako první).

V systému s rozhraním SCSI i IDE je možné syntaxi MULTI() použít pouze pro jednotky IDE v prvním řadiči.

Syntaxe SCSI(X)

Syntaxe SCSI() se používá pro platformy RISC i x86 a ve všech verzích systému Windows NT. Použití zápisu SCSI() označuje, že systém Windows NT načte ovladač spouštěcího zařízení a pomocí tohoto ovladače získá přístup ke spouštěcímu oddílu.

Pro platformy x86 se používá ovladač zařízení NTBOOTDD.SYS, který lze nalézt v kořenovém adresáři systémové jednotky (obecně jednotky C) a který je kopií ovladače zařízení pro právě používaný řadič jednotky.

Pro platformy RISC je ovladač vestavěn do firmwaru, jak požadují standardy RISC, a proto není požadován žádný soubor.

Parametry X, Y, Z a W mají při použití syntaxe SCSI() následující význam:

 • X je pořadové číslo adaptéru zjištěného ovladačem NTBOOTDD.SYS.
 • Y je identifikátor ID rozhraní SCSI cílového disku.
 • Z je číslo logické jednotky (LUN) rozhraní SCSI cílového disku. Toto číslo je téměř vždy 0 (nula).
 • W je číslo oddílu. Všem oddílům jsou přiřazena čísla, s výjimkou oddílů typu 5 (Rozšířený oddíl systému MS-DOS) a typu 0 (nepoužitý), přičemž jsou nejprve očíslovány primární oddíly a potom logické jednotky.

  Poznámka: Prvním platným číslem pro parametr W je 1, na rozdíl od parametrů X, Y a Z, které začínají nulou.
Při použití syntaxe SCSI() závisí hodnota parametru X na ovladači NTBOOTDD.SYS. Každý ovladač SCSI má v systému Windows NT svou vlastní metodu řazení řadičů, i když toto řazení obvykle odpovídá pořadí, v jakém jsou systémy BIOS v řadičích načítány (tj. je-li systém BIOS načten).

Je-li v počítači více řadičů, které používají odlišné ovladače zařízení, měli byste při určování hodnoty parametru X počítat pouze ty řadiče, které používají ovladač NTBOOTDD.SYS. Je-li v počítači například řadič Adaptec 2940 (který používá ovladač AIC78XX.SYS) a Adaptec 1542 (který používá ovladač AHA154X.SYS), parametr X bude mít hodnotu 0. Změní se však soubor NTBOOTDD.SYS:

 • Pokud zavedete systém Windows NT z jednotky Adaptec 2940, bude soubor NTBOOTDD.SYS kopií souboru AIC78XX.SYS.
 • Pokud zavedete systém Windows NT z jednotky Adaptec 1542, bude soubor NTBOOTDD.SYS kopií souboru AHA154X.SYS.

Příklady cest ARC pro platformy x86 a RISC

Dále jsou uvedeny příklady platných cest ARC. První dva příklady jsou cesty ARC pro platformu x86. Třetí příklad byl získán z jedné spouštěcí položky v počítači DEC Alpha AXP 150 platformy RISC, měl by však být správný pro všechny počítače platformy RISC s podobnou konfigurací jednotek.

Poznámka: Pokud soubor BOOT.INI obsahuje více cest ARC a počítač používá několik různých řadičů SCSI, jak je uvedeno v příkladech 1 a 2 níže, je třeba zkopírovat příslušný ovladač SCSI do kořenového adresáře systémového oddílu (zpravidla jednotka C) do souboru s názvem NTBOOTDD.SYS dříve, než počítač vypnete a pokusíte se spustit instalaci systému Windows NT z jednotky, která je připojena k druhému řadiči SCSI. Důvodem je skutečnost, že soubor NTBOOTDD.SYS je vždy uložen v systémovém oddílu bez ohledu na jednotku, ve které je umístěna další instalace systému Windows NT.

Příklad 1: Několik řadičů SCSI

Jedná se o příklad počítače platformy x86 s následujícími nainstalovanými jednotkami a řadiči:

 • Dva řadiče SCSI Adaptec 2940, každý se dvěma pevnými disky o velikosti 1 GB s ID 0 a 1.
 • Jeden řadič SCSI Adaptec 1542 se dvěma pevnými disky o velikosti 1 GB s ID 0 a 4.
Každý pevný disk má jeden oddíl, který je primární a má velikost 1 GB. Pro potřeby vysvětlení tohoto příkladu jsou oddíly očíslovány od 1 do 6, oddíly 1 a 2 určují disky 1 a 2 připojené k řadiči Adaptec 2940, oddíly 3 a 4 disky připojené k druhému řadiči Adaptec 2940 a oddíly 5 a 6 disky připojené k řadiči Adaptec 1542. V souboru Boot.ini bude zahrnuta jedna z následujících cest ARC v závislosti na tom, ve kterém oddílu byl nainstalován systém Windows NT. Tento příklad předpokládá, že systém Windows NT je nainstalován v adresáři s názvem WINNT35:

Systém Windows NT nainstalovaný v odpovídající cestě ARC

Oddíl1(1. řadič Adaptec 2940) multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35Oddíl2(1. řadič Adaptec 2940) multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINNT35Oddíl3(2. řadič Adaptec 2940) scsi(1)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35Oddíl4(2. řadič Adaptec 2940) scsi(1)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WINNT35Oddíl 5(řadič Adaptec 1542)   scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35Oddíl6(řadič Adaptec 1542)   scsi(0)disk(4)rdisk(0)partition(1)\WINNT35				


POZNÁMKY: Pro oddíly 3 a 4 je soubor NTBOOTDD.SYS kopií souboru AIC78XX.SYS, pro oddíly 5 a 6 je kopií souboru AHA154X.SYS. Jako alternativu k cestám ARC oddílu 1 a 2 můžete použít následující cesty za předpokladu, že soubor NTBOOTDD.SYS je kopií ovladače AIC78XX.SYS:

Systém Windows NT nainstalovaný v odpovídající cestě ARC

Oddíl1 (1. řadič Adaptec 2940) scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35Oddíl2 (1. řadič Adaptec 2940) scsi(0)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WINNT35				


Instalační program systému Windows NT ovšem pro tyto dvě první jednotky vždy používá syntaxi MULTI().

Příklad 2: Smíšené prostředí s rozhraními IDE a SCSI

Jedná se o příklad počítače platformy x86 s následujícími nainstalovanými jednotkami a řadiči:

 • Dvoukanálový řadič EIDE se třemi jednotkami 1 GB; dvě jednotky na primárním a jedna na sekundárním kanálu.
 • Řadič SCSI Adaptec 2940 s jediným pevným diskem 4 GB s ID 3.
Tři jednotky EIDE obsahují po jednom oddílu velikosti 1 GB, jednotka SCSI obsahuje čtyři oddíly po 1 GB. Pro potřeby vysvětlení tohoto příkladu jsou oddíly očíslovány od 1 do 7, kde oddíly 1 a 2 určují disky 1 a 2 na primárním kanálu řadiče EIDE, oddíl 3 určuje disk na sekundárním kanálu a oddíly 4, 5, 6 a 7 určují disky v jednotce SCSI. Soubor BOOT.INI obsahuje jednu z následujících cest ARC v závislosti na oddílu, ve kterém je nainstalován systém Windows NT. Tento příklad předpokládá, že systém Windows NT je nainstalován v adresáři s názvem WINNT35:

Systém Windows NT nainstalovaný v odpovídající cestě ARC

Oddíl 1 (prim. kanál EIDE) Multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35Oddíl 2(prim. kanál EIDE) multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINNT35Oddíl3 (sekun. kanál EIDE) multi(0)disk(0)rdisk(2)partition(1)\WINNT35Oddíl4 (řadič Adaptec 2940)  scsi(0)disk(3)rdisk(0)partition(1)\WINNT35Oddíl 5 (řadič Adaptec 2940)  scsi(0)disk(3)rdisk(0)partition(2)\WINNT35Oddíl6 (řadič Adaptec 2940)  scsi(0)disk(3)rdisk(0)partition(3)\WINNT35Oddíl7 (řadič Adaptec 2940)  scsi(0)disk(3)rdisk(0)partition(4)\WINNT35				


POZNÁMKY: Zavedení systému Windows NT z jednotek 4 až 7 vyžaduje, aby byl soubor NTBOOTDD.SYS kopií souboru AIC78XX.SYS.

Příklad 3: Spouštěcí proměnné pro počítač DEC Alpha AXP 150

V počítači RISC jsou všechny spouštěcí cesty definovány firmwarem. Při vytváření nové spouštěcí položky pro počítač na platformě RISC zjišťuje firmware řadou dotazů správnou definici cesty. Proto pokud neupravujete spouštěcí položku, která nefunguje, neměli byste pro počítač na platformě RISC nikdy přímo upravovat cestu ARC.

Následující příklad zobrazuje spouštěcí položku pro počítač DEC Alpha AXP 150 s jedním pevným diskem s ID 0, který je rozdělen do následujících oddílů:

 • jeden systémový oddíl o velikosti 4 MB,
 • jeden spouštěcí oddíl o velikosti 396 MB.
Systém Windows NT je nainstalován ve spouštěcím oddílu v adresáři WINNT35. Adresář OSLOADER má také název OS\WINNT35, ale je umístěn v systémovém oddílu. Spouštěcí položka má následující hodnoty:

  SYSTEMPARTITION scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)  OSLOADER scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\os\winnt35\osloader.exe  OSLOADPARTITION scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)  OSLOADFILENAME \WINNT35				
3.10 kbfaqw2ksetup
Vlastnosti

ID článku: 102873 - Poslední kontrola: 12/04/2015 09:37:27 - Revize: 3.0

Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows NT Server 3.5, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.1, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbusage KB102873
Váš názor