Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Textové soubory větší než 65536 řádků nelze importovat do aplikací Excel 97, Excel 2000, Excel 2002 a Excel 2003

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Souhrn
V aplikacích Microsoft Excel 97 pro systém Windows, Microsoft Excel 2000, Microsoft Excel 2002 a Microsoft Office Excel 2003 nemohou být textové soubory obsahující více než 65536 řádků otevřeny celé. Nelze otevřít tyto soubory, protože tyto verze aplikace Microsoft Excel jsou limitovány počtem 65536 řádků. Pokud otevřete soubor, který obsahuje více dat než tento limit, textový soubor je po řádku 65536 zkrácen a zobrazí se chybová zpráva:
Soubor nebyl načten celý.
Můžete však použít pro otevření souboru makro a automaticky rozdělit text na několik listů.

Poznámky

Verze aplikace Excel starší než aplikace Excel 97 mají limit 16384 řádků.

Verze aplikace Excel novější než aplikace Excel 2003 mají limit 1048576 řádků.
Další informace
Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci, bez jakékoli záruky výslovně uvedené nebo odvozené, včetně, bez omezení, odvozených záruk vztahujících se k obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že uživatel je obeznámený s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky, a s nástroji použitými pro vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci technické podpory společnosti Microsoft mohou vysvětlit funkce určité procedury, nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo vytvářet procedury podle konkrétních požadavků uživatele. Následující vzorové makro vyzve ke zvolení názvu textového souboru a potom načte soubor do paměti. Pokud je počet řádků větší, než je limit 65536 řádků pro list aplikace Excel, makro rozdělí soubor do několika listů. Toto makro lze použít pouze pro textové soubory, nelze je použít pro soubory jiného formátu. Makro nefunguje u souborů ve formátu databáze.

Vzhledem k tomu, že je to makro, jeho použití může být znatelně pomalejší, než klepnutí na příkaz Otevřít v nabídce Soubor.
  'Všechny řádky začínající apostrofem (') jsou komentáře,  'které nejsou nutné pro spuštění makra.				
  Sub LargeFileImport()   'Deklarace proměnných   Dim ResultStr As String   Dim FileName As String   Dim FileNum As Integer   Dim Counter As Double   'Vyžádání názvu souboru od uživatele   FileName = InputBox("Zadejte název textového souboru, např.: test.txt")   'Ověření zadání neprázdného vstupu od uživatele   If FileName = "" Then End   'Získání dalšího dostupného čísla popisovače souboru   FileNum = FreeFile()   'Otevření textového souboru pro vstup   Open FileName For Input As #FileNum   'Vypnutí aktualizace obrazovky   Application.ScreenUpdating = False   'Vytvoření nového sešitu s jedním listem   Workbooks.Add template:=xlWorksheet   'Nastavení čítače na hodnotu 1   Counter = 1   'Ukončení při dosažení konce souboru   Do While Seek(FileNum) <= LOF(FileNum)     'Zobrazení čísla importovaného řádku na stavovém řádku     Application.StatusBar = "Import řádku " & _       Counter & " textového souboru " & FileName     'Uložení jednoho řádku textu ze souboru do proměnné     Line Input #FileNum, ResultStr     'Uložení dat z proměnné do aktivní buňky     If Left(ResultStr, 1) = "\\" Then       ActiveCell.Value = "'" & ResultStr     Else       ActiveCell.Value = ResultStr     End If          'Pro verze starší než Excel 97 změňte číslo 65536 na 16384     If ActiveCell.Row = 65536 Then       'Je-li to poslední řádek, přidat nový list       ActiveWorkbook.Sheets.Add     Else       'Není-li to poslední řádek, posun o jednu buňku dolů       ActiveCell.Offset(1, 0).Select     End If     'Zvětšení čítače o 1     Counter = Counter + 1   'Začít znovu na začátku cyklu 'Do While'   Loop   'Zavření otevřeného textového souboru   Close   'Odebrání zprávy ze stavového řádku   Application.StatusBar = False  End Sub				
Poznámka: Makro nerozdělí data do sloupců. Po použití tohoto makra můžete potřebovat použít příkaz Text do sloupců v nabídce Data pro rozdělení dat dle potřeby.Pokud spouštíte toto makro v počítači Macintosh a pokoušíte se otevřít soubor uložený na ploše, je potřeba před název souboru vložit
Pevný disk:Desktop Folder:
kde Pevný disk je název pevného disku. Upozorňujeme na mezeru mezi slovy Desktop a Folder.
97 8.00 5.00a 5.00c import ascii xl97 xl7 xl5 XL XL2007 Excel2007
Vlastnosti

ID článku: 120596 - Poslední kontrola: 11/27/2007 18:15:00 - Revize: 4.2

Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Excel 2007

 • kbhowto kbimport kbcode KB120596
Váš názor
/html>html>>ody>" src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">t=">p;did=1&t=">