Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Podpora velkých pevných disků IDE v systému Windows

Tento článek byl dříve publikován CZ126855
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Pokud tento článek nepopisuje potíže, které máte s vaším hardwarem, naleznete další informace o hardwaru na webu na následující adrese:
Souhrn
Systém Windows 95/98 podporuje jedním z následujícíchzpůsobů použití pevných disků IDE větších než 504 MB(1 024 cylindrů):

  1. Podpora rozšíření přerušení INT13h systémem ROM BIOS (například Logical Block Addressing neboli LBA).
  2. Podpora sběrnicového adaptéru pevného disku (řadiče pevného disku) rozšíření přerušení INT13h (například LBA)

  1. Použití pouze prvních 1 024 cylindrů jednotky
  2. Podpora ovladače pro reálný režim pro překlad geometrie disku

Pokud použijete kterýkoli z prvních třech výše uvedených způsobů, je používánovladač disků IDE pro chráněný režim systému Windows 95/98 (Esdi_506.pdr).Pokud použijete ovladač pro reálný režim pro překlad geometrie disku, je 32bitovýpřístup umožněn ovladačem Esdi_506.pdr pouze tehdy, pokud použijete verzi 6.03nebo vyšší ovladačů XBIOS programu OnTrack Disk Manager. Další informaceo programu Disk Manager získáte od odborné pomocispolečnosti OnTrack.

POZNÁMKA: Další informace o systému souborů FAT32, který je k dispozici v systémuWindows 95/98, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
154997Popis systému souborů FAT32
Další informace
K pevným diskům IDE používajícím rozhraní AT Attachment (ATA)je přistupováno pomocí služeb přerušení INT13h systému AT ROM BIOS.Rozhraní IDE poskytuje systému BIOS informace o kapacitě pevného diskuve formě počtu cylindrů, hlav a sektorů na stopu (CHS).

Velikost sektorů je vždy 512 bajtů, takže kapacitu pevného disku IDEje možné vypočítat pomocí následujícího vzorce:
cylindry x hlavy x sektory na stopu x 512 (bajtů na sektor) = kapacita

Rozhraní přerušení INT13h systému BIOS podporuje až 1 024 cylindrů,255 hlav a 63 sektorů na stopu. Rozhraní IDE podporuje až 65 536 cylindrů,16 hlav a 255 sektorů na stopu. Aby byla zajištěna kompatibilní komunikacemezi systémem BIOS a rozhraním IDE, musí být použit nejmenší společnýjmenovatel pro 1 024 cylindrů, 16 hlav a 63 sektorů na stopu. Pokud jsoupro přístup k pevnému disku použity služby rozhraní INT13h, může býtnejvětší přístupná kapacita disku 504 MB a je určenatakto:
1 024 cylindrů x 16 hlav x 63 sektorů na stopu x 512 = 528 482 304 bajtů neboli 504 MB

POZNÁMKA: Někteří výrobci pevných disků uvažují 1 MB jako 1 000 000 bajtůa proto 528 482 304 bajtů by bylo považováno 528 MB. Ve standardnímprogramátorském prostředí i v systémech MS-DOS a Windows 95/98 je ale 1 MBroven 1 048 576 bajtům, takže 528 482 304 bajtů odpovídá 504 MB.

Pevné disky IDE větší než 504 MB požadují více než 1 024 cylindrů v pamětiCMOS (nebo je možné použít více než 63 sektorů na stopu, cožje ale velmi neobvyklé). Výsledkem je to, že disky takové velikostinejsou kompatibilní s rozhraním přerušení INT13h systému BIOSa nemůže být využita celá jejich kapacita, pokud řadič takového diskuneposkytuje překlad geometrie disku. Protože většina řadičů IDE překladgeometrie neposkytuje, jsou pevné disky IDE téměř vždy omezeny na 1 024 cylindrůz důvodu omezení systému AT ROM BIOS.

POZNÁMKA: Řadiče rozhraní SCSI obvykle používají ovladač nebovlastní systém ROM BIOS, kterým při komunikaci s pevným diskem SCSInahrazují systém AT ROM BIOS počítače a nejsou proto omezeny počtem1 024 cylindrů (504 MB). Disky ESDI používají funkce přerušení INT13h systémuBIOS ROM k poskytování vlastního překladu geometrie disku tak, aby bylo dosaženokompatibility s rozhraním ATA. Při použití pevných disků IDE je někdy možnénastavit v paměti CMOS počítače plný počet cylindrů disku, ale i nadále budeplatné omezení systému ROM BIOS na 1 024cylindrů.

Systémy MS-DOS a Windows 95/98 podporují disky IDE překračujícíkapacitu 504 MB (1 024 cylindrů) buď pomocí překladu geometrie disku,nebo rozšířením LBA. Překlad geometrie disku je implementován ovladačisystému BIOS, které překládají skutečnou geometrii disku IDE na geometrii,která vyhovuje omezením přerušení INT13h systému BIOS. Rozšíření LBAje implementováno systémem BIOS nebo řadičem pevného disku, který překládáinformace CHS předávané systému BIOS na 28bitovou logickou adresu,kterou používá pevný disk k načtení dat.

Pro přístup k pevnému disku IDE o kapacitě větší než 504 MB (1 024 cylindrů) v systému MS-DOSnebo Windows 95/98 použijte jednu z následujících možností:

Podpora systému ROM BIOS pro rozšíření přerušení INT13h

Aktualizujte systém ROM BIOS počítače na verzi, která podporuje rozšířenípřerušení INT13h. Systém BIOS podporující rozšíření LBA poskytuje automatickýpřeklad geometrie pevných disků IDE, které jsou konfigurované na více než 1 024 cylindrů.Takto je umožněno rozdělení a formátování celého disku v systému MS-DOS neboWindows 95/98 a použití ovladače pro chráněný režim systému Windows 95 pro 32bitovýpřístup k disku.

POZNÁMKA: Další informace o možnostech aktualizace systému ROM BIOSči povolení podpory rozšíření LBA v paměti CMOS vám poskytne výrobce počítače.Další informace o nastavení informací CHS pro pevný disk v paměti CMOS vám poskytnevýrobce pevného disku.

Další informace o rozšířeních přerušení INT13H naleznete v následujících článcíchznalostní báze Microsoft Knowledge Base:
122052Definice rozšíření Logical Block Addressing (LBA)

153550Omezení velikosti oddílu pevného disku na 8 GB

Podpora rozšíření přerušení INT13h řadiče pevných disků

Pořiďte si řadič pevných disků, který podporuje rozšíření přerušení INT13Hnebo provádí překlad geometrie disku. Tak bude umožněno rozdělení a formátovánícelého disku v systému MS-DOS nebo Windows 95/98 a použití ovladačepro chráněný režim systému Windows 95 pro 32bitový přístup k disku.

POZNÁMKA: Další informace o možnostech zakoupení řadiče pevných disků, kterýpodporuje rozšíření přerušení INT13h nebo provádí překlad geometrie, vám poskytne výrobcevašeho pevného disku nebo řadiče pevných disků.

Podpora ovladače pro reálný režim pro překlad geometrie

Pro překlad geometrie disku je možné použít software jiných výrobců.Mezi příklady takového softwaru patří SpeedStor společnostiStorage Dimensions, EZ-Drive společnosti Micro House a Disk Manager společnostiOnTrack Computer Systems.

Pokud použijete verzi 6.03 nebo vyšší ovladačů XBIOS programu OnTrack Disk Manager,(hlavní spouštěcí záznam i ovladače v souboru CONFIG.SYS musí být verze 6.03 nebo vyšší),bude ovladač pro chráněný režim systému Windows 95/98 (Esdi_506.pdr) získávat informaceo aktuální geometrii a přepočítávací faktor od ovladače OnTrack pomocí rozhraní API definovanéhove specifikaci ovladačů XBIOS programu OnTrack Disk Manager. V tomto případě bude v systémuWindows 95/98 k dispozici 32bitový přístup k disku.

Pokud použijete verzi ovladačů XBIOS programu OnTrack Disk Manager nižší než 6.03 nebojiný nástroj jiného výrobce, bude ovladač Esdi_506.pdr uvolněn z paměti a přístup k disku buderealizován v reálném režimu pomocí rozhraní přerušení INT13h systému BIOS. V tomto případěbudete sice mít přístup k disku ze systému Windows, ale bude k němu přistupováno pomocí režimukompatibility systému MS-DOS.

POZNÁMKA: Program Disk Manager 6.03 je podporován v chráněném režimuna pevných discích na primárním kanálu IDE a pouze tehdy, když není nainstalovánprogram pro kompresi disku DriveSpace. Pro disky na sekundárním kanálu IDE je požadovánprogram Disk Manager 7.0 nebo vyšší. Pokud používáte program DriveSpace, který je součástísystému Microsoft Windows 95/98 a sady Microsoft Plus!, je požadována verzeDisk Manager 7.04.Ovladač XBIOS programu OnTrack Disk Manager (Xbios.ovl) je uloženýv kořenovém adresáři spouštěcí jednotky a je načítán z hlavního spouštěcíhozáznamu z důvodu podpory primárního oddílu (jednotka C:). Ovladač v souboruCONFIG.SYS (Dmdrvr.bin) podporuje rozšířené oddíly a musí být načten z důvodupřístupu k jednotkám na rozšířených oddílech.

Další informace o nastavení informací CHS vašeho disku v pamětiCMOS získáte od výrobce pevného disku. Programy tohoto typu požadují,aby rozdělení a formátování pevného disku bylo provedeno pomocí speciálníhoprogramu. Další informace o této proceduře naleznete v dokumentaci k softwarunebo vám je poskytne jehovýrobce.

Použití pouze prvních 1 024 cylindrů disku

V nastavení v paměti CMOS určete parametry CHS tak, aby nebylo použitovíce než 1 024 cylindrů. Tak bude umožněno rozdělení a formátování celéhodisku v systému MS-DOS nebo Windows 95/98 a použití ovladačepro chráněný režim systému Windows 95 pro 32bitový přístup k disku.

Další informace o nastavení informací CHS disku v paměti CMOSzískáte od výrobce pevného disku.

Použití velkých pevných disků v systému Windows a Windows for Workgroups

Výše popsané postupy také umožňují použití pevného disku většího než 504 MB(1 024 cylindrů) se systémy Windows 3.0 nebo vyšší či Windows for Workgroups 3.1nebo 3.11. Pokud použijete jeden z výše uvedených postupů, můžete ve většině počítačůpoužít funkci 32bitového přístupu k souborům systému Windows for Workgroups 3.11 (VFAT).Použití rozšíření přerušení INT13h nebo překladu geometrie disku popsaného výše neumožňujepoužití funkce 32bitového přístupu k souborům systému Windows forWorkgroups.

V systémech Windows a Windows for Workgroups 3.1 a vyššíje 32bitový přístup k disku umožněn pomocí ovladače FastDisk nazývaného WDCTRL.Ovladač WDCTRL porovnává celkový počet cylindrů určených pro pevný diskv paměti CMOS v bloku BIOS Parameter Block (BPB) s počtem cylindrů hlášenýmpevným diskem v odpovědi na příkaz Identify Drive. Pokud systém BIOS hlásívíce než 1 024 cylindrů, ověření ovladače WDCTRL se nezdaří bez ohledu na to,zda systém BIOS či diskový řadič podporuje překlad geometrie či rozšířenípřerušení INT13h.

Aby bylo možné použít 32bitový přístup k pevným diskům nakonfigurovanýmna více než 1 024 cylindrů a tedy nekompatibilním s ovladačem WDCTRL, musítepoužít ovladač FastDisk jiného výrobce poskytnutý výrobcem pevného diskuči diskového řadiče. Tento ovladač FastDisk můžete použít pro 32bitový přístupv systému Windows 95/98 namísto ovladače Esdi_506.pdr, i když pro většinupevných disků to nebude nutné.

Výrobcem programu Disk Manager je společnost OnTrack Computer Systems, nezávislána společnosti Microsoft, a proto společnost Microsoft neposkytuje žádné záruky, ať výslovněuvedené nebo předpokládané, na funkčnost či spolehlivost tohoto produktu.

Výrobcem programu SpeedStor je společnost Storage Dimensions, nezávislána společnosti Microsoft, a proto společnost Microsoft neposkytuje žádné záruky, ať výslovněuvedené nebo předpokládané, na funkčnost či spolehlivost tohoto produktu.

Výrobcem programu EZ-Drive je společnost Micro House, nezávislána společnosti Microsoft, a proto společnost Microsoft neposkytuje žádné záruky, ať výslovněuvedené nebo předpokládané, na funkčnost či spolehlivost tohoto produktu.Příprava pevného disku

Další informace o kombinaci diskových oddílů a přípravě pevného disku pro instalaci nebo přeinstalaci systému Windows 95/98 naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
255867Jak použít programy Fdisk a Format k přípravě oddílů pevného disku

221829Jak nainstalovat systém Windows 98 do počítače bez operačního systému
HWDDRV 3.x 5.x 6.00 6.20 6.21 6.22 atapi wd enhanced eide fast-ata msdos ms-dos ms dos w95hw
Vlastnosti

ID článku: 126855 - Poslední kontrola: 12/04/2015 11:07:23 - Revize: 4.0

Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 3.0 Standard Edition, , Microsoft Windows 3.1 Standard Edition, Microsoft Windows 3.11 Standard Edition, Microsoft Windows for Workgroups 3.2, Microsoft MS-DOS 6.22 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbfaq kbhardware kbhw kbinfo kbwinme win95 win98 win98se KB126855
Váš názor