Jak extrahovat původní komprimované soubory systému Windows

Tento článek byl dříve publikován CZ129605
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje postupy pro extrahování komprimovaných souborů. Produkty společnosti Microsoft jsou komprimovány v instalačních souborech CAB, které je nutné před použitím nejprve extrahovat. Nový extrahovaný soubor můžete použít například pro nahrazení poškozeného, případně doplnění chybějícího souboru. Tento článek ukazuje několik metod, které vám pomohou tyto operace uskutečnit.Systémy Windows 95 a Windows 98 se dodávají na disku CD-ROM a na disketách, a v obou případech obsahují instalační soubory CAB. Systém Windows Millenium Edition (ME) se dodává na disku CD-ROM, který obsahuje instalační soubory CAB a současně je instaluje do adresáře C:\Windows\Options\Install. Aplikace Internet Explorer 4.0 a vyššíse dodává na disku CD-ROM nebo ji lze stáhnout ze sítě WWW a takéobsahuje instalační soubory CAB. Ty v sobě obsahují současně aktuální souborysystému Windows a aplikace Internet Explorer. K dekomprimaci souborů systému Windows nebo aplikace Internet Explorer z originálního média lze použít nástroj Extractnebo nové nástroje Kontrola systémových souborů a pomocník pro příkaz Extract zadávaný z příkazového řádkuv systému Windows 98. Tento článek popisuje, jak lze extrahovatjednotlivé soubory z instalačních souborů CAB, a obsahuje následující části:
 • Umístění instalačních souborů CAB
 • Extrahování souborů systému Windows z neznámého instalačního souboru CAB
 • Vyhledání souborů systému Windows
 • Extrahování souborů systému Windows ze známého instalačního souboru CAB
 • Výpis obsahu instalačního souboru CAB
 • Kopírování instalačních souborů CAB na pevný disk počítače
 • Další možné parametry
Následující oddíly se vztahují pouze k systému Windows 98 a Windows ME:
 • Nástroj Kontrola systémových souborů (pouze pro systém Windows 98)
 • Použití spouštěcí diskety systému Windows 98 a Windows ME pro získání přístupu k jednotce CD-ROM a extrahování souborů
 • Extrahování souborů pomocí nástroje Ext.exe
 • Jak extrahovat a nahradit chráněný soubor systému Windows ME
Následující oddíly se vztahují pouze k aplikaci Internet Explorer 4.x a 5:
 • Extrahování jednotlivých souborů aplikace Internet Explorer 4.x nebo 5

  Poznámka: Aplikace Internet Explorer 4.0 a vyšší a systém Windows 98 používajípro komprimaci do instalačních souborů CAB nový komprimační algoritmus. K extrahovánísouborů z instalačních souborů CAB aplikaceInternet Explorer.x nebo 5 nebo systému Windows 98 tedy nelze použít nástroj Extract.exe, který je součástí systému Windows 95. V tomto případěje nutné použít nástroj Extract.exe, který je součástí aplikace Internet Explorer 4.xnebo 5 nebo systému Windows 98 nebo Windows ME. Další informace naleznetev následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base.
  171241Z instalačních souborů CAB nelze ručně extrahovat soubory
Další informace
Pokud používáte systém Windows 95, je před použitím nutné nejprve nástrojExtract.exe zkopírovat z diskety č. 1 do kořenové složky jednotky C:. Tento krokmůžete vynechat v případě, že používáte systém Windows 98 a máte jižvytvořenu spouštěcí disketu systému Windows 98. Postup pro vytvoření spouštěcí disketysystému Windows 98 najdete v oddílu "Použití spouštěcí diskety systému Windows 98 a Windows ME pro získání přístupu k jednotce CD-ROM a extrahování souborů"v tomto článku. Zkopírování nástroje Extract.exe z diskety č. 1 do kořenové složkyjednotky C: provedete následujícím příkazem z příkazového řádku systému MS-DOS:
copy <sdrive>:\extract.exe <hdrive>:\

kde <sdrive> je označení jednotky s diskem CD-ROM nebo diskety systému Windows 95a <hdrive> je písmeno pevného disku počítače.

Například:
copy a:\extract.exe c:\

Nástroj Extract lze spustit pouze z příkazového řádku (nemá žádné grafickéuživatelské rozhraní). Protože systém Windows neumožňuje odstranit nebo přepsatsoubor, který právě používá jiná aplikace, budete muset počítač před použitímnástroje Extract restartovat do režimu Jen systém MS-DOS. Pokud se při pokusuo smazání souboru před použitím nástroje Extract nebo při pokusu přepsatexistující soubor pomocí nástroje Extract objeví chybová zpráva "Přístup byl odepřen",použijte následující kroky k restartování počítače do režimu Jen systém MS-DOSa poté použijte nástroj Extract:
 1. Klepněte na tlačítko Start a poté na příkaz Vypnout.
 2. Klepněte na tlačítko Restartovat nebo Restartovat počítač a poté klepněte na tlačítko OK nebo Ano.
 3. Pokud používáte systém Windows 95, v okamžiku, kdy se zobrazízpráva "Start systému Windows 95", stiskněte klávesu F8 a poté zvolterežim Jen systém MS-DOS. Pokud používáte systém Windows 98,stiskněte a držte při restartování počítače stisknutou klávesu CTRL, dokud se nezobrazí spouštěcí nabídka systému Windows 98. Poté zvolte režim Jen systém MS-DOS.

Poznámka: Pokud extrahujete soubory z disku CD-ROM, přesvědčte se, zda máte v příkazovém řádku zobrazenu cestu k disku CD-ROM. Zkuste například po každém příkazu napsat následující příkaz a stisknout klávesu ENTER:

cd <drive:>
dir

kde <drive> je písmeno jednotky CD-ROM.

Pokud se objeví chybová zpráva "Neplatné určení jednotky", je možné, že jednotka CD-ROM není v reálném režimu podporována. Další informace o podpoře jednotek CD-ROM v reálném režimu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
135174Jednotka CD-ROM není přístupná v režimu MS-DOS nebo z příkazového řádku

Umístění instalačních souborů CAB

Z pevného disku:

V systému Windows ME jsou instalační soubory CAB na pevném disku počítače. Systém Windows ME kopíruje instalační soubory CAB během instalace do složky C:\Windows\Options\Install.

Z jednotky CD-ROM:

Pokud extrahujete soubory systému Windows z disku CD-ROM, najdeteveškeré instalační soubory CAB ve složce Win95 nebo Win98. Chcete-linapříklad extrahovat soubory systému Windows 95 z instalačního souboruWin95_02.cab a písmeno jednotky CD-ROM je D, použijte pro příkazEXTRACT následující parametr:
d:\win95\win95_02.cab
Pokud extrahujete soubory aplikace Internet Explorer 4 nebo vyšší, naleznete instalační soubory CAB na disku CD-ROM (jejich umístění je různé) nebo ve složce "Internet Explorer 4.01 SP2 Setup" (aplikace Internet Explorer 4.01 SP2) nebo ve složce "Windows Update Setup Files" (aplikace Internet Explorer 5) na pevném disku počítače. Některé instalační soubory CAB nemusí být na pevném disku počítače k dispozici - to záleží na způsobu stažení aplikace a provedení instalace.

Z disket:

Pokud extrahujete soubory systému Windows 95 z disket, pomůže vámnásledující tabulka zjistit, která disketa obsahuje příslušný instalační soubor CAB:
  Instalační soubor CAB  Disketa  --------------------------------------  Mini.cab         Disketa č. 1  Precopy1.cab       Disketa č. 1  Precopy2.cab       Disketa č. 2  Win95_nn.cab       Disketa č. nn

Chcete-li například extrahovat soubor, který je součástí instalačního souboruWin95_10.cab na disketě v jednotce A:, vložte disketu č. 10 do jednotky A: a použijte příkazEXTRACT s následujícím parametrem:
a:\win95_10.cab

Extrahování souborů systému Windows z neznámého instalačního souboru CAB

Extrahování jednoho souboru:

Pokud nevíte, ve kterém instalačním souboru CAB je obsažen soubor,který chcete extrahovat, použijte k prohledání všech instalačních souborůCAB a k následnému extrahování tento příkaz:
extract /a <souborcab> <nazevsouboru> /l <cilovaslozka>

Například k extrahování souboru Unidrv.dll z diskety v jednotce A:do složky Windows\System v jednotce C: použijte následující příkaz:
extract /a a:\win95_02.cab unidrv.dll /l c:\windows\system

Příkaz Extract s parametrem /a prohledá všechny instalační soubory CAB,jako první právě soubor zadaný v příkazovém řádku (v uvedeném případěWin95_02.cab). Vložte disketu obsahující zmíněný instalační soubor CABdo příslušné jednotky. Dále budete požádáni o vložení dalších disket.Extrahujete-li soubory z disku CD-ROM, je nutné změnit parametr<souborcab> tak, aby odpovídal skutečnému umístění instalačníchsouborů CAB.

Poznámka: V systému Windows 98 by měl být v příkazovém řádku s parametrem /a použitsoubor Base4.cab

Nenajde-li nástroj Extract zadaný soubor systému Windows 95 v žádnéminstalačním souboru CAB, může být soubor ještě součástí instalačních souborůMini.cab, Precopy1.cab nebo Precopy2.cab. K prohledání těchto souborůpoužijte následující dva příkazy zadané z příkazového řádku.
 • extract /a a:\precopy1.cab <nazevsouboru> /l <cilovaslozka>
 • extract a:\mini.cab <nazevsouboru> /l <cilovaslozka>
Poznámka: První příkaz prohledává souboryPrecopy1.cab a Precopy2.cab. Druhý příkaz prohledává souborMini.cab. Extrahujete-li soubory z disku CD-ROM, je nutné v příkazechzměnit příslušný parametr <souborcab>.

Extrahování několika souborů najednou

Chcete-li extrahovat několik souborů najednou, použijte stejné příkazyjako jsou výše uvedené, ale namísto parametru <nazevsouboru> zadejte zástupnýznak *. Chcete-li například extrahovat všechny soubory systému Windows 95 s příponouTXT z diskety v jednotce A: do složky Windows v jednotce C:, použijte následující příkaz:
extract /a a:\win95_02.cab *.txt /l c:\windows

Extrahujete-li soubory z disku CD-ROM, je nutné v příkazuzměnit příslušný parametr <souborcab>.

Vyhledání souborů systému Windows

Vyhledání jednoho souboru:

Příkaz Extract lze použít i k vyhledání instalačního souboru CAB, který vsobě obsahuje konkrétní soubor systému Windows. Při použití této syntaxe nástroj Extract pouze prohledáinstalační soubory CAB, ale neprovede extrakci souboru.
extract /a /d <souborcab> <nazevsouboru>

Například pro vyhledání souboru Unidrv.dll, které začne prohledáváním souboru Win95_02.cab na disketách vjednotce A: použijte tento příkaz:
extract /a /d a:\win95_02.cab unidrv.dll

Vyhledání několika souborů najednou:

Pokud chcete vyhledat několik souborů najednou, použijte stejný příkazjako je výše uvedený, ale namísto parametru <nazevsouboru> zadejte zástupnýznak *. Chcete-li například najít všechny soubory systému Windows 95 s příponouTXT na disketách v jednotce A:, použijte následující příkaz:
extract /a /d a:\win95_02.cab *.txt

Extrahování souborů systému Windows ze známého instalačního souboru CAB

Extrahování jednoho souboru:

Pokud víte, ve kterém instalačním souboru CAB je obsažen soubor,který chcete extrahovat, použijte k jeho extrakci následující příkaz:
extract <souborcab> <nazevsouboru> /l <cilovaslozka>

Například k extrakci souboru Unidrv.dll z instalačního souboru Win95_10.cabna disketě v jednotce A: do složky Windows\System v jednotce C:použijte tento příkaz:
extract a:\win95_10.cab unidrv.dll /l c:\windows\system

Extrahování několika souborů najednou:

Pokud chcete z instalačního souboru CAB extrahovat několik souborůnajednou, použijte stejný příkaz jako je výše uvedený, ale namísto parametru<nazevsouboru> zadejte zástupný znak *. Chcete-li například extrahovat všechnysoubory systému Windows 95 s příponou TXT ze souboru Win95_06.cab na disketěv jednotce A: do složky Windows\System v jednotce C:, použijte následující příkaz:
extract a:\win95_06.cab *.txt /l c:\windows\system

Výpis obsahu instalačního souboru CAB

Nástroj Extract lze použít i pro výpis obsahu instalačních souborů CAB, aniž byse extrahoval jediný soubor. Pokud chcete vypsat obsah instalačníhosouboru CAB, použijte následující příkaz:
extract /d <souborcab>

Pokud chcete vypsat obsah všech instalačních souborů CABzačínající zadaným souborem, použijte následující syntaxi:
extract /a /d <souborcab>

Pokud chcete například zobrazit obsah všech instalačních souborů CABsystému Windows 95 na disketách v jednotce A:, začínajících souboremWin95_02.cab, použijte následující příkaz:
extract /a /d a:\win95_02.cab

Poznámka: Příkaz Extract s parametrem /a vypíše seznam všech instalačních souborů CAB, jako první právě obsah souboru zadanéhov příkazovém řádku.

Kopírování instalačních souborů CAB na pevný disk

Přestože nelze kopírovat originální diskety systému Windows 95 pomocínástrojů v systému Windows 95 obsažených, můžete pro kopírování instalačníchsouborů CAB z disku CD-ROM nebo z disket na pevný disk počítače použítnástroj Extract. Pro kopírování použijte následující příkaz:
extract /c <souborcab> <cilovaslozka>

Soubor Win95_02.cab například zkopírujete z diskety v jednotce A: do složkyWindows jednotky C: pomocí příkazu:
extract /c a:\win95_02.cab c:\windows

Poznámka: Parametry /a a /c nelze použít současně. Všechny instalační soubory CAB tedy nelze kopírovat pomocí jediného příkazu.

Další možné parametry

 • Parametr /y způsobí, že nástroj Extract nezobrazí dotaz, zda se má přepsat existující soubor. Pokud použijete tento parametr při extrahování souboru, bude soubor se stejným názvem v cílové složce automaticky přepsán.

  Například k extrakci souboru Unidrv.dll z instalačního souboru Win95_02.cab na disketě v jednotce A: do složky Windows\System v jednotce C: s automatickým přepsáním již existujícího souboru Unidrv.dll použijte tento příkaz:
  extract /y /a a:\win95_02.cab unidrv.dll /l c:\windows\system
 • Pokud chcete extrahovat nebo najít několik souborů najednou, můžete použít parametr /e místo zástupného znaku "*.*" Pokud chcete například extrahovat všechny soubory ze souboru Win95_06.cab, který se nachází na disketě v jednotce A: do složky Windows v jednotce C:, použijte některý z následujících příkazů:

  1. extract /e a:\win95_06.cab /l c:\windows
  2. extract a:\win95_06.cab *.* /l c:\windows
Pokud chcete získat seznam všech parametrů nástroje Extract zadávanýchna příkazovém řádku, zadejte na příkazovém řádku příkaz "extract" (bez uvozovek).

Nástroj Kontrola systémových souborů

Systém Windows 98 obsahuje nástroj Kontrola systémových souborů. Tento nástrojmůžete použít pro ověření integrity systémových souborů, pro jejich obnovení v případě,že jsou poškozeny, a také pro extrahování komprimovaných souborů z disku CD-ROM se systémem Windows 98. Poznámka: Pokud chcete použít nástroj Kontrola systémových souborů k extrakci komprimovaných souborů ze systému Windows 98, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko Start, poté klepněte na položku Programy, dále klepněte na položku Příslušenství, dále klepněte na položku Systémové nástroje a poté klepněte na položku Systémové informace.
 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Kontrola systémových souborů.
 3. Klepněte na příkaz "Z instalační diskety extrahovat jeden soubor", do pole"Soubor, který chcete extrahovat" napište jméno souboru, který chceteextrahovat, a poté klepněte na tlačítko Spustit.
 4. V poli Obnovit z zadejte cestu ke složce Win98 na disku CD-ROM systému Windows 98, do pole Uložit soubor do zadejte cílovou složku a klepněte na tlačítko OK.
 5. Klepněte na tlačítko OK, poté znovu klepněte na tlačítko OK a jste-li vyzváni k restartování počítače, klepněte na tlačítko Ano.
Poznámka: Pokud v poli Obnovit z nezadáte zdrojový instalační soubor CAB,hledá nástroj Kontrola systémových souborů soubor nejprve přímo v zadané složce(mimo instalační soubor CAB). Teprve poté prohledá všechny instalační soubory CABv zadané složce v abecedním pořadí podle názvů souborů kompatibilních se systémemMS-DOS. Poté nástroj Kontrola systémových souborů extrahuje první nalezenývýskyt zadaného souboru. Pokud chcete zjistit pořadí, v jakém budouinstalační soubory CAB prohledávány, zadejte z příkazového řádku v zadané složcepříkaz "dir" (bez uvozovek).

Použití spouštěcí diskety systému Windows 98 a Windows ME pro získání přístupu k jednotce CD-ROM a extrahování souborů

Během instalace systému Windows 98 nebo Windows ME jste vyzváni k vytvoření Spouštěcí diskety systémuWindows 98 nebo Windows ME. Jednou z vlastností spouštěcí diskety systému Windows 98 nebo Windows ME jepodpora jednotek CD-ROM. Tuto vlastnost můžete využít v situaci, kdy potřebujeteextrahovat soubor z disku CD-ROM systému Windows 98, ale nemůžete pro to použít nástrojKontrola systémových souborů (například v situaci, kdy se nepodařilo řádně spustit počítač).

Poznámka: Spouštěcí disketa systému Windows 98 podporuje velké množstvíjednotek CD-ROM na sběrnici IDE a SCSI, ale může se stát, že podporapro konkrétní jednotku CD-ROM bude chybět.

Pro postupy popsané v následujících oddílech je nutné mít k dispozici spouštěcídisketu systému Windows 98. Spouštěcí disketu lze vytvořit v jakémkoli počítačise systémem Windows 98, ke kterému máte přístup. Pokud chcete vytvořit spouštěcídisketu systému Windows 98, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko Start, poté klepněte na položku Nastavení, dále klepnětena položku Ovládací panely a poté poklepejte na položku Přidat nebo odebrat programy.
 2. Klepněte na kartu Spouštěcí disketa, poté klepněte na tlačítko Vytvořit disketu a dále postupujte podle pokynů na obrazovce.
Jak spustit počítač s podporou jednotky CD-ROM a poté extrahovat soubory:

Ke spuštění počítače s podporou jednotky CD-ROM a následnému extrahování souborůpostupujte podle následujících pokynů:
 1. Do jednotky A: vložte spouštěcí disketu systému Windows 98 nebo Windows ME a restartujte počítač.
 2. Ve spouštěcí nabídce systému Microsoft Windows 98 nebo Windows ME vyberte možnost Spustit počítač s podporou jednotky CD-ROM.
 3. Do jednotky CD-ROM vložte disk CD-ROM se systémem Windows 98 nebo Windows ME. Poznámka: Systém Windows ME kopíruje ve výchozím nastavení instalační soubory CAB do složky \Windows\Options\Install. Pokud jsou tyto soubory v počítači, nepotřebujete v tomto kroku disk CD-ROM se systémem Windows ME a můžete extrahovat potřebné soubory ze složky \Windows\Options\Install.
 4. K extrahování souborů z příkazového řádku můžete použít dříve uvedenéinformace v tomto článku nebo můžete použít pomocníka pro příkaz Extractspouštěný z příkazového řádku. Nejprve spusťte v příkazovém řádkupomocníka nástroje Extract příkazem "ext" (bez uvozovek) a dálepostupujte podle pokynů na obrazovce.

Extrahování souborů pomocí nástroje Ext.exe

Nástroj Ext.exe vytváří nástroji Extract.exe příkazový řádek. Nástroj je přítomenna spouštěcí disketě systému Windows 98 nebo Windows ME.

K extrahování souboru z instalačního souboru CAB spusťte nástroj Ext.exe,který je přítomen na spouštěcí disketě systému Windows 98 nebo Windows ME,a dále postupujte podle pokynů na obrazovce.

Jak extrahovat chráněné soubory v systému Windows ME

Protože systém Windows ME obsahuje novou vlastnost - ochranu systémových souborů, proces extrahování souborů se poněkud liší. Další informace o extrahování chráněných souborů systému Windows ME naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base.
265371 Jak extrahovat a nahradit chráněný soubor v systému Windows ME

Extrahování jednotlivých souborů aplikace Internet Explorer 4.0 nebo 4.01

Soubory aplikace Internet Explorer 4.0 a 4.01 jsou uloženy v instalačníchsouborech CAB. Jednotlivé soubory pro systém Windows 95 jsou uloženy v souborechIe4_1.cab až Ie4_5.cab, pro systém Windows NT v souborech Ie4nt_1.cabaž Ie4nt_5.cab. Soubory Ie4_1.cab až Ie4_5.cab (a Ie4nt_1.cab až Ie4nt_5.cab)jsou obsaženy v souborech Ie4_s1.cab až Ie4_s5.cab (a Ie4nt_s1.cab až Ie4nt_s5.cab).Pokud chcete extrahovat jednotlivé soubory, musíte nejprve extrahovat souborIe4_<n>.cab (nebo Ie4nt_<n>.cab). Pokud chcete extrahovat tentosoubor, zadejte z příkazového řádku následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
extract ie4_s<n>.cab /e

kde <n> je číslo instalačního souboru CAB, který chcete extrahovat.

Pokud chcete extrahovat jednotlivé soubory aplikace Internet Explorer 4.0 nebo 4.01, postupujte podle dříveuvedených postupů týkajících se systému Windows 95 v tomto článku a použijte souboryIe4_<n>.cab.

98 w95usefaq
Vlastnosti

ID článku: 129605 - Poslední kontrola: 12/04/2015 11:19:18 - Revize: 3.4

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, 128bitová verze aplikace Microsoft Internet Explorer 4.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition, 128bitová verze aplikace Microsoft Internet Explorer 4.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition, Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbresolve kbfaq kbfaq kbhowto kbprod2web kbtool kbwinme win95 win98 win98se KB129605
Váš názor