Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Nastavení vzdálené ladicí relace pomocí modemu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:148954
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje postupy pro přípravu procesor Intel X 86--počítač a procesor RISC se systémem Windows NT Workstation nebo server pro vzdálené ladicí relace.
Další informace
-Co je potřeba pro Debugger jádra
-Co je proces vzdálené ladění
-Konfigurace systému pro vzdálené ladění
-Možnosti ladicí program
-Úpravy souboru Boot.ini pro počítače Intel x 86
-Změna možností spuštění firmwaru pro počítače RISC
-Příprava Modem

Co je potřeba pro Debugger jádra

Ladicí program jádra, který je součástí WINDOWSNT ohlásí informace o systému, který je obvykle k dispozici bez pomůcku ladicí program. Můžete povolit ladicí program jádra z nabídky spuštění WINDOWSNT. Povolení ladicí program jádra umožní ladicí program WINDOWSNT výstup ladicí informace vzdáleného ladicího vzdáleného uživatele k analýze. Obvykle se provádí na žádost o podporu společnosti Microsoft zákazníkovi profesionální pro analýzu závažné chybě v systému Windows NT nelze diagnostikováno ze souboru Memory.dmp nebo není vyrobeno soubor Memory.dmp.

Co je proces vzdálené ladění

Proces vzdálené ladění se stane, pokud dva počítače připojeni společně prostřednictvím modemy prostřednictvím telefonní linky. Cílový počítač a hostitelský počítač se systémem ladicí programy jádra WINDOWSNT které komunikovat pomocí speciální ladění API a protokol.

Systémové konfigurace pro vzdálené ladění

Konfigurace systému pro vzdálené ladění zahrnuje změnu možností spuštění zjistit WINDOWSNT načíst ladicí program jádra. Na platformě Intel x 86 založené to se provádí úpravou souboru Boot.ini. V systému RISC založené (DEC Alpha MIPS a PPC založené procesorů) to zahrnuje změnu možností spuštění v nabídce firmware. Budete také potřebovat modem a připojit příslušný port COM v cílovém počítači a příchozí telefonní linky připojit k modemu.

Ladicí program možnosti

Existuje několik možností spuštění, které lze použít v konfiguraci systému pro ladění. Tyto možnosti jsou stejné na Intel x 86 a RISC platformách, ačkoli při použití platformy RISC není požadováno:

/DEBUG   - When this option is used, the kernel debugger will be loaded       during boot and kept in memory at all times. This means that       a support professional can dial into the system being debugged       and break into the debugger, even when the system is not       suspended at a Kernel STOP screen./DEBUGPORT - Specifies the serial port to be used by the kernel       debugger. If no serial port is specified the debugger will       default to COM2 on Intel x86 based computers and to       COM1 on RISC computers./CRASHDEBUG - This option will cause the kernel debugger to be loaded       during boot but swapped out to the pagefile after boot.       As a result, a support professional will not be able to       break into the debugger unless Windows NT is suspended       at a Kernel STOP screen./BAUDRATE  - Sets the Baud rate that the kernel debugger will use.       The default baud rate is 19200. A baud of 9600 is the       normal rate for remote debugging over a modem.				


Kdykoli je použit přepínače DEBUGPORT nebo přenosovou RYCHLOST, není nutné používat DEBUG, jako má počítač k načtení v režimu DEBUG předpokládá WINDOWSNT. Nejméně jeden z výše uvedených přepínačů musí použít ke konfiguraci počítače pro vzdálené ladění, jinak WINDOWSNT nenačte ladicí program vůbec.

Úpravy souboru Boot.ini pro počítače Intel x 86

Nastavit cílový počítač v počítači Intel x 86 založené úpravy souboru Boot.ini v spouštěcí oddíl a přidat možnosti příslušný ladicí program. Soubor Boot.ini je upravovat pomocí standardního textového editoru ASCII. Soubor Boot.ini je soubor nalezen v kořenovém adresáři systémového oddílu (obvykle C jednotku) a bude mít skryté, systém a atributy jen pro čtení. Tyto atributy musí být změněn.

Změnit atributy souboru Boot.ini

Chcete-li změnit atributy souboru Boot.ini, postupujte podle procedur I nebo II:

Postup I:
 1. Na příkazovém řádku zadejte následující:
  attrib -s-h-r c:\boot.ini
 2. Upravit Boot.ini.

  Po dokončení úprav souboru obnovit atributy jen pro čtení, skrytý a systému, zadejte na příkazovém řádku následující:
  attrib + h + r + s c:\boot.ini \
Postup II:
 1. V Správce souborů, zvolte v nabídce Zobrazit podle typu souboru a potom zaškrtněte políčko Zobrazit skryté a systémové soubory v dialogovém okně podle typu souboru a klepněte na tlačítko OK.
 2. V okně Správce souborů vyberte soubor Boot.ini a zvolte příkaz Vlastnosti z nabídky soubor.
 3. V dialogovém okně Vlastnosti zrušte zaškrtnutí políčka atributu čtení, skrytý a systému a klepněte na tlačítko OK.
 4. Upravit Boot.ini pomocí programu Poznámkový blok nebo jiném textovém editoru a přidat možnosti ladění, jak je popsáno níže.

Konfigurace možností spuštění v souboru Boot.ini

Konfigurace počítače pro ladění, je třeba přidat jeden předchozí možnosti Boot.ini. Obecně budete chtít přidat/Debug a /BAUDRATE, snižte přenosovou rychlost na 9600 a umístit počítač v režimu ladění. Měli byste použít /DEBUGPORT = COMX Pokud výchozí port COM (COM2) nelze použít pro ladění. Následující příklad ukazuje, jak přidat tyto možnosti.

Následuje příklad typického souboru Boot.ini. Každá položka v sekci [operating systems] by měl odpovídat možnosti uvedené v nabídce spuštění během spuštění normální systému:

[boot loader]
timeout=30
Výchozí = multi (0) disk (0) rdisk (0) partition (1) \WINDOWS
[operating systems]
multi (0) disk (0) rdisk (0) partition (1) \Windows="Windows NT verze 3.5"
multi (0) disk (0) rdisk (0) partition (1) \Windows="Windows NT verze 3.5"
[Režim VGA] /BASEVIDEO
C:\="MS-DOS"

Povolit ladicí program používat COM1 a komunikovat na 9 600 Bd, přidejte následující nebo viz příklad následující tyto podrobné pokyny:
 1. Vyberte možnost spuštění, které obvykle používají a přidat přepínače/debug konci řádku.
 2. Chcete-li určit komunikační port, přidejte přepínač /DEBUGPORT = COM1.
 3. Chcete-li určit přenosovou rychlost, přidejte přepínač /BAUDRATE = 9600.
Zobrazuje následující výše uvedeného souboru Boot.ini po upraven pomocí následujících kroků 1-3 uvedených výše (Poznámka: řádek 6 je zbytek řádku 5 nevejdou na stejném řádku v tomto článku):

[boot loader]
timeout=30
Výchozí = multi (0) disk (0) rdisk (0) partition (1) \WINDOWS
[operating systems]
multi (0) disk (0) rdisk (0) partition (1) \Windows="Windows NT verze 3.5"
/ debug /debugport = com1/baudrate = 9600
multi (0) disk (0) rdisk (0) partition (1) \Windows="Windows NT verze 3.5"
[Režim VGA] /BASEVIDEO
C:\="MS-DOS"

Změna možností spuštění firmwaru pro počítače RISC

Na rozdíl od počítačů Intel x 86 použití souboru Boot.ini jsou nakonfigurovány možnosti spuštění v počítačích RISC prostřednictvím firmware. Následující kroky provedou konfiguraci možnosti spouštění na-počítačů založených na PPC a DEC Alpha MIPS. Nezapomeňte před pracovník podpory pokusí o telefonické připojení a ladění systému provedení kroku 10 pro všechny počítače DEC Alpha.
 1. Restartujte počítač. Zobrazí se obrazovka systému ARC zobrazení hlavní nabídky, ze kterého vyberte akci.
 2. Na MIPS a PPC RISC systému, zvolte spuštění instalace zobrazit v nabídce nastavení a potom zvolte spravovat spouštění zobrazit nabídku možností spuštění.
  V systému Digital Alpha AXP RISC zvolte doplňkové nabídky, Set Up the System a spravovat spouštěcí nabídky Výběr zobrazení nabídky Možnosti spuštění.
 3. Zvolte změnit spouštěcí výběr do zobrazení seznamu operačních systémů, které jsou nainstalovány v tomto počítači.
 4. Zvolte operační systém Windows NT. Pokud máte více než jednu verzi systému Windows NT nainstalován, vyberte jeden, který chcete ladit. Pro změnu aktuální nastavení proměnných prostředí použitý ke spuštění v počítači RISC se zobrazí dvě části obrazovky. Proměnné prostředí řídí, zda RISC spuštění počítače v režimu ladění je proměnná OSLOADOPTIONS.
 5. Upravit hodnotu pro proměnnou OSLOADOPTIONS, pomocí kláves se šipkami vyberte ze seznamu proměnných. Jakmile vybrána, zobrazí se v poli Název v horní části obrazovky.
 6. Stisknutím klávesy ENTER zobrazte pole hodnota.
 7. Zadejte možnosti, které chcete přidat do pole hodnota oddělených mezerami a stiskněte klávesu ENTER je uložit. Například pokud chcete zapnout režim DEBUG a nastavit COM port COM2, zadejte:
  OSLOADOPTIONS ladění přepínače debugport = com2
  Pokud zadáte ladění portu, výchozí port ladění je nastavena na COM1.

  Od počítačů RISC povolit pouze výchozí přenosová rychlost 19200, není nutné zadat přenosovou rychlost.
 8. Stisknutím klávesy ESC zastavíte úpravy.
 9. Na základě typu počítači máte proveďte jednu z následujících akcí:

  -Na MIPS nebo PPC RISC systému zvolte návrat do hlavní nabídky a pak ukončit vrátit na obrazovku ARC systému.

  Nebo

  -V systému Digital Alpha AXP RISC zvolte možnost Doplňkové nabídka uložte změny a potom zvolte spouštěcí nabídky vrátit na obrazovku ARC systému.
 10. Pokud je to první ladění tohoto systému je nutné provést další konfigurační kroky. Tyto kroky naleznete WINDOWSNT resource kit verze 3.51 aktualizace nebo aktualizace 2, dodatku A.
 11. Restartujte počítač spustit pod WINDOWSNT.

Příprava modem

Připojení k vzdálené ladicí program úspěšně musíte připojit externí modem s funkcemi automatického odpovědí na požadovaný port COM. Většina modemů mít tato funkce, ale obecně zakázáno. Modem by měla být nastavena 9 600 Bd. Pro správné připojení vyžaduje ladicí program jádra stejně jako být vypnuto zjišťování a toku řízení chyb, že hardwarová komprese. Zkontrolujte, zda modem funguje správně před přikročíte dále. Ve většině případů bude nutné nakonfigurovat modem připojením k portu COM náhradní na cílovém počítači nebo jiném počítači pomocí TERMINAL.EXE nebo jiný program komunikace odeslat řetězce konfiguraci modemu a potom přesunutí modem do cílového počítače a COM port bez vypnutí modemu. Proto nebude pracovat interní modem, jako restartování systému bude obecně obnovit žádné změny nastavení modemu.

Konfigurace modemu:

Poznámka: je můžete provést tyto kroky v cílovém počítači, pomocí portu COM, který chcete konfigurovat ladění portu obsažené provádění jejich ven před konfigurací ladicí program v cílovém systému.
 1. Připojit modem s funkcemi automatického odpovědí k dispozici portu COM na cílový počítač nebo jiný počítač.

  Poznámka: Být jisti modemu můžete přesunout cílový COM port bez odebrání napájení z modemu.
 2. Spustit Terminal.exe nebo některé komunikační program a konfigurujte ji k zápisu do modemu.
 3. Nastavit modem 9600 přenosovou rychlost. V dokumentaci k modemu pro správný způsob, jak to provést.
 4. Vypnout hardwarovou kompresi, řízení toku a detekce chyb. Pro většinu US Robotics a modemy 3Com zadejte následující příkazy modemu Příprava ladicí relace. Pokud používáte modem od jiného výrobce, dokumentaci k modemu pro správné řetězce ukončit modem.

  AT&F  Set Back to Factory DefaultsAT&H0  Disable Transmit Data Flow ControlAT&I0  Disable Receive Data Flow ControlAT&K0  Disable Data CompressionAT&M0  Disable Error ControlATS0=1 Auto Answer OnAT&D0  Disable Reset Modem on Loss of DTRAT&W  Write to NVRAM						
 5. Povolit automatické odpovědí na modemu. Obvykle to lze provést odesláním řetězec ATS0 = 1 (hodnotu 0, je číslo 0, nikoli písmeno O). Obraťte se však k ověření v dokumentaci k modemu.
 6. Bez odebrání napájení z modemu, přesuňte jej správný port COM v cílovém systému.

Další články

Další informace naleznete:

-Windows NT Resource Kit.

-Microsoft Driver Development Kit.

ntblue prodnt debugref živé ladění

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 148954 - Poslední kontrola: 12/04/2015 14:26:19 - Revize: 2.2

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.5, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt KB148954 KbMtcs
Váš názor