Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

XADM: Často kladené otázky týkající se hromadného importu a exportu

Tento článek byl dříve publikován CZ155414
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Program Microsoft Exchange Administrator umožňuje importovat a exportovatpoštovní schránky, vlastní příjemce a distribuční seznamy. Tento článekpopisuje nejběžnější potíže při použití funkce Bulk Import and Export(Hromadný export a import).
Další informace
Export dat poštovní schránky neexportuje všechna datová pole
Ve výchozím nastavení neexportuje program Microsoft Exchange Administrator všechna datová pole přidružená k poštovní schránce, vlastnímu příjemci nebo distribučnímu seznamu. Pokud potřebujete exportovat pole, které není běžně exportováno, použijte jeden z následujících postupů:
 1. Vytvořte soubor hlaviček obsahující všechny hlavičky, které chcete exportovat. Použijte jeden z následujících postupů:

  1. Pokud chcete vytvořit soubor s názvy datových polí, která chcete exportovat, použijte program Header.exe ze sady Microsoft Exchange Resource Kit.
  2. Ručně vytvořte soubor s názvy datových polí, která chcete exportovat.


  Pokud chcete exportovat všechna datová pole přidružená k objektu, použijte namísto vytváření souboru hlaviček se všemi názvy datových polí jeden z ukázkových souborů hlaviček, které jsou k dispozici na disku CD-ROM serveru Microsoft Exchange Server 4.0 v adresáři Support\Samples\Csvs. K dispozici jsou podadresáře obsahující soubory hlaviček pro poštovní schránky, vlastní příjemce a distribuční seznamy. Zkopírujte požadovaný soubor CSV z disku CD-ROM na pevný disk, odeberte atribut Jen pro čtení a poté spusťte příkaz Export programu Microsoft Exchange Administrator s určením souboru, který jste zkopírovali z disku CD-ROM. Příkaz Export přečte všechny hlavičky určené v souboru a vyexportuje dané atributy.
 2. Pokud chcete exportovat všechna datová pole přidružená k objektu, použijte namísto vytváření souboru hlaviček se všemi názvy datových polí jeden z ukázkových souborů hlaviček, které jsou k dispozici na disku CD-ROM serveru Microsoft Exchange Server 4.0 v adresáři Support\Samples\Csvs. K dispozici jsou podadresáře obsahující soubory hlaviček pro poštovní schránky, vlastní příjemce a distribuční seznamy. Zkopírujte požadovaný soubor CSV z disku CD-ROM na pevný disk, odeberte atribut Jen pro čtení a poté spusťte příkaz Export programu Microsoft Exchange Administrator s určením souboru, který jste zkopírovali z disku CD-ROM. Příkaz Export přečte všechny hlavičky určené v souboru a vyexportuje dané atributy.
Jak změnit atributy při hromadném importu
Pokud chcete změnit atributy přidružené k poštovním schránkám, vlastním příjemcům nebo distribučním seznamům, použijte program Bulk Import (Hromadný import). Pokud chcete změnit hodnotu atributu, exportujte existující data do souboru CSV, změňte hodnotu atributů v datovém souboru a naimportujte soubor zpět. Všechny existující objekty budou změněny s použitím nových hodnot.
Jak změnit hodnotu vlastních atributů
Každá poštovní schránka, vlastní příjemce a distribuční seznam má deset vlastních atributů, které může správce použít pro určení vlastních dat. Tyto vlastní atributy mohou být změněny použitím programu Directory Import (Import adresáře). Vlastní atributy mají název Custom Attribute 1 až Custom Attribute 10.

Pokud chcete změnit hodnotu určitého vlastního atributu poštovní schránky, postupujte podle následujících pokynů (vytvořených pro vlastní atribut 1):
 1. Pomocí programu Header.exe vytvořte soubor hlaviček (Cust.csv) obsahující požadovaná pole. Pole Custom Attribute 1 musí být obsaženo v souboru.
 2. V programu Microsoft Exchange Administrator použijte příkaz Directory Export s určením souboru hlaviček vytvořeného v kroku 1. Tímto krokem naplníte soubor hlaviček daty.
 3. Upravte změněný soubor hlaviček v tabulkovém procesoru (např. Microsoft Excel). Změňte hodnoty ve sloupci Custom Attribute 1.
 4. V programu Microsoft Exchange Administrator zadejte příkaz Directory Import s určením souboru hlaviček změněného v kroku 3. Tímto krokem změníte pole Custom Attribute 1 pro všechny objekty vyexportované v kroku 2.
Chyba při importování dat do polí vlastních atributů
Při importování dat do vlastního atributu může dojít k následující chybě:
The attribute Custom Attribute 1 is unknown (Vlastní atribut 1 je neznámý.)
K této chybě může dojít, pokud byl vlastní atribut 1 přejmenován.

Pokud chcete určit aktuální názvy vlastních atributů, postupujte podle následujících pokynů:
 1. V programu Microsoft Exchange Administrator poklepejte na kontejner Configuration (Konfigurace).
 2. Zobrazte vlastnosti objektu DS Site Configuration.
 3. Vyberte stránku vlastností Custom Attributes (Vlastní atributy).
 4. Budou zobrazeny názvy vlastních atributů. Názvy mohou být na této stránce také změněny.
Jak vymazat datové atributy s použitím hromadného importu
Další informace naleznete v níže uvedených článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

152854XADM: Odebrání dat pomocí hromadného importu

152727XADM: Import prázdné hodnoty nezmění hodnotu poštovní schránky
Export informací poštovní schránky neexportuje sekundární elektronickéadresy
Ve výchozím nastavení nejsou sekundární elektronické adresy (proxy) exportovány. Další informace naleznete v níže uvedeném článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

153028XADM: Jak exportovat další (sekundární) elektronické adresy
Jak imprtovat další elektronické adresy
Další informace o přidružení více elektronických adres k poštovní schránce naleznete v níže uvedeném článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

148339XADM: Jak importovat další adresy SMTP
Při exportu nejsou exportováni vlastní příjemci
Další informace o důvodech, proč jsou exportovány jen pole hlaviček, naleznete v níže uvedeném článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

147854XADM: Export vlastních příjemců vytváří soubor CSV obsahující pouze hlavičky
Jak spustit export či import v dávkovém režimu
Export a import adresáře může být spuštěn z příkazového řádku a tedy také jako součást dávkového zpracování. Další informace o spouštění exportu a importu z příkazového řádku naleznete v příručceMicrosoft Exchange Administrator's Guidena stránkách 479 - 487.
Jak určit oddělovač
Další informace naleznete v níže uvedeném článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

152472XADM: Jak určit tabulátor nebo čárku jako oddělovač v souboru CSV
Položka ExportObject v souboru možností je ignorována
Další informace o nastavení položky ExportObject naleznete v níže uvedeném článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

152300XADM: Položka ExportObject v souboru možností pro export z příkazového řádku
Jak exportovat Globální adresář pomocí programu Import použitého z příkazového řádku
Další informace o exportu Globálního adresáře z příkazového řádku použitím příkazu Directory Export programu Microsoft Exchange Administrator naleznete v níže uvedeném článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

149447XADM: Jak exportovat Globální adresář pomocí příkazu Directory Export
Potíže při otevírání souborů CSV obsahujících distribuční seznamy serveru Exchangev aplikaci Microsoft Excel
Aplikace Microsoft Excel omezuje obsah buněk na 255 znaků. Je pravděpodobné, že pole Members (Členové) obsahující členy distribučního seznamu bude delší než 255 znaků. Pokud používáte ke změnám dat v souborech CSV aplikaci Microsoft Excel, budou při uložení všechny buňky obsahující více než 255 znaků oříznuty. To může způsobit potíže po zpětném importu dat do serveru Microsoft Exchange pomocí příkazu Directory Import. Je možné, že rozsáhlé distribuční seznamy nebudou obsahovat všechny členy, které obsahovaly před exportem. Je také pravděpodobné, že odeslání elektronické pošty těmto distribučním seznamům způsobí chybu.
Jak exportovat podkontejnery
Při použití příkazu Directory Export programu Microsoft Exchange Administrator můžete v dialogovém okně příkazu zaškrtnout políčko Include Subcontainers (Zahrnout podkontejnery). Pokud je toto políčko zaškrtnuto, budou exportovány podkontejnery všech vybraných kontejnerů.

Při použití příkazu Directory Export z příkazového řádku musí být v souboru možností exportu nastavena následující možnost:
   [Export]   Subcontainers=Yes
"Nelze zpracovat objekt"
Při importu dat ze souboru CSV může být do Protokolu událostí zapsána následující chyba:
ID události: 291
Zdroj: MSExchangeDSImp
Typ: Chyba
Kategorie: Žádná
Popis:
"Nelze zpracovat objekt TestUser, protože příkazový řádek pro import musí obsahovat stejný počet polí jako řádek hlaviček. Bylo očekáváno 10 hlaviček, bylo nalezeno 8 hlaviček."
Jak naznačuje chybová zpráva, k této chybě dochází, pokud jsou data v souboru CSV neúplná. Pokud je například v hlavičce souboru určeno 10 polí, každý záznam v souboru musí mít 10 polí, a to i přesto, že by byla prázdná. K těmto potížím dochází, pokud schází na řádku v souboru CSV oddělovací čárky. Při zobrazení dat v aplikaci Microsoft Excel nebude pravděpodobně možné potíže odhalit, protože tato aplikace nezobrazuje oddělovače dat (v tomto případě čárky). V takovém případě budete muset opravit soubor v textovém editoru, např. Poznámkový blok.
čkd
Vlastnosti

ID článku: 155414 - Poslední kontrola: 12/04/2015 15:18:25 - Revize: 4.0

Microsoft Exchange Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 5.0 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive exc4 exc55 kbhowto kbusage KB155414
Váš názor