Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Volné místo na disku požadované pro převod svazku ze systému souborů FAT na NTFS

Tento článek byl dříve publikován CZ156560
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Převod diskového oddílu ze systému souborů FAT na systém souborůNTFS požaduje na disku určité množství volného místa pro vytvořenídiskových struktur NTFS. Tento článek popisuje proces, který programConvert.exe používá pro převod z FAT na NTFS, výpočet místa na diskupožadované pro převod.
Další informace
Systémy souborů FAT a NTFS používají velmi rozdílné diskovéstruktury, které reprezentují souborům přidělené místo. Tyto strukturyjsou nazývány metadata či režie systému souborů.

Metadata systému souborů FAT se skládají ze spouštěcího sektoru,jedné či více tabulek FAT, struktury kořenového adresáře o pevné velikostia proměnné místo pro jednotlivé podadresáře v závislosti na počtusouborů v nich uložených.

Další režie obou systémů souborů souvisí s faktem, že místo na diskuje přidělováno v clusterech o pevné velikosti. Velikost těchto jednotekje určena při formátování a výchozí velikost závisí na velikosti svazku.Výchozí velikost clusterů systému souborů NTFS je menší než výchozívelikost clusterů systému souborů FAT na svazku stejnévelikosti.

Protože místo pro data souborů může být přidělováno pouze po celých clusterech,i jednobajtový soubor zabere jeden celý cluster na svazku se systémem souborů FAT.V případě systému souborů NTFS je to podobné, ale trochu složitější, a proto tentoproces v tomto článku podrobně vysvětlovat nebudeme.

Stejně jako FAT i systém souborů NTFS požaduje určitou pevnou režiipro svazek a určitou režii pro každý soubor. Z důvodu podpory pokročilýchfunkcí systému souborů NTFS, jako například obnovitelnost dat, zabezpečení,podpora velmi velkých svazků apod., je režie NTFS o něco větší než režie FAT.Protože ale nevyužité místo clusterů v systému souborů NTFS je menší, je častomožné uložit stejně nebo i více dat na svazku NTFS než na svazku FAT, a todokonce bez kompreseNTFS.

Z důvodu ochrany proti možnému poškození dat způsobenému chybouv průběhu převodu musí nástroj Convert.exe vytvořit metadata NTFSpouze s použitím místa považovaného systémem souborů FAT za volné.Pokud se převod nezdaří dokončit, zůstanou platná data systému souborů FAT.Určitou komplikací je, že jeden sektor dat NTFS musí být uložený v konkrétnímumístění na disku a určitý malý počet dalších struktur musí být uloženýv souvislé oblasti.

Obecný postup při převodu je následující:
 1. Jsou vytvořený díry (tzn. přesunuty clustery FAT) pro struktury NTFS požadující pevné umístění a další data, která je nutné uložit v souvislé oblasti, a uloženy nové tabulky FAT. Pokud není možné uvolnit požadované sektory, protože jsou například nečitelné, proces převodu se nezdaří a systém souborů FAT zůstane nezměněný ve stavu před zahájením převodu.
 2. Ve volném místě systému souborů FAT jsou vytvořeny elementární datové struktury NTFS. Ty představují tabulky a struktury o pevné velikosti, které se nacházejí na každém svazku NTFS. Velikost těchto tabulek závisí na velikosti svazku, nezávisí ale na počtu souborů na svazku.
 3. Ve volném místě systému souborů FAT jsou vytvořeny hlavní tabulka souborů a seznamy adresářů systému souborů NTFS. Velikost místa požadovaného pro tento krok závisí na celkovém počtu souborů na svazku FAT.
 4. V bitové mapě systému souborů NTFS jsou označeny jako volné clustery NTFS, které jsou používané určitými strukturami FAT. Po dokončení převodu jsou tato metadata v systému souborů převedena na volné místo.
 5. Je zapsán spouštěcí sektor systému souborů. Toto je poslední krok, který způsobí, že nadále je svazek rozpoznáván jako NTFS. Pokud převod v kterémkoli z předchozích kroků selže, svazek bude i nadále platným svazkem FAT a bude tak rozpoznán operačním systémem.
Protože může kdykoli dojít k havárii, minimalizuje výše popsaný procesriziko poškození dat na disku.

Poznámka: Protože téměř všechny zápisy jsou prováděny do volného místa na svazku FAT,jakákoli havárie zachová systém souborů FAT nepoškozený.

Jediné kroky, při kterých je zapisováno do používaného místa na disku a může tedyv případě havárie dojít k potížím, jsou následující:
 • Na konci kroku 1, kdy program CONVERT přepisuje tabulku FAT. Algoritmus pro přemístění clusterů zaručuje, že pokud v této fázi dojde k chybě, bude nástroj CHKDSK schopen opravit disk bez ztráty jakýchkoli dat.
 • V kroku 5 při zápisu spouštěcího sektoru. Pokud v této fázi dojde k chybě a převáděný svazek je systémový oddíl (aktivní primární oddíl určený ke spouštění systému), existuje určitá možnost, že systém nebude možné spustit. V tomto nepravděpodobném případě bude možné systém spustit ze spouštěcí diskety.
Nástroj Convert.exe provádí před spuštěním převodu výpočetvolného požadovaného místa podle počtu souborů na svazku FATa velikosti svazku. Pro standardní hardware (pevný disk s 512 bajtyna sektor) je výpočet prováděn následujícímzpůsobem:
 1. Velikost svazku v bajtech je podělena číslem 100. Pokud je výsledek menší než 1 048 576, je použita hodnota 1 048 576. Pokud je výsledek větší než 4 194 304, je použita hodnota 4 194 304.
 2. K hodnotě určené v předcházejícím kroku je připočtena velikost svazku v bajtech dělená číslem 803.
 3. K hodnotě určené v předcházejícím kroku je připočten počet souborů a adresářů na svazku vynásobený číslem 1280.
 4. K hodnotě určené v předcházejícím kroku je připočteno číslo 196 096.
Pokud jsou na svazku FAT používány rozšířené atributy, započte nástrojConvert.exe kromě výše vypočtené hodnoty ještě další místo, které budetřeba pro převod. Rozšířené atributy nejsou obvykle používané a jsouuvažované pouze v případě, že byl v počítači používán systém OS/2a rozšířené atributy.

Výše uvedený postup poměrně přesně odpovídá výpočtu prováděnémuprogramem Convert.exe. Přesný výsledek se může přesto mírnělišit.

Poznámka: Vypočtené místo odpovídá požadavku programu Convert.exepro zahájení převodu. Výpočet bere v úvahu i možnost, že některéze sektorů požadovaných za volné na svazku FAT budou poškozené.V případě, kdy je na svazku volné místo pouze zhruba odpovídajícívypočtenému požadavku a v průběhu převodu bude nalezeno velkémnožství chybných sektorů, nemusí se převod zdařit. Jak již bylo uvedeno výše,nemělo by dojít k žádnému poškození dat. Svazekby měl být i nadále považovaný operačním systémem za svazek FAT.
Vlastnosti

ID článku: 156560 - Poslední kontrola: 12/04/2015 15:25:48 - Revize: 3.0

Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv KB156560
Váš názor