Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Odstraňování potíží s modemy v systému Windows NT 4.0

Tento článek byl dříve publikován CZ161516
Souhrn
Tento článek popisuje postup při hledání a odstraňování potížis telefonickým připojením sítě pomocí modemu v systémuWindows NT 4.0.
Další informace

Instalace modemu

Pokud váš modem není v seznamu kompatibilního hardwaru (Hardware Compatibility List (HCL)systému Windows NT 4.0 nebo nebyl systémem Windows NT rozpoznán, postupujtepři jeho instalaci podle následujících pokynů:
 • Od výrobce modemu si vyžádejte soubor .inf určený pro systém Windows NT 4.0. Postupujte podle pokynů výrobce pro instalaci modemu v systému Windows NT 4.0. Obraťte se na výrobce modemu se žádostí o pomoc.
 • Pokud má váš modem soubor .inf pro systém Windows 95, pravděpodobně jej budete moci použít v systému Windows NT. Při přidávání modemu pomocí ovládacího panelu Modemy zaškrtněte políčko Nerozpoznávat modem, vyberu jej ze seznamu. Klepněte na tlačítko Z diskety a vložte do jednotky disketu obsahující soubor .inf pro systém Windows 95. Ne všechny soubory .inf pro systém Windows 95 je možné použít v systému Windows NT 4.0.
 • Nainstalujte modem jako standardní modem. Postupujte podle následujících pokynů:
  1. V Ovládacích panelech poklepejte na panel Modemy. Pokud jste ještědříve modem neinstalovali, spustí se automaticky Průvodce přidáním modemu. Pokud se průvodce automaticky nespustí, již jste dříve do systému modeminstalovali a klepněte tedy na tlačítko Přidat.
  2. Zaškrtněte políčko Nerozpoznávat modem, vyberu jej ze seznamua poté klepněte na tlačítko Další.
  3. V poli Výrobci klepněte na položku Standardní typy modemů.V poli Modely klepněte na model, který rychlostí odpovídá vašemumodemu, a poté postupujte podle pokynů Průvodce přidánímmodemu.

Ověření portů COM

Ověřte, zda systém Windows NT rozpoznal vaše porty COM. Poklepejte na panel Portyv Ovládacích panelech a přesvědčte se, zda port, ke kterému je připojený váš modem,je uvedený v seznamu. Pokud ano, pak systém Windows NT rozpoznal daný port COM.

Pokud daný port COM rozeznaný nebyl, jedná se pravděpodobněo hardwarovou chybu nebo chybu konfigurace. Při odstraňování potížípostupujte podle následujících pokynů.

Externí modemy
 1. Pokud je daný port COM na základní desce nebo je na přídavné kartě,přesvědčte se, zda není zakázaný v systému BIOS počítače(také nazývaném CMOS). Další informace o konfiguraci možnostísystému BIOS naleznete v dokumentacipočítače.
 2. Přesvědčte se, zda žádné další adaptéry či zařízení nepoužívajístejnou základní V/V adresu nebo číslo IRQ jako port COM, ke kterémuje připojený modem.
 3. Ověřte, zda sériový port není poškozený. Pokud modem či jinésériové zařízení nefunguje na tomto portu COM, ale funguje na jinémportu COM a provedli jste předchozí dva kroky, může být vybranýport COM poškozený.
 4. Ověřte, zda není poškozený sériový kabel. Použijte nový standardnísériový kabel.
Interní modemy
 1. Pokud je port COM definovaný interním modemem,přesvědčte se, zda propojky na modemu jsounakonfigurovány správně. Interní modemy majítéměř vždy propojky konfigurující je na určitý port COM.Dále mohou na modemu být propojky pro nastavenízákladní V/V adresy a čísla IRQ.
 2. Pokud je modem konfigurován na port COM, který je na základnídesce či sériovém adaptéru (fyzický port) přiřazen určitémuportu COM, musíte modem nastavit na jiný port COMnebo v systému BIOS počítače zakázat port COM se stejnýmčíslem jako interní modem. Pokud jsou například interní modemi fyzický port COM nastaveny jako port COM1, musíte buďnastavit modem na jiný, nepoužívaný port COM, nebo fyzickýport COM1 zakázat v systému BIOS počítače.
 3. Přesvědčte se, zda v počítači nejsou další adaptérynebo zařízení nakonfigurovaná na stejnou základní V/V adresunebo číslo IRQ jako váš interní modem. Dobrou volbou pro internímodem obvykle bývá port COM3 používající IRQ 5. Pokud ovšemmáte zvukovou kartu, bude možná nutné zvolit jiné číslo IRQ, protožezvukové karty obvykle používají IRQ 5.
 4. V panelu Porty v Ovládacích panelech ověřte, zda nastavení čísla IRQa základní V/V adresy je správné. Případné konflikty V/V adres a IRQnaleznete v systémovém protokolu v Prohlížeči událostí.

  Pokud je to možné, použijte pro porty COM následující standardnínastavení:
       Sériový port 1  COM1: V/V adresa = 3F8h  IRQ = 4     Sériový port 2  COM2: V/V adresa = 2F8h  IRQ = 3     Sériový port 3  COM3: V/V adresa = 3E8h, IRQ = 4     Sériový port 4  COM4: V/V adresa = 2E8h, IRQ = 3
 5. Pro přidání podpory interního modemu není nutné přidatdo panelu Porty nový port. Modul NTDETECT rozpozná internímodem a port COM, na který je modem nakonfigurovaný.Pokud jste klepnutím na tlačítko Přidat přidali do panelu Portyduplicitní port, odeberte jej klepnutím na tlačítko Odstranit.
 6. Ověřte, zda není interní modem poškozený. Také je vhodnézkontrolovat, jestli není na webovém serveru výrobce modemuk dispozici inovace firmwaru pro paměť flash modemu.

Odstraňování potíží pomocí programu HyperTerminal

Ověřte, zda systém Windows NT rozpoznal modem a zda je možné pomocíprogramu HyperTerminal provést volání. Postupujte podle následujících pokynů:

Poznámka: Před použitím programu HyperTerminal ověřte, zda neníspuštená služba RAS (Remote Access Server). Poklepejte na panelSlužby v Ovládacích panelech a přesvědčte se, zda je sloupec Stavpro službu Remote Access Server prázdný. Pokud sloupec obsahujestav Spuštěná, klepnutím na tlačítko Zastavit službu zastavte.
 1. Klepněte na tlačítko Start, dále na položku Programy, dále na položku Příslušenství,dále na položku HyperTerminal a poté klepněte na položku HyperTerminal.
 2. Po spuštění Průvodce novým připojením klepněte na tlačítko Storno.
 3. V nabídce Soubor klepněte na položku Vlastnosti a poté v seznamu Připojit pomocíklepněte na modem, který chcete testovat.
 4. Klepněte na tlačítko Konfigurovat, ověřte, zde je modem nastavenna správný port COM a poté klepněte na tlačítko OK.
 5. V okně programu HyperTerminal zadejte příkaz "AT" (bez uvozovek) a potéstiskněte klávesu Enter.
 6. Pokud se v okně programu HyperTerminal zobrazí zadávaný text "AT" (bez uvozovek)a po stisknutí klávesy Enter odpověď "OK" (bez uvozovek), rozpoznává programHyperTerminal modem správně. Pokud se nezobrazí zadávaný text "AT" nebopokud se po stisknutí klávesy Enter nezobrazí odpověď "OK", postupujte podlepředchozích pokynů v tomto článku a ověřte, zda je modem správně nainstalovánv systému Windows NT.
 7. Ověřte, zda modem může pomocí programu HyperTerminal provést volání.V nabídce Soubor klepněte na položku Nové připojení a postupujte podle pokynůna obrazovce.
 8. Klepněte na tlačítko Vytočit. Pokud je nastaveno hlasité vytáčení modemu,měli byste slyšet oznamovací tón a poté vytáčení telefonního čísla modemem.
Další informace naleznete v následujících článcích znalostní bázeMicrosoft Knowledge Base:
ID článku:131868
NÁZEV : Odstraňování potíží s modemy PCMCIA v systému Windows NT 3.51

ID článku:150808
NÁZEV : Zakázání podpory vzdáleného přístupu pro modemy Unimodem
připojení ras telefonické odstraňování potíží
Vlastnosti

ID článku: 161516 - Poslední kontrola: 04/08/2003 11:38:00 - Revize: 2.0

 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • kbhw kbfaq KB161516
Váš názor