Jak vybrat Soundcard v jazyce Visual Basic s Multimedia řízení

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:180032
Souhrn
Tento článek popisuje zařízení WaveAudio (soundcard) používané ovládací multimédia (MCI32.ocx) jazyka Visual Basic.
Další informace
Chcete-li nastavit zařízení WaveAudio (soundcard) používané ovládací multimédia, musíte použít mciSendCommand API. Ovládací prvek Multimedia neposkytuje přímo metodu umožňují nastavit zařízení pro přehrávání nebo zaznamenávání.

Následující vzorový kód jazyka Visual Basic ukazuje, jak použít k určení zařízení, používané pro výstup WaveAudio mciSendCommand.

Ukázkový kód

Následují požadované definice a prohlášení. Umístěte tyto v souboru modulu:
  Public Const MMSYSERR_NOERROR = 0  Public Const MCI_SET = &H80D  Public Const MCI_WAVE_OUTPUT = &H800000  Type MCI_WAVE_SET_PARMS    dwCallback As Long    dwTimeFormat As Long    dwAudio As Long    wInput As Long    wOutput As Long    wFormatTag As Integer    wReserved2 As Integer    nChannels As Integer    wReserved3 As Integer    nSamplesPerSec As Long    nAvgBytesPerSec As Long    nBlockAlign As Integer    wReserved4 As Integer    wBitsPerSample As Integer    wReserved5 As Integer  End Type  Declare Function mciGetErrorString Lib "winmm.dll" _    Alias "mciGetErrorStringA" (ByVal dwError As Long, _    ByVal lpstrBuffer As String, ByVal uLength As Long) As Long  Declare Function mciSendCommand Lib "winmm.dll" Alias _    "mciSendCommandA" (ByVal wDeviceID As Long, _    ByVal uMessage As Long, ByVal dwParam1 As Long, _    ByRef dwParam2 As Any) As Long				

Ukázkový kód

Následující kód nastaví výstupní zařízení. Tento kód se předpokládá, že nemá ovládací prvek Multimedia nazvané "MMControl1". Tento kód by měl být volán po otevření vln souboru, který má být přehrán MMControl1.
  Dim parms As MCI_WAVE_SET_PARMS  Dim rc As Long  ' Specify the soundcard. This specifies the soundcard with a deviceID  ' of 0. If you have a single soundcard, then this will open it. If you  ' have multiple soundcards, the deviceIDs will be 0, 1, 2, etc.  parms.wOutput = 0  ' Send the MCI command to set the output device.  rc = mciSendCommand(MMControl1.DeviceID, MCI_SET, _    MCI_WAVE_OUTPUT, parms)  if (rc <> MMSYSERR_NOERROR) then    ' The command failed.  End If				
Odkazy
Naleznete v dokumentaci k mciSendCommand v dokumentaci k sadě SDK Win32.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

خصائص

رقم الموضوع: 180032 - آخر مراجعة: 11/21/2006 15:40:37 - المراجعة: 3.2

Microsoft Win32 Application Programming Interface

 • kbmt kbhowto KB180032 KbMtcs
تعليقات