Jak vytvořit zařazené do kategorií tabulky v aplikaci Word 97 nebo Office Word 2003 z aplikace Visual FoxPro pro Windows 5.0 a novější verze

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:180901
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek ukazuje, jak vytvořit a naformátovat tabulku v aplikaci Microsoft Word 97 nebo Microsoft Office Word 2003 z Visual FoxPro pro Windows verze 5.0 a později pomocí automatizace OLE. Tabulka obsahuje seskupovací pole Prodejní ID instance, stav, společnost nebo zákazník. V tomto příkladu se seskupí podle země nebo oblasti. Data dokumentu aplikace Word bude být shromážděny pomocí dotazu SQL do dočasné kurzor.
Další informace
Pro tento kód pracovat správně musí být první pole v dotazu pole skupiny používá v sestavě aplikace Word 97. Například pokud je nezbytné použití všech polí v tabulce pro sestavu, ale je pole, které má být skupinové pole není první pole v tabulce zdroj, pak vydá podobně jako tento dotaz:
SELECT state,* FROM Customer GROUP BY state, custid INTO CURSOR category				
to vynutí skupiny pole Stav v tomto příkladu se první pole ve výsledku dotazu.

Poznámka: Tento kód funguje pouze s SR-1 pro aplikaci Word 97. Použití předchozích verzí aplikace Word 97 způsobí, že "typ neshodou" a jiné chyby OLE.

Vytvoření programu a zadejte kód uvedeny níže. Pokud je kód spuštěn, se uživateli zobrazí dvě výzvy. Tyto výzvy požádat uživatele formátování dokumentu aplikace Word. Do prvního řádku s dotazem, zda chce uživatel mít každého seskupení na vlastní stránce či nikoli. Druhá otázka požádá, pokud uživatel chce podtržení mezi řádky v tabulce či nikoli. Tyto dotazy je pouze pro zobrazení předvoleb a zobrazit, jak může programátor formátování tabulky v aplikaci Word s tyto a další předvolby.

Následuje ukázkový kód:
  */ Begin program code /*    CLEAR    SET TALK OFF    SET CONSOLE OFF    ctempfield = ""        && Variable to hold group category.    headings_added = .F.    newgrouppage = .F.  * Make sure the FIRST field in the SELECT is the field the report  * is categorized by. The Customer table is located in the  * \VFP\Samples\Data folder. In Visual FoxPro 6.0, the Customer table is  * in the Microsoft Visual Studio\Common\Samples\Data folder.    ** We toggle the value of SET ENGINEBEHAVIOR in VFP 8.0 and  ** 9.0 to allow this SELECT-SQL command to function.   ** For more information on the SET ENGIENBEHAVIOR command,  ** see the VFP Help file.  IF "8.0"$VERSION() OR "9.0"$VERSION()x=SET("enginebehavior")SET ENGINEBEHAVIOR 70  SELECT country, company, contact, title,maxordamt,phone;  FROM HOME()+"Samples\Data\testdata!customer" GROUP BY;   country,cust_id INTO CURSOR category   SET ENGINEBEHAVIOR x   ELSE   SELECT country, company, contact, title,maxordamt,phone;  FROM HOME()+"Samples\Data\testdata!customer" GROUP BY;   country,cust_id INTO CURSOR categoryendif  IF _TALLY > 0   oWord = CREATEOBJECT("Word.Application")   oWord.Documents.Add   owRange = oWord.Activedocument.Range(0,0)   numcols = FCOUNT()-1  && Get number of fields for detail section   oWord.Activedocument.Tables.Add(owRange, 1, numcols)   * First prompt, separate pages for each group.   nanswer = messagebox("Put each group on a new page?",36,;     "Sepatate Pages")   DO CASE     CASE nanswer = 6     && Yes      newgrouppage = .T.     CASE nanswer = 7     && No      headings_added = .F.   ENDCASE   WAIT WINDOW "Please wait while the data is formatted in Word.";     + CHR(13)+"This may take several minutes..." NOWAIT   DO WHILE !EOF()     ctempfield = EVAL(FIELD(1)) && Set 1st field in table as category     WITH oWord      .Selection.Font.Reset      .Selection.TypeText(EVAL(FIELD(1)))      .Selection.SelectRow      .Selection.ParagraphFormat.Alignment = 1      .Selection.Font.Name = "Arial"      .Selection.Font.Size = 16      .Selection.Font.Bold = .T.      .Selection.SelectRow      .Selection.Cells.Merge      .Selection.MoveRight(12)      .Selection.Cells.Split(1,numcols)      IF NOT headings_added && Put at least one heading in document        .Selection.MoveRight(12)        FOR i = 2 TO FCOUNT()         .Selection.Font.Italic = .T.         .Selection.ParagraphFormat.Alignment = 1         .Selection.Font.Name = "Times New Roman"         .Selection.Font.Size = 8         .Selection.TypeText((FIELD(i)))         .Selection.MoveRight(12)         headings_added = .T.        ENDFOR      ENDIF      FOR i = 2 TO FCOUNT()        curfield = EVAL(FIELD(i))  * Check data type. Does not check Double, Float, Integer, General, Memo.        IF TYPE((FIELD(i)))<>"C"        DO CASE         CASE TYPE((FIELD(i))) = "D"     && Date field           curfield = DTOC((FIELD(i)))         CASE TYPE((FIELD(i))) = "N"     && Numerical           curfield = STR((FIELD(i)))         CASE TYPE((FIELD(i))) = "Y"     && Currency           curfield = STR(EVAL(FIELD(i)),8,2)         CASE TYPE((FIELD(i))) = "L"     && Logical           IF curfield            curfield = "True"           ELSE            curfield = "False"           ENDIF         CASE TYPE((FIELD(i))) = "T"     && DateTime           curfield = TTOC(EVAL(FIELD(i)))         ENDCASE         .Selection.Font.Reset         .Selection.TypeText(curfield)        ELSE         .Selection.Font.Reset         .Selection.TypeText(curfield)        ENDIF        .Selection.Font.Reset        .Selection.MoveRight(12)      ENDFOR      SKIP     ENDWITH     DO WHILE ctempfield = EVAL(FIELD(1))  && Get other like records.      WITH oWord        FOR i = 2 TO FCOUNT()         curfield = EVAL(FIELD(i))         IF TYPE((FIELD(i)))<>"C"           DO CASE           CASE TYPE((FIELD(i))) = "D"            curfield = DTOC((FIELD(i)))           CASE TYPE((FIELD(i))) = "N"            curfield = STR((FIELD(i)))           CASE TYPE((FIELD(i))) = "Y"            curfield = STR(EVAL(FIELD(i)),8,2)           CASE TYPE((FIELD(i))) = "L"            IF curfield              curfield = "True"            ELSE              curfield = "False"            ENDIF           CASE TYPE((FIELD(i))) = "T"            curfield = TTOC(EVAL(FIELD(i)))           ENDCASE           .Selection.TypeText(curfield)         ELSE           .Selection.TypeText(curfield)         ENDIF           .Selection.MoveRight(12)         ENDFOR      ENDWITH      SKIP     ENDDO     IF RECNO() > RECCOUNT()  && Prevents an empty table/cells.      EXIT     ELSE      IF newgrouppage        headings_added = .F.  && False: add headings to each page.        oWord.Selection.InsertBreak(2) && Page break each category.      ENDIF     ENDIF   ENDDO   oWord.Selection.SelectRow  && Ensures no extra rows in the table.   oWord.Selection.Rows.Delete   * This section underlines or turns off all lines in the table.   nanswer = MESSAGEBOX("Turn off underlines Y/N",36,;     "No underlines in the table?")   DO CASE   CASE nanswer = 6    && Yes, turn off all underlines.     WAIT WINDOW 'Formating table with no underlines in the table.';      NOWAIT     WITH oWord      For Each aTable In .ActiveDocument.Tables && Format all tables.        aTable.Borders(-1).LineStyle = 0     && Top border.        aTable.Borders(-2).LineStyle = 0     && Left        aTable.Borders(-3).LineStyle = 0     && Bottom        aTable.Borders(-4).LineStyle = 0     && Right        aTable.Borders(-5).LineStyle = 0     && Horizontal        aTable.Borders(-6).LineStyle = 0     && Vertical        aTable.Borders.Shadow = 0      ENDFOR     ENDWITH   CASE nanswer = 7     && Number just underlines.     WITH oWord      WAIT WINDOW 'Formating table with underlines between records.';        NOWAIT      For Each aTable In .ActiveDocument.Tables && Format each table.        aTable.Borders(-1).LineStyle = 0     && Top border        aTable.Borders(-2).LineStyle = 0     && Left        aTable.Borders(-3).LineStyle = 1     && Bottom        aTable.Borders(-4).LineStyle = 0     && Right        aTable.Borders(-5).LineStyle = 1     && Horizontal        aTable.Borders(-6).LineStyle = 0     && Vertical        aTable.Borders.Shadow = 0      ENDFOR     ENDWITH     oWord.ActiveWindow.View.TableGridlines = .F. && No table gridlines   ENDCASE  * Get the number of pages in the Word report. The code adds the report  * headings to the document header when the user chooses not to have the  * report categories print on separate pages. Makes viewing groups  * headings easier on other pages.   numpages = oWord.ActiveDocument.ComputeStatistics(2)   IF numpages > 1 AND NOT newgrouppage     WITH oWord      .Selection.MoveDown      .ActiveWindow.ActivePane.View.Type = 3 && Put Word in Page view      .ActiveWindow.ActivePane.View.SeekView = 9   && Open header.      .Selection.ParagraphFormat.TabStops.ClearAll  && Clear tabs.      * Printed header width is computed by subtracting margins      * from page width. The margins are divided by 72. Word stores      * these values as points; i.e. 72points/inch.      pagewidth = 8.5-(.ActiveDocument.PageSetup.RightMargin+;      .ActiveDocument.PageSetup.LeftMargin)/72      tabspace = (pagewidth/(numcols))*72 && Convert inches to points      tabstops = tabspace      FOR i = 2 TO FCOUNT()        .Selection.Font.Italic = .T.  && Format heading captions.        .Selection.ParagraphFormat.Alignment = 1        .Selection.Font.Name = "Times New Roman"        .Selection.Font.Size = 8        .Selection.TypeText((FIELD(i)))        .Selection.TypeText(chr(9)) && Tab to set the next heading.        .Selection.ParagraphFormat.TabStops.Add(tabstops) && Tab        tabstops = tabstops+tabspace      ENDFOR     ENDWITH   ENDIF   WITH oWord     .ActiveWindow.View.Type = 3 && Switch to page view. Normal view=1     .ActiveWindow.ActivePane.View.SeekView = 0 && Open main document.     .Selection.Homekey(6)        && Go to top of document.     .Visible = .T.           && Make Word visible.     .Application.Activate        && Bring Word forward.     .WindowState = 0  && Show Word in normal state. Maximized=1     .ActiveWindow.ActivePane.View.ShowAll = 0 && No nonprinting items.   ENDWITH  ELSE   =MESSAGEBOX("There were no records in the query.",16,;     "Empty Query")  ENDIF  */ End program code /*				
Odkazy
Další informace o možnostech získání aplikace Word pro Windows 97 Service Release - 1, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
172475Jak získat a nainstalovat MS Office 97 SR-1
Nápověda pro Visual Basic aplikace Microsoft Word

(c) Microsoft Corporation 1998, všechna práva vyhrazena. Příspěvky Dean Christopher, Microsoft Corporation

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 180901 - Poslední kontrola: 03/01/2014 05:45:57 - Revize: 2.4

Microsoft Visual FoxPro 5.0 Standard Edition, Microsoft Visual FoxPro 5.0a, Microsoft Visual FoxPro 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual FoxPro 7.0 Professional Edition, Microsoft Visual FoxPro 8.0 Professional Edition, Microsoft Visual FoxPro 9.0 Professional Edition, Microsoft Word 97 Service Pack 1, Microsoft Office Word 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbcode kbhowto kbinterop KB180901 KbMtcs
Váš názor