Odstraňování potíží se službou Computer Browser

Tento článek byl dříve publikován CZ188305
Souhrn
Přestože neexistuje žádná centralizovaná metoda pro určení, zda je seznam počítačů s rolí browser v síti WAN úplný, jsou známé postupy jak určit, jestli jsou servery v určitém segmentu reprezentované v seznamu počítačů s rolí browser ve vzdáleném segmentu. Stejný postup je možné použít na všechny segmenty v síti WAN. Výsledky těchto testů se ovšem mohou změnit, pokud se změní role serverů při volbě nového počítače browser. Pouze v případě, že všechny servery v doméně v celé síti WAN jsou zcela statické a žádný server nepřejde do stavu online nebo offline, budou výsledky těchto testů platit delší dobu.

Testy popsané níže využívají nástroj Browstat.exe, který je k dispozici v dokumentaci Microsoft Windows Resource Kit. Vzorový výstup je pouze pro protokol TCP/IP. Také platí, že jako v případě většiny potíží se sítí musí správce plně znát hranice segmentu sítě a konfiguraci směrovače. Předpokládejme například, že klient ve vzdáleném segmentu nemá ve svém seznamu počítačů s rolí browser žádný server umístěný v jiném segmentu.

Z důvodu časové nestálosti služby Browser a protože tato služba používá všesměrové datagramy, neměly by tyto testy být prováděny v kratších než 48minutových cyklech (čas potřebný pro úplnou distribuci ve vícesegmentovém doménovém prostředí).

Překlad názvů mezi počítači s rolí browser je důležitý a proto je nejdůležitějším krokem nejprve vytvořit robustní infrastrukturu pro překlad názvů pomocí služby WINS. Hledání potíží, které jsou považovány za potíže služby Browser a ve skutečnosti jsou způsobovány chybným překladem názvu, může trval velmi dlouho.
Další informace
 1. Určete počítač s rolí master browser v segmentu, ve kterém je umístěný server. V segmentu, ve kterém se nachází chybějící server, zadejte následující příkaz:
  browstat status
  Odpověď na příkaz bude podobná následující:
  Stav doménynázev_doménypři přenosu \device\NetBT_IEEPRO1

  Služba Browser je v doméně aktivní.
  Název počítače Master browser je:master_browser
  Počítač Master browser používá sestavení 1381
  1 záložních serverů bylo zjištěno z počítače masterbackup_browser
  \\jiný_server
  100 serverů v doméněnázev_doménypři přenosu
  \device\NetBT_IEEPRO1
  1500 domén v doméněnázev_doménypři přenosu
  \device\NetBT_IEEPRO1
  Tyto informace by měly určovat, který server má roli master browser v segmentu. Pokud ovšem místní server master browser odpovídá pomalu, mohly by přijaté informace pocházet z jiného počítače master browser.

  Výstup tohoto příkazu obsahuje řetězec "\device\NIC_protokolu", který je možné využít v dalších příkazechbrowstat.

  Místní master browser v segmentu klienta naleznete pomocí následujícíhopříkazu:
  browstat getmaster \device\netbt_el59x1název_domény
  Přepínačestatusnebogetmasterodesílají dotaz DomainName<1d> a vrací aktuální server master browser v daném segmentu. Služba Browser počítač master browser nehledá. Tento krok je možné provést vzdáleně, pokud je pro určení počítače master browser používána přímo služba Browser, to ale vyžaduje, aby správce znal názvy všech serverů ve všech segmentech. Tento postup nepředstavuje příliš vhodný způsob odstraňování potíží se službou Browser. I když daný server browser funguje správně, navrácený seznam může být starý až 36 minut. Vzdáleně můžete získat seznam počítačů master browser v doméně pomocí následujícího příkazu:
  browstat view \device\netbt_ieepro1 \\pdcname | findstr /i mbr
  Dále musí správce určit, který master browser se nachází v segmentu obsahujícím chybějící server.

  Pokud nebyl master browser nalezen, můžete jeho zvolení vynutit zastavením a následným spuštěním služby Browser na řadiči domény v daném segmentu. Po několika minutách tento test proveďte znovu. Zvolení počítače master browser můžete také vynutit zadáním následujícího příkazu z konzoly libovolného serveru v daném segmentu:
  browstat elect \device\netbt_ieepro1název_domény
 2. Odpověď na příkaz bude podobná následující:Určete, jestli master browser obsahuje ve svém seznamu název chybějícího serveru. Master browser představuje první server v komunikačním řetězci, který musí obsahovat název chybějícího serveru. Tento test určuje, zda master browser obdržel rámec Host Announcement serveru. Řetězec "\device..." byl nalezen ve výstupu výše. Zadejte následující příkaz:
  browstat view \device\netbt_ieepro1 \\master_browser| findstr /ichybějící_server
  Pokud master browser má ve svém seznamu chybějící server, vrátí příkaz odpověď podobnou následující:
  \\chybějící_serverNT 04.00 (W,S,NT,PBR,DFS) "Popis" serveru
  \\chybějící_server
  Pokud místní master browser nemá ve svém seznamu chybějící server, zadejte z libovolného počítače v segmentu chybějícího serveru následující příkaz:
  browstat forceannounce \device\netbt_el59x1název_domény
  Případně můžete z konzoly chybějícího serveru zadat následující příkaz:
  browstat announce \device\netbt_el59x1název_domény
  Doporučuje se ověřit, jestli může chybějící server mapovat na master browser síťové jednotky, a tak zkontrolovat připojení k síti.

  Restartováním serveru je také možné vynutit odeslání rámce Host Announcement.

 3. Odpověď na příkaz bude podobná následující:Určete, jestli primární řadič domény přijal od počítače master browser název serveru. Zadejte následující příkaz:
  browstat view \device\netbt_ieepro1 \\primární_řadič_domény| findstr /ichybějící_server
  Výstup příkazu by měl být podobný následujícímu:
  \\chybějící_serverNT 04.00 (W,S,NT,PBR,DFS) "Popis" serveru
  \\chybějící_server
  Pokud název serveru chybí, je příčinou pravděpodobně překlad názvů. Aby mohl primární řadič domény obdržet od počítače master browser seznam serverů, musí být master browser serveru schopen přeložit název DomainName<1b>, aby mohl přes port 138 protokolu UDP odeslat směrovaný rámec Master Announcement. Aby mohl primární řadič domény odpovědět na toto oznámení názvu serveru, musí být schopen přeložit název počítače master browser. (Aby mohl master browser obdržet seznam platný pro celou doménu od primárního řadiče domény, musí také být schopen přeložit název primárního řadiče domény.)

  Překlad názvů v obou směrech je důležitý. Pro ověření, zda master browser dokáže přeložit položku DomainName<1b>, zadejtenásledující příkaz:
  browstat getpdc \device\netbt_el59x1název_domény
  Pro ověření, zda primární řadič domény a master browser dokáží navzájem přeložit své názvy, namapujte na řadiči domény síťovou jednotku počítače master browser a naopak. Pokud toto nejde, jedná se o potíže s překladem názvů.

 4. Odpověď na příkaz bude podobná následující:Určete master browser v segmentu klienta. Postupujte podle pokynů v kroku 1, ale v segmentu klienta.
 5. Odpověď na příkaz bude podobná následující:Určete, jestli má master browser v seznamu název chybějícího serveru v segmentu klienta. Zadejte následující příkaz:
  browstat view \device\netbt_ieepro1 \\segment_klienta_počítače_master_browser| findstr /ichybějící_server
  Pokud seznam serveru tuto položku obsahuje, bude výstup podobný následujícímu:
  \\chybějící_serverNT 04.00 (W,S,NT,PBR,DFS) "Popis" serveru
  \\chybějící_server
  Pokud master browser nemá v seznamu název chybějícího serveru, je příčinou pravděpodobně překlad názvů. Ověřte, zda je master browser v segmentu klienta schopen přeložit název DomainName<1b>. Zadejte následující příkaz:
  browstat getpdc \device\netbt_el59x1název_domény
  Master browser musí být také schopen přeložit název primárního řadiče domény. Ověření proveďte tak, že se pokusíte na primárním řadiči domény namapovat síťovou jednotku.

  Pokud se tyto testy nezdaří, jedná se o potíže s překladem názvů.

 6. Odpověď na příkaz bude podobná následující:Určete počítače s rolí backup browser v segmentu klienta. Z důvodu omezení požadavků na master browser segmentu zvolí klient při požadavku na seznam počítačů browser počítač backup browser, pokud je k dispozici. Proto je pravděpodobnější, že všichni klienti budou používat počítače backup browser. Pro určení místních počítačů backup browser v tomto segmentu existují dva postupy:

  Z konzoly počítače master browser zadejte následující příkaz:
  browstat locallist \device\netbt_ieepro1 | findstr /i bbr
  Příkaz vrátí seznam položek podobný následujícímu:
  \\backup_browserNT 04.00 (W,S,BDC,NT,BBR,DFS) "Popis"serveru
  \\backup_browser
  Pro vzdálené zadání tohoto příkazu počítači master browser zadejte následující příkaz:
  browstat view \device\netbt_ieepro1 \\master_browser0x40000000 | findstr /i bbr
  Poznámka: Tyto příznaky jsou definované v následujícím dokumentu protokolu CIFS Browsing Protocol:

 7. Odpověď na příkaz bude podobná následující:Určete, zda seznamy počítačů backup browser obsahují název chybějícího serveru. Aby všichni klienti v tomto segmentu obdrželi platný seznam počítačů browser, musíte zkontrolovat výskyt názvu chybějícího počítače v seznamech všech počítačů backup browser. Z každého počítače backup browser zadejte následující příkaz:
  browstat view \device\netbt_ieepro1 \\backup_browser| findstr /ichybějící_server
  Pokud seznam počítače backup browser neobsahuje název chybějícího serveru, ověřte, zda je možné namapovat síťovou jednotku počítače backup browser na počítači master browser. Role backup browser je nejdynamičtější mezi všemi rolemi počítačů browser. Počítače master browser přikazují potenciálním počítačům browser, aby převzali roli backup browser v závislosti na zatížení. Počkejte 12 minut a poté opakujte kroky 6 a 7.

Vícedomé servery

Aby mohl primární řadič domény sestavit jediný seznam platný pro celou doménu, nemůže být vícedomým serverem. Každý master browser ve vzdáleném segmentu se připojí k primárnímu řadiči domény. Protože není zaručeno, že každý master browser si na primárním řadiči domény zvolí stejné rozhraní, musí být primární řadič domény jednodomý, aby mohl sestavit jediný seznam platný pro celou doménu. Všechny počítače master browser musí také být jednodomé. Každých 12 minut se master browser připojuje k primárnímu řadiči domény a požaduje seznam platný pro celou doménu. Master browser poté primárnímu řadiči domény zasílá rámec Master Announcement Browser, kterým mu přikazuje, aby se k němu připojil a načetl jeho místní seznam. Protože ale primárná řadič domény neudržuje samostatné adresy IP pro každé rozhraní počítače master browser, načte primární řadič domény po připojení k počítači master browser pouze seznam počítačů a serverů shromážděný na daném rozhraní.

Další možnosti

Abyste se vyvarovali nespolehlivé funkce služby Browser a nutnosti provádět tyto testy, je vhodné v každém segmentu vyhradit počítač, který by udržoval konzistentní seznam platný pro celou doménu. Pokud dochází k častému vypínání a restartování serverů, zvažte vytvoření záložního řadiče domény, pokud není počet segmentů příliš vysoký, nebo alespoň členského serveru se systémem Windows s nastavením registru IsDomainMaster s hodnotou True v každém segmentu. Tento server bude v případě potřeby přednostně zvolen do role master browser segmentu.

Pokud žádný z těchto kroků není úspěšný a není tedy možné přejít k dalšímu, přesvědčte se, že na žádném z určených serverů nedochází k chybě konfliktu názvů. Zadejte následující příkaz:
nbtstat -n
Tento příkaz je možné zadat i vzdáleně s přepínačem-Anebo-a.

Počítač browser je velmi citlivý na konfiguraci směrovačů v síti WAN. Protože role browser jsou určovány volbami pomocí všesměrového vysílání, pakety protokolu UDP nesmí být směrovány. Pokud by byly směrovány jedním směrem, ale nikoli jiným, mohlo byt docházet k neobvyklému chování, které by generovalo události "8003" služby Browser a způsobovalo nekonečné cykly voleb.

Dalším krokem při pokusech o odstranění potíží je sledovat provoz v síti pomocí analyzátoru protokolů, například nástrojem Microsoft Network Monitor. Pokud chcete přímo zobrazit komunikaci počítačů browser, zastavte a restartujte službu Browser. Bohužel není zaručeno, že počítač browser bude mít po restartování služby Browser stejnou roli jako dříve. Tato metoda je obzvláště vhodná tehdy, pokud chcete ověřit komunikaci při zaslání žádosti počítače master browser primárnímu řadiči domény o seznam platný pro celou doménu a bezprostředně po ní, kdy primární řadič domény žádá master browser o místní seznam. Po spuštění služby Browser v počítači master browser dojde během jedné až dvou minut k úplné výměně seznamů. Pro účel zachycení této rozsáhlé komunikace nakonfigurujte dostatečnou vyrovnávací paměť a velikost rámců analyzátoru protokolů.

Velikost seznamu serverů vraceného službou Browser v systémech nižších než Windows NT 4.0 byla omezena na 64 kB. Jakmile došlo k její překročení, abecední seznam serverů byl zkrácen. Z tohoto důvodu musí mít všechny počítače browser systém Windows NT 4.0 nebo vyšší.
Odkazy
Další informace naleznete v dokumentu white paper "Microsoft Windows NT Browser" na následující webové stránce společnosti Microsoft:
win2000hotnet kbfaqw2knet
Vlastnosti

ID článku: 188305 - Poslední kontrola: 09/23/2011 19:48:00 - Revize: 5.0

Microsoft Excel 4.0 pro počítače Macintosh, Microsoft PowerPoint 3.0 pro počítače Macintosh

 • kbinfo kbnetwork kbtshoot KB188305
Váš názor