Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak zpozdit načtení určitých služeb

Tento článek byl dříve publikován CZ193888

Upozornění: Tento článek obsahuje informace o úpravách registru. Předtím, než provedete jakékoli úpravy registru, prověřte své schopnosti obnovitregistr v případě, že dojde k potížím. Informace o možnostech obnovení registrunaleznete v nápovědě pro program Regedit.exe v tématu Obnovení registru nebov nápovědě pro program Regedt32.exe v tématu Obnovení klíče registru.
Souhrn
V některých počítačích, především ve starších systémech či v systémechs pomalejšími periferními zařízeními, může být nutně zpozdit načítání určitýchslužeb systému Windows NT, aby bylo možné počítač správně spustit.V jiných situacích může být nutné přesvědčit se, zda byla nějaká služba spuštěnaa běží dříve než jiná, a to například z důvodu odstraňování potíží. Tento požadavekse může týkat situací, kdy například řadič domény nemá přístup k síti, protože se určitýprotokol či služba, například DHCP, snaží o načtení DŘÍVE než byly vytvořeny vazbysíťové karty (například Compaq Netflex).
Další informace
Nejprve je nutné ověřit, zda závislost, kterou chcete vytvořit, jižneexistuje. Ve výchozí konfiguraci existují mimo jiné následujícízávislosti:
  Služba    Závisí na službě  -------   ----------------------------------------  Alerter   LanmanWorkstation  Browser   LanmanWorkstation, LanmanServer, LmHosts  ClipSrv   NetDDE  DHCP     Afd, NetBT, TCP/IP  Messenger  LanmanWorkstation, NetBIOS  NetBT    TCP/IP  NetDDE    NetDDEDSDM  NetLogon   LanmanWorkstation, LmHosts  Parallel   Parport  Replicator  LanmanServer, LanmanWorkstation

Podklíče služeb jsou v registru umístěné v následující cestěa určují způsob načítání služeb.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<Název služby>
Upozornění: Chybné použití programu Editor registru může způsobit vážné potíže, které mohouvést k nutnosti přeinstalace operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje,že potíže způsobené chybným použitím programu Editor registru mohou být odstraněny.Tento program používáte pouze na vlastní nebezpečí.

Informace o úpravách registru naleznete v nápovědě pro program Editor registru(Regedit.exe) v tématu Změna klíčů a hodnot nebo v nápovědě pro program Regedt32.exev tématech Přidání a odstranění informací v registru nebo Úpravy informací v registru.Doporučujeme zazálohovat registr před provedením úprav. Pokud používáte operačnísystém Windows NT nebo Windows 2000, doporučujeme také aktualizovat Záchrannouopravnou disketu.

Pokud chcete vytvořit novou závislost, vyberte klíč představující službu, kterouchcete zpozdit, klepněte na nabídkuÚpravya poté klepněte na příkazPřidat hodnotu. Vytvořte nový název hodnoty "DependOnService" (bez uvozovek) s datovým typem REG_MULTI_SZ a poté klepněte na tlačítkoOK. Otevře se dialogData, ve kterém zadejte název či názvy služeb, které chcete spustit před touto službou (jednotlivé názvy zadejte na samostatné řádky), a poté klepněte na tlačítkoOK.

Název služby, který zadáte v dialogu Data, musí být přesný název služby tak,jak se zobrazuje v registru v klíči Services.

Při spuštění počítače je použita tato položka pro ověření, zda byla služba čislužby uvedené v této hodnotě spuštěné před pokusem o spuštění tétozávislé služby.

Můžete například požadovat spuštění služby Server před službouWindows Internet Name Service (WINS). Jak uvidíte v registru v klíči služby WINS,hodnota DependOnService v něm již existuje. Ve výchozí instalaci je služba WINSzávislá na službách RPCSS (Remote Procedure Call) a NTLMSSP (Windows NT LanManSecurity Support Provider). Pokud chcete přidat službu Server,poklepejte nahodnotuDependOnService. V okně editoru víceřádkových řetězců zadejte pod položku NTMLSSP název "LANMANSERVER" (bez uvozovek) a poté klepněte na tlačítkoOK.

Adresářová služba systému Windows 2000 musí najít a mít možnost používat službu DNS Server. Služba Netlogon může být zpožděna, aby bylo zajištěno, že běží služba DNS Server pro registrace a dotazy služby Dynamic DNS pro stávající řadiče domény používající adresářovou službu, které jsou uvedené v databázi serveru DNS. V hodnotě DependOnService v klíči pro službu Netlogon přidejte položku DNS do seznamů LanmanWorkstation a LanmanServer. Takto zpozdíte spuštění služby Netlogon až po spuštění služby DNS Server.

Poznámka: Spuštění služby Netlogon zpožďujte před službou DNS na serveru Windows 2000 Server pouze tehdy, běží-li služba DNS na stejném serveru se systémem Windows 2000.

Poznámka: Položky v tomto poli nerozlišují malá a velká písmena.

Upozornění: Pokud při ručním přidání položky vytvoříte kruhovou závislost, nebude možné spustit počítač. Ve své nejjednodušší formě může k takové závislosti dojít tehdy, pokud na sobě navzájem závisí dvě služby. Ani jedna ze služeb se nespustí před spuštěním druhé služby.

Poznámka: Pokud požadujete zpožděné spuštění určité služby, ale není možné vytvořit závislost, jak je vysvětleno výše, vyberte některou ze služeb spouštěných jako poslední. Mezi běžně používané služby patří Spooler a Messenger.
Odkazy
Další informace naleznete v kapitole 8, Obecné postupy pro odstraňování potíží, v příručceWindows NT Server Resource Kit.
registr závislost spouštění zpoždění kbhowto
Vlastnosti

ID článku: 193888 - Poslední kontrola: 05/24/2004 17:17:00 - Revize: 2.0

Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbinfo KB193888
Váš názor
html>tomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("