INF: Často kladené dotazy týkající se převodu

Tento článek byl dříve publikován CZ195444
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
.
Souhrn
Tento článek odpovídá na často kladené dotazy týkající se převodu instalace serveru SQL Server 6.5 na SQL Server 7.0.
Další informace
 1. D. Jak dlouho trvá převod instalace?

  O. Čas potřebný pro převod databází serveru SQL Server 6.x na SQL Server 7.0 je ovlivněn mnoha faktory. Každý objekt databáze serveru SQL Server 6.x musí být znovu vytvořen v databázi serveru SQL Server 7.0 a dále musí být přenesen každý řádek databáze. V závislosti na obsahu každé databáze se může čas potřebný pro převod dvou databází o velikosti 10 GB výrazně lišit z důvodu rozlišnosti počtu řádků a objektů. Hardwarová platforma, počet procesorů, diskový subsystém a kapacita paměti RAM také tvoří významný faktor ovlivňující čas potřebný pro převod. V případě ověřování platnosti dat v průběhu instalace je potřebný čas dvojnásobný. Následující tabulka obsahuje ukázkové časy inovace:

  400 MB Méně než 20 minut
  1 GB Méně než 1 hodina
  10 GB Méně než 4 hodiny
  50 GB Méně než 12 hodin
  100 GB Méně než 24 hodin
 2. D. O kolik více místa na disku používá SQL Server 7.0 oproti serveru SQL Server 6.5?

  O. V případě jednoho počítače požaduje převod ze serveru SQL Server 6.x na SQL Server 7.0 asi 1,5x více místa než kolik v současné době používá SQL Server 6.x. Ve většině případů bude ovšem požadované místo na disku menší než aktuálně požadované serverem SQL Server 6.x. Pokud nemáte dostatečné místo na disku, můžete použít metodu převodu s jedním počítačem pomocí pásky nebo převodu se dvěma počítači. Tyto metody jsou popsány níže.

  Metoda převodu s jedním počítačem pomocí pásky

  Při použití této metody jsou datové soubory serveru SQL Server 6.x uloženy jako záloha serveru SQL. Jako nepovinnou možnost můžete zvolit také zálohování fyzických souborů. Po tomto kroku jsou datová zařízení odstraněna z jednotek a záloha serveru SQL je použita při načítání nových databází serveru SQL Server 7.0. Pokud dojde v průběhu převodu k potížím, můžete přeinstalovat SQL Server 6.x a obnovit původní datové soubory z fyzické zálohy.

  Metoda převodu se dvěma počítači

  Při použití této metody bude nový počítač potřebovat přibližně 1,5x více místa na disku než je aktuálně používáno databázemi serveru SQL Server 6.x. Výsledné požadované místo na disku může být menší v závislosti na použitých datových typech a velikosti volného místa v databázích serveru SQL Server 6.x. Při převodu databáze navrhne SQL Server 7.0 velikost datového souboru a ke stanovení velikosti nového souboru protokolu použije velikost předchozího souboru protokolu. Toto chování je odlišné při vytváření nové databáze serveru SQL Server 7.0, kdy je výchozí velikost nové databáze 2 MB.
 3. D. Mohou být v průběhu převodu připojeni k serveru SQL Server 6.x uživatelé?

  O. Ne. V průběhu inovace dojde při skriptování objektů a extrahování dat k zastavení a spuštění počítače se serverem SQL Server 6.x. Při spuštění přenosu dat běží pouze SQL Server 7.0 a není tedy možné přistupovat k serveru SQL Server 6.x.
 4. D. Jak mám nakonfigurovat server před provedením inovace?

  O. Pokud budete inovovat stávající SQL Server 6.x do nového počítače se serverem SQL Server 7.0, oba počítače musí být nakonfigurovány tak, aby používaly uživatelské jméno a heslo služby MSSQLServer. Doménový uživatelský účet musí být v obou počítačích členem skupiny Administrators. Místní systémový účet je dostačující pro inovaci s jedním počítačem. Pokud inovujete počítače v jiných doménách, musí být před instalací nastavena mezi těmito doménami důvěryhodnost.

  Poznámka: Pokud použijete místní systémový účet při inovaci s jedním počítačem a dále také použijete místní účet, nebudete moci inovovat integrovaná přihlašování (protože se nezdaří provedení funkce setuser). Z toho důvodu používejte při inovaci s jedním počítačem místní systémový účet vždy, když používáte standardní zabezpečení, nikoli integrované zabezpečení.
 5. D. Mohu převést SQL Server 4.21 přímo na SQL Server 7.0?

  O. Ne. Z důvodu mnoha změn ve struktuře databází mezi verzemi SQL Server 4.21 a SQL Server 6.x není možné SQL Server 4.21 převést. Pokud chcete SQL Server 4.21 převést na SQL Server 7.0, musíte nejdříve inovovat na SQL Server 6.0 nebo SQL Server 6.5 a poté jej převést na SQL Server 7.0. Pokud chcete převést SQL Server 4.21 na SQL Server 7.0, ale nemáte SQL Server 6.x, můžete od služby Microsoft Fulfillment Center pro potřeby inovace na verzi SQL Server 7.0 získat kopii serveru SQL Server 6.5.

  Poznámka: Před převodem instalace serveru SQL Server 4.21 na SQL Server 6.x spusťte program Chkupg65.exe nebo Chkupg60.exe, který ověří, zda struktura a obsah databází serveru SQL Server 4.21 neobsahuje konflikty s požadavky na kódování ANSI 92 implementovanými ve verzích SQL Server 6.x.
 6. D. Mohu načíst zálohu serveru SQL do nového počítače a inovovat jej na SQL Server 7.0?

  O. Ano, do nového počítače ale zkopírujte také hlavní databázi. Pokud jsou do nového počítače načteny databáze z jiného počítače, přihlašovací ID serveru SQL Server nebudou v hlavní databázi k dispozici. Inovace nebude moci vytvořit objekty pro uživatele, jejichž přihlašovací ID není v hlavní databázi. Pokud je používáno integrované zabezpečení a uživatel databáze načtené do serveru SQL Server není členem žádné místní skupiny, inovace se pravděpodobně nezdaří.
 7. D. Mohu sloučit databáze z několika serverů SQL Server 6.x do jedné databáze serveru SQL Server 7.0?

  O. Ne. Proces inovace zaznamená, který server je inovován, a povolí inovaci databází pouze jednoho serveru SQL Server 6.x. Sloučení databází z různých serverů může způsobit potíže s přihlašovacími ID uživatelů, uživatelskými účty a oprávněními k objektům. Pokud chcete sloučit více databází z různých serverů SQL Server 6.x, přesuňte všechny slučované databáze na SQL Server 6.x a před inovací na SQL Server 7.0 ověřte, zda vaše aplikace pracují správně.
 8. D. Je před inovací nutné provést příkazy pro kontrolu konzistence databází (DBCC)?

  O. I když provedení příkazů pro kontrolu konzistence databází (DBCC) není nutné, je doporučené. V závislosti na rozsahu logických nekonzistencí případně existujících v databázi nemusí inovace proběhnout úspěšně. V situaci, kdy není dostatek času na provedení inovace i kontroly DBCC, zvažte provedení kontroly na záložním nebo sekundárním serveru s použitím záloh inovovaných databází.
 9. D. Mohu na verzi SQL Server 7.0 inovovat jen některé z databází?

  O. Ano. Můžete inovovat jednu, několik nebo všechny databáze serveru SQL Server 6.x na SQL Server 7.0. Jako test můžete dokonce před inovací všech databází serveru převést jednotlivé databáze. Je ale doporučeno, abyste převedli všechny databáze na aktivním serveru současně; omezíte tak možné potíže. Pokud chcete převést pouze některé databáze serveru SQL Server 6.x, měli byste je převést současně.

  Pokud nebude inovovat všechny databáze současně, je nutné uvědomit si některé skutečnosti. Pokud nebude existovat objekt nebo závislá databáze, nezdaří se vytvoření objektů závisejících na jiných databázích. Mezi tyto objekty patří zobrazení, uložené procedury a aktivační procedury.

  Pokud byla modelová databáze serveru SQL Server 6.x doplněna o další objekty, měla by být převedena současně s ostatními databázemi serveru SQL Server 6.x, nebo jako poslední. Všechny objekty, vytvořené v databázích serveru SQL Server 6.x jako výsledek přidání nevýchozích objektů do modelové databáze serveru SQL Server 6.x, budou v průběhu inovace skriptovány.

  Když jsou inovovány další databáze serveru SQL Server 6.x po převodu modelové databáze, obsahují nevýchozí objekty založené na modelové databázi serveru SQL Server 6.x. Protože tyto objekty budou přidány do nových databází serveru SQL Server 7.0 po jejich vytvoření modelovou databází serveru SQL Server 7.0, vytvářecímu skriptu se nezdaří vytvoření objektů, které již v databází existují. Proto převedením modelové databáze jako poslední budou všechny změny v struktuře databáze použity pouze na nové databáze serveru SQL Server 7.0. Všechny nevýchozí objekty v převedených databázích serveru SQL Server 6.x budou vytvořeny skripty v průběhu převodu těchto databází.
 10. D. Mohu používat v jednom počítači současně SQL Server 6.x a SQL Server 7.0?

  O. Ne. V jednom okažiku je možné pracovat pouze s jednou z těchto verzí. Obě verze používají společné prostředky systému Windows NT a informace v registru, a proto je možné spustit v daném okamžiku pouze jednu verzi. Mezi verzemi SQL Server 7.0 a SQL Server 6.x je ovšem možné přepínat pomocí nástroje Switch. Nástroj Switch je určen pro proces převodu a testování; není určen pro hostování dvou verzí serveru SQL Server v jednom počítači v aktivním prostředí.

  Pokud jste převedli databáze na verzi SQL Server 7.0 v počítači se stávající instalací serveru SQL Server 6.x, je důležité vědět, že tyto dvě sady databází jsou nezávislé; nejsou synchronizované a žádné změny dat serveru SQL Server 6.x při běhu serveru SQL Server 6.x se neprojeví v databázi serveru SQL Server 7.0. Stejně tak ani opačně změny dat serveru SQL Server 7.0 se neprojeví v databázích serveru SQL Server 6.x.

  Upozornění: Pokud instalujete SQL Server 7.0 do počítače se serverem SQL Server 6.x, neinstalujte jej do stejného adresáře. Musí být instalovány do samostatných adresářů.
 11. D. V průběhu převodu dochází k chybě "@@servername not valid" ("Název serveru není platný"). Proč?

  O. K této chybě může dojít v případě, když SQL Server 6.x, který inovujete, nebyl pojmenovaný. Při řešení postupujte podle následujících pokynů:

  1. V programu ISQL nebo ISQL/w se pomocí příkazu SELECT @@Servername přesvědčte, zda má server název.
  2. Pokud server nemá název, přidejte jej pomocí následující uložené procedury:
   sp_addserver <server_name>, local
 12. D. Co způsobuje chyby "Cannot open default database" ("Nelze otevřít výchozí databázi") a "Error querying @@servername" ("Při dotazování serveru @@název_serveru došlo k chybě")?

  O. Pokud ještě nebyla obnovena výchozí databáze správce systému nebo pokud je tento stav označen jako podezřelý, Průvodce inovací zobrazí jednu z těchto chyb. Odstraňte potíže s výchozí databází a znovu spusťte Průvodce inovací.
 13. D. Proces převodu se zastavil a nebyl dokončen. Proč?

  O. Pokud mají aplikace nebo služby v průběhu převodu otevřená připojení rozhraní ODBC k serveru SQL Server 6.x, nemusí umožnit úplné ukončení serveru SQL Server. Převod nepřejde k dalšímu kroku, pokud neobdrží potvrzení, že je SQL Server 6.x zcela ukončený. Převod se v této fázi zastaví a může případně i dojít k jeho ukončení. Před inovací ukončete všechny aplikace a zastavte služby, které mohou mít otevřená připojení rozhraní ODBC nebo mohou používat SQL Server. Pokud jsou k serveru SQL Server 6.x připojeny program SQL Profiler nebo SQL Trace, dojde k podobným potížím. Server sice nepřestane odpovídat, ale úlohy, které dříve probíhaly rychle, budou velmi zatěžovat CPU a budou tak významně pomalejší.
 14. D. Kde naleznu záznam o chybách, ke kterým případně může dojít v průběhu převodu?

  O. V průběhu převodu jsou generovány podrobné protokoly, které jsou uloženy v adresáři serveru SQL. Pokud dojde v průběhu převodu k jakékoli chybě, zobrazí se na konci převodu dialog s obsahem chybových souborů. Tento výstupní soubor je umístěn v adresáři MSSQL\Upgrade\ název_serveru _ datum _ čas . Každá databáze má svůj podadresář obsahující výstupní a chybové soubory vygenerované v průběhu převodu.
 15. D. Některé z uložených procedur nebyly správně nebo vůbec převedeny. Proč?

  O. Následující body popisují některé z možných důvodů, proč převod uložených procedur neproběhl správně:

  • Text uložené procedury musí začínat řetězcem CREATE PROCEDURE; pokud vaše procedura začíná řetězcem BEGIN TRANSACTION následovaným řetězcem CREATE PROCEDURE, nebude uložená procedura vytvořena.
  • Uložené procedury založené na systémových tabulkách nebudou vytvořeny z důvodu změn v názvech sloupců a změny struktury systémových katalogů.
  • Pokud byl název uložené procedury změněn pomocí uložené procedury sp_rename, nebyl původní název uložené procedury změněn v systémové tabulce syscomments. V takovém případě bude uložená procedura vytvořena s původním názvem. Pokud ale máte jinou uloženou proceduru se stejným názvem, nebude tato jiná uložená procedura vytvořena, protože už bude existovat objekt se stejným názvem.
  • Uložené procedury vytvořené jinými uloženými procedurami nebudou vytvořeny, protože nemají žádný záznam v systémové tabulce syscomments.
Další informace o převodu naleznete v tématu "Before Upgrading: Checklist" v dokumentaci SQL Server 7.0 Books Online.
zablokovat zablokovaný zablokoval neaktivní šedý šedý šedý šedý neaktivní typ datový typ datové typy místní systém
Vlastnosti

ID článku: 195444 - Poslední kontrola: 02/09/2014 08:23:15 - Revize: 3.0

Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbfaq kbinfo ssrvinst KB195444
Váš názor