INF: Často kladené dotazy týkající se replikace

Tento článek byl dříve publikován CZ195757
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
.
Souhrn
Tento článek odpovídá na často kladené dotazy týkající se funkce replikace serveru SQL Server 7.0.
Další informace
 1. D. Kdy je na straně odběratele replikace vytvořena tabulka MSreplication_subscriptions?

  O. Agent Distribution vytváří tabulku MSreplication_subscriptions při spuštění, pokud již neexistuje. Pokud tabulka MSreplication_subscriptions ještě neexistuje na straně odběratele replikace, vytváří ji také uložená procedura sp_addpullsubscription.
 2. D. Jaký program .exe nebo knihovna .dll je volána pro jednotlivé agenty a kde jsou uloženy parametry těchto agentů?

  O. Následující tabulka obsahuje názvy agentů a přidružených souborů:

  Agent Logreader Logread.exe
  Agent Snapshot Snapshot.exe
  Agent Distribution Distrib.exe
  Agent Merge Replmerg.exe

  Poznámka: Agenti Distribution a Merge mohou také být spuštěni pomocí rozhraní ovládacích prvků ActiveX Sqldistx.dll a Sqlmergx.dll.
 3. D. Budu potřebovat více distribučních databází?

  O. Ve většině případů budete potřebovat pouze jednu. Tato funkce je určena pro uživatele, kteří centralizují operace a správu replikace, a chtějí, aby jeden distribuční server hostoval více vydavatelů. Je možné podporovat více vydavatelů na jedné distribuční databázi, ale v některých případech může být z důvodu správy nutné rozdělit logické replikační aplikace do samostatných databází. V některých případech tak dokonce může dojít k zvýšení rychlosti replikace, protože dojde k omezení současných požadavků na zápis i čtení z distribuční databáze.
 4. D. Mohou mít všechny servery ve slučovací replikaci stejnou prioritu?

  O. Vydavatel a odběratel nemohou nikdy mít stejnou prioritu. SQL Server vynutí toto nastavení při přidávání odběru. Pokud ovšem existují dva odběry (například S1 a S2) se stejnou prioritou, bude úspěšný ten, který dříve doručí změny vydavateli. Pokud například provedou S1 a S2 změny současně, budou přijaty pouze ty změny, které jsou jako první sloučeny s daty vydavatelele. Stejné pravidlo platí pro místní odběry, které mají prioritu 0 (přiajty jsou první změny na rozbočovači).
 5. D. Synchronizace internetových publikací končí chybou "Couldn't deliver schema information" (Nelze doručit informace o schématu). Proč?

  O. Je možné, že se nezdařila operace kopírování. Ve výchozím nastavení používají agenti vyžádaných odběrů pro otevírání souborů cesty ve formátu Universal Naming Convention (UNC). Pokud není počítač umístěn v místní síti (LAN), nebude cesta UNC funkční. V takovém případě můžete nastavit na straně distributora server FTP a nastavit příkazový řádek slučovacího agenta na použití adresy FTP. Před použitím na straně odběratele bude slučovacím agentem pro internetové publikace stažen ze serveru FTP do klientského počítače počáteční snímek. Další informace naleznete v dokumentaci SQL Server Books Online.
 6. D. Je možné provádět slučovací replikace ze serveru SQL Server 7.0 do databáze aplikace Microsoft Access 97?

  O. Slučovací replikace do databází aplikace Access 97 budou podporovány v další verzi aplikace Access. Další součástí potřebnou pro tuto funkci je zprostředkovatel JET Replication Provider, který bude dodáván jako součást serveru SQL Server 7.0 a další verze sady Microsoft Office.
 7. D. Je možné vyžádat si slučovací publikaci z databáze aplikace Access 97 pomocí replikačního ovládacího prvku ActiveX?

  O. Ovládací prvek ActiveX je možné použít pro sloučení vyžádaného odběru ze souboru .mdb aplikace Access do slučovací publikace serveru SQL Server 7.0. Ukázkový kód popisující tuto možnost naleznete v dokumentaci SQL Server Books Online.
 8. D. Je možné provádět slučovací replikace ze serveru SQL Server 7.0 do odběratelů používajících rozhraní ODBC?

  O. Heterogenním odběratelům používajícím rozhraní ODBC můžete nabízet snímky, nikoli ovšem slučovací publikace.
 9. D. Je možné vyžádat odběratelem používajícím rozhraní ODBC pomocí replikačního ovládacího prvku ActiveX slučovací publikaci ze serveru SQL Server 7.0?

  O. Ne. Slučovací replikace jsou podporovnány pouze serverem SQL Server 7.0 a programem Jet 4.0.
 10. D. Je možné nadále používat omezené publikace?

  O. Omezené publikace podle implementace v serveru SQL Server 6.5 již nejsou podporovány. SQL Server 7.0 ovšem nabízí ještě lepší řešení: seznam přístupu k publikaci Publication Access List (PAL). Pomocí seznamu PAL můžete určit skupiny systému Windows NT nebo standardní účty, které se mohou přihlásit k odběru určité publikace. Další informace o seznamu PAL naleznete v dokumentaci SQL Server Books Online.
 11. D. Provedl jsem Průvodce odinstalací publikování a distribuce, ale fyzické soubory distribuční databáze zůstaly na mém pevném disku. Je toto chování implementováno úmyslně? Co se stane při přeinstalaci replikace?

  O. Při odebírání distribuce se SQL Server snaží odebrat fyzické soubory. Pokud je ovšem distribuční databáze používána jiným klientem nebo pokud při odstraňování souboru dojde k narušení sdílení, nebude soubor z pevného disku odebrán. Pokud není fyzický soubor odebrán, bude při nové instalaci distribuce použit pro distribuční databázi jiný název.
 12. D. Pokud vytvořím snímek s jednou tabulkou v článku a později změním schéma publikované tabulky (například přidáním sloupce), bude nové schéma použito na straně odběratele?

  O. Změny ve schématu publikovaných tabulek nejsou serverem SQL Server 7.0 replikovány. Pokud chcete replikovat nový sloupec, musíte vytvořit novou publikaci a přihlásit se k jejímu odběru.
 13. D. Jak mohu zobrazit výstup příkazu MSRepl_Commands?

  O. V distribuční databázi spusťte uloženou proceduru sp_browsereplcmds.
 14. D. Co se stane, když agent Snapshot není dokončen před spuštěním agenta Distribution?

  O. Současný běh agentů Distribution a Snapshot nezpůsobí žádné potíže. Pokud je agent Distribution spuštěn a nemá k dispozici snímek, bude buď čekat, nebo se ukončí a zobrazí zprávu, že snímek není ještě k dispozici.
 15. D. Funkce Transakční replikace není na serveru Windows NT Server k dispozici. Proč?

  O. Tato funkce není k dispozici ve verzi Desktop Edition serveru SQL Server. Verze Desktop Edition může být nainstalována na jakékoli platformě.
 16. D. Ověření kontrolního součtu skončí po spuštění příkazu ALTER TABLE neúspěšně, a to i po resynchronizaci. Proč?

  O. Aby funkce Checksum() proběhla bezchybně, musí mít dvě tabulky na stránce binárně shodnou strukturu, což ale není splněno, pokud na straně vydavatele spustíte příkaz ALTER TABLE a na straně odběratele vytvoříte tabulku.
 17. D. Při použití aktualizace odběratelů dojde ke změně publikované tabulky. Proč?

  O. SQL Server 7.0 Beta 3 podporuje odběry tabulek s okamžitou aktualizací. Způsob rozpoznávání konfliktu je zvolen podle toho, jestli publikovaná tabulka obsahuje datový typ časové razítko. Podpora tabulek bez sloupce pro časové razítko používá pro rozpoznávání konfliktů celořádkové porovnávání a požaduje splnění množství složitých podmínek (například není možné používat příkazy INSERT a DELETE a je zakázána podpora rozpoznávání zacyklení).

  V konečné verzi serveru SQL Server 7.0 budou muset tabulky, které jsou součástí publikací nebo odběrů, obsahovat sloupec pro časové razítko. Pokud takový sloupec nebude v tabulce existovat, SQL Server 7.0 jej automaticky přidá při vytvoření publikace. Pokud tabulku přestanete publikovat, můžete jednoduše sloupec pro časové razítko odstranit. Aplikace budou pracovat i s tabulkami obsahujícími sloupec pro časové razítko, protože tento sloupec není nutné zahrnout v kvalifikovaných příkazech INSERT, UPDATE a DELETE.
 18. D. Bude možné používat službu Host Data Replicator (HDR) na serveru SQL Server 7.0?

  O. Ne. Služba HDR je podporována pouze na serveru SQL Server 6.5. Pokud chcete používat SQL Server 7.0, použijte službu Data Transformation Services (DTS).
prodsql replikace čkd sqlfaq kbfaq BOL distribuce databáze šedý šedý neaktivní neaktivní resynchronizace resynchronizace
Vlastnosti

ID článku: 195757 - Poslední kontrola: 01/23/2014 12:43:33 - Revize: 3.0

Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbfaq kbinfo ssrvrep KB195757
Váš názor
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)