Jak převést stupně, minuty nebo sekundy úhly do nebo z desítkové úhly v aplikaci Excel

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 213449

Souhrn
Úhlové měření jsou obecně vyjádřené v jednotkách stupně, minuty a sekundy (DMS). Jeden stupeň se rovná 60 minut a jednu minutu se rovná 60 sekund. Pro zjednodušení některých matematických výpočtů můžete vyjádřit ve stupních a desetinné zlomky stupně Úhlové měření.

Tento článek obsahuje vzorek vlastní funkce, které slouží k převodu hodnoty stupně uložena v desetinném formátu do DMS uložené v textovém formátu a Ukázková funkce, která převádí stupně hodnota uložena v desetinném formátu DMS.
Další informace
Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci bez žádné záruky výslovně uvedené nebo předpokládané, včetně, ale nikoli výhradně, mlčky předpokládaných záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že jste obeznámeni s programovací jazyk je prokázáno a s nástroji použitými pro vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci podpory společnosti Microsoft mohou vysvětlit funkce určitého postupu, nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo vytvářet procedury podle konkrétních potřeb.
Jestliže nejste zkušenými programátory, můžete kontaktovat partnera s certifikátem společnosti Microsoft nebo poradenské služby společnosti Microsoft. Další informace naleznete v těchto webů společnosti Microsoft:

Microsoft Certified Partners- https://partner.microsoft.com/Global/30000104

Poradenské služby společnosti Microsoft- http://support.microsoft.com/gp/advisoryservice

Další informace o dostupných možnostech podpory a o kontaktování společnosti Microsoft naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh; EN-US; CNTACTMS

Převádění desítkové stupňů na stupně, minuty nebo sekundy

Následující Microsoft Visual Basic for Applications vlastní funkce přijímá úhel formátován jako desítkovou hodnotu a převede na hodnotu text zobrazen ve stupních, minutách a sekundách.

Function Convert_Degree(Decimal_Deg) As Variant  With Application    'Set degree to Integer of Argument Passed    Degrees = Int(Decimal_Deg)    'Set minutes to 60 times the number to the right    'of the decimal for the variable Decimal_Deg    Minutes = (Decimal_Deg - Degrees) * 60    'Set seconds to 60 times the number to the right of the    'decimal for the variable Minute    Seconds = Format(((Minutes - Int(Minutes)) * 60), "0")    'Returns the Result of degree conversion    '(for example, 10.46 = 10~ 27 ' 36")    Convert_Degree = " " & Degrees & "° " & Int(Minutes) & "' " _      & Seconds + Chr(34)  End WithEnd Function				
Chcete-li tuto funkci použít, vytvořte vzorec převodu, jak ukazuje následující příklad:
 1. Spusťte aplikaci Excel a stiskněte ALT + F11 spusťte aplikaci Visual Basiceditor.
 2. V nabídce Vložit klepněte na modul.
 3. Convert_Degree customfunction, výše popsané v listu modulu zadejte ukázkový kód.
 4. Stiskněte ALT + F11 se vraťte do aplikace excel.
 5. Zadejte do buňky A1 10.46.
 6. V buňce A2 zadejte následující vzorec:
  =Convert_Degree(a1)


  Vzorec vrátí 10 ° 27'36 "

Stupně, minuty nebo sekundy převod do desítkové stupňů

Následující Microsoft Visual Basic for Applications vlastní funkce přijímá řetězec textu ze stupňů, minut a sekund s formátem přesně stejné, vrátí funkce Convert_Degree (například 10° 27' 36") a převede do úhlu formátována jako desetinné číslo. Je to přesně naopak vlastní funkci Convert_Degree.

Upozornění: funkce se nezdaří, pokud její argument není v následujícím formátu:
<degrees>° <minutes>' <seconds>"</seconds></minutes></degrees>
i když sekund hodnotu 0.
Function Convert_Decimal(Degree_Deg As String) As Double  ' Declare the variables to be double precision floating-point.  Dim degrees As Double  Dim minutes As Double  Dim seconds As Double  ' Set degree to value before "°" of Argument Passed.  degrees = Val(Left(Degree_Deg, InStr(1, Degree_Deg, "°") - 1))  ' Set minutes to the value between the "°" and the "'"  ' of the text string for the variable Degree_Deg divided by  ' 60. The Val function converts the text string to a number.  minutes = Val(Mid(Degree_Deg, InStr(1, Degree_Deg, "°") + 2, _       InStr(1, Degree_Deg, "'") - InStr(1, Degree_Deg, _       "°") - 2)) / 60  ' Set seconds to the number to the right of "'" that is  ' converted to a value and then divided by 3600.  seconds = Val(Mid(Degree_Deg, InStr(1, Degree_Deg, "'") + _      2, Len(Degree_Deg) - InStr(1, Degree_Deg, "'") - 2)) _      / 3600  Convert_Decimal = degrees + minutes + secondsEnd Function				
Chcete-li tuto funkci použít, vytvořte vzorec převodu, jak ukazuje následující příklad:
 1. Spusťte aplikaci Excel a stiskněte ALT + F11 spusťte aplikaci Visual BasicEditor.
 2. V nabídce Vložit klepněte na modul.
 3. Convert_Decimal customfunction, výše popsané v listu modulu zadejte ukázkový kód.
 4. Stiskněte ALT + F11 se vraťte do aplikace excel.
 5. Do buňky A1 zadejte následující vzorec:
  = Convert_Decimal("10° 27' 36""")
  Poznámka: je nutné zadat tři uvozovky ("" ") na endof argument vzorec k vyvážení nabídky značku secondsand uvozovky pro textový řetězec. Odkaz na buňku nevyžadují značku aquotation.
 6. Vzorec vrátí 10.46

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 213449 - Poslední kontrola: 09/23/2015 06:23:00 - Revize: 14.0

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007

 • kbfunctions kbconvert kbsample kbdtacode kbhowto kbprogramming kbmt KB213449 KbMtcs
Váš názor