Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Popis Konzoly pro zotavení systému Windows 2000

Tento článek byl dříve publikován CZ229716
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Tento článek určený pro systém Microsoft Windows XP naleznete pod číslem 314058.
Souhrn
Tento článek popisuje funkce a omezení Konzoly pro zotavení systému Windows. Konzola pro zotavení představuje nástroj usnadňující odstraňování potíží způsobujících, že počítač nelze správně nebo vůbec spustit.
Další informace
Pomocí Konzoly pro zotavení můžete získat přístup ke svazkům se systémem souborů NTFS, FAT a FAT32 bez nutnosti spuštění grafického uživatelského rozhraní. Pomocí Konzoly pro zotavení je možné:
 • Používat, kopírovat, přejmenovávat a nahrazovat soubory a složky operačního systému
 • Povolovat a zakazovat spouštění služeb a zařízení při příštím restartování počítače
 • Opravovat spouštěcí sektor a hlavní spouštěcí záznam systému souborů
 • Vytvářet a formátovat diskové oddíly
Konzolu pro zotavení mohou používat pouze správci počítače. Toto omezení brání neoprávněným uživatelům v přístupu ke svazkům NTFS.

Spuštění Konzoly pro zotavení

Konzolu pro zotavení můžete spustit následujícími postupy:
 • Spusťte počítač ze spouštěcí diskety nebo disku CD-ROM systému Windows. Na úvodní obrazovce stiskněte klávesu F10, nebo pro možnosti opravy systému stiskněte klávesu R, a poté klávesou K spusťte Konzolu pro zotavení (platí pouze pro systém Windows 2000). Zvolte číslo instalace systému Windows, kterou chcete opravit, a poté zadejte heslo správce. Pokud nebylo heslo správce určeno, stiskněte pouze klávesu ENTER.
 • Přidejte Konzolu pro zotavení do spouštěcí nabídky systému, a to zadáním příkazu Winnt32.exe s parametrem/cmdconsTento postup požaduje přibližně 7 MB místa na pevném disku pro složku Cmdcons a její soubory.

  Poznámka: Pokud používáte softwarové zrcadlení, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  229077 Zrcadlení znemožňuje instalaci Konzoly pro zotavení
 • Postupujte podle pokynů v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  222478 Vytvoření šablony pro spuštění Konzoly pro zotavení pomocí serveru pro vzdálenou instalaci

Použití Konzoly pro zotavení

Po spuštění Konzoly pro zotavení se zobrazí následující zpráva:
Windows NT(TM) Boot Console Command Interpreter.

Upozornění:

Konzola pro zotavení představuje příkazový řádek s omezenými funkcemi určenými výhradně pro zkušené uživatele. Nesprávné použití může způsobit vážné potíže se systémem, případně i nutnost přeinstalace systému Windows.

Pro ukončení Konzoly pro zotavení a restartování počítače zadejte příkaz 'exit'.

1: C:\WINNT

Ke které instalaci systému Windows se chcete přihlásit? (Chcete-li operaci zrušit, stiskněte klávesu ENTER.)
Po zadání čísla požadované instalace systému Windows zadejte heslo účtu správce. Pokud třikrát zadáte chybné heslo, Konzola pro zotavení se ukončí a počítač se restartuje. Pokud schází nebo je poškozená databáze správce účtů SAM,není možné použít Konzolu pro zotavení, protože nelze ověřit uživatele, který se pokouší o přihlášení. Po zadání hesla se spustí Konzola pro zotavení. Zadání příkazuexitrestartuje počítač.

Omezení Konzoly pro zotavení

Z Konzoly pro zotavení je možné přistupovat pouze k následujícím složkám:
 • Kořenová složka
 • Složka %SystemRoot% a podsložky instalace systému Windows, ke které jste přihlášeni
 • Složka Cmdcons
 • Vyměnitelná média, jako například jednotky CD-ROM
Poznámka: Pokud se pokusíte přistoupit k jiné složce, zobrazí se zpráva "Přistup byl odepřen". Při práci s Konzolou pro zotavení není možné kopírovat soubory z pevného disku na diskety. Je pouze možné kopírovat soubory z disket či disků CD-ROM na pevný disk a také soubory z jednoho pevného disku na jiný.

Příkazy

HELP

Pomocí příkazuhelpmůžete zobrazit všechny podporované příkazy, uvedené dále:
attrib    delete    fixboot  md    typecd      dir      fixmbr   mkdir   systemrootchdir    disable    format   morechkdsk    diskpart   help    rdcls     enable    listsvc  rencopy     exit     logon   renamedel     expand    map    rmdir

ATTRIB

Pomocí příkazuattribs následujícími možnými parametry můžete měnit a nastavovat atributy souborů a složek:
-R
+R
-S
+S
-H
+H

+ Nastaví atribut.
- Zruší nastavení atributu.
R Atribut Jen pro čtení
S Atribut Systémový soubor
H Atribut Skrytý soubor
Poznámka: Musí být nastavený či smazaný alespoň jeden atribut. Nastavení atributů můžete zobrazit pomocí příkazudir.

CD či CHDIR

Pomocí příkazucdachdirmůžete přejít do jiné složky. Pokud zadáte příkazcd .., přejdete do nadřazené složky. Příkazemcd jednotka:zobrazíte aktuální složku na zadané jednotce. Zadáním příkazucdbez parametrů zobrazíte aktuální jednotku a složku. Příkazchdirpovažuje mezery za oddělovače, a proto je názvy složek obsahující mezery nutné uzavírat do uvozovek, například:
cd "\winnt\profiles\uživatelské_jméno\programy\nabídka start"
Příkazchdirfunguje pouze v rámci systémových složek aktuální instalace systému Windows, vyměnitelných médií, kořenové složky všech oddílů pevného disku a místních instalačních zdrojů.

CHKDSK

chkdskjednotka/p /r
Tento příkaz (kde parametrjednotkaurčuje jednotku, kterou chcete zkontrolovat) kontroluje zadanou jednotku a pokud je to třeba, opraví na ní případné nalezené chyby. Dále hledá a označuje chybné sektory a případně z nich přesouvá čitelné informace.

Parametr/purčuje provedení úplné kontroly jednotky i v případě, že není označena jako chybná, a případné odstranění nalezených chyb. Parametr/rurčuje vyhledání chybných sektorů a přesunutí čitelných informací. Pokud zadáte parametr/r, je automaticky použit i parametr/p. Příkazchkdskje možné zadat i bez parametrů; v tom případě bude zkontrolována aktuální jednotka. Příkazchkdskpožaduje soubor Autochk.exe, který je automaticky vyhledán ve spouštěcí složce, obvykle ve složce Cmdcons, pokud byla Konzola pro zotavení nainstalována na disk. Pokud není tato složka nalezena ve spouštěcí složce, pokusí se program Chkdsk nalézt instalační médium systému Windows. Pokud není instalační médium nalezeno, vyzve program Chkdsk k zadání umístění souboru Autochk.exe.

CLS

Tento příkaz vymaže obsah obrazovky.

COPY

copyzdrojcíl
Pomocí tohoto příkazu (kde parametrzdrojurčuje kopírovaný soubor a parametrcílurčuje složku nebo název kopie souboru) můžete zkopírovat soubor. Použití zástupných souborů ani kopírování složek není možné. Pokud je kopírován komprimovaný soubor z disku CD-ROM systému Windows, je automaticky dekomprimován.

Pokud není zadán parametrcíl, je jako cíl použita aktuální složka. Pokud v ní již existuje stejný soubor, zobrazí se výzva k potvrzení jeho přepsání.

DEL či DELETE

deljednotka:cestanázev_souboru
deletejednotka:cestanázev_souboru
Pomocí tohoto příkazu (kde parametrjednotka:cestanázev_souboruurčuje soubor, který chcete odstranit) můžete odstranit soubor.Příkazdeletefunguje pouze v rámci systémových složek aktuální instalace systému Windows, vyměnitelných médií, kořenové složky všech oddílů pevného disku a místních instalačních zdrojů. Příkazdeletenepodporuje zástupné symboly (*).

DIR

dirjednotka:cestanázev_souboru
Pomocí tohoto příkazu (kde parametrjednotka:cestanázev_souboruurčuje jednotku, složku a soubor, který chcete zobrazit) můžete zobrazit seznam souborů a podsložek ve složce. Příkazdirzobrazuje všechny soubory včetně skrytých a systémových souborů. Soubory mohou mít následující atributy:
D - Adresář     R - Jen pro čtení H - Skrytý     A - Archivovat        S - Systémový    C - KomprimovanýE - Šifrovaný    P - Bod změny zpracování
Příkazdirfunguje pouze v rámci systémových složek aktuální instalace systému Windows, vyměnitelných médií, kořenové složky všech oddílů pevného disku a místních instalačních zdrojů.

DISABLE

disablenázev_služby
Pomocí tohoto příkazu (kde parametrnázev_službyurčuje název služby nebo ovladače, který chcete zakázat) můžete zakázat systémovou službu či ovladač.

Seznam služeb a ovladačů, které je možné zakázat, můžete zobrazit pomocí příkazulistsvc. Příkazdisablezobrazuje typ spouštění služby před jejím zakázáním a změnou typu na SERVICE_DISABLED. Před zakázáním služby je vhodné si poznamenat její typ spouštění pro případ, že ji budete později chtít opět povolit.

Hodnoty typu spouštění, které zobrazuje příkazdisable, jsou následující:
SERVICE_DISABLED
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

DISKPART

diskpart/add/deletenázev_zařízenínázev_jednotkynázev_oddíluvelikost
Pomocí tohoto příkazu můžete spravovat oddíly na pevných discích.
 • /add: Vytvoří nový oddíl.
 • /delete: Odstraní existující oddíl.
 • název_zařízení: Název zařízení potřebný pro vytvoření nového oddílu. Název je možné získat pomocí příkazu MAP, například:\Zařízení\PevnýDisk0.
 • název_jednotky: Písmeno jednotky potřebné pro odstranění existujícího oddílu, napříkladD:
 • název_oddílu: Název oddílu potřebný pro odstranění existujícího oddílu. Tento parametr je možné použít namísto parametru název_jednotky, například:\Zařízení\PevnýDisk0\Oddíl1.
 • velikost: Velikost nového oddílu v megabajtech.
Poznámka: Pokud nejsou zadány žádné parametry, zobrazí se uživatelské rozhraní pro správu oddílů.

Upozornění: Tento příkaz může poškodit tabulku oddílů, pokud byl disk převeden na dynamický. Strukturu dynamických disků měňte výhradně pomocí modulu snap-in Správa disků.

ENABLE

enablenázev_službytyp_spouštění

Pomocí příkazuenable(kde parametrnázev_službyurčuje název služby či ovladače, který chcete povolit) můžete povolit systémovou službu či ovladač.

Seznam služeb a ovladačů, které je možné povolit, můžete zobrazit pomocí příkazulistsvc. Příkazenablezobrazuje typ spouštění služby před jejím povolením a změnou typu na novou hodnotu. Před povolením služby je vhodné si poznamenat její typ spouštění pro případ, že jej budete později chtít obnovit.

Platné hodnotytyp_spouštěníjsou:
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
Poznámka: Pokud neurčíte nový typ spouštění, zobrazí příkazenablestávající hodnotu typu spouštění.

EXIT

Pomocí příkazuexitmůžete ukončit Konzolu pro zotavení a restartovat počítač.

EXPAND

expand zdroj [/F:určení_souboru] [cíl] [/y]
expand zdroj [/F:určení_souboru] /D
Pomocí tohoto příkazu (kde parametrzdrojurčuje název souboru, který chcete rozbalit, a parametrcílurčuje umístění nového souboru) můžete rozbalovat soubory.

Poznámka: Použití zástupných symbolů není podporované.
Pokud není zadán parametrcíl, použije příkaz aktuální složku.

Možnosti:
 • /y: Před přepsáním existujícího souboru nezobrazuje výzvu k potvrzení.
 • /f:určení_souboru: Pokud zdroj obsahuje více souborů, je tento parametr požadovaný pro určení souborů, které chcete rozbalit. Můžete použít zástupné symboly.
 • /d: Soubory nerozbalí, pouze zobrazí adresář zdroje, ve kterém jsou soubory umístěné.
Cíl může být libovolný adresář v rámci systémových složek aktuální instalace systému Windows, kořenové složky dané jednotky, místních instalačních zdrojů či složky Cmdcons. Cílem nemůže být vyměnitelné médium. Cílový soubor nemůže být určený jen pro čtení. Atribut Jen pro čtení můžete odstranit pomocí příkazuattrib. Příkaz

expandvyzve v případě, že cílový soubor již existuje, k potvrzení jeho přepsání, pokud jste nezadali parametr/y.

FIXBOOT

fixbootnázev_jednotky:
Pomocí tohoto příkazu (kde parametrnázev_jednotkyje písmeno jednotky, na kterou chcete zapsat spouštěcí sektor) můžete na spouštěcí oddíl zapsat nový kód spouštěcího sektoru systému Windows. Tento příkaz odstraňuje potíže způsobené poškozením spouštěcího sektoru. Spouštěcí sektor je možné opravit také pomocí procesu zotavení po havárii.

FIXMBR

fixmbrnázev_zařízení
Pomocí tohoto příkazu (kde parametrnázev_zařízeníurčuje nepovinný název zařízení, které požaduje opravu hlavního spouštěcího záznamu) můžete opravit hlavní spouštěcí záznam na systémovém oddílu. Tento příkaz je obvykle používán po poškození hlavního spouštěcího záznamu virem, kdy není možné spustit systém Windows.

Upozornění: Tento příkaz může poškodit tabulky oddílů, pokud byly potíže způsobeny virem nebo poškozeným hardwarem. Výsledkem mohou být nepřístupné oddíly. Před použitím tohoto příkazu doporučujeme zkontrolovat pevný disk antivirovým programem.

Název zařízení můžete zobrazit pomocí příkazumap. Pokud není název zadán, bude opravený hlavní spouštěcí záznam na spouštěcím zařízení, například:
fixmbr \Zařízení\PevnýDisk2
Pokud příkaz Fixmbr nalezne neplatnou nebo nestandardní signaturu tabulky oddílů, zobrazí před přepsáním hlavního spouštěcího záznamu výzvu k potvrzení.

FORMAT

formatjednotka:/Q/FS:systém_souborů
Pomocí tohoto příkazu (kde parametr/Qurčuje rychlé formátování jednotky, parametrjednotkaurčuje písmeno jednotky oddílu, který chcete zformátovat, a parametr/FS:systém_souborůurčuje systém souborů [FAT, FAT32 nebo NTFS], který chcete použít) můžete zformátovat určenou jednotku zadaným systémem souborů.

Pokud není systém souborů zadaný, je použit stávající, pokud je k dispozici.

LISTSVC

Příkazlistsvczobrazuje všechny služby a ovladače a jejich typ spouštění v aktuální instalaci systému Windows. Tento příkaz je užitečný pro použití příkazůdisableaenable.

Poznámka: Zobrazované informace jsou načítány z podregistru %SystemRoot%\System32\Config\SYSTEM. Pokud je podregistr SYSTEM poškozený, mohou být zobrazené informace chybné.

LOGON

logon
Příkazlogonzobrazuje všechny nalezené instalace systému Windows a výzvu k zadání hesla místního správce instalace, ke které se chcete přihlásit. Pokud třikrát zadáte nesprávné heslo, konzola se ukončí a restartuje počítač.

MAP

maparc
Pomocí tohoto příkazu (kde parametrarcurčuje, aby příkazmappoužil cesty typu ARC namísto standardních cest zařízení) můžete zobrazit seznam písmen jednotek, jejich systémy souborů, velikost oddílů a mapování na fyzická zařízení.

MD či MKDIR

Příkazymdamkdirumožňují vytvořit novou složku. Není možné použít zástupné symboly. Příkazmkdirfunguje pouze v rámci systémových složek aktuální instalace systému Windows, vyměnitelných médií, kořenové složky všech oddílů pevného disku a místních instalačních zdrojů.

MORE

morenázev_souboru
Pomocí tohoto příkazu můžete zobrazit obsah textového souboru na obrazovce.

RD či RMDIR

Příkazyrdarmdirumožňují odstranit složku.Fungují pouze v rámci systémových složek aktuální instalace systému Windows, vyměnitelných médií, kořenové složky všech oddílů pevného disku a místních instalačních zdrojů.

REN či RENAME

Příkazyrenarenameumožňují přejmenovat soubor. Pro cílový soubor není možné určit novou jednotku či cestu. Tyto příkazy fungují pouze v rámci systémových složek aktuální instalace systému Windows, vyměnitelných médií, kořenové složky všech oddílů pevného disku a místních instalačních zdrojů.

SET

Příkazsetumožňuje zobrazit a upravit hodnoty čtyř proměnných prostředí.
AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE

SYSTEMROOT

Příkazsystemrootumožňuje nastavit aktuální pracovní složku na složku %SystemRoot% instalace systému Windows, ke které jste aktuálně přihlášeni.

TYPE

typenázev_souboru
Příkaztypeumožňuje zobrazit obsah textového souboru.
Vlastnosti

ID článku: 229716 - Poslední kontrola: 12/05/2015 14:14:28 - Revize: 3.0

Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbtool KB229716
Váš názor