Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak systém Windows 2000 přiřazuje, rezervuje a spravuje písmena jednotek

Tento článek byl dříve publikován CZ234048
Souhrn
V systému Windows 2000 provádí přiřazování písmen jednotkám disků program Mount Manager (MountMgr). Poté, co program MountMgr přiřadí jednotce písmeno, vytvoří se v databázi programu MountMgr v registru systému jeho rezervace. Instalační program systému Windows také používá program MountMgr k přiřazování písmen jednotek běžným a dynamickým diskům a starším sadám odolným proti chybám během čisté instalace. Písmena jednotek se zobrazují a přiřazují v konkrétním pořadí, které se někdy řídí podle naposledy přiřazených písmen.
Další informace
Při inovaci systému Windows NT na systém Windows 2000 se přiřazenípísmen jednotek exportuje do souboru $Win_nt$.~bt\Migrate.inf, aby je mohl instalační program v textovém režimu importovat do databáze MountMgr. K tomu dojde i v případě, kdy systém Windows 2000 instalujete do nové složky, pouze však za předpokladu, že jsou splněny obě následující podmínky:
 • Novou instalaci systému spustíte přímo ze systému Windows NT nebo Windows 2000.
 • Instalaci systému spustíte příkazem Winnt32.exe.

  Instalaci systému můžete spustit z automaticky zobrazeného dialogu, který se otevře po vložení instalačního disku CD-ROM nebo na příkazovém řádku přejděte do složky i386 a poté spusťte příkaz Winnt32.exe.
Poznámka: Při bezobslužné inovaci se soubor Migrate.inf nevytváří a pokud soubor odpovědí obsahuje parametr "oempreinstall=yes", neponechá se ani přiřazení písmen jednotek. Toto chování je implementováno úmyslně.Program MountMgr systému Windows 2000 přiřazuje běžným oddílům na disku písmena podle následujících pravidel.

Poznámka:Tato tabulka je určena pro svazky, které ještě neměly přiřazené písmeno jednotky, které by bylo rezervováno v databázi MountMgr. Měla by se měla využít zejména během čisté instalace systému Windows 2000. Pokud po dokončení instalace přidáte dalších jednotky, budou se níže uvedená pravidla týkat těch svazků, které ještě neměly písmeno jednotky přiřazené.

Běžné disky - pravidla pro přiřazení písmen jednotek

Následují pravidla pro přiřazení písmen jednotky u běžných disků systému Windows 2000:
 • Prohledej všechny pevné disky a přiřaď písmena jednotek nejprve aktivním primárním oddílům (pokud existují). Jinak vyhledej první primární oddíl na každém disku. Přiřaď další volné písmeno počínaje písmenem C:.
 • Opakuj prohledání všech pevných a vyměnitelných (JAZ, MO) disků a písmena jednotek přiřaď všem logickým jednotkám v rozšířeném oddílu nebo vyměnitelným diskům v pořadí jejich výčtu. Přiřaď další volné písmeno počínaje písmenem C:.
 • Nakonec opakuj prohledání všech pevných disků a přiřaď písmena jednotek všem zbývajícím primárním oddílům. Přiřaď další volné písmeno počínaje písmenem C:.
 • Disketové jednotky. Přiřaď písmeno počínaje písmenem A:.
 • Jednotky CD-ROM. Přiřaď další volné písmeno počínaje písmenem D:.
Poznámka:V systému Windows 2000 mají všechny starší sady odolné proti chybám zaznamenánu informaci o naposledy používaném písmenu jednotky v soukromé oblasti fyzického disku. Během nové instalace se tato písmena extrahují a jsou při novém přiřazování písmen jednotek upřednostňována. To znamená, že nejprve se písmena jednotek přiřadí starším sadám odolným proti chybám a poté ostatním svazkům na běžných discích podle pravidel uvedených výše.

Všechna přiřazená písmena jednotek jsou "trvalá". To znamená, že by měla zůstat přiřazena až do odstranění svazku nebo do změny provedené ručně pomocí nástroje Správce disků. Toto by mělo platit pro všechny svazky online při přidávání a odebírání disků do a ze systému.

Výjimku těchto pravidel tvoří stav, kdy je svazek (disk) odpojen a dojde k připojení jiného nového svazku. Nový svazek může v takovém případě získat písmeno jednotky odpojeného svazku. Pokud chcete zajistit, aby přiřazená písmena zůstala nedotčena, je nutné mít při přidávání nových svazků všechny stávající svazky připojeny.

Poznámka:V konzole Správa disků je zakázáno měnit písmeno jednotky systémového nebo spouštěcího svazku systému Windows 2000.
Toto chování je implementováno úmyslně.

Další informace o možnostech změn písmena jednotky systémového nebo spouštěcího svazku systému Windows 2000 naleznetev následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
223188 Jak změnit písmeno systémové spouštěcí jednotky v systému Windows 2000

Dynamické disky

Seznam naposledy přiřazených písmen jednotek dynamickým svazkům zaznamenává Správce logických disků do své vlastní konfigurační databáze. Tato databáze je umístěna v soukromé oblasti o velikosti 1 MB na konci každého dynamického disku. Toto písmeno jednotky se poté předá programu MountMgr vždy, když žádá Správce logických disků o "doporučené" písmeno jednotky před jeho přiřazením svazku.

Dynamické disky - pravidla pro přiřazování písmen jednotek

Program MountMgr přiřazuje dynamickým svazkům písmena jednotek podle následujícího pravidla:
 1. Pokud je v databázi MountMgr v registru systému pro tento svazek zaznamenáno písmeno jednotky, získá svazek písmeno jednotky z databáze. Program MountMgr tak zajišťuje, že vlastníkem písmene jednotky v databázi je vždy pouze jeden svazek.
 2. Pokud v databáze MountMgr není písmeno jednotky pro tento svazek, požádá program MountMgr Správce logických disků o "doporučené" písmeno jednotky. Správce logických disků se podívá do vlastní databáze na zaznamenané písmeno a navrhne jej programu MountMgr. Pokud je toto písmeno jednotky volné, získá svazek doporučené písmeno a zároveň jej uloží do databáze MountMgr jako písmeno, které se použije při dalším připojení.
 3. Pokud se již navržené písmeno používá nebo Správce logických jednotek žádné písmeno nenavrhne, získá svazek další volné písmeno jednotky.

Importování cizích dynamických disků

Po importování cizích dynamických disků je více než jisté, že databáze MountMgr místního systému nemá pro tyto svazky po jejich připojení záznam. Stejné svazky však možná mohly mít přiřazena písmena jednotek, která využívala v předchozím systému a Správce logických disků tato písmena zaznamenal do konfigurační databáze na konci fyzického disku. Při prvním připojení svazku "navrhne" Správce logických disků programu MountMgr použití původního písmene jednotky. Pokud se toto písmeno nepoužívá, přiřadí se svazku. V opačném případě získá další volné písmeno jednotky.

Práce s dynamickými disky během instalace systému

Systém Widnows 2000 nyní během instalace zcela nepodporuje ryzí dynamické disky. instalační program rozpozná pouze ty oddíly dynamických disků, které jsou pevně připojeny. Pevná připojení dynamických oddílů se vytvářejí při převodu běžného disku, který obsahoval primární a/nebo logické disky, na dynamický. Pro každý z těchto oddílů zůstane v tabulce oddílů původní záznam (typ 42 pro primární a typ 05 pro rozšířený oddíl) i v případě, kdy převedete disk na dynamický. Tyto speciální položky v tabulce oddílů umožňují instalačnímu programu rozpoznat oddíly jako platné a umožní na ně instalovat operační systém.

Ryzí dynamické disky (neobsahující pevně připojené oddíly) mají v tabulce oddílů jedinou položku (typ 42), která definuje celý disk. Svazky na ryzím dynamickém disku se také nazývají "dočasně připojené" a až do dokončení instalace systému nezobrazují svá písmena jednotek. Instalační program systému Windows 2000 zobrazí jediné písmeno jednotky pro celý disk (obvykle první písmeno přiřazené prvnímu dočasně připojenému oddílu) i v případě, kdy disk obsahuje více svazků. Na tento typ dynamických disků nelze provádět novou instalaci bez poškození jejich stávajících svazků.

Při nové instalaci systému Windows 2000 se v registru systému nově vytvoří databáze MountMgr. Nejprve proběhne výčet písmen jednotek pro dynamické svazky a systém se zachová jako při importování cizích dynamických disků. To znamená, že navržená písmena jednotek od Správce logických disků se přiřadí dynamickým svazkům ještě před prohledáním a přiřazením písmen jednotek běžným diskům, ale až po přiřazení písmen starším sadám odolným proti chybám. Zbývající oddíly dynamických disků, který nelze přiřadit navrhované písmeno jednotky, se přiřadí písmeno podle pravidel platných pro běžné disky. Pevně připojené oddíly dynamických disků jsou totožné s primárními jednotkami běžných disků a dočasně připojené oddíly jsou totožné s logickými jednotkami běžných disků.

V případě inovace zkopíruje instalační program Winnt32 obsah databáze MountMgr do souboru $Win_nt$.~bt\Migrate.inf pro použití v textovém režimu tak, aby písmena jednotek zůstala zachována pro dynamické svazky.

Věnujte pozornost následujícím informacím:
221799 Písmena jednotek přiřazená nepodporovaným typům oddílů
227364 Během instalace v textovém režimu nebo v Konzole pro zotavení se dynamické svazky nezobrazují správně
227605 Během inovace na systém Windows 2000 nemusí být přenesena písmena jednotek systému Windows 95
225025 Po odstranění oddílu změní instalační program písmena jednotek
Poznámka: Pokud spouštíte systém Windows 2000 a systém MS-DOS nebo jinou verzi systému Windows v jednom počítači, nemusí se písmena jednotek jednotlivých oddílů shodovat.

Další informace o přiřazování písmen jednotek v jiných operačních systémech naleznete v článku:
51978 Pořadí přiřazování písmen jednotek v systémech MS-DOS a Windows
V závislosti na všech výše uvedených informacích se všechna písmena jednotek během nové instalace systému Windows 2000 nebo během spouštění Konzoly pro zotavení zobrazují a přiřazují v následujícím pořadí.
 1. Starší sady odolné proti chybám na běžných discích.
 2. Dynamické pevně připojené oddíly podle návrhů (pokud jsou písmena volná).
 3. Dynamické dočasně připojené oddíly podle doporučení (pokud jsou písmena volná) (ačkoli nejsou během textového režimu instalace viditelná).
 4. Běžné disky, vyměnitelné disky a další oddíly dynamických disků, které nemohly být přiřazeny dříve.
 5. Jednotky CD-ROM.
Správce logických disků Veritas cmdcons
Vlastnosti

ID článku: 234048 - Poslední kontrola: 05/24/2004 17:17:00 - Revize: 3.0

 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • kbinfo KB234048
Váš názor