Jak přesunout instalaci systému Windows na jiný hardware

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl dříve publikován CZ249694
Úvod
Během životního cyklu operačního systému Microsoft Windows může nastat situace, že potřebujete obnovit zálohu stavu systému instalovaného v jednom počítači, a to do stejného fyzického počítače, nebo dokonce do jiného fyzického počítače. Zotavení po následujících událostech si může vyžádat operaci obnovení:
 • selhání hardwaru,
 • selhání softwaru,
 • krádež počítače,
 • přírodní katastrofa,
 • chyba uživatele.
Zálohu stavu systému z jednoho fyzického počítače lze obnovit do stejného fyzického počítače nebo do jiného počítače stejné značky, modelu a konfigurace (s identickým hardwarem).

Společnost Microsoft nepodporuje obnovení zálohy stavu systému z jednoho počítače do jiného počítače, který je jiné značky, modelu, nebo má odlišnou hardwarovou konfiguraci. Pro podporu tohoto procesu společnost Microsoft vyvine pouze z komerčního hlediska rozumné úsilí. I v případě, že se zdrojový a cílový počítač zdají být stejné značky a modelu, mohou být mezi nimi rozdíly v ovladačích, hardwaru nebo firmwaru.

Tento článek popisuje, jak vytvořit zálohu stavu systému v jednom počítači a obnovit ji do téhož počítače, nebo do fyzicky jiného počítače stejné značky a modelu. Pokud se nebudete řídit postupem v tomto článku, zvýšíte riziko neúspěchu při obnovení instalace do jiného hardwaru.

Upřednostňovanou metodou zotavení při obnovení počítače se systémem Microsoft Windows Server 2003 nebo Microsoft Windows XP je použití funkce Automatické obnovení systému (ASR). Funkce ASR celý proces automatizuje. Tento proces přináší nejspolehlivější výsledky.

Zdrojový počítač je definován jako počítač, ve kterém byla vytvořena záloha stavu systému. Cílový počítač je počítač, do kterého chcete zálohu obnovit.
Další informace
Pokud má být operace obnovení úspěšná, je nutné řídit se následujícími pokyny.

Vrstva HAL (Hardware Abstraction Layer)

Zdrojový a cílový počítač musejí používat stejný typ vrstvy HAL. Existuje jedna výjimka z tohoto pravidla. Pokud jeden z počítačů obsahuje víceprocesorovou vrstvu HAL s rozhraním ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), může druhý počítač obsahovat jednoprocesorovou vrstvu HAL s rozhraním ACPI. Stejné pravidlo platí i pro víceprocesorové a jednoprocesorové vrstvy HAL s technologií MPS.

Pokud například zdrojový počítač používá víceprocesorovou vrstvu HAL s technologií MPS, lze obnovit data do cílového počítače, který používá víceprocesorovou vrstvu HAL s technologií MPS. Nemůžete však obnovit data do cílového počítače, který používá víceprocesorovou vrstvu HAL s rozhraním ACPI.

Poznámka: Pokud je vrstva HAL cílového počítače kompatibilní (ale ne identická) s vrstvou HAL zdrojového počítače, musíte po dokončení obnovy aktualizovat vrstvu HAL v cílovém počítači. Pokud například zdrojový počítač obsahuje jeden procesor a používá jednoprocesorovou vrstvu HAL s rozhraním ACPI, můžete obnovit zálohu z tohoto počítače do víceprocesorového cílového počítače. Cílový počítač však nebude používat více než jeden procesor, dokud neprovedete aktualizaci vrstvy HAL na víceprocesorovou vrstvu HAL s rozhraním ACPI.

Typ vrstvy HAL v jednotlivých používaných počítačích zjistíte následujícím postupem:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na položku Ovládací panely a klepněte na panel Systém.
 2. Na kartě Hardware klepněte na tlačítko Správce zařízení a potom rozbalte větev Počítač.
  • Víceprocesorový počítač s rozhraním ACPI = Halmacpi.dll.
  • Jednoprocesorový počítač s rozhraním ACPI = Halaacpi.dll.
  • Počítač s rozhraním ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) = Halacpi.dll.
  • Víceprocesorový počítač s technologií MPS = Halmps.dll.
  • Jednoprocesorový počítač s technologií MPS = Halapic.dll, standardní počítač = Hal.dll.
  • Víceprocesorový počítač Compaq SystemPro Multiprocessor nebo zcela kompatibilní = Halsp.dll.

Verze operačního systému

Zdrojový a cílový počítač musí používat identické verze operačního systému a identické skladové jednotky systému Windows. Nemůžete například zálohu systému Microsoft Windows 2000 Server obnovit do počítače se systémem Windows 2000 Advanced Server. Zdrojový i cílový počítač by také měly používat maloobchodní verze systému Windows, nebo by měly oba používat stejnou verzi OEM systému Windows. Nejlepší postup je nainstalovat systém Windows do cílového počítače ze stejného instalačního média, ze kterého jste nainstalovali systém do zdrojového počítače.

Ovladače filtrů

Před provedením zálohy odinstalujte ze zdrojového počítače ovladače filtrů od jiných dodavatelů. Tyto typy ovladačů mohou způsobovat problémy při obnovení zálohy do jiného počítače.

Složka systému Windows a rozvržení disku

Cílový počítač musí používat stejné písmeno logické jednotky (%systemdrive%) a cestu (%systemroot%) jako zdrojový počítač. V případě řadičů domény musí navíc zdrojový a cílový počítač používat identická umístění databází adresářové služby Active Directory, souborů protokolů služby Active Directory, databází služby FRS a souborů protokolů služby FRS. Pokud byly například soubory protokolů databáze služby Active Directory ve zdrojovém počítači nainstalovány do umístění C:\WINNT\NTDS, musí cílový počítač rovněž používat cestu C:\WINNT\NTDS.

Hardware

Když z cílového počítače vyjmete hardware, který není nutný pro dokončení procesu obnovení, zvýšíte pravděpodobnost úspěchu operace obnovení. Můžete například fyzicky vyjmout nebo zakázat všechny síťové adaptéry kromě jednoho, který je nutný. Ostatní adaptéry pak nainstalujte nebo povolte poté, co restartujete operační systém po úspěšné operaci obnovení.

Úroveň aktualizace Service Pack a oprav hotfix

V případě počítačů se systémem Windows 2000 je nutné, aby před zálohováním dat byla v počítači nainstalována oprava hotfix 810161 nebo aktualizace Windows 2000 Service Pack 4. Tyto položky je rovněž nutné nainstalovat do cílového počítače před obnovením zálohy. U systémů Windows Server 2003 a Windows XP není pro tento druh operace obnovení nutná žádná oprava hotfix ani aktualizace Service Pack.

Není ani nutné, aby uživatel uvedl cílový počítač do stavu se stejnou úrovní oprav hotfix a aktualizací Service Pack pro systém Windows Server 2003 nebo Windows XP. Obnovení počítače se systémem Windows 2003 SP1 však vyžaduje, aby cílový počítače před zahájením procesu obnovení měl systém Windows 2003 SP1. Pokud počítač nebude v tomto stavu, dojde k následující chybě:
Chybová zpráva při obnovení zálohy systému Windows Server 2003 Service Pack 1 do počítače se systémem Windows Server 2003: Systém Windows se nepodařilo spustit z důvodu chyby softwaru.
Další informace o chybové zprávě, která se zobrazí při obnovení zálohy systému Windows Server 2003 Service Pack 1 do počítače se systémem Windows Server 2003, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
914049 Chybová zpráva při obnovení zálohy systému Windows Server 2003 Service Pack 1 do počítače se systémem Windows Server 2003: Systém Windows nelze spustit. Chyba v softwaru. (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Přesunutí instalace členského serveru nebo klienta systému Windows

V případě klientských počítačů a členských serverů postupujte při zálohování instalace systému Windows a při jejím obnovení do jiného počítače následujícím způsobem. (Členský server je jakýkoli server, který není řadičem domény.)
 1. Ve zdrojovém počítači se přihlaste k systému pomocí účtu správce a potom zastavte všechny služby, které nejsou důležité pro běh systému, a služby obvykle zastavované před provedením zálohy. Mohou sem patřit jakékoli služby, které uzamykají soubory. Patří sem i antivirové programy, kontrola disku a služby indexování.
 2. Ve zdrojovém počítači zkontrolujte, zda je počáteční hodnota TCP/IP nastavena na 1. Tuto hodnotu naleznete v následujícím podklíči registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip
  Název hodnoty:Start
  Typ hodnoty:REG_DWORD
  Údaj hodnoty:1
 3. Ve zdrojovém počítači pomocí nástroje Zálohování proveďte zálohu systémové jednotky, podsložek systémové jednotky a stavu systému.
 4. V cílovém počítači proveďte novou instalaci systému Windows s použitím stejné verze operačního systému jako ve zdrojovém počítači. Zkontrolujte, zda instalujete operační systém s použitím stejné jednotky a cesty, jako je nainstalovaný systém ve zdrojovém počítači. Pokud je například systém Windows ve zdrojovém počítači nainstalovaný v umístění C:\WINNT, musíte v cílovém počítači nainstalovat systém do stejného umístění.
 5. Po dokončení nové instalace se přihlaste k cílovému počítači jako správce. Pomocí nástroje Správa disků vytvořte, formátujte a přiřaďte písmena jednotek k libovolným dalším svazkům, které mohou být požadovány k uložení součásti stavu systému. Zkontrolujte, zda všechna písmena jednotek odpovídají písmenům ve zdrojovém počítači. Místo na disku pro svazky v cílovém počítači by mělo být minimálně stejně velké jako velikost odpovídajících svazků ve zdrojovém počítači.
 6. V cílovém počítači vytvořte složku C:\Backup. Do složky c:\Backup zkopírujte soubor c:\Boot.ini a celou složku %systemroot%\Repair (včetně všech jejích podsložek) pro použití v kroku 8. Soubor Boot.ini je uložen v kořenové složce systémového oddílu (obvykle C:\Boot.ini). Složka Repair je obvykle ve složce C:\WINNT\Repair nebo C:\WINDOWS\Repair.
 7. Při obnovení zálohy do cílového počítače postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz ntbackup a poté klepněte na tlačítko OK.
  2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti, přejděte na kartu Obnovení a klepněte na možnost Vždy přepsat soubor v tomto počítači.
  3. Obnovte stav systému z dříve pořízené zálohy. Zkontrolujte, zda jste zvolili možnost obnovení do původního umístění.

   Poznámka: Chcete-li mít po dokončení operace obnovení přístup ke všem vyměnitelným médiím (pásce nebo magneticko-optickému disku) ze zdrojového počítače, je nutné před spuštěním obnovení klepnout na možnost Obnovit databázi vyměnitelného úložiště pod tlačítkem Upřesnit.
 8. Po dokončení operace obnovení ale ještě před restartováním cílového počítače proveďte tyto kroky:
  1. Ze složky c:\Backup vytvořené v kroku 6 zkopírujte soubor Boot.ini. Ze složky C:\Backup zkopírujte složku Repair a její podsložky do složky %systemroot%\Repair.
  2. Přeinstalujte ovladače řadiče pevného disku cílového počítače, pokud jsou používány ovladače od jiných dodavatelů.
  3. Zkontrolujte, zda je zdrojový počítač vypnutý, je odpojený od sítě, nebo byl přeinstalován a nyní používá jiný název počítače a adresu IP. (Pokud má zdrojový počítač statickou adresu IP, cílový počítač bude mít po operaci obnovení stejnou statickou adresu IP.)
 9. Restartuje počítač a ověřte, zda pracuje správně.

  Pokud byl obnovený počítač členským počítačem nebo členským serverem, vyzkoušejte kanál zabezpečení pomocí příkazu NLTEST:
  NLTEST /SC_QUERY:<NázevDomény>
  Pokud je odpovědí na dotaz SC_QUERY zpráva o selhání, resetujte kanál zabezpečení následujícím příkazem:
  NLTEST /SC_RESET:<NázevDomény>
  Pokud je cílový počítač členským počítačem nebo členským serverem, bude možná nutné resetovat jeho kanál zabezpečení s doménou. Záleží na tom, před jak dlouhou dobou bylo zálohování provedeno. Když spustíte příkaz netdiag /test:trust, test vztahu kanálu zabezpečení selže, pokud kanál zabezpečení není funkční. Příkaz netdiag je k dispozici po nainstalování nástrojů pro podporu systému, které naleznete na instalačním médiu systému Windows.

  Pokud test vztahu důvěryhodnosti selže a signalizuje selhání kanálu zabezpečení, můžete v cílovém počítači spustit nástroj Netdom, a kanál tak resetovat. Příkaz Netdom je také k dispozici v nástrojích podpory. Kanál zabezpečení resetujete příkazem netdom v následujícím formátu.
  netdom reset Cílový počítač /domain:název_domény usero:uživatelské_jméno_správce /passwordo:heslo_správce

  Poznámka: Cílový počítač je cílový počítač. název_domény je název domény. uživatelské_jméno_správce je uživatel, který je členem skupiny správců. heslo_správce je heslo pro daný účet.

Přesunutí instalace řadiče domény se systémem Windows

Upozornění: Následující postup je určen pro případ zotavení po nehodě nebo pro náhradu hardwaru jediného řadiče v doméně, pokud nejsou k dispozici žádné jiné řadiče domény. Pokud jsou ve stavu online jiné funkční řadiče domény pro tuto doménu, doporučujeme obnovení vůbec neprovádět. Namísto toho proveďte novou instalaci systému Windows do cílového počítače a spusťte Průvodce instalací služby Active Directory (Dcpromo.exe), a vytvořte tak z instalace repliku v existující doméně.
 1. Ve zdrojovém počítači se přihlaste k systému pomocí účtu správce a potom zastavte všechny služby, které nejsou důležité pro běh systému, a služby obvykle zastavované před provedením zálohy. Mohou sem patřit jakékoli služby, které uzamykají soubory. Patří sem i antivirové programy, kontrola disku a služby indexování.
 2. Ve zdrojovém počítači zkontrolujte, zda je počáteční hodnota TCP/IP nastavena na 1. Tuto hodnotu naleznete v následujícím podklíči registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip
  Název hodnoty:Start
  Typ hodnoty:REG_DWORD
  Údaj hodnoty:1
 3. Pomocí nástroje Zálohování proveďte zálohu systémové jednotky a stavu systému. Pokud je v systému Windows 2000 složka Sysvol umístěna na jiné než systémové jednotce, musíte také provést zálohu této složky a jejích podsložek. Jestliže je složka Sysvol například umístěna v D:\Sysvol, musíte provést zálohu systémové jednotky, stavu systému a složky D:\Sysvol.
 4. V cílovém počítači proveďte novou instalaci systému Windows s použitím stejné verze systému Windows jako ve zdrojovém počítači. Nainstalujte systém Windows do stejného umístění jako ve zdrojovém počítači. Pokud je například systém Windows ve zdrojovém počítači nainstalovaný ve složce C:\WINNT, musíte v cílovém počítači nainstalovat systém do stejného umístění.
 5. Po dokončení nové instalace se přihlaste k cílovém počítači jako správce. Pomocí nástroje Správa disků vytvořte, formátujte a přiřaďte písmena jednotek k libovolným dalším svazkům, které mohou být požadovány k uložení součásti stavu systému nebo aplikace. Zkontrolujte, zda všechna písmena jednotek odpovídají písmenům ve zdrojovém počítači.
 6. V cílovém počítači vytvořte složku C:\Backup. Do této složky zkopírujte soubor Boot.ini. Soubor Boot.ini také zkopírujte do složky %systemroot%\Repair a do všech podsložek složky Repair. Soubor Boot.ini naleznete v kořenové složce systémového oddílu. (To je obvykle C:\Boot.ini.) Složka Repair je obvykle ve složce C:\WINNT\Repair nebo C:\WINDOWS\Repair.

  Jestliže je zdrojový počítač jediným řadičem domény pro danou doménu, před obnovením zálohy do cílového počítače přeinstalujte systém Windows ve zdrojovém počítači, případně zdrojový počítač odpojte od sítě. Doporučujeme tento postup, protože pokud zdrojový počítač jen vypnete, snadno se může stát, že ho někdo znovu zapne. Pokud dojde k zapnutí zdrojového počítač, dojde ke konfliktu názvů s cílovým počítačem a mohou se vyskytnout i další problémy.

  Pokud zdrojový počítač není jediným řadičem domény v doméně, odstraňte z něj pomocí Průvodce instalací služby Active Directory službu Active Directory. Potom ve zdrojovém počítači přeinstalujte systém Windows, nebo počítač odpojte od sítě.
 7. Až se ujistíte, že zdrojový počítač a obnovený cílový počítač se nemohou ocitnout současně ve stavu online, proveďte obnovení zálohy následujícím postupem:
  1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz ntbackup a poté klepněte na tlačítko OK.
  2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti, přejděte na kartu Obnovení a klepněte na možnost Vždy přepsat soubor v tomto počítači.
  3. Obnovte stav systému a systémovou jednotku z dříve pořízené zálohy. V případě systému Windows 2000 musíte také ručně vybrat složku Sysvol, kterou chcete obnovit. Stav systému zahrnuje složku Sysvol. V systému Windows 2000 se však kvůli určitému problému neobnoví správně spojovací body složky Sysvol, pokud se obnovuje pouze stav systému. Zkontrolujte, zda jste zvolili možnost obnovení do Původního umístění.
 8. Po dokončení operace obnovení proveďte ještě před restartováním cílového počítače tyto kroky:
  1. Nahraďte soubor Boot.ini a složku %systemroot%\Repair obsahující kopie, které jste pořídili v kroku 6.
  2. Přeinstalujte ovladače řadiče pevného disku cílového počítače, pokud jsou používány ovladače od jiných dodavatelů.
  3. V nastaveních protokolu TCP/IP ověřte, zda je počítač nakonfigurován, aby používal server DNS (Domain Name System), který je určující pro doménu aktuálně ve stavu online. Nekonfigurujte server, aby jako server DNS používal sebe, protože záznamy serveru DNS v záloze nemusejí být už platné. Po dokončení operace obnovení a po ověření, že cílový počítač pracuje správně, můžete server nakonfigurovat tak, aby jako server DNS používal sám sebe.
 9. Pokud bude cílový počítač jediným nebo prvním řadičem domény, proveďte následujícím způsobem vynucené obnovení služby FRS (File Replication Service). Tento krok také musíte dokončit před prvním restartováním po dokončení operace obnovení.

  Upozornění: Pokud jsou v doméně nějaké řadiče domény, neprovádějte tento postup.
  1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a stiskněte klávesu ENTER.
  2. Vyhledejte následující podklíč registru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters\Replica Sets
  3. Rozbalte podklíč Replica Sets a vyhledejte podklíč odkazující na sadu replik DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE).
  4. Pak vyhledejte podklíč podklíče kumulativních sad replik (Cumulative Replica Sets), který se shoduje s názvem podklíče v předchozím kroku.
  5. Rozbalte podklíč Cumulative Replica Sets, klepněte na podklíč, který představuje sadu replik Sysvol, a poklepejte na položku BurFlags.
  6. V dialogovém okně Upravit hodnotu DWORD zadejte hodnotu D4 a pak klepněte na tlačítko OK.
  7. Restartujte počítač.
 10. Restartujte počítač a pomocí příkazů dcdiag a netdiag ověřte, zda pracuje správně. Další informace o použití příkazu dcdiag získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  265706 Nástroje dcdiag a netdiag v systému Windows 2000 usnadňují připojení domény a vytvoření řadiče domény (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  Pokud jsou v doméně řadiče domény, pravděpodobně bude nutné resetovat její kanál zabezpečení. Záleží na tom, před jak dlouhou dobou bylo zálohování provedeno. Pokud je kanál zabezpečení přerušený, bude příkaz netdiag /test:trust signalizovat, že test vztahu důvěryhodnosti selhal. Pokud je ve výsledku testu vztahu důvěryhodnosti uvedeno, že byl test vynechán, můžete výsledky bez obav ignorovat. Tento výsledek značí, že počítač, ve kterém test spouštíte, má roli hlavního operačního serveru pro emulaci primárního řadiče domény.

  Pokud test vztahu důvěryhodnosti selže, došlo k selhání kanálu zabezpečení. Tuto chybu opravíte tak, že resetujete kanál zabezpečení spuštěním příkazu netdom v cílovém počítači. Při resetování kanálu zabezpečení v řadiči domény pomocí příkazu netdom postupujte takto:
  1. Zastavte službu Centrum distribuce klíčů modulu Kerberos a nastavte ji na ruční spuštění.
  2. Pomocí následujícího příkazu resetujte kanál zabezpečení:
   netdom resetpwd /server:název_partnerského_serveru_pro_replikaci /userd:název_domény\uživatel_správce /password:heslo_správce
   Poznámka: název_partnerského_serveru_pro_replikaci je název partnerského serveru pro replikaci. Příkaz musíte spustit místně v cílovém počítači.
  3. Restartujte počítač, spusťte službu Centrum distribuce klíčů a nastavte ji zpět na automatické spouštění.
 11. Pokud jsou v doméně řadiče domény, ověřte, zda replikace pracuje správně. Další informace o postupu ověření replikace najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  232072 Inicializace replikace mezi partnerskými servery pro přímou replikaci pomocí služby Active Directory (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Odstraňování potíží

Po restartování cílového počítače se mohou projevit tyto příznaky:
 • Zobrazí se některá z následujících chybových zpráv Stop:
  • Stop 0x0000007B Inaccessible_Boot_Device (Nedostupné spouštěcí zařízení)
  • STOP: 0x00000079 Hal_Mismatch (Neshoda vrstev HAL)
 • Počítač přestane při spuštění odpovídat.
 • Po zobrazení následující zprávy na černé obrazovce během procesu restartování se počítač samovolně restartuje:
  Spuštění systému Windows 2000
 • Nelze nakonfigurovat nastavení obrazovky.
 • Síťový adaptér nepracuje správně.
Chcete-li odstranit potíže s nastavením obrazovky nebo se síťovým adaptérem, odeberte grafický nebo síťový adaptér ze Správce zařízení a restartujte počítač. Systém Windows rozpozná zařízení a pravděpodobně zobrazí výzvu k instalaci ovladačů.

Chcete-li odstranit chybu Stop nebo potíže s počítačem, který neodpovídá, proveďte místní upgrade systému Windows.
Další informace o provedení místního upgradu najdete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
292175 Jak provést místní upgrade systému Windows 2000
816579 Jak provést místní upgrade systému Windows Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
315341 Upgrade (přeinstalování) systémy Windows XP
Po dokončení místního upgradu ověřte následujícím postupem, zda existuje podklíč registru
ClientProtocols
a zda je správně nastaven:
 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj pravým tlačítkem. Ověřte, zda existují hodnoty v následujícím seznamu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc\ClientProtocols
  Název hodnotyTyp hodnotyÚdaj hodnoty
  ncacn_ip_tcpREG_SZrpcrt4.dll
  ncacn_ip_udpREG_SZrpcrt4.dll
  ncacn_nb_tcpREG_SZrpcrt4.dll
  ncacn_npREG_SZrpcrt4.dll
 3. Pokud chybí samotný podklíč
  ClientProtocols
  , přidejte ho pod podklíč
  Rpc
  .
 4. Pokud chybí hodnoty v podklíči
  ClientProtocols
  , postupujte takto:
  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku ClientProtocols, přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Řetězcová hodnota.
  2. Zadejte název hodnoty položky, která chybí, a stiskněte klávesu ENTER.
  3. Klepněte pravým tlačítkem na název hodnoty zadaný v kroku b a pak klepněte na příkaz Změnit.
  4. Zadejte příslušný údaj hodnoty, jejíž název jste zadali v kroku b, a klepněte na tlačítko OK.
 5. Pro každou chybějící hodnotu podklíče
  ClientProtocols
  opakujte postup v kroku 4.
 6. Pokud jste provedli nějaké změny registru, restartujte počítač.
Poznámka: Pokud byl proveden upgrade zdrojového počítače ze systému Windows NT 4.0, budou profily uživatelů pravděpodobně uloženy ve složce %systemroot%\Profiles (místo ve složce %systemdrive%\Documents and Settings). Po provedení místního upgradu pravděpodobně budete muset změnit následující hodnotu registru zpět na hodnotu %systemroot%\Profiles.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
Název hodnoty:ProfilesDirectory
Typ hodnoty:REG_EXPAND_SZ
Údaj hodnoty:%systemroot%\Profiles
Další informace o profilech uživatelů najdete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
214653 Jak nastavit cestu pro profil All Users (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
228445 Úložiště profilů uživatelů v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost informací o kontaktech na jiné výrobce.
Свойства

ИД на статията: 249694 – Последен преглед: 10/26/2007 18:37:00 – Редакция: 14.4

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbhowto kbenv kbproductlink KB249694
Обратна връзка