Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak odstranit potíže s úsporným režimem, režimem spánku a vypínáním počítače v systému Windows 2000

Tento článek byl dříve publikován CZ266169
Příznaky
Můžete zaznamenat některé z následujících příznaků:
 • Při pokusu o vypnutí počítače se systémem Windows 2000 přestane počítač reagovat, obvykle při zobrazení černé obrazovky. Při zobrazení zprávy „Nyní můžete počítač bezpečně vypnout“ přestane počítač reagovat a nevypne se.
 • Při pokusu o vypnutí počítače není k dispozici možnost Přepnout do úsporného režimu.
 • Pokud je počítač v úsporném režimu, přestane reagovat nebo dojde k chybě Stop 0x9F.
 • Při pokusu o vypnutí počítače není k dispozici možnost Přepnout do režimu spánku a na panelu Možnosti napájení v okně Ovládací panely není k dispozici karta Režim spánku.
POZNÁMKA: Režim spánku ani úsporný režim není k dispozici, pokud počítač spustíte v nouzovém režimu. Toto chování je záměrné, protože při spuštění počítače v nouzovém režimu je načten ovladač zobrazení Standard Display Adapter (VGA).
Příčina
K tomuto chování může docházet, pokud je v počítači nainstalovaný ovladač zařízení nebo služba výrobce OEM.
Řešení
K odstranění tohoto chování použijte informace v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
242495 Odstraňování potíží s funkcemi Advanced Power Management v systému Windows 2000
246243 Odstraňování chyby STOP 0x9F v systému Windows 2000
Pokud tyto články nepomohou odstranit potíže s vypínáním počítače, pokuste se pomocí postupů popsaných v následujících částech tohoto článku nalézt ovladač nebo službu, která tyto potíže způsobuje.

Tento článek obsahuje následující části:
 • Jak spustit počítač v nouzovém režimu
 • Jak uložit seznam spuštěných ovladačů
 • Jak uložit seznam spuštěných služeb
 • Jak porovnat spuštěné ovladače
 • Jak vytvořit druhý profil obcházející problémy s ovladači
 • Jak odstranit potíže se službami
 • Jak vytvořit druhý profil obcházející problémy se službami
 • Jak použít druhou instalaci systému k vyhledání ovladače nebo programu způsobujícího potíže s vypínáním počítače

Jak spustit počítač v nouzovém režimu

Poznámka: Následující postup předpokládá, že je možné vypnout počítač v nouzovém režimu. Někdy se může ovladač stát nižším nebo vyšším filtrovacím ovladačem ovladače, který je načítán v nouzovém režimu. Takto může dojít k tomu, že v nouzovém režimu není možné počítač vypnout. Pokud se jedná o problém se službou, spusťte počítač v nouzovém režimu podle pokynů v části Jak uložit seznam spuštěných služeb a poté postupujte podle pokynů v části Jak odstranit problémy se službami.

Spusťte počítač v nouzovém režimu a přihlaste se jako správce. Počítač spustíte v nouzovém režimu tak, že jej restartujete, stisknete a podržíte klávesu F8 a poté vyberete položku Nouzový režim ve spouštěcí nabídce systému Windows 2000.

Pokud při pokusu o spuštění počítače v nouzovém režimu dojde k chybě „STOP: 0x0000001e KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED“, prostudujte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
261807 Program DirectCD 3.01 znemožňuje spuštění počítače se systémem Windows 2000 v nouzovém režimu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Jak uložit seznam spuštěných ovladačů

Při ukládání seznamu spuštěných ovladačů postupujte podle následujících pokynů:
 1. Na ploše klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Tento počítač a poté klepnutím na příkaz Spravovat otevřete konzolu Správa počítače.
 2. V seznamu Systémové nástroje rozbalte položku Systémové informace.
 3. Rozbalte položku Programové prostředí a poté klepněte na složku Ovladače.
 4. Klepnutím na sloupec Název seřaďte ovladače podle názvu a poté klepnutím na sloupec Stav seřaďte položky podle stavu. Všechny spuštěné ovladače tak budou seřazeny v abecedním pořadí.
 5. Exportujte seznam ovladačů:
  1. V nabídce Akce klepněte na příkaz Exportovat seznam .
  2. Do pole Název souboru zadejte název ovladače.
  3. V poli Uložit jako typ vyberte možnost Text (oddělený čárkou) (*.csv).
  4. Uložte soubor na disketu nebo do jiného umístění a poté ověřte, že je uložený pod názvem Ovladače.csv.

Jak uložit seznam spuštěných služeb

Při ukládání seznamu spuštěných služeb postupujte podle následujících pokynů:
 1. Na ploše klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Tento počítač a poté klepnutím na příkaz Spravovat otevřete konzolu Správa počítače.
 2. V konzole Správa počítače vyhledejte a rozbalte položku Služby a aplikace.
 3. Klepněte na tlačítko Služby a potom v nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Podrobnosti.
 4. Klepnutím na sloupec Stav a poté dalším klepnutím na sloupec Stav seřaďte služby podle stavu, přičemž spuštěné služby budou na začátku.
 5. Exportujte seznam služeb:
  1. V nabídce Akce klepněte na příkaz Exportovat seznam .
  2. Do pole Název souboru zadejte název služby.
  3. V poli Uložit jako typ vyberte možnost Text (oddělený čárkou) (*.csv).
  4. Uložte soubor na disketu nebo do jiného umístění a poté ověřte, že je uložený pod názvem Služby.csv.
 6. Vypněte počítač.

Jak porovnat spuštěné ovladače

Pokud chcete porovnat spuštěné ovladače s ovladači, které byly spuštěny v nouzovém režimu, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Restartujte počítač, přihlaste se k němu a poté postupujte podle pokynů v krocích 1 až 5 části Jak uložit seznam spuštěných ovladačů.
 2. Porovnejte aktuálně spuštěné ovladače s ovladači, které běžely v nouzovém režimu:
  1. Spusťte aplikaci Microsoft Excel nebo jiný tabulkový procesor, ve kterém je možné otevřít soubory obsahující text oddělený čárkami (.csv), a poté otevřete soubor Ovladače.csv, který jste uložili v nouzovém režimu. Pokud nemáte v počítači nainstalovaný žádný tabulkový procesor, vytiskněte tento soubor v jiném počítači.
  2. Porovnejte aktuálně spuštěné ovladače s ovladači, které běžely v nouzovém režimu. Ovladače jiných výrobců, které jsou aktuálně spuštěné a které neběžely v nouzovém režimu, mohou být příčinou potíží s vypínáním počítače.
  3. Pokud jste v seznamu nalezli nějaké spuštěné ovladače zařízení výrobců OEM, pokuste se je odinstalovat. Můžete také odinstalovat nebo zakázat dané zařízení ve Správci zařízení. Pokud ve Správci zařízení odinstalujete zařízení Plug and Play, systém Windows 2000 pravděpodobně zařízení po restartování počítače znovu rozpozná. Budete proto muset dané zařízení fyzicky odebrat nebo přejmenovat jeho instalační soubor INF.

   Při instalaci ovladače výrobce OEM zkopíruje Instalační služba systému Windows soubor oemsetup.inf dodaný výrobcem OEM do složky %SystemRoot%\INF a poté přejmenuje soubor oemsetup.inf na OEM#.inf, kde # je pořadové číslo každého z nainstalovaných ovladačů výrobce OEM.

   Po instalaci ovladače výrobce OEM spusťte program Průzkumník Windows a poté dočasně přesuňte všechny soubory %SystemRoot%\INF\Oem#.inf a Oem#.inf (kde # je číslo) do jiného umístění. Pokud chcete identifikovat konkrétní soubor Oem#.inf, otevřete jej v programu Poznámkový blok.Další informace o ovladačích zařízení získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   199276 Správa zařízení v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
   268852 Vynucené použití ovladače kompatibilního se standardem VGA v systému Windows
 3. Po odinstalaci nebo zakázání zařízení, které způsobuje potíže s vypínáním počítače, restartujte několikrát počítač, abyste ověřili, zda je skutečně možné jej vypnout bez potíží, a poté informujte výrobce OEM zařízení o daných potížích a požádejte o aktualizovaný ovladač zařízení, pokud je k dispozici.
POZNÁMKA: Pokud používáte zařízení, které způsobuje uvedené potíže, pouze občasně, můžete vytvořit nový hardwarový profil, pomocí kterého spustíte počítač s povoleným či zakázaným problematickým zařízením. Ve výchozím hardwarovém profilu můžete toto zařízení zakázat a v novém profilu je můžete povolit.

Jak vytvořit druhý profil obcházející problémy s ovladači

Pokud chcete ve výchozím hardwarovém profilu zakázat problematické zařízení a vytvořit nový profil, ve kterém dané zařízení povolíte, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na položku Ovládací panely.
 2. Poklepejte na panel Systém a poté na kartě Hardware klepněte na tlačítko Hardwarové profily.
 3. Klepněte na tlačítko Kopírovat, do pole Cíl zadejte bez_vypínání a poté klepnutím na tlačítko OK uložte kopii profilu.
 4. Na kartě Hardware klepněte na tlačítko Správce zařízení.
 5. V okně Správce zařízení klepněte pravým tlačítkem myši na zařízení, které způsobuje potíže s vypínáním počítače, a poté klepněte na příkaz Vlastnosti.
 6. V rozevíracím seznamu Využití zařízení vyberte možnost Nepoužívat toto zařízení v aktuálním hardwarovém profilu (zakázat).
Po nastavení této možnosti bude možné počítač normálně vypnout po spuštění s výchozím profilem. Pokud chcete použít problematické zařízení, spusťte počítač s novým profilem bez_vypínání, který zařízení povolí.

Pokud nejsou problémy při vypínání způsobeny ovladačem zařízení, mohou být způsobeny službou jiného výrobce. Při odstraňování potíží s těmito službami postupujte stejným způsobem jako při odstraňování potíží s ovladači.

Jak odstranit problémy se službami

Při odstraňování problémů se službami postupujte podle následujících pokynů:
 1. Restartujte počítač, přihlaste se k němu a poté porovnejte spuštěné služby se službami běžícími v nouzovém režimu:
  1. Na ploše klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Tento počítač a poté klepnutím na příkaz Spravovat otevřete konzolu Správa počítače.
  2. Vyhledejte a rozbalte položku Služby a aplikace.
  3. Klepněte na položku Služby a v nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Podrobnosti.
  4. Klepnutím na sloupec Stav a poté dalším klepnutím na sloupec Stav seřaďte služby podle stavu, přičemž spuštěné služby budou na začátku.
  5. Spusťte aplikaci Microsoft Excel nebo jiný tabulkový procesor, ve kterém je možné otevřít soubory obsahující text oddělený čárkami (.csv), a poté otevřete soubor Služby.csv, který jste uložili v nouzovém režimu. Pokud nemáte v počítači nainstalovaný žádný tabulkový procesor, vytiskněte tento soubor v jiném počítači.
  6. Porovnejte aktuálně spuštěné služby se službami, které běžely v nouzovém režimu. Služby jiných výrobců, které jsou aktuálně spuštěné a které neběžely v nouzovém režimu, mohou být příčinou potíží s vypínáním počítače.
  7. Pokud jste v seznamu nalezli nějaké spuštěné služby výrobců OEM, pokuste se je odinstalovat nebo zakázat.
 2. Po odinstalaci nebo zakázání služby, která způsobuje potíže s vypínáním počítače, restartujte několikrát počítač, abyste ověřili, zda je skutečně možné jej vypnout bez potíží, a poté informujte výrobce OEM zařízení o daných problémech a požádejte o aktualizovanou verzi služby, pokud je k dispozici.
POZNÁMKA: Pokud používáte službu, která způsobuje uvedené potíže, pouze občasně, můžete vytvořit nový hardwarový profil, pomocí kterého spustíte počítač s povolenou či zakázanou problematickou službou. Ve výchozím hardwarovém profilu můžete tuto službu zakázat a v novém profilu ji můžete povolit.

Jak vytvořit druhý profil obcházející problémy se službami

Pokud chcete ve výchozím hardwarovém profilu zakázat problematickou službu a vytvořit nový profil, ve kterém danou službu povolíte, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na položku Ovládací panely.
 2. V okně Ovládací panely poklepejte na panel Systém.
 3. Na kartě Hardware klepněte na tlačítko Hardwarové profily.
 4. Klepněte na tlačítko Kopírovat, do pole Cíl zadejte bez_vypínání a poté klepnutím na tlačítko OK uložte kopii profilu.
Pokud chcete ve výchozím profilu zakázat službu, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Hledat a pak klepněte na položku Soubory či složky.
 2. Do pole Vyhledat soubory a složky s názvem zadejte název Services.msc.
 3. V rozevíracím seznamu Oblast hledání vyberte možnost Místní pevné disky a poté klepněte na tlačítko Hledat.
 4. Poklepejte na soubor Services.msc.
 5. V dialogovém okně Služby klepněte pravým tlačítkem myši na službu, která způsobuje potíže s vypínáním počítače, a poté klepněte na příkaz Vlastnosti.
 6. Klepnutím na tlačítko Zakázat na kartě Přihlášení zakažte ve výchozím profilu danou službu.
Po nastavení této možnosti bude možné počítač normálně vypnout po spuštění s výchozím profilem. Pokud chcete použít problematickou službu, spusťte počítač s novým profilem bez_vypínání, který službu povolí.

Jak použít druhou instalaci systému k vyhledání ovladače nebo programu způsobujícího potíže s vypínáním počítače

Nainstalujte novou kopii systému Windows 2000 na samostatný diskový oddíl. Poté do této instalace systému postupně nainstalujte všechny ovladače jiných výrobců nebo programy, které instalují nebo spouštějí služby. Po instalaci každého ovladače či programu restartujte několikrát počítač. Pokud se projeví stejné potíže s vypínáním počítače, je příčinou posledně instalovaný ovladač či program. Toto chování odstraníte odebráním ovladače či programu z původní instalace systému. Poté můžete odstranit paralelní instalaci.
Další informace
Další informace o odstraňování potíží s vypínáním počítače, úsporným režimem nebo režimem spánku naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
257562 Při použití standardního ovladače VGA není k dispozici úsporný režim a režim spánku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
237551 Při používání Terminálové služby jsou zakázané funkce vylepšeného řízení spotřeby (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
259889 Ve víceprocesorovém systému není k dispozici úsporný režim (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
255182 Na panelu Možnosti napájení v okně Ovládací panely není k dispozici karta Režim spánku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
197477 Systém nemůže přejít do úsporného režimu, protože...
257199 Při přepnutí do úsporného režimu nebo režimu spánku dochází k chybě ovladače zařízení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
247480 Po přepnutí počítače s modemem do režimu spánku dochází k chybě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
247290 Počítače bez baterií nemají možnost úsporného režimu vylepšeného řízení spotřeby (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
252471 Chybová zpráva: Správce vzdáleného úložiště odmítá požadavek na přepnutí do úsporného režimu nebo režimu spánku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
259623 Úsporný režim je k dispozici pro počítače s bateriemi nebo podporou standardu ACPI (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
211205 Přenosné počítače Dell a IBM nelze přepnout do úsporného režimu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
247238 Při povolení vylepšeného řízení spotřeby v počítači IBM ThinkPad 380XD není v seznamu možností vypnutí k dispozici úsporný režim (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
211271 Po instalaci nebo odinstalaci programu McAfee AntiVirus 3.1.4 nelze počítač se systémem Windows 2000 přepnout do režimu spánku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
pnp kbfaqw2ksetup
Vlastnosti

ID článku: 266169 - Poslední kontrola: 10/20/2006 14:45:24 - Revize: 5.0

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • kberrmsg kbhowto kbpowerman kbsafemod KB266169
Váš názor