Porty TCP/UDP využívané serverem Exchange 2000 Server

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Pro účely konfigurace bran firewall nebo řešení problémů s komunikací může být užitečné vědět, jaké porty TCP/UDP servery Exchange 2000 Server a Exchange 2000 Conferencing Server používají. Tento článek nabízí stručné shrnutí nejčastěji používaných portů, protokolů a služeb. Nezaručujeme úplnost seznamu.
Další informace
 • Protokol: LDAP
  Port (TCP/UDP): 389 (TCP)
  Popis: Protokol LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) používaný službou Active Directory, konektorem ADC (Active Directory Connector) a adresářem serveru Microsoft Exchange Server 5.5.
 • Protokol: LDAP/SSL
  Port (TCP/UDP): 636 (TCP)
  Popis: LDAP přes SSL (Secure Sockets Layer). Je-li povoleno SSL, jsou data protokolu LDAP vysílána a přijímána šifrovaně. Chcete-li povolit šifrování SSL, musíte do počítače, který slouží jako řadič domény, nebo do počítače se serverem Exchange Server 5.5 nainstalovat certifikát počítače.
 • Protokol: LDAP
  Port (TCP/UDP): 379 (TCP)
  Popis: Služba SRS (Site Replication Service) používá port TCP 379.
 • Protokol: LDAP
  Port (TCP/UDP): 390 (TCP)
  Popis: I když port TCP 390 není standardním portem LDAP, je doporučeným alternativním portem pro konfiguraci protokolu LDAP na serveru Exchange Server 5.5, který je spuštěn v počítači se systémem Microsoft Windows 2000 sloužícím jako řadič domény služby Active Directory.
 • Protokol: LDAP
  Port (TCP/UDP): 3268 (TCP)
  Popis: Globální katalog služby Active Directory systému Windows 2000 (což je ve skutečnosti „role“ řadiče domény) naslouchá na portu TCP 3268. Při odstraňování problémů, které mohou souviset s globálním katalogem, se s nástrojem LDP připojte k portu 3268.
 • Protokol: LDAP/SSL
  Port (TCP/UDP): 3269 (TCP)
  Popis: Globální katalog přes SSL. Aplikace, které se připojují k portu TCP 3269 serveru globálního katalogu, mohou vysílat a přijímat data šifrovaná protokolem SSL. Chcete-li globální katalog nakonfigurovat, aby podporoval SSL, musíte do počítače s globálním katalogem nainstalovat certifikát počítače.
 • Protokol: IMAP4
  Port (TCP/UDP): 143 (TCP)
  Popis: Klientské aplikace jako Microsoft Outlook Express nebo Netscape Communicator, které jsou založeny na uznávaných standardech, mohou pomocí protokolu IMAP4 (Internet Message Access Protocol verze 4) přistupovat k e-mailovému serveru. Protokol IMAP4 běží nad Správou služby IIS (Internetová informační služba) a umožňuje klientům přistupovat k úložišti informací serveru Exchange 2000.
 • Protokol: IMAP4/SSL
  Port (TCP/UDP): 993 (TCP)
  Popis: IMAP4 přes SSL používá port TCP 993. Aby server Exchange 2000 mohl podporovat IMAP4 (nebo jakýkoli jiný protokol) přes SSL, musíte do něj nainstalovat certifikát počítače.
 • Protokol: POP3
  Port (TCP/UDP): 110 (TCP)
  Popis: Klientské aplikace jako Microsoft Outlook Express nebo Netscape Communicator, které jsou založeny na uznávaných standardech, mohou pomocí protokolu POP3 (Post Office Protocol verze 3) přistupovat k e-mailovému serveru. Protokol POP3 stejně jako IMAP4 běží nad Správou služby IIS a umožňuje klientům přistupovat k úložišti informací serveru Exchange 2000.
 • Protokol: POP3/SSL
  Port (TCP/UDP): 995 (TCP)
  Popis: POP3 přes SSL. Chcete-li povolit přístup POP3 s šifrováním SSL, musíte do serveru Exchange 2000 nainstalovat certifikát počítače.
 • Protokol: NNTP
  Port (TCP/UDP): 119 (TCP)
  Popis: Klientským aplikacím, které jsou založeny na uznávaných standardech, umožňuje protokol NNTP (Network News Transport Protocol), někdy také označovaný jako protokol Usenet, přistupovat k veřejným složkám v úložišti informací. NNTP stejně jako protokoly IMAP4 a POP3 závisí na Správě služby IIS.
 • Protokol: NNTP/SSL
  Port (TCP/UDP): 563 (TCP)
  Popis: NNTP přes SSL. Chcete-li povolit přístup NNTP s šifrováním SSL, musíte do serveru Exchange 2000 nainstalovat certifikát počítače.
 • Protokol: HTTP
  Port (TCP/UDP): 80 (TCP)
  Popis: Protokol HTTP (Hyper-Text Transfer Protocol) používá především aplikace Microsoft Outlook Web Access (OWA), ale také zajišťuje některé akce správy nástroje Exchange System Manager. Protokol HTTP je implementován pomocí Služby publikování na webu a běží nad Správou služby IIS.
 • Protokol: HTTP/SSL
  Port (TCP/UDP): 443 (TCP)
  Popis: HTTP přes SSL. Chcete-li povolit přístup HTTP s šifrováním SSL, musíte do serveru Exchange 2000 nainstalovat certifikát počítače.
 • Protokol: SMTP
  Port (TCP/UDP): 25 (TCP)
  Popis: Protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) je základem všech přenosů e-mailu na serveru Exchange 2000. Služba SMTP běží nad Správou služby IIS. Protokol SMTP na rozdíl od protokolů IMAP4, POP3, NNTP a HTTP nepoužívá na serveru Exchange 2000 zvláštní port pro komunikaci zabezpečenou šifrováním SSL. Místo toho používá zvláštní podsystém zabezpečení nazývaný TLS (Transport Layer Security).
 • Protokol: SMTP/SSL
  Port (TCP/UDP): 465 (TCP)
  Popis: SMTP přes SSL. Port TCP 465 bývá v praxi obvykle rezervován pro komunikaci protokolem SMTP zabezpečenou šifrováním SSL. Na serveru Exchange 2000 však SMTP na rozdíl od protokolů IMAP4, POP3, NNTP a HTTP nepoužívá zvláštní port pro komunikaci zabezpečenou šifrováním SSL. Místo toho využívá zvláštní podsystém zabezpečení nazývaný TLS (Transport Layer Security). Chcete-li na serveru Exchange 2000 povolit protokol TLS, musíte do něj nainstalovat certifikát počítače.
 • Protokol: SMTP/LSA
  Port (TCP/UDP): 691 (TCP)
  Popis: Služba Microsoft Exchange Routing Engine (RESvc) sleduje informace o stavu směrování linky na portu TCP 691. Server Exchange 2000 používá pro směrování zpráv informace o stavu směrovací linky, přičemž tabulka směrování je pravidelně aktualizována. Informace o stavu směrování se mezi servery Exchange 2000 šíří pomocí algoritmu LSA (Link State Algorithm). Ten je založen na síťovém protokolu OSPF (Open Shortest Path First) a přenáší informace o stavu linek mezi skupinami směrování pomocí příkazu X-LSA-2 přes SMTP a pomocí připojení TCP k portu 691 ve skupině směrování.Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  260995 Definice klíčových přenosových součástí serveru Exchange 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Protokol: RVP
  Port (TCP/UDP): 80 (TCP)
  Popis: Protokol RVP je základem rychlého zasílání zpráv v systému Exchange 2000. Komunikace protokolem RVP je sice zahájena na portu TCP 80, ale server vzápětí sestaví nové spojení s klientem na jednorázovém portu TCP vyšším než 1024. Protože tento port není předem znám, dochází k určitým problémům při komunikaci prostřednictvím okamžitých zpráv přes bránu firewall.
 • Protokol: IRC/IRCX
  Port (TCP/UDP): 6667 (TCP)
  Popis: IRC (Internet Relay Chat) je protokol pro konverzaci. IRCX je jeho rozšířená verze nabízená společností Microsoft. Nejčastěji se pro IRC používá port TCP 6667, ale také se často používá port TCP 7000.
 • Protokol: IRC/SSL
  Port (TCP/UDP): 994 (TCP)
  Popis: Protokol IRC šifrovaný prostřednictvím protokolu SSL. Server Exchange 2000 nepodporuje protokoly IRC nebo IRCX přes protokol SSL.
 • Protokol: X.400
  Port (TCP/UDP): 102 (TCP)
  Popis: Protokol X.400 je ve skutečnosti řada doporučení organizace ITU-T, jak by měl vypadat elektronický systém zpracování zpráv. Port TCP 102 je definován v dokumentu RFC-1006 sdružení IETF, jenž popisuje komunikaci modelem OSI v síti s protokolem TCP/IP. Stručně řečeno, port TCP 102 používá agent přenosu zpráv serveru Exchange pro komunikaci s ostatními agenty přenosu zpráv, kteří podporují protokol X.400.
 • Protokol: MS-RPC
  Port (TCP/UDP): 135 (TCP)
  Popis: Protokol Vzdálené volání procedur společnosti Microsoft je implementací vzdáleného volání procedur, které vytvořila společnost Microsoft. Port TCP 135 je ve skutečnosti pouze služba Lokátor RPC, jež funguje jako registr všech služeb daného serveru, které umožňují vzdálené volání procedur. Konektor skupiny směrování serveru Exchange 2000 používá vzdálené volání procedur místo protokolu SMTP, pokud je v cílovém serveru předmostí spuštěn Exchange 5.5. Vzdálené volání procedur také vyžadují některé operace správy. Chcete-li nakonfigurovat bránu firewall, aby umožňovala přenosy dat protokolu RPC, musí být kromě portu 135 otevřeno mnoho dalších portů.
 • Protokol: T.120
  Port (TCP/UDP): 1503 (TCP)
  Popis: Protokol T.120 je řadou doporučení organizace ITU-T, která definují datové konference. Na straně serveru jsou datové konference implementovány jako poskytovatel konferenční technologie (CTP) v jednotce MCU (Multipoint Control Unit), což je jedna ze součástí Konferenčních služeb serveru Exchange (ECS). Na straně klienta jsou datové konference implementovány jako konverzace, sdílení aplikací, tabule a přenosy souborů v programu Microsoft NetMeeting.
 • Protokol: ULS
  Port (TCP/UDP): 522 (TCP)
  Popis: Služba User Locator Service (ULS) je typ internetové adresářové služby pro klienty konferencí, jako například program NetMeeting. V serverech Exchange 2000 Server a Exchange 2000 Conferencing Server není protokol ULS implementován, neboť jako adresářovou službu využívají službu Active Directory (na portu TCP 389).
 • Protokol: H.323 (video)
  Port (TCP/UDP): 1720 (TCP)
  Popis: Doporučení organizace ITU-T H.323 definuje multimediální konference. Port TCP 1720 používá protokol H.323 (video) pro sestavení hovoru. Po připojení klienta vyjedná server H.323 nový, dynamický port UDP pro datový proud.

  161931 Konfigurace čísla portu TCP/IP agenta přenosu zpráv pro naslouchání protokolům X.400 a RPC (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  Videokonference H.323 jsou na straně serveru implementovány jako poskytovatel konferenční technologie (CTP) v jednotce MCU (Multipoint Control Unit), což je jedna ze součástí Konferenčních služeb serveru Exchange (ECS). Na straně klienta jsou implementovány jako video v programu NetMeeting.
 • Protokol: Zvuk
  Port (TCP/UDP): 1731 (TCP)
  Popis: Zvukové konference jsou na serveru Exchange 2000 Server implementovány velmi podobně jako videokonference H.323. Poté, co se klient připojí k portu TCP 1731, je pro další přenos datového proudu dynamicky vyjednán nový port.
 • Protokol: DNS
  Port (TCP/UDP): 53 (TCP)
  Popis: Služba DNS (Domain Name System) je centrem všech služeb a funkcí služby Active Directory systému Windows 2000 a serveru Exchange 2000 Server. Potenciální dopad problému se službou DNS na systém nelze podceňovat. Pokud se objeví problémy se službami, je vždy vhodné ověřit správný překlad názvů.
GC IM inetinfo exe
Vlastnosti

ID článku: 278339 - Poslední kontrola: 12/05/2015 22:31:00 - Revize: 4.4

Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Conferencing Server

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB278339
Váš názor