Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Popis postupu připojení pomocí funkce Vzdálená pomoc

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Souhrn
Tento článek popisuje obsah souboru pozvání funkce Vzdálená pomoc, který je odeslán poradci začínajícím uživatelem. Tento soubor je vytvořen, pokud začínající uživatel použije u funkce Vzdálená pomoc možnost Použít E-mail nebo Uložit pozvání jako soubor. Tento článek se nezabývá použitím služby Windows Messenger k navázání relace Vzdálené pomoci. Další informace o funkci Vzdálená pomoc získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
300546 Přehled funkce Vzdálená pomoc v systému Windows XP
Tento článek poskytuje hlubší informace o principech funkce Vzdálená pomoc a předpokládá, že čtenář má obecnou znalost funkce Vzdálená pomoc, jak je popsána v článku Q300546.
Další informace
Soubor pozvání funkce Vzdálená pomoc je napsán v jazyce XML (Extensible Markup Language) a lze jej přečíst a upravovat v textových editorech, jako je například program Poznámkový blok. Soubory pozvání funkce Vzdálená pomoc používají následující příponu:
MSRCINCIDENT
V systému Windows XP je tato přípona přidružena k Centru pro nápovědu a odbornou pomoc. Když poradce spustí soubor MSRCINCIDENT, spustí systém Windows Nápovědu a odbornou pomoc a Nápověda a odborná pomoc předá informace funkci Vzdálená pomoc. Vzdálená pomoc poté tento soubor zanalyzuje a spustí proces vytvoření relace Vzdálené pomoci s počítačem začínajícího uživatele, který vytvořil daný soubor.

V tomto článku jsou pojmy „soubor MSRCINCIDENT“ a „pozvání“ použity v zaměnitelném významu. Pojem „lístek“ označuje záznam pozvání uložený v počítači začínajícího uživatele.

Počítač začínajícího uživatele má předdefinovaný místní uživatelský účet s názvem HelpAssistant. Tento účet je ve výchozím nastavení zakázán a má náhodně generované silné heslo. Tento účet má omezená oprávnění a slouží k přihlášení poradce k počítači začínajícího uživatele během relace Vzdálené pomoci.

Začínající uživatel vyzve poradce, aby se připojil k jeho počítači

Když počítač začínajícího uživatele vytvoří soubor pozvání, dojde k následujícím akcím:
 • Je povolen účet HelpAssistant.
 • Je vytvořen záznam v tabulce začínajícího uživatele.
 • Z počítače začínajícího uživatele jsou získány následující informace: Informace o konfiguraci adresy IP a názvu počítače, včetně mapování portů požadavků ze všech serverů NAT (Network Adress Translation) odpovídajících standardu UPnP (Universal Plug-and-Play) na všech rozhraních počítače začínajícího uživatele. Je-li přítomen server NAT odpovídající standardu UPnP, odpoví svou externí adresou IP a číslem portu, který je vyhrazen pro počítač začínajícího uživatele. Server NAT odpovídající standardu UPnP začne sledovat provoz na IP:PORT na port 3389 na klientu NAT počítače začínajícího uživatele.

Poradce spustí soubor pozvání

Poradce spustí soubor pozvání a tím spustí relaci Vzdálené pomoci. V počítači poradce se zobrazí zpráva, která vyzývá poradce k připojení k počítači začínajícího uživatele. Vzdálená pomoc využívá k zobrazení této zprávy následující informace obsažené v souboru MSRCINCIDENT:
 • Jméno zadané začínajícím uživatelem při vytvoření pozvání, které se zobrazuje, aby poradci dalo na vědomí nebo mu připomnělo, kdo odeslal pozvání:
  USERNAME="Jan Novak"
 • Informace, zda bylo začínajícím uživatelem během vytváření pozvání nastaveno heslo:
  RCTICKETENCRYPTED="1"
 • Čas, kdy má pozvání vypršet, nastavený při vytváření pozvání. Začínající uživatel může kterékoli pozvání kdykoliv ukončit pomocí stránky Zobrazit stav žádosti:
  DTStart="992646863" and DTLength="60"
USERNAME="Jan Novak"

Jméno, které se má použít, je obsaženo v poli USERNAME, jak je uvedeno v příkladu výše, kde Jan Novak je jméno začínajícího uživatele zadané při vytváření pozvánky.

Poznámka: Při vytváření pozvání začínajícím uživatelem je do pole Zadejte své jméno funkcí Vzdálená pomoc předem zadán název aktuálního profilu. Začínající uživatel může tento název změnit.

RCTICKETENCRYPTED="1"

Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc určuje na základě pole RCTICKETENCRYPTED, zda má poradce vyzvat k zadání hesla. Pokud je nastavena hodnota 0, není poradce vyzván k zadání hesla. Pokud je nastavena hodnota 1, je poradce vyzván k zadání hesla. Heslo zadané poradcem je posláno do počítače začínajícího uživatele.

DTStart=="992646863" and DTLength="60"

Vzdálená pomoc používá pole DTStart a DTLength k výpočtu času vypršení platnosti pozvání začínajícím uživatelem při vytvoření pozvání.

Poznámka: Tento čas bude přizpůsoben místnímu času v počítači poradce.

Čas vypršení platnosti v podobě, jak se zobrazuje poradci, je pouze informativní. Začínající uživatel může kterékoli pozvání kdykoliv ukončit klepnutím na odkaz Vypršení na stránce Zobrazit stav žádosti v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc. Tímto postupem vyprší platnost lístku v počítači začínajícího uživatele. Přestože zpráva zobrazená v počítači poradce při pokusu o připojení ukazuje, že pozvání je dosud otevřené, počítač začínajícího uživatele odmítne spojení, protože platnost lístku již vypršela.

Pokud se začínající uživatel rozhodne ukončit platnost lístku před původně stanoveným časem vypršení platnosti, pozvání v počítači poradce na tuto změnu nereaguje a ve zprávě je stále zobrazen původní čas nastavený při vytvoření pozvání.

Můžou se objevit obavy z toho, že by poradce mohl obelstít počítač začínajícího uživatele úpravou času ve svém počítači. To ovšem není možné. Ukazuje to následující názorný scénář:

Příklad

Pokud bylo pozvání vytvořeno v Dallasu s časem vypršení platnosti v 16 hodin středoamerického času a poradce otevře pozvání v časovém pásmu, kde je o hodinu méně, například v Utahu, v 15:35 tamního času (16:35 dallaského času), zobrazí se zpráva, že lístku vypršela platnost. V Dallasu je totiž již 16:35 a počítač začínajícího uživatele již nastavil stav lístku na hodnotu Platnost vypršela.

Pokud by poradce v Utahu nastavil systémový čas ve svém počítači tak, aby pozvání ještě nepozbylo platnosti, mohl by se o připojení k počítači začínajícího uživatele pokusit. Po zaznamenání takového pokusu by však počítač začínajícího uživatele okamžitě odmítl spustit relaci Vzdálené pomoci. Jestliže taková situace nastane, počítač začínajícího uživatele nevyžaduje žádnou interakci uživatele.

Zahájení relace Vzdálené pomoci

Pokud poradce klepne na tlačítko Ano, zavolá funkce Vzdálená pomoc rozhraní API Nápovědy a odborné pomoci, čímž zahájí relaci. Dohodnutí relace Nápovědou a odbornou pomocí je založeno na Terminálové službě. Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc předá soubor pozvání funkce Vzdálená pomoc Terminálové službě. Terminálová služba používá informace z pole RCTICKET pro vyjednání spojení s Terminálovou službou v počítači začínajícího uživatele.

Pole RCTICKET obsahuje seznam všech adres IP v počítači začínajícího uživatele v okamžiku vytvoření pozvání spolu s číslem portu ve formátu IP:PORT.

Vzdálená pomoc používá správu UPnP NAT, což umožňuje, aby fungovala i v případě, že je v počítači začínajícího uživatele funkce Vzdálená pomoc spuštěna za zařízením NAT odpovídajícím standardu UPnP.

Sdílení připojení v systému Windows XP je jediné řešení NAT, které je kompatibilní se standardem UPnP. Příklad

Poznámka: Tento text je zalamován pouze pro lepší čtení.
  RCTICKET="65538,1,128.54.161.5:3389;kim.redmond.microsoft.com:  3389;10.0.0.5:3389,5UACB9zFYZnq5tcVDHA=,Aujb46Sne5TByHUYLgGYO2oavzR+ZPBvhOo/OkTN5GI=,  SolicitedHelp,50dQeOP0esX18JQjTVzkC/fmJFj/XxsB5DcbU8hk5k6nk+QegA03gA==,  eS69KnKxOHg2wZtNCkm4ixs8AuI="				
65538,1: Informace o verzi a příznaky.

128.54.161.5:3389;kim.redmond.microsoft.com:3389;10.0.0.5:3389: Seznam adres IP a čísel portů, nacházejících se v počítači začínajícího uživatele v době vytvoření souboru pozvání.

Terminálová služba zahájí pokusy o spojení použitím prvního rozhraní v seznamu, v tomto případě 1128.54.161.5:3389. Nepřijde-li během 30 sekund odpověď, přesune se Terminálová služba na další rozhraní, v tomto případě kim.redmond.microsoft.com:3389 a pokud ani tentokrát neuspěje, zkusí se nakonec připojit k 10.0.0.5:3389.

Pokud ani toto připojení není úspěšné, zašle Terminálová služba informace Nápovědě a odborné pomoci, která obratem zašle informace funkci Vzdálená pomoc, která vygeneruje následující zprávu:
Vzdálená pomoc

Vzdálenou pomoc nebylo možno připojit. Pravděpodobně budete chtít zjistit, zda nejsou problémy se sítí, zda nevypršela platnost pozvání nebo zda osoba, která jej poslala, pozvání nezrušila.

[OK]
Terminálová služba v počítači poradce předá pověření pro účet HelpAssistant součásti GINA v počítači začínajícího uživatele. Jsou-li pověření v pořádku, přihlásí se poradce k počítači začínajícího uživatele pomocí účtu HelpAssistant.
Vzdálená pomoc zobrazí zprávu s dotazem, zda si začínající uživatel v danou přeje zahájit relaci Vzdálené pomoci s poradcem. Je-li začínající uživatel přihlášen k více relacím, zobrazí se tato výzva v každé relaci.


Před připojením poradce k počítači začínajícího uživatele jsou zkontrolována nastavení Zásad skupiny. Pokud Zásady nedovolují začínajícímu uživateli přijmout Vzdálenou pomoc, je spojení zamítnuto.
Pokud jsou všechna pověření v pořádku, dojde k vytvoření relace funkce Vzdálená pomoc prostřednictvím protokolu RDP a portu 3389 pomocí Terminálové služby v počítači začínajícího uživatele a poradce.

V tomto okamžiku vidí poradce pouze plochu začínajícího uživatele. Poradce musí požádat o převzetí kontroly nad počítačem začínajícího uživatele a začínající uživatel musí tuto kontrolu povolit klepnutím na tlačítko ano v odpovídající výzvě. Začínající uživatel může během relace kdykoli převzít kontrolu zpátky stisknutím klávesy ESC.

Když vyprší platnost lístku


Vzdálená pomoc udržuje tabulku všech otevřených lístků v podregistru HKEY_LOCAL_MACHINE. Pokud nejsou žádné otevřené lístky, zakáže funkce Vzdálená pomoc účet HelpAssistant a odstraní do jedné hodiny oprávnění Povolit přihlášení terminálovou službou. Vzdálená pomoc také vypne všechna sledování portů na zařízeních NAT kompatibilních se standardem UPnP.

Platnost lístku vyprší automaticky po vypršení příslušného časového limitu. Uživatel, který je členem skupiny Owner nebo Administrator v počítači začínajícího uživatele může také kdykoli ukončit platnost lístku následujícím postupem:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Nápověda a odborná pomoc.
 2. Klepněte na odkaz Vzdálená pomoc.
 3. Klepněte na odkaz Zobrazit stav žádosti.
 4. Vyberte lístek, jehož platnost chcete ukončit.
 5. Klepněte na tlačítko Vypršení.
Pokud je lístek ve stavu vypršené platnosti, selžou všechny pokusy o připojení k počítači nováčka prostřednictvím souborů pozvání a nezobrazuje se žádná zpráva ani se neprotokolují žádné informace za účelem informovat začínajícího uživatele o tom, že funkce Vzdálená pomoc odmítla lístek, jehož platnost vypršela.
Vlastnosti

ID článku: 300692 - Poslední kontrola: 12/03/2007 03:23:00 - Revize: 6.3

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbinfo KB300692
Váš názor
html>