Jak nakonfigurovat nástroj MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) na clusteru Windows Server 2003

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Souhrn
Tento článek popisuje, jak nainstalovat prostředek nástroje MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) na clusteru Windows Server 2003. Společnost Microsoft podporuje spuštění nástroj MS DTC na uzlech clusterů pouze jako prostředku využívajícího clustery. Nástroj MS DTC lze nainstalovat dvěma způsoby.

Před vytvořením prostředku nástroje MS DTC pomocí Správce clusteru nebo nástroje Cluster.exe je nutné zvolit možnost Povolit síťový přístup pomocí nástroje DTC. Další informace o povolení přístupu pomocí nástroje MS DTC naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
817064 Jak povolit síťový přístup pomocí koordinátoru DTC v systému Windows Server 2003
Poznámky
 • Než přepnete nástroj MS DTC do režimu online, postupujte podle pokynů v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base 817064, který popisuje způsob povolení síťového přístupu pomocí nástroje MS DTC.

  V případě počítačů se systémem Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1 nebo novější ale neprovádějte zatím postup podle článku KB817064. Nejprve je třeba postupem popsaným v části Další informace přidat nástroj MS DTC do clusteru. Až poté použijte postup v článku KB817064 a dokončete konfiguraci.
 • Pokud se jedná o cluster MNS (Majority Node Set), nepoužívejte prostředek MNS jako jednotku pro ukládání dat nástroje MS DTC. Nástroj MS DTC vyžaduje prostředek úložiště, například fyzický disk.
Další informace
Chcete-li nainstalovat nástroj MS DTC, použijte jednu z následujících metod.

Metoda 1: Použití Správce clusteru

Tato část obsahuje informace o tom, jak nainstalovat nástroj MS DTC prostřednictvím Správce clusteru na všech uzlech v clusteru. Nástroj MS DTC stačí ve Správci clusteru nainstalovat jen jednou. Bude nakonfigurován na všech uzlech v clusteru. Nástroj MS DTC nemusíte instalovat ručně na každém uzlu.
 1. Spusťte Správce clusteru. Postup:
  1. Klepněte na tlačítko Start a přejděte na příkaz Všechny programy.
  2. V části Nástroje pro správu klepněte na položku Správce clusteru.
 2. Vytvořte skupinu s názvem Skupina nástroje MSDTC obsahující prostředky Fyzický disk, Síťový název a Adresa IP. Postup:
  1. V nabídce Soubor vyberte příkaz Nový a klepněte na položku Skupina. K dispozici je Průvodce novou skupinou.
  2. Podle pokynů Průvodce novou skupinou vytvořte skupinu nástroje MSDTC.
  Poznámka: Při vytváření prostředku nástroje MS DTC důrazně doporučujeme přesunout skupinu prostředků do jiné skupiny, než je skupina serveru Microsoft SQL Server nebo Exchange Server. Vytvoříte-li prostředek MS DTC ve vlastní skupině prostředků a přiřadíte jej do samostatné skupiny clusteru, bude mít tento prostředek vždy vysokou dostupnost.

  Poznámka: Pokud prostředek vytvoříte ve stejné skupině clusteru a u prostředku A dojde k předání služeb při selhání, dojde k tomu i u prostředku B. Vytvoříte-li prostředek v jiné skupině clusteru a u prostředku A dojde k předání služeb při selhání, u prostředku B k tomu nedojde. Vytvořením prostředků clusteru v různých skupinách clusteru dojde k omezení zbytečných předávání služeb při selhání prostředků clusteru.

  Důležité: Po vytvoření nové skupiny nástroje MS DTC je potřeba pro nástroj MSDTC vytvořit prostředky Síťový název, Adresa IP a Fyzický disk. Je možné, že již máte prostředek fyzického disku, který by bylo možné do nové skupiny přesunout. Po vytvoření skupiny nástroje MS DTC je potřeba vytvořit prostředky adresy IP, síťového názvu a fyzického disku. Je možné, že již máte prostředek fyzického disku, který je nutné přesunout do nové skupiny nástroje MS DTC.
 3. Vytvořte prostředek adresy IP:
  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na skupinu nástroje MS DTC a klepněte na příkazy Nový\Prostředek.
  2. Zadejte popisný název, například MSDTC – adresa IP.
  3. V části Typ prostředku klepněte na možnost Adresa IP, klepnutím zaškrtněte políčko Skupina nástroje MSDTC a klepněte na tlačítko Další.
  4. V části Možní vlastníci klepněte na tlačítko Další (pokud nechcete, aby nástroj MS DTC běžel v konkrétním uzlu).
  5. V části Závislosti nepřidávejte žádné závislosti a klepněte na tlačítko Další.
  6. V části Parametry adresy TCP/IP vyberte veřejnou síť, zadejte jedinečnou statickou adresu IP pro nástroj MS DTC a klepněte na tlačítko Další.
  7. Klepněte na tlačítko Dokončit a potom klepnutím na tlačítko OK potvrďte, že byl prostředek vytvořen.
 4. Vytvořte prostředek síťového názvu:
  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na skupinu nástroje MS DTC a klepněte na příkazy Nový\Prostředek.
  2. Zadejte popisný název, například MSDTC – síťový název.
  3. V části Typ prostředku klepněte na možnost Síťový název, klepnutím zaškrtněte políčko Skupina nástroje MSDTC a klepněte na tlačítko Další.
  4. V části Možní vlastníci klepněte na tlačítko Další (pokud nechcete, aby nástroj MS DTC běžel v konkrétním uzlu).
  5. V části Závislosti přidejte adresu IP nástroje MS DTC jako závislost prostředků a klepněte na tlačítko Další.
  6. V části Název zadejte síťový název prostředku MS DTC a klepněte na tlačítko Další.
  7. Klepněte na tlačítko Dokončit a potom klepnutím na tlačítko OK potvrďte, že byl prostředek vytvořen.
 5. Vytvořte prostředek fyzického disku.

  Poznámka: Je možné, že prostředek fyzického disku byl již vytvořen. Pokud ano, bude jej třeba přesunout do skupiny nástroje MS DTC a přejít k dalšímu kroku.
  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na skupinu nástroje MS DTC a klepněte na příkazy Nový\Prostředek.
  2. Zadejte popisný název, například MSDTC – fyzický disk.
  3. V části Typ prostředku klepněte na možnost Fyzický disk, klepnutím zaškrtněte políčko Skupina nástroje MSDTC a klepněte na tlačítko Další.
  4. V části Možní vlastníci klepněte na tlačítko Další (pokud nechcete, aby nástroj MS DTC běžel v konkrétním uzlu).
  5. V části Závislosti nepřidávejte žádné závislosti a klepněte na tlačítko Další.
  6. V části Parametry disku klepněte na fyzický disk, který budete používat pro nástroj MS DTC.
  7. Klepněte na tlačítko Dokončit a potom klepnutím na tlačítko OK potvrďte, že byl prostředek vytvořen.
 6. Klepněte pravým tlačítkem myši na skupinu nástroje MS DTC a klepněte na příkazy Nový\Prostředek.
 7. Zadejte název, například Prostředek nástroje MSDTC.
 8. V části Typ prostředku klepnutím vyberte na možnost Koordinátor distribuovaných transakcí, ověřte, zda je zaškrtnuto políčko Skupina nástroje MSDTC, a klepněte na tlačítko Další.
 9. V části Možní vlastníci klepněte na tlačítko Další (pokud nechcete, aby nástroj MS DTC běžel v konkrétním uzlu).
 10. V části Závislosti stiskněte a podržte klávesu CTRL na klávesnici, vyberte prostředek fyzického disku a síťového názvu, který jste vytvořili v kroku 2, a potom klepněte na tlačítko Přidat.
 11. Klepněte na tlačítko Dokončit a potom klepnutím na tlačítko OK potvrďte, že byl prostředek vytvořen.

  Note You should not put the MS DTC resource online before you follow the instructions in Microsoft Knowledge Base article 817064 to enable Network DTC Access.
 12. Complete the steps that are documented in Knowledge Base article 817064.
 13. Klepněte na prostředek nástroje MSDTC pravým tlačítkem myši a klepněte na příkaz Přepnout do režimu online.

Metoda 2: Použití nástroje Cluster.exe

V této části jsou uvedeny informace o tom, jak nainstalovat nástroj MS DTC pomocí nástroje Cluster.exe. Cluster.exe je optimální pro skriptování instalace a konfigurace nástroje MS DTC na více clusterech. Nástroj MS DTC stačí na clusteru nakonfigurovat jen jednou. Všechny uzly v clusteru jsou aktualizovány.
 1. Úplné informace o krocích, které je potřeba provést, naleznete ve znalostní bázi Knowledge Base v článku 817064.

  Poznámka: Pokud je cluster vyhrazen pro Exchange Server, není nutné povolovat síťový přístup pomocí nástroje DTC.
 2. Na příkazovém řádku vytvořte skupinu s názvem Skupina nástroje MSDTC, která bude obsahovat prostředky Fyzický disk, Síťový název a Adresa IP (nebo použijte existující skupinu).

  Poznámka: Skupiny a prostředky lze pomocí nástroje Cluster.exe vytvářet skriptováním. Další informace naleznete v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc v části s přehledem příkazů pro práci s clustery.

  Poznámka: Doporučujeme vytvořit prostředek nástroje MS DTC ve vlastní skupině prostředků, jak by tomu například bylo v případě serveru Microsoft SQL Server, kde je to možné provést. Chcete-li to provést, vytvořte tuto novou skupinu podle pokynů v kroku 2. Jestliže to provést nelze nebo v případě ne příliš intenzivního využívání nástroje DTC, například cluster vyhrazený pro Exchange Server, pokračujte a použijte skupinu clusteru. Na vyhrazených clusterech serveru Exchange Server je potřeba prostředek nástroje MS DTC umístit do výchozí skupiny clusteru.
 3. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz:
  cluster název_clusteru res "Prostředek nástroje MSDTC" /CREATE /GROUP:"Skupina nástroje MSDTC" /TYPE:"Koordinátor distribuovaných transakcí"
  Tímto příkazem vytvoříte prostředek nástroje MS DTC.

  Poznámka: Pokud používáte existující skupinu clusterů, přejmenujte skupinu na název Skupina nástroje MSDTC.
 4. Spusťte následující příkazy:
  cluster název_clusteru res "Prostředek nástroje MSDTC" /ADDDEP:"Síťový název"

  cluster název_clusteru res "Prostředek nástroje MSDTC" /ADDDEP:"Disk Q:"
  kde Síťový název je odpovídající prostředek síťového názvu, který používáte, a Disk Q je fyzický disk umístěný ve skupině nástroje MSDTC.

  Tyto příkazy přidají správné závislosti:
 5. Spuštěním následujícího příkazu uvedete nástroj MS DTC do režimu online:
  cluster název_clusteru res "Prostředek nástroj MSDTC" /ON
  Tím přepnete nástroj MS DTC do režimu online.
Poznámka: Nástroj MS DTC nelze nainstalovat v clusteru se smíšeným režimem. Na všech uzlech v clusteru musí být spuštěn systém Windows Server 2003, aby bylo možné používat tyto metody. Další informace naleznete v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc.
Odkazy
Další informace o vytvoření základního virtuálního serveru, včetně informací o tom, jak vytvořit prostředek síťového názvu a adresy IP, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
257932 Vytvoření virtuálního serveru pomocí clusterového serveru MSCS (Microsoft Cluster Server) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
mscs dtc event id 4148
Vlastnosti

ID článku: 301600 - Poslední kontrola: 04/14/2008 21:14:33 - Revize: 23.1

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)

 • kbclustering kbenv kbhowto KB301600
Váš názor