Povolení nástroje BitLocker v Cloud platforma systém (CPS)

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 3078425
Souhrn
Tento článek popisuje postup při povolení nástroje BitLocker ® a poskytnout tak Data v ostatních šifrování v Cloud platforma systém (CPS).
Další informace
Microsoft Cloud platforma systému využívá možnost Windows Server 2012 zašifrovat pomocí nástroje BitLocker ® clusteru sdílené svazky (CSV). Tento článek popisuje postup při povolení nástroje BitLocker. Také obsahuje skripty pro automatizaci.

Poznámka: Nástroj BitLocker používat co možná nejdříve do poskytování služby CPS protože proces generuje významné prostoje. To znamená je nutné vypnout všechny VMs klienta a všechny Správa VMs (s výjimkou VMs AD/DC) k zapnutí nástroje BitLocker.

Postupujte opatrně. Tak neučiníte může vést k poškození rozšířené prostoje a data.
 1. Povolit funkce šifrování jednotky nástrojem BitLocker v každém uzlu clusteru úložiště

  1.1, zkopírujte následující kód a potom jej uložte jako Enable-BitLockerFeature.ps1Moje_složka> na konzole VM:

   <#################################################### ## Copyright (c) Microsoft. All rights reserved. ## ###################################################><#.SYNOPSISInstall BitLocker Drive Encryption feature on each of the storage cluster nodes.DESCRIPTIONInstall BitLocker Drive Encryption feature on each node of the storage cluster. THIS CODE IS PROVIDED *AS IS* WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANYIMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR NON-INFRINGEMENT.#> Param([Parameter (Mandatory = $true)] [string] $storageClusterName )$clusterNodes =Invoke-Command -ComputerName $storageClusterName {Get-ClusterNode}if($clusterNodes -eq $null){$errorMessageForUser = "Failed while retrieving the nodes of the storage cluster $storageClusterName"throw $errorMessageForUser }foreach ($node in $clusterNodes.Name){Write-Verbose "Installing BitLocker feature on node $node..."$BitlockerStatus = Invoke-Command -ComputerName $node {Add-WindowsFeature Bitlocker -Verbose}if(($BitlockerStatus -eq $null) -or (!$BitlockerStatus.Success)){$errorMessageForUser = "Add-WindowsFeature failed on node $node. Please try to install the feature on this node manually and then rerun this script to continue with the installation on the other nodes. "throw $errorMessageForUser}if($BitlockerStatus.RestartNeeded -eq "Yes"){Write-Verbose "Restarting Node $node..."Restart-Computer -ComputerName $BitlockerStatus.PSComputerName -waitWrite-Verbose "Node $node restarted."}}$installedCounter=0foreach ($node in $clusterNodes.Name){$featureState = Invoke-Command -ComputerName $node {Get-WindowsFeature "bitlocker"}if($featureState -eq $null){$errorMessageForUser = "Could not verify that BitLocker feature is correctly installed on storage node $node. Please connect to the node and run 'Get-WindowsFeature bitlocker' to verify the correct installation."Write-Warning $errorMessageForUser}if ($featureState.InstallState -eq "Installed"){$installedCounter++}}if($installedCounter -eq $clusterNodes.Count){Write-Verbose "BitLocker feature is now installed on all the nodes of the storage cluster"}else{Write-Error "BitLocker feature was not properly installed on all the nodes of the storage cluster"}

  1.2 z VM konzole otevřít konzolu prostředí PowerShell s právy správce, přejděte naMoje_složka> a potom zadejte následující:
  ./Enable-BitLockerFeature.ps1 -storageClusterName <yourStorageCluster> -verbose
  Skript bude iterovat uzly úložiště clusteru a nainstalujte nástroj BitLocker. Během procesu bude restartován uzly.

  1.3 po skript skončí úspěšně, přejděte ke kroku 2.

 2. Vytvořte objekt zásad skupiny pro obnovení nástroje BitLocker založené na službě Active Directory

  2.1 z konzoly VM otevřete editor pro správu Zásady skupiny.

  2.2 na doménovou strukturu, klepněte pravým tlačítkem myši domény serveru CPS a potom klepněte na tlačítko vytvořit objekt GPO v této doméně a propojit jej sem.

  2.3 pojmenujte objekt zásad skupiny (například nástroj BitLocker) dle vašeho výběru a klepněte na tlačítko OK.

  2.4 nový objekt GPO by se měl objevit v doméně serveru CPS. Klepněte na kartu Nastavení zásad skupiny nástroje BitLocker, klepněte pravým tlačítkem myši Konfigurace počítačea potom klepněte na tlačítko Upravit. Otevře se další okno Editoru správy Zásady skupiny.

  2.5 v levém podokně Editoru správy Zásady skupiny přejděte do Konfigurace počítače -> zásady -> šablony pro správu -> Součásti systému Windows -> Nástroj BitLocker Drive Encryption -> Pevné datové jednotkya potom klepněte pravým tlačítkem myši zvolit způsob chráněné nástrojem BitLocker pevné disky lze obnovit.

  2.6 v poli automaticky otevíraná okna nastavení zásad povolit zásady a nastavte následující volby:
  1. Povolit agenta obnovování dat
  2. Ukládání informací pro obnovení nástroje BitLocker na služba AD DS pro pevné datové jednotky
  3. Nelze povolit nástroj BitLocker až do obnovení informace jsou uloženy na služba AD DS pro pevné datové jednotky

  2.7, klepněte na tlačítko OKa zavřete okno editoru.

  2.8 v rámci filtrování zabezpečení, klepněte na tlačítko Přidat Chcete-li přidat všechny účty počítačů storage uzly. V CPS existují čtyři uzly na stojanu. Po jejich přidání všechny uzly by měly být uvedeny v rámci filtrování zabezpečení. Můžete odebrat uživatele ze skupiny Users oprávnění.

  2.9 v levém podokně klepněte pravým tlačítkem nástroj BitLocker zásadu a klepněte na položku vynuceno. Zavřete Editor pro správu Zásady skupiny.

  2.10 v tomto okamžiku je zásada, ale to může trvat až jednu hodinu k šíření.
  1. V případě, že nechcete čekat zásad k šíření, lze ručně vynutit jeho přihlášení pro každý uzel úložiště a spuštěním PS C:\Users\admin1\Desktop > gpupdate/force.
  2. Ověřte, že zásady byly úspěšně použity spuštěním následující rutiny na každý uzel úložiště:

   PS C:\Users\admin1\Desktop > /v počítače gpresult/scope
  3. Ve výstupu vyhledejte objekty Zásady skupiny použity. Pokud je uvedena vaše zásady (v tomto příkladu jsme se nazývá nástroj BitLocker), zásady a pokračujte krokem 3.

 3. DŮLEŽITÉ [není tento krok přeskočit]: Pokud máte pracovní vytížení spuštěné v clusteru klienta, které vyžadují určité sekvence vypnout, proveďte nyní. Skript v kroku 4 vypne aktivní VMs na razítko. Nevypínejte VMs AD/DC. Po svazků se stavem Online (Redirected) , lze bezpečně restartovat klienta VMs.
 4. Povolit šifrování nástroje BitLocker na všech svazcích úložiště

  4.1, zkopírujte následující kód a potom jej uložte jako Enable-ClusterDiskBitlocker.ps1Moje_složka> na jednom z uzlů clusteru úložiště. Chci volat tento uzelmyStorageNode>.
  <#################################################### ## Copyright (c) Microsoft. All rights reserved. ## ###################################################><#.SYNOPSISEnable Bitlocker on all the Cluster Shared Volumes in CPS..DESCRIPTIONEnable Bitlocker on all the Cluster Shared Volumes on the rack. The volumes will be fully encrypted. The encryption process may take long time (48-72h), depending on the amount of data stored. During that time, the volumes will be in a redirected state. The volumes will automatically go back to Online once the encryption process is complete. NOTE: Please put all the VMs, both management and tenants, into a save state. Failing to do so will result in the VMs crashing and possibly getting into an inconsistent state. Once the volumes are in Online (Redirected) status, the VMs can be safely restarted.THIS CODE IS PROVIDED *AS IS* WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANYIMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR NON-INFRINGEMENT.#> Function Stop-ClusterVMs{#Stop all VMs passed as inputparam([string]$ClusterName,[Object[]]$TargetVMs)$proceed = Get-Confirmation -question "The script will now turn off ALL the virtual machines in the $ClusterName cluster"$TargetVMs | Out-File ".\$ClusterName.txt"if($proceed -eq $true){$counter=1foreach ($vm in $TargetVMs){$progress= [int] ($counter / $TargetVMs.Count * 100 )Write-Progress -Activity "Stopping $ClusterName Virtual Machines..." `-PercentComplete $progress `-CurrentOperation "$progress% complete" `-Status "Please wait."$counter++Write-Verbose "Now turning off $vm.Name on node $vm.OwnerNode"Stop-VM -Name $vm.Name -ComputerName $vm.OwnerNode -Force}Write-Progress -Activity "Stopping $ClusterName Virtual Machines..." `-Completed -Status "All VMs are shut down."}else{exit}}Function Start-ClusterVMs{#start all the VMs passed as inputparam([string]$ClusterName,[Object[]]$TargetVMs)$counter=1foreach ($vm in $TargetVMs){$progress= [int] ($counter / $TargetVMs.Count * 100 )Write-Progress -Activity "Starting $ClusterName Virtual Machines..." `-PercentComplete $progress `-CurrentOperation "$progress% complete" `-Status "Please wait."$counter++Write-Verbose "Now turning on $vm.Name..."Start-VM -Name $vm.Name -ComputerName $vm.OwnerNode }Write-Progress -Activity "Starting $ClusterName Virtual Machines..." `-Completed -Status "All VMs are running."}Function Get-ClusterVMs{#create a table with VM, OwnerNode for the given clusterparam([string]$Cluster)$resultTable = @{Expression={$_.Name};Label="Volume Name";width=80},`@{Expression={$_.OwnerNode};Label="Owner Node";width=50}$nodes = Get-ClusterNode -Cluster $Clusterforeach($node in $nodes){$targetVMs = Get-VM -ComputerName $node | Where{$_.State -like "Running"}foreach($vm in $targetVMs){[PSCustomObject] @{ "Name" = $vm.Name"OwnerNode" = $node} } }}Function Get-Confirmation {param([string]$Question, [string]$message="Do you want to proceed?")$optionYes = New-Object System.Management.Automation.Host.ChoiceDescription "&Yes", "Yes"$optionNo = New-Object System.Management.Automation.Host.ChoiceDescription "&No", "No"$options = [System.Management.Automation.Host.ChoiceDescription[]]($optionYes, $optionNo)$result = $host.ui.PromptForChoice($Question, $message, $options, 0)switch ($result){0 {Return $true }1 {Return $false }}}Function Suspend-ClusterVMs{#stop the cluster and put all VMs in saved stateparam([string]$ClusterName)$proceed = Get-Confirmation -question "The script will now suspend ALL the virtual machines in the $ClusterName cluster"Get-ClusterNode -Cluster $ClusterName | Out-File ".\$ClusterName.txt"if($proceed -eq $true){Stop-Cluster -Cluster $ClusterName -Verbose -Force}else{exit}}Function Enable-ClusterDiskBitlocker{Param([Parameter (Mandatory = $true)] [System.Security.SecureString] $bitlockerEncryptionKey, [Parameter (Mandatory = $true)] [String] $managementClusterName, [Parameter (Mandatory = $true)] [String] $computeClusterName, [Parameter (Mandatory = $true)] [String] $edgeClusterName)$ErrorActionPreference = "Stop"$creds = get-credential -Message "Please provide Admin credentials to enable BitLocker" #Verifying that cluster names are correctwhile ((Get-Cluster $managementClusterName) -eq $null){$managementClusterName = Read-Host "The name provided for the management cluster is not correct. Please provide name of the management cluster" }while ((Get-Cluster $computeClusterName) -eq $null){$computeClusterName = Read-Host "The name provided for the compute cluster is not correct. Please provide name of the compute cluster" }while ((Get-Cluster $edgeClusterName) -eq $null){$edgeClusterName = Read-Host "The name provided for the edge cluster is not correct. Please provide name of the edge cluster" }#enabling hyper-v-powershell feature on the storage nodeif(!(Get-WindowsFeature |?{$_.Name -match "Hyper-V-Powershell"} | select -ExpandProperty Installed)){Write-Verbose "Installing Hyper-V-Powershell feature..."Add-WindowsFeature "Hyper-V-Powershell" -Verbose}#data structures needed to restart the vms later$managementClusterNodes = Get-ClusterNode -Cluster $managementClusterNameif($managementClusterNodes -eq $null){Write-Warning "Could not retrieve the nodes of the management cluster"}$edgeClusterVMs = Get-ClusterVMs -Cluster $edgeClusterName if($edgeClusterVMs -eq $null){Write-Warning "Could not retrieve the virtual machines of the edge cluster"}$computeClusterVMs = Get-ClusterVMs -Cluster $computeClusterName if($computeClusterVMs -eq $null){Write-Warning "Could not retrieve the virtual machines of the compute cluster"} #turning off all VMs to prevent them from crashing and risk of data corruption$proceed = Get-Confirmation -Question "Have you enabled RDP connectivity on a storage node?"if($proceed -eq $false){Write-Error "This script must be run from a storage node. Please enable RDP on a storage node, connect to it and restart the script."exit}$proceed = Get-Confirmation -Question "Are you running this script from a storage node?"if($proceed -eq $false){Write-Error "This script must be run from a storage node. Please RDP into a storage node and restart the script."exit}Stop-ClusterVMs -ClusterName $computeClusterName -targetVMs $computeClusterVMsStop-ClusterVMs -ClusterName $edgeClusterName -targetVMs $edgeClusterVMsSuspend-ClusterVMs -ClusterName $managementClusterName $storageClusterName = (Get-Cluster).namewhile ($storageClusterName -eq $null){$storageClusterName = Read-Host "Please provide name of the storage cluster" }$clusterNodes = (Get-ClusterNode -Cluster $storageClusterName).Nameif($clusterNodes -eq $null){Write-Error "Could not retrieve the nodes of the storage cluster"}$ClusterSharedVolumes = Get-ClusterSharedVolume -Cluster $storageClusterNameif($ClusterSharedVolumes -eq $null){Write-Error "'Get-ClusterSharedVolume -Cluster' $storageClusterName failed. Could not retrieve the list of volumes of the storage cluster"}#temporarily enable CredSSP on the SOFS nodesforeach($clusterNode in $clusterNodes){Write-Verbose "Enabling CredSSP Client role for $clusterNode..."Enable-WSManCredSSP -role Client -DelegateComputer * -ForceWrite-Verbose "Enabling CredSSP Server role on $clusterNode..."Invoke-Command -ComputerName $clusterNode {Enable-WSManCredSSP -Role Server -Force}} $counter = 1foreach ($clusterSharedVolumeObject in $ClusterSharedVolumes) {$progress= [int] ($counter / $ClusterSharedVolumes.Count * 100 )Write-Progress -Activity "Enabling BitLocker on the volumes..." `-PercentComplete $progress `-CurrentOperation "$progress% complete" `-Status "Please wait."$counter++$clusterSharedVolume = $clusterSharedVolumeObject.Name $CSVPhysicalOwner = $clusterSharedVolumeObject.OwnerNode#Verifying the status of the volume before starting the encryption process. only fullydecrypted is acceptable.$clusterSharedVolumeStatus = (Invoke-Command -Authentication Credssp -Credential $creds -ComputerName $CSVPhysicalOwner -ArgumentList $clusterSharedVolumeObject {param($clusterSharedVolumeObject) Get-BitlockerVolume -MountPoint $clusterSharedVolumeObject.SharedVolumeInfo.FriendlyVolumeName}).VolumeStatusswitch ($clusterSharedVolumeStatus) {"FullyDecrypted" {"Starting encryption process for $clusterSharedVolume..."; $continueWithEncryption = $true}"FullyEncrypted" {"$clusterSharedVolume is already encrypted. Moving to the next volume."; $continueWithEncryption = $false}"EncryptionInProgress" {"$clusterSharedVolume is currently being encrypted. Moving to the next volume"; $continueWithEncryption = $false}default {"$clusterSharedVolume status is unknown. Moving to the next volume"; $continueWithEncryption = $false}} if (!$continueWithEncryption){continue}try{#Put ClusterSharedVolume in Maintenance ModeWrite-Verbose "Putting the $clusterSharedVolume in maintenance mode..."Invoke-Command -ComputerName $CSVPhysicalOwner -ArgumentList $clusterSharedVolume {param($clusterSharedVolume) Get-ClusterSharedVolume $clusterSharedVolume | Suspend-ClusterResource -Force}#Configure BitLocker on the volume $CSVMountPoint = Invoke-Command -ComputerName $CSVPhysicalOwner -Authentication Credssp -Credential $creds -ArgumentList $clusterSharedVolume {param($clusterSharedVolume) (Get-ClusterSharedVolume $clusterSharedVolume).SharedVolumeInfo.FriendlyVolumeName}if($CSVMountPoint -eq $null){$errorMessageForUser = "Failed while retrieving the MountPoint associated with $clusterSharedVolume on server node $CSVPhysicalOwner"throw $errorMessageForUser }Write-Verbose "Invoking Enable-Bitlocker on $clusterSharedVolume..."Invoke-Command -ComputerName $CSVPhysicalOwner -Authentication Credssp -Credential $creds -ArgumentList $CSVMountPoint {param($CSVMountPoint) Enable-BitLocker $CSVMountPoint -RecoveryPasswordProtector}Invoke-Command -ComputerName $CSVPhysicalOwner -Authentication Credssp -Credential $creds -ArgumentList $CSVMountPoint,$bitlockerEncryptionKey {param($CSVMountPoint, $bitlockerEncryptionKey) Add-BitLockerKeyProtector $CSVMountPoint -PasswordProtector –Password $bitlockerEncryptionKey}#enable using a recovery password protector and backup the protector to Active Directorywrite-verbose "Backup BitLocker Key Protector on AD for $clusterSharedVolume..." $protectorId = Invoke-Command -ComputerName $CSVPhysicalOwner -Authentication Credssp -Credential $creds -ArgumentList $CSVMountPoint {param($CSVMountPoint) (Get-BitLockerVolume $CSVMountPoint).Keyprotector | Where-Object {$_.KeyProtectorType -eq "RecoveryPassword”}}if($protectorId -eq $null){$errorMessageForUser = "Failed while retrieving the protector Id associated with $CSVMountPoint on server node $CSVPhysicalOwner"throw $errorMessageForUser } Invoke-Command -ComputerName $CSVPhysicalOwner -Authentication Credssp -Credential $creds -ArgumentList $CSVMountPoint,$protectorId {param($CSVMountPoint, $protectorId) Backup-BitLockerKeyProtector $CSVMountPoint -KeyProtectorId $protectorId.KeyProtectorId}#Determine the Cluster Name Object for your cluster: $cno = $storageClusterName + "$"#Add an Active Directory Security Identifier (SID) to the CSV disk using the Cluster Name Object (CNO)Write-Verbose "Enabling ADProtector on $clusterSharedVolume..."Invoke-Command -ComputerName $CSVPhysicalOwner -Authentication Credssp -Credential $creds -ArgumentList $CSVMountPoint,$cno {param($CSVMountPoint, $cno) Add-BitLockerKeyProtector $CSVMountPoint -ADAccountOrGroupProtector –ADAccountOrGroup $cno}#Put the ClusterSharedVolume back onlineWrite-Verbose "Putting $clusterSharedVolume back online..."Invoke-Command -ComputerName $CSVPhysicalOwner -Authentication Credssp -Credential $creds -ArgumentList $clusterSharedVolume {param($clusterSharedVolume) Get-ClusterSharedVolume $clusterSharedVolume | Resume-ClusterResource}}catch{Invoke-Command -ComputerName $CSVPhysicalOwner -Authentication Credssp -Credential $creds -ArgumentList $CSVMountPoint{param($CSVMountPoint) manage-bde -off $CSVMountPoint}Write-Host "The encryption process of $CSVMountPoint encountered a problem. Execution stopped. Disabling BitLocker and decrypting volume $CSVMountPoint" -ForegroundColor RedWrite-Host "Exception Message: $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor Redexit}} #restart all VMs that were previously shut down or suspendedWrite-Verbose "Encryption enabled on all the CSVs. Restarting now all the VMs that were previously shut down or suspended"#restarting management cluster $tempCounter = 0$sizeManagementCluster = $managementClusterNodes.length - 1$managmentClusterObject = Start-Cluster $managementClusterNodes[$tempCounter] while (($managementClusterObject -eq $null ) -and ($tempCounter -lt $sizeManagementCluster)){Write-Verbose "Management Cluster did not start on node $managementClusterNodes[$tempCounter]" $tempCounter++Write-Verbose "Trying now to start the management cluster on node $managementClusterNodes[$tempCounter]"$managmentClusterObject = Start-Cluster $managementClusterNodes[$tempCounter]}if ($managementClusterObject -eq $null){Write-Host "Management cluster could not be started. Please restart it manually" -ForegroundColor Red} Start-ClusterVMs -ClusterName $edgeClusterName -TargetVMs $edgeClusterVMs Start-ClusterVMs -ClusterName $computeClusterName -TargetVMs $computeClusterVMs #disable credSSP on the SOFS nodesforeach($clusterNode in $listOfNodes){write-verbose "Disabling CredSSP on $clusterNode..."Invoke-Command -ComputerName $clusterNode {Disable-WSManCredSSP -Role Server}}write-verbose "Disabling CredSSP on local machine..."Disable-WSManCredSSP -role Client Write-Progress -Activity "Enabling BitLocker on the volumes..." `-Completed -Status "All done."}Enable-ClusterDiskBitlocker -Verbose

  4.2 používat pro připojení ke vzdálené plošemyStorageNode> pomocí pověření správce a pak otevřít konzolu prostředí PowerShell s právy správce. Pokud se nemůžete připojit, povolte vzdálenou plochu v uzlech úložišť.

  4.3 přejít naMoje_složka> a potom zadejte následující příkaz:
  PS C:\Users\admin1\Desktop> .\Enable-ClusterDiskBitlocker.ps1 –bitlockerEncryptionKey <myEncryptionKey> -Verbose
  Šifrovací klíč je klíč, který chcete použít pro nástroj BitLocker. Skript vyzve k zadání pověření správce a názvy clusteru správy výpočetní cluster a okraje clusteru.

  4.5 skript nejprve vypnout všechny VMs na razítka (s výjimkou VMs AD/DC), takže dojde ke ztrátě připojení ke konzole VM. Skript bude projít každý disk clusteru a povolit šifrování nástrojem BitLocker. Poté, co byla povolena nástrojem BitLocker na každém disku clusteru, skript zobrazíte všechny VMs online vypnuté během procesu.

  Pokud máte zájem se dozvědět, co se děje pod pokličkou, skript přesně postupujte podle kroků v následující blogu:

  Konfigurace nástroje BitLocker šifrování disků clusteru v systému Windows Server 2012

  Tento proces trvá přibližně 30 minut na úložiště clusteru.

  4.6 po dokončení skriptu spusťte Správce clusteru převzetí služeb při selhání. Stav Online (Redirected)by měly mít všechny disky clusteru. Nyní můžete zapnout všechny VMs, které jste vypnuli dříve a rack server CPS fungovat obvyklým způsobem. Šifrovací proces může trvat několik dní, v závislosti na množství dat, která je zapsána na discích. Po šifrování disku clusteru jeho automaticky vrací do stavu Online.
 5. Zkontrolujte stav šifrování razítka

  Chcete-li získat aktualizaci stavu na proces šifrování nebo získat výtisk stavu šifrování z důvodů kompatibility spusťte následujícíGet-VolumeEncryptionStatus rutina.

  <#################################################### ## Copyright (c) Microsoft. All rights reserved. ## ###################################################><#.SYNOPSISCollect encryption status for each of the volumes in the storage cluster..DESCRIPTIONCollect encryption status for each of the volumes in the storage cluster. For each volume, this script returns Volume Name, Owner Node, Encryption Status and Encryption Percentage.The script requires the Bitlocker Feature installed on every node of the cluster and credssp enabled.THIS CODE IS PROVIDED *AS IS* WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANYIMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR NON-INFRINGEMENT.#>Param([Parameter (Mandatory = $true)] [string] $storageClusterName)$ClusterSharedVolumes = Get-ClusterSharedVolume -Cluster $storageClusterNameif($ClusterSharedVolumes -eq $null){Write-Error "'Get-ClusterSharedVolume -Cluster' $storageClusterName failed. Could not retrieve the list of volumes of the storage cluster"}try{$resultTable = @{Expression={$_.Name};Label="Volume Name";width=45},`@{Expression={$_.OwnerNode};Label="Owner Node";width=15}, `@{Expression={$_.VolumeStatus};Label="Encryption Status";width=25}, `@{Expression={$_.EncryptionPercentage};Label="Encryption Percentage";width=15} $counter = 1$temp = foreach($clusterSharedVolumeObject in $ClusterSharedVolumes){$progress= [int] ($counter / $ClusterSharedVolumes.Count * 100 )Write-Progress -Activity "Collecting data..." `-PercentComplete $progress `-CurrentOperation "$progress% complete" `-Status "Please wait."$bitlockerVolume = Invoke-Command -ComputerName $clusterSharedVolumeObject.OwnerNode.Name -ArgumentList $clusterSharedVolumeObject {param($clusterSharedVolumeObject) Get-BitlockerVolume -MountPoint $clusterSharedVolumeObject.SharedVolumeInfo.FriendlyVolumeName}[PSCustomObject] @{ "Name" = $clusterSharedVolumeObject.Name"OwnerNode" = $clusterSharedVolumeObject.OwnerNode.Name"VolumeStatus" = $bitlockerVolume.VolumeStatus"EncryptionPercentage" = $bitlockerVolume.EncryptionPercentage} $counter++} $temp | Format-Table $resultTable Write-Progress -Activity "Collecting data..." `-Completed -Status "All done."}catch{Write-Host "The cmdlet encountered a problem. Execution stopped." -ForegroundColor Redwrite-host "Exception Message: $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor Red}

  5.1 zkopírujte tento kód a uložte jej jako Get-VolumeEncryptionStatus.ps1Moje_složka> konzoly modulu VM.

  5.2 otevřít konzolu prostředí Powershell s právy správce a spustit následující rutinu předat název úložiště clusteru:
  PS C:\Users\admin1\Desktop> .\Get-VolumeEncryptionStatus.ps1 -storageClusterName
Nástroj BitLocker; šifrování dat při odpočinku; úložiště clusteru; svazku clusteru sdílené

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 3078425 - Poslední kontrola: 09/16/2015 16:03:00 - Revize: 1.0

Cloud Platform System, Windows Server 2012 R2 Datacenter

 • kbmt KB3078425 KbMtcs
Váš názor