Jak popisovače události dokumentu v aplikaci Visual Basic .NET

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:311284
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek demonstruje zachytit dokumentu události pro ovládací prvek WebBrowser Visual Basic .NET.

back to the top

Požadavky

Následující seznam obsahuje doporučený hardware, software, síťovou infrastrukturu a požadované aktualizace Service Pack:
 • Microsoft Visual Studio .NET
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 (SP2) nebo novější
Tento článek předpokládá znalost následujících témat:
 • Visual Studio .NET
 • Internet Explorer
 • Ovládací prvek WebBrowser
back to the top

Popis Technique

Ovládací prvek WebBrowser je prvek snadno pracovat s v Visual Studio .NET nebo dřívější verze aplikace Microsoft Visual Studio. Však můžete nalézt jej obtížnější zpracovávat události ovládacího prvku WebBrowser v aplikaci Visual Studio .NET.

Zpřístupní většinu událostí dokumentů zpracovat v aplikaci rozhraní následující události:
Mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event				
do popisovače události, musíte vytvořit vlastní proceduru Sub nebo funkce, které můžete volat při výskytu události. Podpis události je musí odpovídat. Například následující proceduru Sub zpracovává události MouseOver dokumentu:
Private Sub document_onmouseover(ByVal e As mshtml.IHTMLEventObj)				
po obslužné rutiny události v místě, musí zachytávat událost. Událost můžete zavěšení kdykoli po události DocumentComplete na aktivována ovládací prvek WebBrowser. Zde je syntaxe zavěšení:
AddHandler CType(document, _mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event).onmouseover, _AddressOf Me.document_onmouseover				
tento kód volá AddHandler výkazu a používá funkci CType předat události. Funkce CType casts objektu dokumentu na příslušný typ (mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event) a potom je předán OnMouseOver události od. Druhý parametr AddressOf výpis, který poskytuje adresu vašeho popisovač je předán proceduru SubMe.document_onmouseover.

back to the top

Vytvoření projektu a přidat kód

V následující ukázkové ovládací prvek WebBrowser přejde k http://www.microsoft.com. Po načtení stránky ukázkové zavěsí OnMouseOver a události OnClick. Ukázkové potom přidá text pole seznamu kdykoli Požární události.
 1. Spusťte aplikaci Visual Studio .NET.
 2. Vytvořit nový projekt aplikace Windows Visual Basic .NET
 3. Přidejte odkaz na Microsoft.mshtml v projektu.
 4. V soupravě nástrojů klepněte na položku Obecný.
 5. Klepněte pravým tlačítkem myši otevřít panel a potom klepněte na příkaz Upravit panel.
 6. Zaškrtněte políčko Microsoft webový prohlížeč a klepněte na tlačítko OK.
 7. V soupravě nástrojů poklepejte na položku Průzkumník.
 8. V soupravě nástrojů klepněte na tlačítko model Windows Forms a poklepejte na ovládací prvek seznamu.
 9. Uspořádat ovládací prvky, takže jsou snadno zobrazit ve formuláři.
 10. Přidejte následující kód horní AssemblyInfo.vb, nahradit existující věty Import
  Imports SystemImports System.DrawingImports System.CollectionsImports System.ComponentModelImports System.Windows.FormsImports System.DataImports System.ReflectionImports System.Runtime.InteropServicesImports System.ThreadingImports System.Diagnostics
 11. Add the following code between Windows Form Designer generated code and End Class in the code view of Form1.vb Public
  Shared dwCookie2 As Integer  Public Sub add_list(ByVal a As Object)    ListBox1.Items.Insert(0, a)  End Sub  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load    AxWebBrowser1.Navigate2("http://www.microsoft.com")    Dim x As IEEvents = New IEEvents(AxWebBrowser1)    x.fm = Me  End Sub  Private Sub AxWebBrowser1_Enter(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles AxWebBrowser1.Enter  End Sub  Private Sub AxWebBrowser1_DocumentComplete(ByVal sender As Object, ByVal e As AxSHDocVw.DWebBrowserEvents2_DocumentCompleteEvent) Handles AxWebBrowser1.DocumentComplete    Dim doc As mshtml.HTMLDocument    doc = AxWebBrowser1.Document    AddHandler CType(doc, _      mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event).onclick, AddressOf Document_onclick    AddHandler CType(doc, _   mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event).onmouseover, AddressOf Document_onmouseover  End Sub  Private Sub AxWebBrowser1_BeforeNavigate2(ByVal sender As Object, ByVal e As AxSHDocVw.DWebBrowserEvents2_BeforeNavigate2Event) Handles AxWebBrowser1.BeforeNavigate2    Dim doc As mshtml.HTMLDocument    doc = AxWebBrowser1.Document    RemoveHandler CType(doc, _      mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event).onclick, _      AddressOf Document_onclick    RemoveHandler CType(doc, _      mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event).onmouseover, _      AddressOf Document_onmouseover  End Sub  Private Sub Document_onmouseover(ByVal e As mshtml.IHTMLEventObj)    ListBox1.Items.Insert(0, "onMouseOver: " & _      e.srcElement.tagName.ToString())  End Sub  Private Function Document_onclick(ByVal e As mshtml.IHTMLEventObj) _      As Boolean    ListBox1.Items.Insert(0, "onClick: " & _      e.srcElement.tagName.ToString())    Return True  End Function
 12. Add the following code after End Class
  Public Class IEHTMLDocumentEvents  Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2  Public Sub onactivate(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onactivate  End Sub  Public Sub onafterupdate(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onafterupdate  End Sub  Public Function onbeforeactivate(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onbeforeactivate    Return True  End Function  Public Function onbeforedeactivate(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onbeforedeactivate    Return True  End Function  Public Sub onbeforeeditfocus(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onbeforeeditfocus  End Sub  Public Function onbeforeupdate(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onbeforeupdate    Return True  End Function  Public Sub oncellchange(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.oncellchange  End Sub  Public Function onclick(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onclick    Return True  End Function  Public Function oncontextmenu(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.oncontextmenu    Return True  End Function  Public Function oncontrolselect(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.oncontrolselect    Return True  End Function  Public Sub ondataavailable(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.ondataavailable  End Sub  Public Sub ondatasetchanged(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.ondatasetchanged  End Sub  Public Sub ondatasetcomplete(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.ondatasetcomplete  End Sub  Public Function ondblclick(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.ondblclick    Return True  End Function  Public Sub ondeactivate(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.ondeactivate  End Sub  Public Function ondragstart(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.ondragstart    Return True  End Function  Public Function onerrorupdate(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onerrorupdate    Return True  End Function  Public Sub onfocusin(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onfocusin  End Sub  Public Sub onfocusout(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onfocusout  End Sub  Public Function onhelp(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onhelp    Return True  End Function  Public Sub onkeydown(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onkeydown  End Sub  Public Function onkeypress(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onkeypress    Return True  End Function  Public Sub onkeyup(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onkeyup  End Sub  Public Sub onmousedown(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onmousedown  End Sub  Public Sub onmousemove(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onmousemove  End Sub  Public Sub onmouseout(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onmouseout  End Sub  Public Sub onmouseover(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onmouseover  End Sub  Public Sub onmouseup(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onmouseup  End Sub  Public Function onmousewheel(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onmousewheel    Return True  End Function  Public Sub onpropertychange(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onpropertychange  End Sub  Public Sub onreadystatechange(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onreadystatechange  End Sub  Public Sub onrowenter(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onrowenter  End Sub  Public Function onrowexit(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onrowexit    Return True  End Function  Public Sub onrowsdelete(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onrowsdelete  End Sub  Public Sub onrowsinserted(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onrowsinserted  End Sub  Public Sub onselectionchange(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onselectionchange  End Sub  Public Function onselectstart(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onselectstart    Return True  End Function  Public Function onstop(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onstop    Return True  End FunctionEnd ClassPublic Class IEEvents  Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2  Public fm As Form1  Private icp As System.Runtime.InteropServices.UCOMIConnectionPoint  Private cookie As Integer = -1  Private m_ie As AxSHDocVw.AxWebBrowser  Public Sub New(ByRef ie As AxSHDocVw.AxWebBrowser)    ' Call QueryInterface for IConnectionPointContainer    m_ie = ie    Dim icpc As System.Runtime.InteropServices.UCOMIConnectionPointContainer = CType(ie.GetOcx(), System.Runtime.InteropServices.UCOMIConnectionPointContainer)    ' Find the connection point for the    ' DWebBrowserEvents2 source interface    Dim g As Guid = GetType(SHDocVw.DWebBrowserEvents2).GUID    icpc.FindConnectionPoint(g, icp)    'Pass a pointer to the host to the connection point    icp.Advise(Me, cookie)    ' Show the browser    ie.Visible = True    Dim oURL As Object = "http://www.microsoft.com"    Dim oEmpty As Object = ""    ie.Navigate2(oURL, oEmpty, oEmpty, oEmpty, oEmpty)  End Sub  Public Sub BeforeNavigate2(ByVal pDisp As Object, ByRef URL As Object, ByRef Flags As Object, ByRef TargetFrameName As Object, ByRef PostData As Object, ByRef Headers As Object, ByRef Cancel As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.BeforeNavigate2  End Sub  Public Sub ClientToHostWindow(ByRef CX As Integer, ByRef CY As Integer) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.ClientToHostWindow  End Sub  Public Sub CommandStateChange(ByVal Command As Integer, ByVal Enable As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.CommandStateChange  End Sub  Public Sub DocumentComplete(ByVal pDisp As Object, ByRef URL As Object) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.DocumentComplete    Dim doc As mshtml.HTMLDocument = CType(CType(pDisp, SHDocVw.IWebBrowser2).Document, mshtml.HTMLDocument)    Dim pConPtCon As System.Runtime.InteropServices.UCOMIConnectionPointContainer = CType(doc, System.Runtime.InteropServices.UCOMIConnectionPointContainer)    Dim guid As Guid = System.Type.GetType("mshtml.HTMLDocumentEvents2").GUID    Dim pConPt As System.Runtime.InteropServices.UCOMIConnectionPoint    pConPtCon.FindConnectionPoint(guid, pConPt)    Dim d As IEHTMLDocumentEvents = New IEHTMLDocumentEvents    pConPt.Advise(d, Form1.dwCookie2)    Dim iEvent As mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event    iEvent = CType(doc, mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event)    AddHandler iEvent.onclick, AddressOf ClickEventHandler    AddHandler iEvent.onmouseover, AddressOf MouseOverEventHandler  End Sub  Private Function ClickEventHandler(ByVal e As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean    fm.add_list(e.type + ":" + e.srcElement.tagName)    Return True  End Function  Private Sub MouseOverEventHandler(ByVal e As mshtml.IHTMLEventObj)    fm.add_list(e.type + ":" + e.srcElement.tagName)  End Sub  Public Sub DownloadBegin() Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.DownloadBegin  End Sub  Public Sub DownloadComplete() Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.DownloadComplete  End Sub  Public Sub FileDownload(ByRef Cancel As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.FileDownload  End Sub  Public Sub NavigateComplete2(ByVal pDisp As Object, ByRef URL As Object) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.NavigateComplete2  End Sub  Public Sub NavigateError(ByVal pDisp As Object, ByRef URL As Object, ByRef Frame As Object, ByRef StatusCode As Object, ByRef Cancel As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.NavigateError  End Sub  Public Sub NewWindow2(ByRef ppDisp As Object, ByRef Cancel As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.NewWindow2  End Sub  Public Sub OnFullScreen(ByVal FullScreen As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.OnFullScreen  End Sub  Public Sub OnMenuBar(ByVal MenuBar As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.OnMenuBar  End Sub  Public Sub OnQuit() Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.OnQuit  End Sub  Public Sub OnStatusBar(ByVal StatusBar As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.OnStatusBar  End Sub  Public Sub OnTheaterMode(ByVal TheaterMode As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.OnTheaterMode  End Sub  Public Sub OnToolBar(ByVal ToolBar As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.OnToolBar  End Sub  Public Sub OnVisible(ByVal Visible As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.OnVisible  End Sub  Public Sub PrintTemplateInstantiation(ByVal pDisp As Object) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.PrintTemplateInstantiation  End Sub  Public Sub PrintTemplateTeardown(ByVal pDisp As Object) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.PrintTemplateTeardown  End Sub  Public Sub PrivacyImpactedStateChange(ByVal bImpacted As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.PrivacyImpactedStateChange  End Sub  Public Sub ProgressChange(ByVal Progress As Integer, ByVal ProgressMax As Integer) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.ProgressChange  End Sub  Public Sub PropertyChange(ByVal szProperty As String) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.PropertyChange  End Sub  Public Sub SetSecureLockIcon(ByVal SecureLockIcon As Integer) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.SetSecureLockIcon  End Sub  Public Sub StatusTextChange(ByVal Text As String) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.StatusTextChange  End Sub  Public Sub TitleChange(ByVal Text As String) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.TitleChange  End Sub  Public Sub UpdatePageStatus(ByVal pDisp As Object, ByRef nPage As Object, ByRef fDone As Object) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.UpdatePageStatus  End Sub  Public Sub WindowClosing(ByVal IsChildWindow As Boolean, ByRef Cancel As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.WindowClosing  End Sub  Public Sub WindowSetHeight(ByVal Height As Integer) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.WindowSetHeight  End Sub  Public Sub WindowSetLeft(ByVal Left As Integer) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.WindowSetLeft  End Sub  Public Sub WindowSetResizable(ByVal Resizable As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.WindowSetResizable  End Sub  Public Sub WindowSetTop(ByVal Top As Integer) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.WindowSetTop  End Sub  Public Sub WindowSetWidth(ByVal Width As Integer) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.WindowSetWidth  End SubEnd Class
back to the top

Další poznámky

 • Tento proces je stejný, pokud automatizovat Internet Explorer. AxWebBrowser1 nahradit místní proměnné název pro aplikaci Internet Explorer.
 • Tato ukázka nepovažuje sady rámců. Při navigaci sadu rámců může nezobrazí žádné události v aplikaci. V případě potřeby v aplikaci je nutné přidat kód pro zpracování pravděpodobnost rámců.
back to the top
Odkazy
Další informace o ovládacím prvku WebBrowser, stejně jako metody vlastnosti a události, které zpřístupní ovládací prvek WebBrowser naleznete následující dokumentaci MSDN: Další informace o vývoji řešení založených na webu pro aplikaci Microsoft Internet Explorer navštivte následující weby:back to the top
webový prohlížeč

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 311284 - Poslední kontrola: 12/07/2015 08:05:16 - Revize: 3.1

Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition, Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbhowtomaster kbwebbrowser KB311284 KbMtcs
Váš názor
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)