Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Přidání ovladačů Plug and Play výrobce OEM do systému Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem254078 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).).

DŮLEŽITÉ: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Souhrn
Tento článek popisuje postup přidání ovladačů dodaných původním výrobcem zařízení OEM (original equipment manufacturer) do instalací systému Microsoft Windows. Tento článek zahrnuje pouze ty ovladače, které bývají obvykle nainstalovány během instalace v režimu grafického uživatelského rozhraní (GUI) nebo v rámci postinstalačních operací při standardním vytvoření výčtu zařízení Plug and Play. To umožňuje předem načíst ovladače Plug and Play výrobce OEM, které lze používat později, až bude do systému zaveden příslušný hardware.

Tento článek popisuje, jak přidat ovladače Plug and Play výrobce OEM v následujících případech:
 • Bezobslužná instalace,
 • instalace Sysprep Setup,
 • instalace Služby vzdálené instalace (RIS),
 • bitové kopie programu Riprep,
 • stávající instalace systému Windows.
Další informace o přidání velkokapacitních paměťových zařízení dodávaných výrobcem OEM při instalaci v textovém režimu získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
314859 Během instalace systému Windows XP a Windows Server 2003 je prostřednictvím klávesy F6 k dispozici omezená podpora ovladačů od výrobce OEM
Další informace
Ovladače nainstalované při instalaci v režimu grafického uživatelského rozhraní, během části Instalace zařízení, je třeba vyhledat v různých umístěních. V tomto bodu instalační program nainstaluje ta zařízení (na základě ID zařízení Plug and Play), která byla zahrnuta do výčtu zařízení Plug and Play systému Windows. Instalační program prohledá předdefinovanou cestu na jednotce a vyhledá soubory s příponou INF, které se nejvíce shodují s ID zařízení Plug and Play. Tato cesta je definována v následujícím umístění registru a ve výchozím nastavení je nastavena jako %SystemRoot%\Inf:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DevicePath: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf
Instalační program využívá tuto cestu k vyhledávání souborů s příponou INF pro instalaci zařízení. Po instalaci je tato cesta využívána také pro kterýkoli nově nalezený a nainstalovaný hardware. Změníte-li tento klíč během instalace použitím souboru Sysprep.inf nebo bezobslužného souboru odpovědí, bude hodnota uložena a po instalaci bude také používána.

Následující části tohoto článku vysvětlují postup přidání ovladačů dodaných výrobcem OEM do bezobslužných instalací nebo instalací Sysprep Setup systému Windows.

Bezobslužná instalace

Chcete-li přidat ovladače do bezobslužné instalace, postupujte následujícím způsobem.

Poznámka: Nejsou-li ovladače dodané výrobcem OEM opatřeny digitálním podpisem, zobrazí se během instalace zpráva, která na tuto skutečnost upozorní. Chcete-li vypnout zobrazení této zprávy, přidejte do části [Unattended] souboru odpovědí instalace (Unattend.txt) následující zadání:
DriverSigningPolicy = Ignore				
Další informace o tomto nastavení získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
236029 Jak nastavit zásady podepisování ovladačů pro bezobslužnou instalaci systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 1. Na síťovém serveru vytvořte distribuční bod zkopírováním složky I386 z disku CD-ROM systému Microsoft Windows do umístění na serveru. Pomocí nástroje Správce instalace (Setupmgr.exe) vytvořte soubor Unattended.txt. Program Setupmgr.exe lze najít v souboru Deploy.cab umístěném ve složce Support\Tools na disku CD-ROM systému Windows, kde je také soubor Setupmgr.chm obsahující informace o bezobslužné instalaci systému Windows.Další informace o vytvoření souboru odpovědí naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  308662 POSTUP: Vytvoření souboru odpovědí v systému Windows 2000 pomocí Správce instalace (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 2. Ve složce I386 zkopírované do distribučního bodu vytvořte složku $oem$\$1\Drivers. V závislosti na hardwaru, který chcete nainstalovat (například síťový adaptér, modem nebo grafický adaptér), můžete v podsložce Drivers vytvořit další složky. Složka $1 je rozpoznána jako hodnota %SystemDrive%. Při instalaci v textovém režimu jsou tyto složky a soubory zkopírovány do složek %SystemDrive%\Drivers. Například:
  \i386
  -\$oem$
  - - \$1
  - - - \Drivers
  - - - - - \NIC
  - - - - - \MODEM
  - - - - - \VIDEO
 3. Do složky (či složek) vytvořené v předchozím kroku zkopírujte všechny soubory ovladačů dodaných výrobcem OEM pro dané zařízení.
 4. Přidejte zápis OemPnPDriversPath = Driver_Paths do části [Unattended] souboru odpovědí instalace. V tomto klíči je možné uvést více cest a oddělit je středníkem (;) následujícím způsobem:
  [Unattended]OemPnPDriversPath = Drivers\NIC;Drivers\Modem;Drivers\Video						
  Poznámka: Řetězec proměnné prostředí %SystemDrive% je automaticky vložen před každou z uvedených cest pro vyhledávání.
 5. Uložte soubor odpovědí.
Během grafické části instalace, kdy systém vyhledává ID zařízení Plug and Play v souborech s příponou INF, prohledává kromě standardní výchozí cesty %WinDir%\Inf také cesty uvedené v zadání OemPnPDriversPath. V pořadí hledání je cesta %WinDir%\Inf uvedena jako první. Máte-li však zařízení, které je podporováno více než jedním souborem INF (je možné, že systém Windows obsahuje ovladač s obecnou funkcí), instalační program pokračuje v prohledávání všech cest určených v zadání OemPnPDriversPath. Ačkoli technologie Plug and Play může najít více shod, použije soubor INF, který se shoduje nejvíce, a poté nainstaluje ovladač podporující příslušné zařízení.

Instalace Sysprep Setup

Postup přidání ovladačů dodaných výrobcem OEM do instalace Sysprep Setup v systému Windows je podobný postupu popsanému v části Bezobslužná instalace tohoto článku, s tím rozdílem, že není třeba vytvářet sdílenou distribuční složku. Chcete-li přidat ovladače do Průvodce zkrácenou instalací Sysprep, postupujte následujícím způsobem.
 1. V kořenové složce svazku, kde je umístěna složka %WinDir%, vytvořte strukturu složek pro uložení ovladačů dodaných výrobcem OEM. Příklad:
  \Drivers
  - - \NIC
  - - \VIDEO
  \Sysprep
  \WINNT
 2. Zkopírujte ovladače dodané výrobcem OEM do příslušných podsložek.
 3. Přidejte zápis OemPnPDriversPath = Driver_Paths do části [Unattended] souboru Sysprep.inf. V tomto klíči je možné uvést více cest a oddělit je středníkem (;), jak je uvedeno v následujícím ukázkovém kódu:
  [Unattended]OemPnPDriversPath = Drivers\NIC;Drivers\Video					
  Poznámka: Řetězec proměnné prostředí %SystemDrive% je automaticky vložen před každou z uvedených cest pro vyhledávání.
Nechcete-li, aby ovladače dodané výrobcem OEM zůstaly po dokončení zkrácené instalace ve svazku, můžete strukturu složek vytvořenou v předchozím kroku umístit do složky Sysprep. Je nutné příslušným způsobem upravit klíč OemPnPDriversPath =. Složka Sysprep (společně se všemi podsložkami) bude po dokončení instalace automaticky odebrána.

Uložte soubor Sysprep.inf do složky Sysprep a spusťte program Sysprep.exe. Během zkrácené instalace budou do cílových počítačů automaticky nainstalována všechna zařízení Plug and Play (včetně těch, která byla vyhledána pomocí souborů INF ovladačů dodaných výrobcem OEM). Nejsou-li v cílových počítačích nainstalovány předchozí verze zařízení (ISA), není třeba zadávat přepínač příkazového řádku -pnp. Použijete-li přepínač příkazového řádku -pnp, technologie Plug and Play znovu vytvoří úplný výčet všech zařízení. Proces zkrácené instalace Sysprep se tím prodlouží o 5 až 10 minut.

Poznámka: Určíte-li další ovladače pro velkokapacitní ukládání, přepínač příkazového řádku -pnp může způsobit to, že Správce zařízení zobrazí některé další řadiče pevného disku.Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
314460 Použití Nástroje pro přípravu systému a souboru odpovědí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Poznámka: Nejsou-li ovladače dodané výrobcem OEM opatřeny digitálním podpisem, Průvodce zkrácenou instalací odloží instalaci zařízení, dokud se nepřihlásí k počítači správce. Dochází k tomu při zkrácené instalaci a tento postup se označuje jako instalace na straně klienta proti instalaci na straně serveru.

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256204 Bez přepínače příkazového řádku -pnp Průvodce zkrácenou instalací Sysprep nenainstaluje nepodepsané ovladače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Instalace Služby vzdálené instalace (RIS)

Postup přidání ovladačů Plug and Play výrobce OEM do instalací služby RIS je stejný jako postup popsaný v části Bezobslužná instalace tohoto článku, se dvěma drobnými rozdíly.
 1. Složku $oem$ umístěte na stejnou úroveň jako složku \I386 bitové kopie služby RIS. Příklad:
    RemoteInstall\Setup\%language\Images\%dir_name%\i386  RemoteInstall\Setup\%language\Images\%dir_name%\$oem$\$1\Drivers                                  \NIC                            \MODEM                            \VIDEO					
 2. Upravte výchozí šablonu bitové kopie služby RIS (Ristndrd.sif). V části [Unattended] změňte hodnotu OemPreinstall = key z No (Ne) na Yes (Ano) a přidejte zadání OemPnPDriversPath = Driver_Path. V tomto klíči je možné uvést více cest a oddělit je středníkem (;) následujícím způsobem:
  [Unattended]OemPreinstall = YesOemPnPDriversPath = Drivers\NIC;Drivers\Modem;Drivers\Video					
  Poznámka: Řetězec proměnné prostředí %SystemDrive% je automaticky vložen před každou z uvedených cest pro vyhledávání.

  Poznámka: Je-li jeden z ovladačů dodaných výrobcem OEM určen pro zařízení se síťovou kartou, musí mít server služby RIS tento soubor k dispozici při spouštění instalace v textovém režimu.

  Další informace o tomto postupu získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  315279 Postup přidání síťového adaptéru jiného výrobce OEM do instalace služby RIS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 3. Na serveru služby RIS vypněte a zapněte službu BINL. Provedete to zadáním následujících příkazů na příkazový řádek a stisknutím klávesy ENTER po každém příkazu:
  net stop "boot information negotiation layer"
  net start "boot information negotiation layer"

Bitové kopie programu Riprep

Programy Riprep a Sysprep mají velice podobné funkce. Tento postup proto obsahuje podobné kroky jako u programu Sysprep, přidáváte-li ovladače Plug and Play výrobce OEM do počítačů, jejichž bitové kopie se budou vytvářet. Dříve než spustíte program Riprep proti bitové kopii počítače, aby se překopíroval na server služby RIS, proveďte následující kroky.
 1. Vytvořte složku s názvem Sysprep ve složce %SystemDrive% (nejspíše je umístěna na jednotce C, protože program Riprep.exe dokáže kopírovat pouze jeden svazek/oddíl).
 2. V kořenovém adresáři tohoto svazku vytvořte strukturu složek, kam budou uloženy ovladače dodané výrobcem OEM, jak uvádí následující příklad.
  \Drivers
  - - \NIC
  - - \VIDEO
  \Sysprep
  \WINNT
 3. Zkopírujte ovladače dodané výrobcem OEM do příslušných podsložek.
 4. Ve složce Sysprep vytvořte soubor Sysprep.inf a potom přidejte zadání [Unattended] a OemPnPDriversPath = Driver_Path. V tomto klíči je možné uvést více cest a oddělit je středníkem (;), jak je uvedeno v následujícím příkladu:
  [Unattended]
  OemPnPDriversPath = Drivers\NIC;Drivers\Video
  Poznámka: Proměnná prostředí %SystemDrive% je automaticky vložena před každou z uvedených cest pro vyhledávání.

  Poznámka: Pokud operační systém již rozpoznal zařízení jako známé či neznámé, před spuštěním programu Sysprep je třeba zařízení odebrat pomocí Správce zařízení, jinak se během zkrácené instalace při spuštění nenainstalují aktualizované ovladače.

 5. Spusťte program Riprep.exe ze složky \\RisServer\Reminst\Admin\I386 v klientském počítači, čímž zkopírujete bitovou kopii počítače na vybraný server služby RIS. Program Riprep vyhledá soubor Sysprep.inf ve složce Sysprep, načte klíč OemPnPDriversPath= a před zkopírováním registru na server aktualizuje následující položku registru v počítači, aby byla připravena k použití během zkrácené instalace.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Devicepath
  Poznámka: Výchozí soubor Riprep.sif vytvořený tímto postupem není ovlivněn zadáním v souboru Sysprep.inf, který byl vytvořen v předchozích krocích.
 6. Na serveru služby RIS vypněte a zapněte službu BINL. Provedete to zadáním následujících příkazů na příkazový řádek a stisknutím klávesy ENTER po každém příkazu:
  net stop "boot information negotiation layer"
  net start "boot information negotiation layer"
  Poznámka: Je-li jeden z ovladačů dodaných výrobcem OEM určen pro primární síťovou kartu, také server služby RIS musí mít tento soubor k dispozici ze standardní bitové kopie služby RIS, než dojde ke stažení bitové kopie programu Riprep. V tomto případě je třeba postupovat způsobem popsaným v části Instalace služby RIS tohoto článku nebo způsobem popsaným v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  315279 Postup přidání síťového adaptéru jiného výrobce OEM do instalace služby RIS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  Pokud je bitová kopie již vytvořena a chcete přidat ovladače Plug and Play dodané výrobcem OEM, použijte službu RIS ke stažení bitové kopie do počítače. Postupujte způsobem popsaným v části Obrazy Riprep tohoto článku a potom programem Riprep odešlete bitovou kopii zpět na server služby RIS.

  Poznámka: Použijete-li tento postup, budou cesty ovladačů zadány do následujícího klíče registru dvakrát:
  SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DevicePath
  Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  258862 Program Riprep.exe přidává do registru duplicitní cesty (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Stávající instalace systému Windows

UPOZORNĚNÍ: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že bude možné vyřešit problémy vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.
Do stávajících počítačů se systémem Windows bude pravděpodobně třeba přidat nová hardwarová zařízení vyžadující ovladače dodané výrobcem OEM. Bude-li třeba nainstalovat nové zařízení, může být vhodné provést řízenou distribuci ovladačů dodaných výrobcem OEM nebo je umístit centrálně na jednom serveru. Postupujte takto:
 1. Rozhodněte se, zda chcete kopírovat ovladače místně, nebo je uložit na centrální distribuční server. Chcete-li uložit ovladače místně na pevný disk počítače, pro kopírování ovladačů do počítače budete potřebovat nějakou metodu (například užití přihlašovacích skriptů, dávkových úloh serveru Microsoft Systems Management Server nebo jinou metodu).
 2. Po určení metody distribuce je třeba získat cestu pro ovladače zařízení. Chcete-li je kopírovat místně, můžete použít cestu C:\Drivers\Nic. Chcete-li je kopírovat z centrálního serveru, můžete použít cestu \\Název_serveru\Drivers\Nic (kde Drivers je sdílená složka).
 3. V registru místního počítače aktualizujte klíč
  DevicePath
  , aby uváděl nová umístění ovladačů výrobce OEM. Ke vzdálené aktualizaci klíče registru je třeba použít automatizovanou metodu. Soubory programu Regedit lze použít společně s přihlašovacími skripty nebo dávkovou úlohou serveru SMS. Výchozí hodnotu můžete najít v následujícím klíči registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DevicePath: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf
 4. Pomocí programu Regedit.exe upravte klíč
  DevicePath
  tak, aby cesta, kde jsou umístěny ovladače, byla součástí cesty pro vyhledávání.

  Jsou-li ovladače například kopírovány místně do kořenové struktury jednotky, ve které je umístěna složka %WinDir% (Drivers\Nic), bude konečná hodnota DevicePath následující:
  DevicePath: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf;%SystemRoot%\Drivers\Nic
  Jsou-li ovladače dodané výrobcem OEM uloženy na centrálně umístěném serveru nebo v distribučním bodu, připojte cestu UNC k těmto ovladačům. Příklad:
  DevicePath: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf;\\Název_serveru\Název_sdílené_položky\Drivers\Nic
  Poznámka: Hodnota %SystemRoot% se v předchozím případě automaticky nepřipojuje, protože proces instalace tyto hodnoty nepřidává. Hodnotu %SystemRoot% je třeba zadat ručně při úpravě registru.
Když se po provedení těchto kroků a dokončení instalace nového hardwaru přihlásí uživatel, technologie Plug and Play vyhledá nový hardware a prohledá cesty zařízení, které byly určeny pro vyhledávání ovladačů dodaných výrobcem OEM. Všechna pravidla platná pro podepsané i nepodepsané ovladače platí také pro později nainstalovaná zařízení. Nejsou-li zařízení dodaná výrobcem OEM opatřena digitálním podpisem, uživatel bez oprávnění správce, který se přihlásí k počítači po instalaci nového hardwaru, nemůže dokončit instalaci zařízení, dokud se k počítači nepřihlásí správce.

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
219435 Oprávnění uživatele, který není správcem, k načítání a uvolňování ovladačů zařízení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Poznámka: Jestliže operační systém již rozpoznal zařízení jako známé či neznámé, můžete v souboru Sysprep.inf použít přepínač UpdateInstalledDrivers, kterým určíte, že po zkrácené instalaci má být voláno zařízení Plug and Play. Tím se znovu vytvoří výčet všech nainstalovaných ovladačů a dojde k instalaci všech aktualizovaných ovladačů na cestě ovladače.Další informace o přepínači UpdateInstalledDrivers pro soubor Sysprep.inf naleznete v souboru nápovědy Microsoft Windows Corporate Deployment Tools User's Guide (Uživatelská příručka k nástrojům pro nasazení systému Microsoft Windows v podniku) (Deploy.chm) na disku CD-ROM systému Windows XP.
pnp w2000ris nic
Vlastnosti

ID článku: 314479 - Poslední kontrola: 12/07/2015 08:22:21 - Revize: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbsetup KB314479
Váš názor