Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Postup vyhledávání a opravování potíží s místem na disku na svazcích NTFS v systému Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem303079 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).).
Souhrn
Systém souborů NTFS podporuje řadu funkcí na úrovni svazků a souborů, které mohou vést k tomu, že volné místo na disku bude buď hlášeno nesprávně, nebo bude hlášeno jako nedostupné. S takovým chováním se můžete setkat v situaci, kdy se svazek NTFS najednou zaplní a nelze zjistit příčinu nebo nalézt složky nebo soubory, které zaplnění svazku NTFS způsobily. K takovému chování může dojít, jestliže uživatel ve zlém úmyslu nebo neoprávněně získá přístup ke svazku NTFS, na který tajně kopíruje buď velké soubory, nebo velké množství malých souborů, a poté v systému NTFS odebere nebo omezí oprávnění k těmto souborům. K takovému chování může dojít také po poruše systému nebo výpadku napájení, které způsobí poškození svazku.

V tomto článku je popsán způsob kontroly přidělování místa na disku v systému NTFS s cílem odhalit závadné soubory nebo složky, nebo vyhledat porušení svazku. Tento článek je určen uživatelům operačních systémů Windows XP, které podporují rozšířené funkce ukládání a metody řešení potíží.
Další informace
Přidělení místa na disku ve svazku NTFS může být nesprávně hlášeno z následujících důvodů:
 • Clustery svazku NTFS jsou pro ukládání průměrně velkých souborů příliš velké.
 • Atributy souborů nebo oprávnění systému NTFS zabraňují zobrazování souborů nebo složek a přístupu k nim pomocí Průzkumníka Windows nebo příkazového řádku systému Windows.
 • Cesta ke složce je delší než 255 znaků.
 • Složky nebo soubory mají neplatné nebo vyhrazené názvy souborů.
 • Metasoubory systému NTFS (např. hlavní tabulka souborů [MFT]) se zvětšily a nelze zrušit jejich přidělení.
 • Soubory nebo složky obsahují alternativní datové proudy.
 • Porušení systému NTFS vede k tomu, že systém Windows označí volné místo jako využité.
 • Nesrovnalosti v přiřazení souborů způsobené dalšími vlastnostmi systému NTFS.

Příliš velké clustery

Místo na disku mohou zabírat pouze soubory a složky, které obsahují interní metasoubory systému NTFS, například hlavní tabulka souborů, indexy složek apod. Násobky clusteru zabírají veškeré místo přidělené souborům. Cluster je skupina po sobě jdoucích sektorů. Velikost clusteru se stanovuje v okamžiku formátování svazku a je dále určena velikostí oddílu.

Další informace o clusterch získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
140365 Výchozí velikost clusteru pro systém souborů FAT a NTFS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
V závislosti na své počáteční velikosti obsadí nově vytvořený soubor na disku místo o velikosti nejméně jednoho clusteru. Při přidávání dat do souboru zvětšuje systém NTFS velikost místa přiděleného souboru v násobcích velikosti clusteru.

Chcete-li zjistit aktuální velikost clusteru a statistiku svazku, spusťte na příkazovém řádku následující příkaz:
chkdsk d:
Po zadání tohoto příkazu obdržíte například tyto údaje:
4096543 kB místa na disku celkem.
(Tato hodnota udává celkovou kapacitu formátovaného disku.)

2906360 kB v 19901 souborech.
(Tato hodnota udává velikost místa na disku využitého daty souborů.)

6344 kB v 1301 indexech.
(Tato hodnota udává velikost místa využitého indexy systému NTFS.)

0 kB v chybných sektorech.
(Tato hodnota udává velikost nedostupného místa v chybných sektorech.)

49379 kB používáno systémem.
(Tato hodnota zahrnuje místo obsazené tabulkou MFT a ostatními metasoubory systému NTFS.)

22544 kB zabírá soubor s protokolem.
(Tato hodnota udává u systému NTFS velikost souboru s protokolem; tuto hodnotu můžete změnit příkazem chkdsk /l:velikost.)

Volné místo na disku: 1134460 kB.
(Tato hodnota udává VOLNÉ místo na disku, které je k dispozici.)

4096 bajtů v každé alokační jednotce.
(Tato hodnota se rovná velikosti clusteru [4 kB])

1024135 alokačních jednotek na disku celkem.
(Tato hodnota udává počet clusterů na disku.)

283615 volných alokačních jednotek. (Tato hodnota udává počet volných clusterů k dispozici.)
POZNÁMKA: Každou hodnotu uvedenou v kilobajtech (kB) vynásobte číslem 1024 a obdržíte skutečnou velikost v bajtech (například 2 906360 × 1024 = 2 976 112 640 bajtů).

Z tohoto výstupu můžete určit velikost clusteru a míru využití místa na disku. Chcete-li zjistit, zda má cluster optimální velikost, zjistěte velikost zbytečně nevyužitého místa:
 1. Poklepejte na ikonu Tento počítač a poté poklepejte na písmeno jednotky svazku (například D), který chcete zkontrolovat.
 2. Klepněte na kterýkoli soubor nebo složku a v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Vybrat vše.
 3. Pravým tlačítkem myši klepněte na kterýkoli soubor nebo složku a potom na příkaz Vlastnosti.
 4. Klepněte na kartu Obecné a podívejte se na hodnoty „Velikost“ a „Velikost na disku“, které udávají celkovou velikost všech souborů a složek na celém svazku.
Pokud u souborů a složek obsažených na svazku nepoužíváte kompresi NTFS, odpovídá rozdíl hodnot Velikost a Velikost na disku zbytečně nevyužitému místu, které je důsledkem nepřiměřeně velké velikosti clusteru. Zvolte takovou optimální velikost clusteru, aby se hodnota Velikost na disku co nejvíce blížila hodnotě Velikost. Příliš velký rozdíl mezi hodnotami Velikost na disku a Velikost signalizuje, že výchozí velikost clusteru je příliš velká vzhledem k průměrné velikosti souborů, které na svazek ukládáte. V tomto scénáři doporučujeme snížit velikost clusteru. Za tímto účelem vytvořte zálohu svazku a poté zformátujte svazek příkazem format s přepínačem /a pro specifikaci vhodné přidělované velikosti. Chcete-li mít clustery o velikosti 2 kB, zadejte například následující příkaz:
format D: /a:2048
Existuje také možnost povolit kompresi NTFS, a získat tak zpět místo ztracené v důsledku nesprávné velikosti clusteru. Může však dojít k mírnému snížení výkonu systému.

Atributy souborů nebo oprávnění systému NTFS

Pomocí Průzkumníka Windows nebo příkazu pro výpis seznamu souborů a složek dir /a /s zjistíte údaje, které se týkají pouze těch souborů a složek, ke kterým máte oprávnění přístupu. Skryté soubory a chráněné soubory operačního systému jsou ve výchozím nastavení z takového přehledu vždy vyloučeny. V důsledku vyloučení některých složek mohou být údaje o počtu a celkové velikosti souborů a složek zobrazené Průzkumníkem Windows nebo příkazem dir zadávaným na příkazovém řádku nepřesné. Mají-li být tyto typy souborů zahrnuty do celkové statistiky, je třeba změnit nastavení Možnosti složky:
 1. Poklepejte na ikonu Tento počítač a poté poklepejte na písmeno jednotky svazku, který chcete zkontrolovat.
 2. Klepněte na příkaz Možnosti složky v nabídce Nástroje a poté klepněte na kartu Zobrazit.
 3. Zaškrtněte políčko Zobrazit skryté soubory a složky a poté zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt chráněné soubory operačního systému.
 4. Po obdržení zprávy upozornění klepněte na tlačítko Použít.
Poté, co jste zajistili zobrazování skrytých souborů a složek, můžete pro vytváření přehledu všech souborů a složek, které jsou obsaženy na svazku a ke kterým je uživatel oprávněn přistupovat, použít Průzkumníka Windows nebo příkaz dir /a /s.

Chcete-li obdržet přehled složek a souborů, ke kterým nemůžete přistupovat, postupujte takto:
 1. Na příkazovém řádku zadejte příkaz dir /a /s a výstup směrujte do textového souboru.

  Zadejte například příkaz:
  dir d: /a /s >c:\d-dir.txt
 2. Spusťte program Ntbackup.exe, v nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti, klepněte na kartu Protokol zálohování a poté klepněte na možnost Podrobné.
 3. Klepněte na kartu Zálohování, vyberte celý dotyčný svazek (například jednotku D), a poté spusťte zálohování.
 4. Po dokončení procesu zálohování si prohlédněte protokol zálohování a porovnejte složky v protokolu programu Ntbackup se složkami ve výstupu uloženém do textového souboru v kroku 1.
Proces zálohování se týká všech souborů, proto jeho protokol může obsahovat složky a soubory, které se nezobrazí nebo nezahrnou do statistiky při použití Průzkumníka Windows nebo příkazu dir. Pokud hledáte velké soubory nebo složky, ke kterým nemůžete přistupovat pomocí Průzkumníka Windows, můžete je snadno najít, použijte-li k procházení svazku grafické uživatelské rozhraní (GUI) nástroje Ntbackup. Rozhraní GUI nástroje Ntbackup použijte k prohlížení svazku, ale zálohování svazku neprovádějte.

Naleznete-li soubory, ke kterým nemáte přístup, otevřete v Průzkumníku Windows u souboru nebo složky okno Vlastnosti, klepněte na kartu Zabezpečení a poté přidejte nebo změňte oprávnění tak, aby složka byla zahrnuta do výstupu generovaného příkazem dir /a /s. Ve výchozím nastavení nemáte přístup ke složce s informacemi o systémovém svazku.

POZNÁMKA: Můžete se setkat se složkami nebo soubory, u nichž okno Vlastnosti neobsahuje kartu Zabezpečení nebo u nichž nelze změnit přiřazení oprávnění. Při pokusu o přístup k takovým souborů můžete obdržet následující chybovou zprávu:
Složka D:\název_složky\ není přístupná.

Přístup byl odepřen.
Pokud takové typy složek naleznete, obraťte se s dalšími dotazy na oddělení technické podpory společnosti Microsoft. Chcete-li se obrátit na oddělení technické podpory společnosti Microsoft, navštivte následující web:

Neplatné názvy souborů

Složky nebo soubory, které obsahují neplatné nebo vyhrazené názvy souborů, mohou být také vyloučeny ze statistiky souborů a složek. Je přípustné, aby názvy souborů a složek v systému NTFS začínaly nebo končily mezerou. Takové soubory však nejsou přípustné v podsystému Win32. Proto soubory, jejichž názvy začínají nebo končí mezerou, nelze spolehlivě zpracovat ani v Průzkumníku Windows, ani pomocí příkazového řádku.

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
120716 Jak v systému Windows NT odebrat soubory s vyhrazenými názvy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Soubory nebo složky, jejichž názvy začínají nebo končí mezerou, obvykle nelze přejmenovat ani odstranit. Při pokusu o přejmenování nebo odstranění takových složek nebo souborů můžete obdržet následující chybové zprávy:
Chyba při přejmenování souboru nebo složky

Soubor nelze přejmenovat: Ze zdrojového souboru nebo disku nelze číst.
nebo
Chyba při odstraňování souboru nebo složky

Soubor nelze odstranit: Ze zdrojového souboru nebo disku nelze číst.
Pokud máte složky nebo soubory, které nelze odstranit ani přejmenovat, obraťte se na oddělení technické podpory na následujícím webu společnosti Microsoft:

Rozšíření hlavní tabulky souborů (MFT) systému NTFS

Po vytvoření a naformátování svazku NTFS se vytvoří metasoubory systému NTFS. Jeden z těchto souborů se nazývá „hlavní tabulka souborů“ (Master File Table, MFT). Po vytvoření je tento soubor velmi malý (přibližně 16 kB), avšak společně s vytvářením souborů a složek na svazku jeho velikost roste. Při vytvoření souboru je do tabulky MFT přidán segment záznamu souboru, jehož velikost je vždy 1024 bajtů (1 kB). Tabulka MFT se zvětšuje současně s tím, jak jsou na svazek přidávány soubory. Pokud však soubory odstraníte, označí se příslušné segmenty záznamu souboru jako volné k dalšímu použití, ale jejich celkový počet a příslušné místo na disku přiřazené tabulce MFT se nezmění. Tím je vysvětleno, proč po odstranění velkého počtu souborů se neuvolní místo na disku obsazené tabulkou MFT.

Pokud chcete zjistit přesnou velikost tabulky MFT, proveďte analýzu svazku pomocí integrovaného nástroje pro defragmentaci disku, který je součástí operačního systému. Podrobné informace o velikosti tabulky MFT a počtu fragmentů naleznete v protokolu nástroje pro defragmentaci.

Následuje příklad protokolu nástroje pro defragmentaci:
Fragmentace hlavní tabulky souborů (MFT)	Celková velikost tabulky MFT =    26 203 kB	Počet záznamů tabulky MFT =   21 444	Procento využití tabulky MFT =  81 %	Celkový počet fragmentů tabulky MFT =  4					
Chcete-li získat úplný přehled o velikosti místa (režie) využitého celým systémem souborů NTFS, spusťte příkaz chkdsk a ve výsledném výstupu vyhledejte následující řádek:
Použito systémem.
Defragmentační nástroje, jimiž lze v tabulce MFT konsolidovat nevyužité segmenty záznamu souboru a opět získat přiřazené nevyužité místo, poskytují v současné době pouze jiní výrobci.

Alternativní datové proudy

Systém NTFS umožňuje, aby soubory a složky obsahovaly alternativní datové proudy. Tato funkce umožňuje, aby bylo jednomu souboru nebo složce přidruženo více přidělení dat. Použití alternativních datových proudů u souborů a složek podléhá následujícím omezením:
 • V přehledech velikosti souborů a ve statistice svazku získaných z Průzkumníka Windows a příkazu dir nejsou údaje o datech v alternativních datových proudech uvedeny. Je v nich uveden pouze celkový počet bajtů pro primární datový proud.
 • Výstup příkazu chkdsk obsahuje přesné údaje o místu využitém datovými soubory uživatele, včetně alternativních datových proudů.
 • Diskové kvóty přesně sledují a udávají všechna přidělení datových proudů, které jsou součástí datových souborů uživatele.
 • Nástroj Ntbackup zaznamenává počet zálohovaných bajtů do protokolu o zálohování. Neudává však, které soubory obsahují alternativní datové proudy, ani neudává přesné velikosti souborů, které obsahují data v alternativních datových proudech.

Poškození systému souborů NTFS

Velmi zřídka může dojít k poškození metasouborů $MFT a $BITMAP systému NTFS, což vede ke ztrátě místa na disku. Takový problém naleznete a opravíte pomocí příkazu chkdsk /F spuštěného pro dotyčný svazek. Vyžaduje-li metasoubor $BITMAP opravu, obdržíte na konci procesu příkazu chkdsk následující zprávu:
Oprava chyb v atributu BITMAP hlavní tabulky souborů (MFT). Program CHKDSK nalezl volné místo označené jako přidělené v bitové mapě svazku. Systém Windows opravil systém souborů.

Další funkce systému NTFS, které mohou být příčinou nesrovnalostí v přidělení souborů

Systém NTFS rovněž podporuje pevné odkazy a body změny zpracování, které umožňují vytvářet přípojné body a spojovací body složek. Tyto vlastnosti systému NTFS mohou vést k nesrovnalostem při pokusu o stanovení velikosti obsazeného místa na fyzickém svazku.

Pevný odkaz je položka složky pro soubor, přičemž nezáleží na tom, kde se dotyčný soubor na svazku skutečně nachází. Každý soubor má mít alespoň jeden pevný odkaz. Ve svazcích se systémem souborů NTFS může mít každý soubor více pevných odkazů, to znamená, že se jeden soubor může zobrazit ve více složkách (nebo se může dokonce zobrazit pod jinými názvy v téže složce). Protože všechny tyto odkazy odkazují na tentýž soubor, mohou programy otevřít kterýkoli z těchto odkazů a soubor změnit. Soubor je ze systému souborů odstraněn až poté, co jsou odstraněny všechny jeho odkazy. Po vytvoření pevného odkazu mohou programy používat odkaz jako jakýkoli jiný název souboru. Průzkumník Windows a příkazy příkazového řádku budou zobrazovat u všech souborů s odkazy tutéž velikost, přestože tyto soubory sdílejí táž data a ve skutečnosti tolik místa na disku nevyužívají.

Přípojné body svazků a spojovací body složek umožňují, aby prázdná složka na svazku se systémem NTFS odkazovala na kořenový adresář nebo podsložku jiného svazku. Průzkumník Windows a příkaz dir /s postupují podle bodů změny zpracování, spočítají všechny soubory a složky v cílovém adresáři a poté je zahrnou do statistiky svazku hostitele. Takové chování může vést k přesvědčení, že je na svazku hostitele využito více místa, než je tomu ve skutečnosti. Další informace o spojovacích bodech získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
205524 Postup vytváření a zpracování spojovacích bodů systému NTFS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Shrnutí: Chcete-li získat pro daný svazek správné informace o využití místa na disku, použijte tyto metody:
 • Zobrazte výstup příkazu chkdsk.
 • Použijte nástroj grafického uživatelského rozraní Ntbackup nebo si prohlédněte protokoly zálohování.
 • Zobrazte diskové kvóty.
Použití Průzkumníka Windows a příkazu dir pro zjišťování stavu využití místa na disku má určitá omezení a nedostatky.
IIS FTP inetpub FTPROOT HACK
Vlastnosti

ID článku: 315688 - Poslední kontrola: 12/07/2015 08:36:01 - Revize: 2.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbinfo KB315688
Váš názor