Postup při zálohování, úpravě a obnovení registru v systémech Windows 95, Windows 98 a Windows ME

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows XP naleznete pod číslem 322756.
Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem 322755.
Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 4.0 naleznete pod číslem 323170 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).).

OBSAH ÚLOHY

DŮLEŽITÉ: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Souhrn
Tento článek s podrobnými pokyny popisuje způsob zálohování, úpravy a obnovení registru v systémech Windows 95, Windows 98, Windows 98 Druhé vydání a Windows Millennium Edition (ME). Před úpravou registru je nutné registr zálohovat a vědět, jak registr obnovit v případě, že dojde k potížím.

Další informace o registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986Popis registru systému Microsoft Windows


zpět na začátek

Jak zálohovat registr

Před úpravou registru exportujte klíče, které chcete upravit, nebo zálohujte celý registr. Pokud dojde k potížím, obnovte registr do původního stavu podle kroků v části Jak obnovit registr tohoto článku.

zpět na začátek

Jak exportovat klíče registru

Pomocí těchto kroků je možné exportovat klíč registru ještě před jeho úpravou.

Poznámka: Uvedeným postupem však neexportujte celý podregistr registru (například podregistr
HKEY_CURRENT_USER
). Jestliže je nutné zálohovat celý podregistr registru, zálohujte raději celý registr.
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 3. Vyhledejte klíč obsahující hodnotu, kterou chcete upravit, a klepněte na něj.
 4. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Exportovat.
 5. V poli Uložit do vyberte umístění, kam chcete soubor REG uložit, do pole Název souboru zadejte název souboru a klepněte na tlačítko Uložit.
Zpět na začátek

Zálohování celého registru

Chcete-li zálohovat celý registr systému Windows 98, Windows 98 Druhé vydání nebo Windows ME, použijte nástroj Kontrola registru systému Windows (Scanreg.exe). Další informace o použití nástroje Kontrola registru systému Windows k zálohování celého registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256419 Zálohování registru systému Windows 98 a Windows ME
Chcete-li zálohovat celý registr systému Windows 95, je třeba soubory registru zálohovat ručně. Další informace o ručním zálohování souborů registru systému Windows 95 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
132332 Zálohování registru systému Microsoft Windows 95 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Zpět na začátek

Úpravy registru

UPOZORNĚNÍ:: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí. Chcete-li registr upravit, doporučuje společnost Microsoft postupovat pouze způsobem popsaným v dokumentaci této společnosti. Je-li to možné, použijte uživatelské rozhraní systému Windows namísto přímých úprav registru.

Použití uživatelského rozhraní systému Windows

Společnost Microsoft doporučuje měnit nastavení systému raději pomocí uživatelského rozhraní systému Windows (pokud je to možné) než ručními úpravami registru. Výjimečně se však může stát, že úprava registru bude nejlepším způsobem odstranění problému s produktem. Pokud je problém v znalostní bázi Microsoft Knowledge Base zdokumentován, měl by být k dispozici článek s podrobnými pokyny úprav registru umožňujícími odstranění daného problému. Při úpravě registru vždy přesně postupujte podle pokynů v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base.

Zpět na začátek

Použití Editoru registru

UPOZORNĚNÍ:: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí. Úpravy registru zahrnují následujících šest procedur:
 • vyhledání klíče, podklíče nebo hodnoty;
 • přidání klíče;
 • přidání hodnoty;
 • změna hodnoty;
 • odstranění klíče nebo hodnoty;
 • přejmenování klíče nebo hodnoty.
Vyhledání klíče, podklíče nebo hodnoty
Na nejvyšší úrovni existuje pět různých klíčů registru (neboli podregistrů). Všechny začínají označením HKEY, například:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
Označení
HKEY_LOCAL_MACHINE
v tomto příkladu představuje klíč a vše, co následuje po prvním zpětném lomítku (\), je podklíč. V Editoru registru můžete zobrazit klíče a podklíče stejným způsobem jako při zobrazení složek v Průzkumníku Windows.

Klíče a podklíče jsou uvedeny ve stromu složek v levém podokně Editoru registru. Klepnete-li v levém podokně na klíč či podklíč, zobrazí se v pravém podokně informace o názvu hodnoty, typu a datech.

Stejně jako v Průzkumníku Windows se v levém podokně Editoru registru zobrazí vedle ikony složky pro daný klíč znaménko plus (+), jestliže klíč či podklíč obsahuje podklíče. Klepnutím na znaménko plus rozbalíte příslušnou složku a zobrazíte její podsložky, které představují podklíče. Po rozbalení klíče se znaménko plus změní na znaménko minus (-). Znaménko minus určuje, že je klíč rozbalen. Chcete-li jej sbalit, klepněte na znaménko minus. Po provedení tohoto kroku se přestanou zobrazovat složky podklíčů a znaménko minus se opět změní na znaménko plus.

Chcete-li vyhledat klíč registru uvedený v této části, postupujte takto:
 1. V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Rozbalte klíč HKEY_LOCAL_MACHINE.
 3. Rozbalte podklíč SOFTWARE.
 4. Klepněte na podklíč Microsoft.

  Poznámka: Po klepnutí na podklíč Microsoft se v pravém podokně zobrazí různé hodnoty (ale ne podklíče), které jsou v podklíči obsažené. Chcete-li zobrazit podklíče, rozbalte podklíč Microsoft. Pokud chcete vyhledat hodnotu, klepněte na podklíč, který hodnotu obsahuje, a hodnotu vyhledejte v pravém podokně.
Přidání klíče
Jestliže chcete v této části přidat do klíče registru nový podklíč s názvem TestovaciPodklic, postupujte následovně:
 1. Rozbalte klíč HKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. Rozbalte podklíč SOFTWARE.
 3. Klepněte na podklíč Microsoft.
 4. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a pak klepněte na položku Klíč.
 5. Zadejte název klíče TestovaciPodklic a pak stiskněte klávesu ENTER.
Přidání hodnoty
Chcete-li přidat novou hodnotu DWORD nazvanou TestDWORD a nastavit v klíči TestovaciPodklic její údaj hodnoty na hodnotu 1, postupujte následovně:
 1. Rozbalte klíč HKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. Rozbalte podklíč SOFTWARE.
 3. Rozbalte podklíč Microsoft.
 4. Klepněte na podklíč TestovaciPodklic.
 5. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
 6. Zadejte název hodnoty TestDWORD a pak stiskněte klávesu ENTER.
 7. Klepněte pravým tlačítkem myši na hodnotu DWORD s názvem TestDWORD a potom klepněte na příkaz Změnit.
 8. Zadejte hodnotu 1 a klepněte na tlačítko OK.
Změna hodnoty
Chcete-li v klíči TestovaciPodklic změnit pro hodnotu TestDWORD údaj hodnoty DWORD na hodnotu 0, postupujte následujícím způsobem:
 1. Rozbalte klíč HKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. Rozbalte podklíč SOFTWARE.
 3. Rozbalte podklíč Microsoft.
 4. Klepněte na podklíč TestovaciPodklic.
 5. Klepněte pravým tlačítkem myši na hodnotu DWORD s názvem TestDWORD a potom klepněte na příkaz Změnit.
 6. Zadejte hodnotu 0 a klepněte na tlačítko OK.
Přejmenování klíče nebo hodnoty
Chcete-li přejmenovat klíč TestovaciPodklic na Test, postupujte následujícím způsobem:
 1. Rozbalte klíč HKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. Rozbalte podklíč SOFTWARE.
 3. Rozbalte podklíč Microsoft.
 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na klíč TestovaciPodklic a pak klepněte na příkaz Přejmenovat.
 5. Zadejte název Test a pak stiskněte klávesu ENTER.
Odstranění klíče nebo hodnoty
Chcete-li odstranit hodnotu DWORD s názvem TestDWORD v klíči TestovaciPodklic, postupujte následujícím způsobem:
 1. Rozbalte klíč HKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. Rozbalte podklíč SOFTWARE.
 3. Rozbalte podklíč Microsoft.
 4. Klepněte na podklíč TestovaciPodklic.
 5. Klepněte pravým tlačítkem myši na hodnotu DWORD s názvem TestDWORD a potom klepněte na příkaz Odstranit.
 6. Klepnutím na tlačítko Ano potvrďte, že chcete hodnotu odstranit.
Chcete-li získat další informace o úpravách registru, postupujte v Editoru registru následujícím způsobem:
 1. V nabídce Nápověda klepněte na příkaz Témata nápovědy.
 2. Na kartě Obsah poklepejte na položku Změna klíčů a hodnot a klepněte na požadované téma.
Zpět na začátek

Použití souboru REG

Vytvořte soubor REG s požadovanými změnami registru a spusťte jej v počítači, ve kterém chcete změny provést. Soubor REG můžete spustit ručně nebo pomocí přihlašovacího skriptu. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
310516Jak přidat, změnit nebo odstranit podklíče a hodnoty registru pomocí souboru REG
zpět na začátek

Použití prostředí Windows Scripting Host

Prostředí Windows Scripting Host umožňuje spustit skripty VBScript a JScript přímo v rámci operačního systému. Je možné vytvořit soubory se skripty VBScript a JScript využívající metody prostředí Windows Scripting Host k odstranění, čtení a zápisu klíčů a hodnot registru. Další informace o těchto metodách získáte na následujících webech společnosti Microsoft:

zpět na začátek

Použití služby WMI (Windows Management Instrumentation)

Služba WMI (Windows Management Instrumentation) je součástí operačního systému Microsoft Windows a představuje implementaci softwaru WBEM (Web-Based Enterprise Management) společnosti Microsoft. Software WBEM tvoří součást iniciativy zaměřené na vývoj standardní technologie pro přístup k informacím správy v podnikovém prostředí. Pomocí služby WMI je možné zautomatizovat úlohy správy (jako například úpravy registru) v podnikovém prostředí. Službu WMI je možné využít ve skriptovacích jazycích s modulem v systému Windows a k zpracování objektů ovládacích prvků ActiveX.

Další informace o službě WMI naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: zpět na začátek

Jak obnovit registr

Jak obnovit klíče registru

Jestliže chcete obnovit exportované klíče registru, poklepejte na soubor REG, který jste uložili podle postupu uvedeného v části Jak exportovat klíče registru tohoto článku.

zpět na začátek

Obnovení celého registru

Chcete-li obnovit celý registr systému Windows 98, Windows 98 Second Edition nebo Windows ME, spusťte v systému MS-DOS nástroj Kontrola registru systému Windows (Scanreg.exe). Další informace o použití nástroje Kontrola registru systému Windows k obnovení celého registru v systému MS-DOS naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
221512 Ruční obnovení registru systému Windows 98 nebo Windows ME
Chcete-li obnovit celý registr systému Windows 95, je třeba ručně obnovit soubory registru zálohované podle postupu uvedeného v části Zálohování celého registru tohoto článku. Další informace o ručním zálohování souborů registru systému Windows 95 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
132332 Zálohování registru systému Microsoft Windows 95 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Zpět na začátek
Odkazy
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
132332 Zálohování registru systému Windows 95 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
221512 Ruční obnovení registru systému Windows 98 nebo Windows ME
183887 Popis nástroje Kontrola registru systému Windows (Scanreg.exe)
245412 Zobrazení chybové zprávy o selhání obnovení systému při obnovení předchozího registru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
220878 Chybová zpráva: Operace obnovení se nezdařila (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
187680 Chyba „Nedostatek paměti“ při spuštění nástroje Scanreg.exe s parametry /Fix nebo /Restore (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
182841 Záloha registru se nenachází v nástroji Kontrola registru systému (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
184023 Přepínače příkazového řádku pro nástroj Kontrola registru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
273889 Změny nástroje Kontrola registru (Scanreg.exe) systému Windows ME (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
250410 Popis souborů registru systémů Windows 98/95 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
273894 Nepodporované metody zálohování a obnovení registru poškozují registr (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
201655 Chybová zpráva: Byl obnoven správný registr... (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
183603 Úprava nastavení nástroje Kontrola registru systému (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
131431 Jak odstraňovat potíže s registrem
zpět na začátek
Vlastnosti

ID článku: 322754 - Poslední kontrola: 12/07/2015 11:01:41 - Revize: 3.1

Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB322754
Váš názor