Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak blokovat otevřené předávání pošty protokolem SMTP a vyčistit fronty SMTP na serveru Exchange Server v systému Windows Small Business Server

Souhrn
V prostředí systému Small Business Server bude pravděpodobně třeba zabránit tomu, aby byl server se systémem Microsoft Exchange Server používán jako server pro otevřené předávání pošty protokolem SMTP k přenosu nevyžádaných komerčních e-mailových zpráv (neboli spamu). Chcete-li odstranit nevyžádané komerční e-mailové zprávy, bude zřejmě třeba vyčistit také fronty SMTP na serveru Exchange Server. Je-li Exchange Server používán jako server pro otevřené předávání pošty protokolem SMTP, může se objevit nejméně jeden z následujících příznaků:
 • Exchange Server není schopen doručovat odchozí poštu SMTP na stále větší množství e-mailových domén.
 • Procházení Internetu ze serveru a z klientů místní sítě (LAN) je pomalé.
 • Volné místo na disku serveru Exchange Server v umístění databází nebo protokolů transakcí úložiště informací serveru Exchange Server se zmenšuje neočekávaně rychleji.
 • Databáze úložiště informací serveru Exchange Server se samočinně odpojí. Úložiště bude zřejmě možné připojit ručně pomocí Správce systému Exchange, ale ta se mohou po krátké době provozu opět samovolně odpojit. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  321825 Databáze se odpojí pro nedostatek místa na disku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Zpět na začátek

Zjištění, zda je Exchange Server nakonfigurován pro režim otevřeného předávání pošty protokolem SMTP

Poznámka: Než začnete provádět následující postup, je třeba odhlásit všechny klienty serveru Exchange Server (aplikace Microsoft Outlook či další klienty). Kromě toho je třeba provádět tento postup ze vzdáleného klienta.

Součástí tohoto postupu je zahájení relace programu Telnet z počítače, který není umístěn v místní síti serveru Small Business Server, na veřejnou adresu IP počítače se systémem Small Business Server. Jste-li fyzicky u počítače se systémem Small Business Server, můžete se prostřednictvím klienta Terminálové služby připojit k počítači, který není v místní síti, a potom se z této vzdálené stanice připojit k příslušné adrese IP pomocí programu Telnet.

Poznámka: Je k dispozici webové vysílání, které předvádí postup, jak identifikovat režim otevřeného předávání pošty protokolem SMTP. Chcete-li zobrazit toto webové vysílání, klepněte na následující odkaz: Ze vzdáleného klienta postupujte následovně:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz telnet a poté klepněte na tlačítko OK.
 2. Na příkazovém řádku programu Telnet zadejte příkaz set local_echo a pak stiskněte klávesu ENTER.
 3. Na příkazovém řádku programu Telnet zadejte příkaz open IP_adresa_serveru_sbs 25 a stiskněte klávesu ENTER (kde IP_adresa_serveru_sbs je externí adresa IP počítače se systémem Small Business Server).

  Zobrazí se výstup podobný následujícímu textu:
  220 server.smallbusiness.local Microsoft ESMTP MAIL Service, Verze: 5.0.2195.4905 připraveno "datum" -0500
  .Poznámka: Odkaz na verzi se může lišit v závislosti na verzi systému Small Business Server.
 4. Zadejte příkaz ehlo libovolná_doména.com a stiskněte klávesu ENTER (kde libovolná_doména není e-mailová doména počítače se systémem Small Business Server). Zkontrolujte, zda je na posledním řádku text
  250 OK
  .
 5. Zadejte mail from:váš_email@libovolná_doména.com a stiskněte klávesu ENTER (kde váš_email@libovolná_doména je adresa SMTP, která není v počítači se systémem Small Business Server). Zkontrolujte, zda je na posledním řádku výsledek
  250 2.1.0 váš_email@libovolná_doména.com....Sender OK
 6. Zadejte příkaz rcpt to:uživatel@spam.com a stiskněte klávesu ENTER (kde uživatel@spam není vaše e-mailová doména). Výsledkem musí být jedna z následujících dvou odpovědí:
  550 5.7.1 Unable to relay for user@spam.com (550 5.7.1 Předávání pro adresu uživatel@spam.com není možné.)

  nebo

  250 2.1.5 uživatel@spam.com
  .
 7. Je-li výsledkem „550 5.7.1 Unable to relay for user@spam.com“ (550 5.7.1 Předávání pro adresu uživatel@spam.com není možné.), není Exchange Server v režimu otevřeného předávání pošty protokolem SMTP. Jestliže byl Exchange Server předem nakonfigurován, aby blokoval otevřené předávání pošty protokolem SMTP, a jestliže chcete Exchange Server vyčistit, přejděte k části Vyčištění front SMTP na serveru Exchange Server tohoto článku.
 8. Je-li výsledkem „250 2.1.5 uživatel@spam.com“, je Exchange Server v režimu otevřeného předávání pošty protokolem SMTP. Přejděte k části Konfigurace serveru Exchange Server, aby blokoval otevřené předávání pošty protokolem SMTP tohoto článku.
Zpět na začátek

Zjištění, zda předávání pošty provádí ověřený uživatel

Tato část povolí protokolování v Prohlížeči událostí systému Windows, aby byly všechny pokusy o ověření vůči službě SMTP (úspěšné i neúspěšné) zaneseny do protokolu aplikace.
 1. Spusťte program Exchange Administrator.
 2. Poklepejte na položku Servers (Servery).
 3. Ve skupinovém rámečku Servers (Servery) klepněte pravým tlačítkem myši na název_serveru a klepněte na příkaz Properties (Vlastnosti).
 4. Klepněte na kartu Diagnostic Logging (Diagnostické protokolování).
 5. Klepněte na možnost MSExchangeTransport vlevo.
 6. Vpravo klepněte na možnost SMTP Protocol.
 7. Ve skupinovém rámečku Logging Level (Úroveň protokolování) klepněte na možnost Maximum (Nejvyšší).
 8. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Server Properties (Vlastnosti serveru).
Při ověřování vzdáleného uživatele proti počítači se systémem Small Business Server v rámci operace předávání elektronické pošty SMTP se v protokolu aplikace zobrazí událost podobná následujícímu příkladu:

Typ události: Informace
Zdroj události: MSExchangeTransport
Kategorie události: Protokol SMTP:
ID události: 1708
Datum: 13.8.2003
Čas: 10:13:24
Uživatel: Není k dispozici
Počítač: Server
Popis: Ověřování SMTP s klientem název_vzdáleného_počítače proběhlo úspěšně. Použitý způsob ověření byl LOGIN a uživatelské jméno společnost\uživatelské_jméno.

V tomto případě, pokud existuje podezření, že předávání přichází z napadeného hesla účtu, přejděte do modulu snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory a odstraňte nebo zakažte daný účet, případně změňte heslo k tomuto účtu.

Společnost Microsoft doporučuje používání zásad pro silná hesla. Další informace získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:.

Při ověřování vzdáleného uživatele proti počítači se systémem Small Business Server v rámci operace předávání elektronické pošty SMTP prostřednictvím účtu Guest se v protokolu aplikace zobrazí událost podobná následujícímu příkladu:

Typ události: Informace
Zdroj události: MSExchangeTransport
Kategorie události: Protokol SMTP:
ID události: 1708
Datum: 13.8.2003
Čas: 10:27:52
Uživatel: Není k dispozici
Počítač: Server
Popis: Ověřování SMTP s klientem název_vzdáleného_počítače proběhlo úspěšně. Použitý způsob ověření byl LOGIN a uživatelské jméno společnost\Guest.

V tomto případě vzdálený uživatel využívá účet Guest. Pomocí modulu snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory zakažte účet Guest. Poznámka: Nestačí změnit heslo k účtu Guest. Účet Guest je třeba zakázat.

Zpět na začátek

Konfigurace serveru Exchange Server, aby blokoval otevřené předávání pošty protokolem SMTP

Poznámka: Je k dispozici webové vysílání, které předvádí, jak nakonfigurovat Exchange Server tak, aby blokoval otevřený předávání pošty protokolem SMTP. Chcete-li zobrazit toto webové vysílání, klepněte na následující odkaz:Vypínání a zapínání předávání pošty protokolem SMTP umožňují dvě součásti serveru Exchange Server:
 • výchozí virtuální server SMTP,
 • konektor SMTP.

Kromě toho, používá-li server systém Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2000, potom se může jednat o server s otevřeným předávání pošty, pokud platí následující podmínky:
 • Na serveru ISA je nakonfigurováno pravidlo publikování serveru pro protokol SMTP.
 • Adresa 127.0.0.1 je ve vlastnostech výchozího virtuálního serveru SMTP na seznamu adres IP s povoleným přenosem.


Chcete-li zkontrolovat vlastnosti výchozího virtuálního serveru SMTP, postupujte následujícím způsobem.
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, potom na položku Microsoft Exchange a pak klepněte na položku System Manager.
 2. Rozbalte položku Servers (Servery), položku název_serveru, položku Protocols (Protokoly) a nakonec položku SMTP.

  Jedná-li se o server, který byl upgradován z verze Small Business Server 4.x, rozbalte položku Administrative Groups (Skupiny pro správu), rozbalte položku název_serveru, rozbalte položku Servers (Servery), rozbalte položku název_serveru, rozbalte položku Protocols (Protokoly) a nakonec položku SMTP.
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Default SMTP Virtual Server (Výchozí virtuální server SMTP) a potom klepněte na příkaz Properties (Vlastnosti).
 4. Klepněte na kartu Access (Přístup).
 5. Klepněte na tlačítko Relay (Předávání) v dolní části.
 6. Výchozí nastavení blokuje otevřené předávání pošty. Výchozí parametry nastavení jsou následující:
  • Vyberte možnost Only the list below (Pouze na tomto seznamu).
  • Dialogové okno Computers (Počítače) zobrazuje udělený přístup na interní adresu IP sítě serveru Small Business Server a na externí adresy IP (má-li server více než jednu síťovou kartu).
  • Zkontrolujte, zda je vybrána možnost Allow all computers which successfully authenticate to relay, regardless of the list above (Umožnit předávání pošty všem úspěšně ověřeným počítačům, bez ohledu na výše uvedený seznam).
 7. Podle zde uvedeného návodu nastavte konfiguraci Default SMTP Virtual Server (Výchozího virtuálního serveru SMTP) pro předávání, čímž se obnoví výchozí nastavení.
Chcete-li zkontrolovat vlastnosti konektoru SmallBusiness SMTP Connector, postupujte následujícím způsobem:
 1. Ve Správci systému Exchange rozbalte položku Connectors (Konektory) a najděte konektor SmallBusiness SMTP Connector.

  Jedná-li se o server, který byl upgradován z verze Small Business Server 4.x, rozbalte položku Administrative Groups (Skupiny správců), rozbalte položku název_serveru a potom rozbalte položku Connectors (Konektory).

  Poznámka: Konektor SmallBusiness SMTP Connector je vytvořen spuštěním Průvodce připojením k Internetu systému Small Business Server 2000. Pokud byl konektor SMTP vytvořen ručně, nemůže být označen názvem SmallBusiness SMTP Connector. Také si uvědomte, že konektor SMTP není třeba pro externí přenos pošty. Nepřítomnost konektoru pravděpodobně neindikuje žádný problém.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na konektor SmallBusiness SMTP Connector (či na název ručně vytvořeného konektoru) a potom klepněte na příkaz Properties (Vlastnosti).
 3. Klepněte na kartu Address Space (Adresní prostor).
 4. Výchozí natavení (byl-li konektor vytvořen Průvodcem připojením k Internetu systému Small Business Server 2000) blokují otevřené předávání. Výchozí hodnoty nastavení jsou následující:
  • Adresní prostor – typ: SMTP
  • Adresa: *
  • Cost: 1
  • Možnost Connector Scope (Rozsah konektoru) má hodnotu Entire Organization (Celá organizace).
  • Možnost Allow messages to be routed to these domains (Umožnit přesměrování zpráv na tyto domény) není zaškrtnutá.
 5. Chcete-li obnovit výchozí hodnoty nastavení konektoru SMTP, nakonfigurujte jej, jak je uvedeno.


Konfiguraci Serveru ISA zkontrolujete takto:
 1. Spusťte konzolu ISA Management Console.
 2. Rozbalte položku Servers and Arrays (Servery a pole), rozbalte položku název_počítače, rozbalte položku Publishing (Publikování) a potom klepněte na položku Server Publishing Rules (Pravidla pro publikování na serveru).
 3. Zobrazí-li se po pravé straně pokyn Create Server Publishing Rules (Vytvořte pravidla pro publikování na serveru) a nějaký text, znamená to, že pravidla pro publikování na serveru nebyla dosud definována. Můžete přejít na konec této části. Nezobrazí-li se pokyn Create Server Publishing Rules (Vytvořte pravidla pro publikování na serveru), zobrazí se seznam definovaných pravidel. Přejděte ke kroku 4.
 4. Zobrazte sloupec Protocol (Protokol) a zjistěte, zda je v něm uveden název SMTP Server. Název SMTP Server označuje definici výchozího protokolu pro vstupní port TCP 25 serveru ISA Server 2000. Existuje-li tato definice protokolu, byla na server ISA přidána pravidla pro publikování na serveru SMTP.

  Poznámka: Správci mohou připojit vlastní definici protokolu s jiným názvem, a definovat tak vstupní port TCP 25. Není-li ve sloupci Protocol (Protokol) výslovně uveden název SMTP Server, ale vidíte jinou definici protokolu definující vstupní port TCP 25, může se též jednat o pravidlo pro publikování na serveru SMTP.
 5. Řešením je zakázání nebo odstranění pravidla pro publikování na serveru SMTP na serveru ISA. Chcete-li pravidlo zakázat, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a poté klepnete na příkaz Disable (Zakázat). Chcete-li pravidlo odstranit, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a poté klepněte na příkaz Delete (Odstranit).
 6. Chcete-li nakonfigurovat server ISA, aby povolil příchozí protokol SMTP, spusťte Průvodce připojením k Internetu v systému SBS 2000 nebo Průvodce konfigurací e-mailu a připojení k Internetu v systému Small Business Server 2003. Průvodce připojením k Internetu v systému Small Business Server 2000 spustíte tak, že klepnete na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadáte příkaz icw a klepnete na tlačítko OK.

  Chcete-li spustit Průvodce konfigurací e-mailu a připojení k Internetu v systému Small Business Server 2003, postupujte následujícím způsobem:
  1. Klepnutím na tlačítko Start a dále na položku Server Management (Správa serveru) spustíte Průvodce konfigurací e-mailu a připojení k Internetu.
  2. V levém podokně rozbalte složku To Do List (Seznam úkolů). V podokně podrobností klepněte na možnost Connect to Internet (Připojit k Internetu).

   Poznámka: Průvodce připojením k Internetu a Průvodce konfigurací e-mailu a připojení k Internetu přidají na server ISA filtr paketů, který povolí příchozí protokol SMTP z Internetu. Chcete-li pro protokol SMTP nadále používat pravidlo pro publikování na serveru, zkontrolujte, zda adresa 127.0.0.1 není na seznamu povolených předávání na serveru Exchange Server. Spustíte-li Průvodce konfigurací e-mailu a připojení k Internetu v systému Windows Small Business Server 2003 a vyberete-li možnost konfigurovat Exchange Server, bude adresa 127.0.0.1 přidána zpět. Tuto adresu nesmíte zapomenout odebrat pokaždé, když spustíte Průvodce konfigurací e-mailu a připojení k Internetu a konfigurujete Exchange Server. Tento problém se netýká serveru SBS 2000.
Když dokončíte kroky popsané v tomto článku, pomocí kterých zkontrolujete Výchozí virtuální server SMTP, nastavení konektoru SmallBusiness SMTP Connector a konfiguraci serveru ISA, bude Exchange Server nakonfigurován tak, aby blokoval otevřené předávání pošty protokolem SMTP. Tento postup je třeba zopakovat při proceduře pomocí programu Telnet popsané v části tohoto článku s názvem Určení, zda je Exchange Server v režimu otevřeného předávání pošty protokolem SMTP. Tímto postupem se zkontroluje, zda při pokusu o odeslání e-mailu příjemci, který není na serveru Exchange Server, zobrazí tento server zprávu 550 5.7.1 Unable to relay for user@spam.com (550 5.7.1 Předávání pro adresu uživatel@spam.com není možné). Po ověření, zda Small Business Server není v režimu otevřeného předávání pošty protokolem SMTP, přejděte k části Vyčištění front SMTP na serveru Exchange Server tohoto článku.

Zpět na začátek

Vyčištění front SMTP na serveru Exchange Server


Upozornění: V tomto procesu dojde k odstranění VŠECH všech zpráv adresovaných externím příjemcům pošty SMTP. Vnitřní e-maily ani příchozí e-maily z Internetu nebudou ovlivněny. Níže uvedená nastavení jsou dočasná a postup zrušení těchto změn bude popsán dále v této části.

Poznámka: K dispozici je webové vysílání, které předvádí, jak vyčistit fronty SMTP na serveru Exchange Server. Chcete-li zobrazit toto webové vysílání, klepněte na následující odkaz:
 1. Ve Správci systému Exchange klepněte na položku SmallBusiness SMTP Connector ve skupinovém rámečku Connectors (Konektory). Tato fáze vyžaduje konektor SMTP. Nemá-li Exchange Server žádný konektor SMTP, vytvořte jej. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Connectors (Konektory), přejděte na příkaz New(Nový) a potom klepněte na možnost konektoru SMTP.
  2. Na kartě General (Obecné) zadejte do pole Name (Název) dočasný název konektoru (například Temp Connector).
  3. Klepněte na tlačítko Add (Přidat) v dolní části, zvolte název serveru a příslušný Virtuální server SMTP a klepněte na tlačítko OK.
  4. Klepněte na kartu Address Space (Adresní prostor).
  5. Klepněte na tlačítko Add (Přidat), dále na možnost SMTP a potom na tlačítko OK.
  6. V dialogovém okně Internet Address Space Properties (Vlastnosti internetového adresního prostoru) zachovejte výchozí nastavení (e-mailová doména * a Cost 1) a klepněte na tlačítko OK.
  7. Klepněte na kartu General (Obecné) a přejděte ke kroku 4.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku SmallBusiness SMTP Connector a klepněte na příkaz Properties (Vlastnosti). Máte-li více než jeden konektor SMTP, použijte pro práci v následujícím kroku konektor, jehož adresa SMTP na kartě Address Space (Adresní prostor) obsahuje symbol * (hvězdička).

 3. Klepněte na kartu General (Obecné). Poznamenejte si všechna nastavení na této kartě. Později v tomto článku budete tato nastavení vracet.
 4. Klepněte na možnost Forward all mail through this connector to the following smart hosts (Předávat dále všechnu poštu na následující inteligentní hostitele prostřednictvím tohoto konektoru).
 5. Do příslušného pole zadejte do závorek falešnou adresu IP. Zadejte například [99.99.99.99].
 6. Klepněte na kartu Delivery Options (Možnosti doručení).
 7. Klepněte na možnost Specify when messages are sent through this connector (Určit, kdy zasílat zprávy prostřednictvím tohoto konektoru).
 8. V seznamu Connection Time (Doba připojení) klepněte na možnost Run daily at 11:00 PM (Spustit denně v 23:00).
 9. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno SMTP Connector Properties (Vlastnosti konektoru SMTP).
 10. Rozbalte položku Servers (Servery), rozbalte položku název_serveru, rozbalte položku Protocols (Protokoly) a pak položku SMTP. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Default SMTP Virtual Server (Výchozí virtuální server SMTP) a potom klepněte na příkaz Stop (Zastavit).
 11. Zastavení virtuálního serveru SMTP může trvat několik minut. Jakmile se výchozí virtuální server SMTP zastaví, opět na něj klepněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Start. Spuštění výchozího virtuálního serveru SMTP může trvat několik minut.
 12. Po jeho spuštění vyčkejte asi 10 minut.

  Nyní může výchozí virtuální server SMTP opět provést výčet zpráv a zařadit zprávy do jediné fronty pro konektor SmallBusiness SMTP Connector nebo pro konektor, který byl vytvořen a pojmenován uživatelem v kroku 1.b.
 13. Přibližně po 10 minutách rozbalte položku Default SMTP Virtual Server (Výchozí virtuální server SMTP) a potom klepněte na položku Queues (Fronty).
 14. Povšimněte si celkového počtu zpráv vpravo vedle konektoru Small Business SMTP Connector.

  Tento počet se musí stabilizovat, aby bylo možné odstranit všechny zprávy najednou.
 15. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Queues (Fronty) a potom klepněte na příkaz Refresh approximately every 15 minutes (Aktualizovat přibližně každých 15 minut).
 16. Opakujte krok 15 dokud nebude celkový počet zpráv konstantní.
 17. Najděte frontu pro konektor SmallBusiness SMTP Connector. Tato fronta je označena ikonou malých červených hodin na žluté složce.
 18. V závislosti na nainstalované verzi serveru Small Business Server odstraňte zprávy z fronty příslušným postupem.
  • Small Business Server 2003: Klepněte pravým tlačítkem myši na položku SmallBusiness SMTP Connector a klepněte na příkaz Find Messages(Najít zprávy). V příslušném políčku klepněte na rozevírací seznam a vyberte odpovídající číslo v položce Number of messages to be listed in the search (Počet zpráv uvedených v hledání) Klepněte na tlačítko Find Now (Najít). Ve výsledcích vyberte všechny zprávy (SHIFT+PAGE DOWN). Pravým tlačítkem myši klepněte na vybrané zprávy a potom klepněte na příkaz Delete All Messages (No NDR) (Odstranit všechny zprávy (bez NDR)).
  • Small Business Server 2000: Pravým tlačítkem myši klepněte na konektor SmallBusiness SMTP Connector a potom klepněte na příkaz Delete All Messages (No NDR) (Odstranit všechny zprávy (bez NDR)).
 19. Když se zobrazí dotaz, zda chcete odstranit zprávy ve vybrané frontě, klepněte na tlačítko Ano. Odstraňování zpráv může chvíli trvat v závislosti na počtu zpráv ve frontě.
 20. Po odstranění všech zpráv klepněte pravým tlačítkem myši na položku Queues (Fronty) a potom klepněte na příkaz Refresh (Aktualizovat).
 21. Povšimněte si celkového počtu zpráv ve frontě pro konektor SmallBusiness SMTP Connector. Počet je nula.
 22. Počkejte asi 5 minut a opět fronty aktualizujte. Cílem je snížit počet zpráv ve frontě konektoru SmallBusiness SMTP Connector na nulu a tento počet udržet. Zvýšení toho počtu znamená, že Exchange Server stále zpracovává zprávy pro externí doručování prostřednictvím konektoru SmallBusiness SMTP Connector. Opakujte tento krok, dokud se počet opět nestabilizuje.
 23. Opakujte kroky 19 až 23, dokud nebude počet zpráv ve frontě konektoru SmallBusiness SMTP Connector stabilně nulový. Když toho dosáhnete, znamená to, že fronty SMTP serveru Exchange Server byly očištěny od nevyžádaných komerčních e-mailů.


Po odstranění nevyžádané komerční pošty ze serveru Exchange Server je třeba zrušit změny provedené v krocích 2 až 8. Postup je následující:
 1. Ve Správci systému Exchange rozbalte položku Connectors (Konektory), pravým tlačítkem myši klepněte na konektor SmallBusiness SMTP Connector a potom klepněte na příkaz Properties (Vlastnosti).

  Pokud jste v kroku 1 vytvořili dočasný konektor SMTP, klepněte na příkaz Delete (Odstranit) namísto příkazu Properties (Vlastnosti) a potom přejděte ke kroku 7.
 2. Na kartě General (Obecné) změňte tato nastavení na hodnoty, které jste si zapsali v kroku 3 v části Vyčištění front SMTP na serveru Exchange Server.
 3. Klepněte na kartu Delivery Options (Možnosti doručení).
 4. Zkontrolujte, zda je vybrána možnost Specify when messages are sent through this connector (Určit, kdy zasílat zprávy prostřednictvím tohoto konektoru).
 5. V seznamu Connection Time (Doba připojení) klepněte na možnost Always Run (Spouštět vždy).
 6. Klepněte na tlačítko OK.
 7. Rozbalte položku Servers (Servery), položku název_serveru, položku Protocols (Protokoly) a nakonec položku SMTP. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Default SMTP Virtual Server (Výchozí virtuální server SMTP) a potom klepněte na příkaz Stop (Zastavit).
 8. Jakmile se virtuální server SMTP zastaví, opět klepněte pravým tlačítkem myši na položku Default SMTP Virtual Server a potom klepněte na příkaz Start (Spustit).
Nyní byl Exchange Server nakonfigurován tak, aby blokoval otevřené předávání pošty protokolem SMTP, a nevyžádané komerční e-maily byly odstraněny z front SMTP serveru Exchange Server. Dalším krokem je vyčištění systému souborů.

Zpět na začátek

Vyčištění systému souborů serveru Exchange Server

Poznámka: Je k dispozici webové vysílání, které předvádí, jak vyčistit systém souborů poté, co došlo k předávání pošty na serveru Exchange Server. Chcete-li zobrazit toto webové vysílání, klepněte na následující odkaz:Exchange Server se snaží doručovat poštu na základě určitých nastavení virtuálního serveru SMTP. Po dosažení těchto prahových hodnot pro doručování se Exchange Server přestane pokoušet doručovat poštu a přesune zprávy z front SMTP do složky BadMail. Tato složka může zabírat mnoho místa na jednotce.

Chcete-li odstranit tyto zbytečné položky, postupujte následujícím způsobem:
 1. V Průzkumníku Windows vyhledejte složku C:\Program Files\Exchsrvr\Mailroot\Vsi 1. Postupujte tak, že v levém podokně rozbalíte složku C:\Program Files, dále rozbalíte složku Exchsrvr, potom rozbalíte složku MailRoot a nakonec rozbalíte složku Vsi 1.

  Důležité: Neotvírejte složku Badmail. V závislosti na množství nevyžádané pošty (spamu), kterou počítač se systémem Small Business Server zpracuje, může tato složka obsahovat až několik set tisíc souborů. Když tuto složku otevřete, může se zdát, že server přestal reagovat.
 2. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Složka.
 3. Zadejte BadMail2 jako název nové složky.
 4. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy nebo Všechny programy, potom na položku Microsoft Exchange a pak klepněte na položku System Manager.
 5. Rozbalte položku Servers (Servery), položku název_serveru, položku Protocols (Protokoly) a nakonec položku SMTP.

  Jsou-li zobrazeny skupiny pro správu, rozbalte položku Administrative Groups (Skupiny pro správu), položku název_serveru, položku Servers (Servery), položku název_serveru, položku Protocols (Protokoly) a nakonec položku SMTP.
 6. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Default SMTP Virtual Server (Výchozí virtuální server SMTP) a potom klepněte na příkaz Properties (Vlastnosti).
 7. Klepněte na kartu Messages (Zprávy).
 8. V poli Badmail directory (Adresář Badmail) změňte název složky BadMail na BadMail2 a potom klepněte na tlačítko OK.
 9. Trvale odstraňte složku BadMailOld. Postupujte tak, že v Průzkumníku Windows klepnete na složku BadMailOld, stisknete a podržíte klávesu SHIFT a stisknete klávesu DELETE.
 10. Až se zobrazí výzva k potvrzení odstranění, klepněte na tlačítko Ano. Odstraňování této složky může trvat dost dlouho v závislosti na počtu zpráv ve složce.
Zpět na začátek

Defragmentace jednotek serveru Exchange Server

Jelikož bylo přesunuto nebo odstraněno mnoho souborů, doporučujeme spustit nástroj Defragmentace disku na příslušné jednotce či jednotkách.

Zpět na začátek

Odebrání serveru Exchange Server ze seznamů „černých děr“

Pravděpodobně bude třeba provést příslušné kroky k odebrání názvu domény serveru Exchange Server nebo jeho externí adresy IP z různých seznamů „černých děr“.
Zpět na začátek
Odkazy
Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
313395 Jak prověřit omezení předávání pošty pro anonymní připojení SMTP a filtrovat nevyžádané e-mailové zprávy na serveru Exchange 2000 Server (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
321825 Databáze se odpojí pro nedostatek místa na disku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
319356 Jak zabránit nevyžádaným komerčním e-mailům na serveru Exchange 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Zpět na začátek
UCE
Vlastnosti

ID článku: 324958 - Poslední kontrola: 12/03/2007 05:49:00 - Revize: 9.1

Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition

 • kbhowtomaster KB324958
Váš názor
/body>ps://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">ody>;t=">/html>&t=">