Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Řešení potíží se spuštěním systému Windows Server 2003

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Patříte-li mezi zákazníky z řad malých firem, naleznete další informace o řešení potíží a výukové zdroje na webu Podpora pro malé firmy.
Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem 315396.
Verzi tohoto článku pro systém Windows XP naleznete pod číslem 308041.
Souhrn
V tomto článku jsou popsány postupy, které lze použít při řešení potíží v systému Windows Server 2003 při spuštění.

Úspěšné spuštění systému Windows zahrnuje následující fáze:
 • počáteční fáze,
 • fáze zaváděcího programu pro spouštění,
 • fáze jádra,
 • přihlašovací fáze.
Nastane-li během některé z těchto fází problém, spuštění systému Windows pravděpodobně nebude úspěšné a může nastat některá z následujících potíží:
 • počítač přestane reagovat (zablokuje se),
 • Zobrazí se chybová zpráva.
Nastane-li problém při spuštění po kliknutí na ikonu Microsoft Windows Server 2003 v nabídce zaváděcího programu pro spouštění nebo po zobrazení zprávy Vyberte operační systém, který chcete spustit, může to znamenat, že pravděpodobně chybí nebo jsou poškozeny soubory potřebné pro operační systém. Systém Windows poskytuje různé možnosti, jak tyto potíže vyřešit, včetně nouzového režimu, konzoly pro zotavení a funkce Automatické obnovení systému Windows.

Jak spustit počítač pomocí funkce Poslední známá funkční konfigurace

Pokud potíže se spuštěním nastanou okamžitě po provedení nějaké změny v počítači (například po instalaci nového ovladače), zkuste počítač spustit pomocí funkce Poslední známá funkční konfigurace.

Při použití funkce Poslední známá funkční konfigurace je počítač spuštěn s využitím posledních nastavení, která fungovala. Tato funkce obnoví informace z registru a nastavení ovladače, které byly platné při posledním úspěšném spuštění počítače. Tuto funkci použijte v případě, že nemůžete systém Windows spustit po provedení změn v počítači (například po instalaci nebo upgradu ovladače zařízení).

Chcete-li počítač spustit pomocí funkce Poslední známá funkční konfigurace, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start a potom klikněte na příkaz Vypnout.
 2. Klikněte na tlačítko Restartovat a poté klikněte na tlačítko OK.
 3. Po zobrazení zprávy Vyberte operační systém, který chcete spustit stiskněte klávesu F8.
 4. Pomocí kláves se šipkami vyberte možnost Poslední známá funkční konfigurace a pak stiskněte klávesu ENTER.

  Poznámka: Klávesy se šipkami na číselné klávesnici budou fungovat, pouze pokud je vypnuta klávesa NUM LOCK.
 5. Jestliže v počítači používáte další operační systémy, klikněte v seznamu na položku Microsoft Windows Server 2003 a stiskněte klávesu ENTER.
Poznámky
 • Pomocí funkce Poslední známá funkční konfigurace umožňuje odstranění takových problémů, jako například nově přidaný ovladač, který není správný pro daný hardware. Tato funkce neřeší potíže způsobené poškozenými nebo chybějícími ovladači a soubory.
 • Pokud vyberete funkci Poslední známá funkční konfigurace, jsou obnoveny pouze informace v následujícím klíči registru:
  HKLM\System\CurrentControlSet
  Všechny změny provedené v jiných klíčích registru zůstanou zachovány.
Pokud lze počítač pomocí funkce Poslední známá funkční konfigurace spustit, je možné, že nesprávné chování při spuštění způsobila poslední změna provedená v počítači (například instalace ovladače). Doporučujeme odebrat nebo aktualizovat daný ovladač či program a potom vyzkoušet, zda se systém Windows správně spustí.

Postup při spuštění počítače v nouzovém režimu

Pokud spustíte počítač v nouzovém režimu, systém Windows načte pouze ovladače a počítačové služby, které jsou nezbytné. Nouzový režim lze použít v případě, že chcete zjistit a vyřešit potíže způsobené vadnými ovladači, programy nebo službami, které se spouští automaticky.

Lze-li počítač úspěšně spustit v nouzovém režimu, ale v normálním nikoli, může být konflikt v hardwarových nastaveních nebo prostředcích počítače. Mohla nastat nekompatibilnost programů, služeb či ovladačů nebo mohlo dojít k poškození registru. V nouzovém režimu lze zakázat nebo odebrat program, službu nebo ovladač zařízení, které by mohly bránit správnému spuštění počítače.

Chcete-li vyřešit problém při spuštění v nouzovém režimu, postupujte následujícím způsobem:
 1. Klikněte na tlačítko Start a potom klikněte na příkaz Vypnout.
 2. Klikněte na tlačítko Restartovat a poté klikněte na tlačítko OK.
 3. Po zobrazení zprávy Vyberte operační systém, který chcete spustit stiskněte klávesu F8.
 4. V nabídce Upřesnit možnosti spuštění systému Windows vyberte pomocí kláves se šipkami položku Nouzový režim a potom stiskněte klávesu ENTER.

  Poznámka: Klávesy se šipkami na číselné klávesnici budou fungovat, pouze pokud je vypnuta klávesa NUM LOCK.
 5. Jestliže v počítači používáte další operační systémy, klikněte v seznamu na položku Microsoft Windows Server 2003 a stiskněte klávesu ENTER.
 6. Proveďte jednu z těchto akcí:
  • Pokud se počítač v nouzovém režimu nespustí, zkuste jej spustit pomocí Konzoly pro zotavení. Nelze-li počítač stále spustit, zkontrolujte, zda nedošlo k problému s hardwarem, například závadě na zařízení, problému s instalací, potížím s kabely nebo konektory. Odeberte veškerý hardware, který byl přidán v poslední době, a potom spusťte počítač, abyste zjistili, zda byl problém vyřešen.
  • Pokud se počítač spustí v nouzovém režimu, přejděte k další části a pokračujte v řešení potíží při spuštění.

Použití Prohlížeče událostí ke zjištění příčiny potíží při spuštění

V Prohlížeči událostí zobrazte protokoly událostí a zjistěte, zda neobsahují informace, které by vám mohly pomocí diagnostikovat příčinu potíží při spuštění. Chcete-li zobrazit události zaznamenané v protokolech událostí, postupujte následujícím způsobem:
 1. Proveďte jednu z těchto akcí:
  • Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a pak klikněte na položku Prohlížeč událostí.
  • Spusťte modul snap-in Prohlížeč událostí v konzole MMC (Microsoft Management Console).
 2. Ve stromu konzoly rozbalte položku Prohlížeč událostí a klikněte na protokol, který chcete zobrazit. Můžete například kliknout na položku Systémový protokol nebo Protokol aplikace.
 3. V podokně podrobností dvakrát klikněte na událost, kterou chcete zobrazit.

  Chcete-li zkopírovat podrobné informace události, klikněte na tlačítko Kopírovat, otevřete nový dokument v programu, do kterého chcete událost vložit (například aplikace Microsoft Word), a v nabídce Úpravy klikněte na příkaz Vložit.
 4. Chcete-li zobrazit popis předchozí nebo následující události, stiskněte klávesu ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ.

Zjištění příčiny potíží při spuštění pomocí nástroje Systémové informace

Nástroj Systémové informace zobrazí komplexní přehled o hardwaru počítače, systémových součástech a softwarovém prostředí. Tento nástroj pomáhá při určování možných problémových zařízení a konfliktů zařízení. Použijte tento postup.
 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz msinfo32 a klikněte na tlačítko OK.
 3. Vyhledejte problémová zařízení či konflikty zařízení. Postupujte takto:
  1. Ve stromu konzoly rozbalte položku Součásti a potom klikněte na položku Problémová zařízení.

   Povšimněte si zařízení zobrazených v pravém podokně.
  2. Ve stromu konzoly rozbalte položku Hardwarové prostředky a potom klikněte na položku Konflikty či sdílení.

   Povšimněte si případných konfliktů prostředků, které jsou uvedeny v pravém podokně.
  3. Pokud identifikujete problémové zařízení, proveďte příslušné opatření (zařízení například odeberte, zakažte nebo překonfigurujte nebo aktualizujte ovladač) a potom restartujte počítač v normálním režimu.

   Zařízení a jejich ovladače lze odebrat či zakázat pomocí Správce zařízení. Další informace o Správci zařízení naleznete v části Zjištění příčiny potíží při spuštění pomocí Správce zařízení.

   Jestliže se počítač spustí správně, může být příčinou potíží při spuštění určité zařízení.

   Pokud jste z důvodu řešení potíží zakázali určité zařízení, zkontrolujte, zda je toto zařízení uvedeno na seznamu kompatibilního hardwaru (HCL) pro systém Windows Server 2003 a zda je správně nainstalováno. Také kontaktujte výrobce, oznamte toto chování a vyžádejte informace o možných aktualizacích, které mohou potíže při spuštění vyřešit. Informace o kontaktování výrobců počítačového hardwaru naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   65416 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, A-K (Tento text může být v angličtině)

   60781 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, L-P (Tento text může být v angličtině)

   60782 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, Q-Z (Tento text může být v angličtině)
   Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost informací o kontaktech na jiné výrobce.
 4. Neuvede-li nástroj Systémové informace žádné konflikty zařízení ani problémová zařízení, zkontrolujte programy spouštěné automaticky při spuštění systému Windows. Postupujte takto:
  1. Ve stromu konzoly rozbalte položku Programové prostředí a potom klikněte na položku Programy po spuštění.

   V pravém podokně budou uvedeny programy, které se spustí automaticky při spuštění systému Windows.
  2. Zakažte tyto programy a restartujte počítač.

   Informace o tom, jak tyto programy zakázat, naleznete v dokumentaci k programu nebo o ně můžete požádat výrobce.
  3. Když zakážete programy po spuštění a problém se spuštěním je tím vyřešen, programy opět jeden po druhém povolte.

   Po povolení každého programu vypněte a znovu zapněte počítač a zjistěte, zda nedochází k nesprávnému chování při spuštění. Pokud toto chování nastane, může být příčinou program, který byl povolen jako poslední.

Zobrazení souboru protokolu spouštění v nouzovém režimu

Chcete-li odstranit potíže při spuštění, zobrazte soubor protokolu spouštění (Ntbtlog.txt) a poznamenejte si ovladače a služby, které při spuštění počítače v nouzovém režimu nebyly načteny.

Tento soubor protokolu je umístěn ve složce %SystemRoot% (ve výchozím nastavení je to složka Windows). V souboru protokolu je uveden seznam zařízení a služeb, které jsou (a nejsou) načteny při spuštění počítače v nouzovém režimu. Soubor protokolu lze otevřít a zobrazit pomocí libovolného textového editoru, například pomocí programu Poznámkový blok.


Pomocí seznamu ovladačů a služeb, které nebyly při spuštění načteny, lze snáze určit možnou příčinu problému při spuštění.

Poznámka:Některé potíže při spuštění mohou nastat záhy v procesu spouštění. V takovém případě může dojít k tomu, že systém Windows neuloží soubor protokolu spouštění na pevný disk.

Zjištění příčiny potíží při spuštění pomocí Správce zařízení

Správce zařízení graficky zobrazí hardware, který je nainstalovaný v počítači. Tento nástroj se používá k řešení možných konfliktů zařízení nebo k určení nekompatibilních zařízení, která mohou způsobovat potíže při spuštění.

Správce zařízení spustíte následujícím způsobem.
 1. Klikněte na tlačítko Start, klikněte pravým tlačítkem na položku Tento počítač a poté na příkaz Spravovat.
 2. Rozbalte položku Systémové nástroje a potom klikněte na položku Správce zařízení.

  Zařízení nainstalovaná v počítači jsou uvedena v pravém podokně. Pokud je u některého zařízení zobrazen určitý symbol, je tam pravděpodobně problém. Například černý vykřičník (!) ve žlutém poli označuje, že zařízení je v problémovém stavu.

  Poznámka: Chcete-li zakázat zařízení ve Správci zařízení, klikněte pravým tlačítkem myši na zařízení a potom klikněte na příkaz Zakázat.
 3. Vyšetřete možné konflikty zařízení. Postupujte tak, že dvakrát kliknete na zařízení v pravém podokně a potom kliknete na kartu Prostředky.

  Existuje-li konflikt zařízení, bude uveden v poli Seznam konfliktních zařízení.

  Všimněte si zaškrtávacího políčka Použít automatické nastavení. Pokud systém Windows zařízení úspěšně rozpozná, je toto políčko zaškrtnuté a zařízení funguje správně. Pokud je však nastavení prostředků založeno na základní konfiguraci n (kde n je jakékoli číslo v rozmezí od 0 do 9), pravděpodobně bude nezbytné konfiguraci změnit. Postup je takový, že buď kliknete v seznamu na jinou základní konfiguraci, nebo změníte nastavení prostředků ručně. UPOZORNĚNÍ: Tento postup může vyžadovat změnu nastavení paměti CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) a systému BIOS (Basic Input/Output System) počítače. Nesprávné změny systému BIOS počítače mohou způsobit vážné problémy. Změny nastavení paměti CMOS počítače provádíte na vlastní nebezpečí.

  Není-li systém Windows schopen vyřešit konflikt prostředků, zkontrolujte, zda konfigurace počítače umožňuje, aby systém Windows rozpoznával zařízení v počítači. Postup je takový, že povolíte nastavení Plug and Play OS v instalačním nástroji systému BIOS daného počítače. Chcete-li měnit nastavení systému BIOS počítače, postupujte podle dokumentace k počítači nebo kontaktujte výrobce počítače.
 4. Když zjistíte problémové zařízení, zakažte je a potom restartujte počítač v normálním režimu.

  Jestliže se počítač spustí správně, může být příčinou potíží se spuštěním zařízení, které jste zakázali.

  Zkontrolujte, zda je zařízení uvedeno v seznamu kompatibilního hardwaru (HCL) pro systém Windows Server 2003 a zda je správně nainstalováno. Také kontaktujte výrobce, oznamte toto chování a vyžádejte informace o možných aktualizacích, které mohou potíže při spuštění vyřešit.
Další informace o konfiguraci zařízení pomocí Správce zařízení naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
323423 Postup při použití Správce zařízení ke konfiguraci zařízení v systému Windows Server 2003

Použití nástroje Konfigurace systému

Nástroj pro konfiguraci systému (Msconfig.exe) automatizuje kroky při řešení potíží, které používají pracovníci technické podpory společnosti Microsoft při diagnostikování potíží týkajících se konfigurace systému Windows. Tento nástroj můžete použít ke změně konfigurace systému a řešení potíží pomocí vylučovací metody.

Nástroj pro konfiguraci systému můžete použít pouze v případě, že jste přihlášeni jako správce nebo jste členem skupiny Administrators. Pokud je počítač připojen k síti, může být použití tohoto nástroje znemožněno nastavením síťových zásad. Doporučeným postupem z hlediska zabezpečení je provádět tyto postupy pomocí příkazu Spustit jako.

Poznámka: Doporučujeme nepoužívat Nástroj pro konfiguraci systému k úpravě souboru Boot.ini v počítači bez pomoci pracovníka technické podpory společnosti Microsoft. Počítač byste mohli uvést do nepoužitelného stavu. 

Vytvoření čistého prostředí pro řešení potíží

Chcete-li vytvořit čisté prostředí pro řešení potíží, postupujte takto. 
 1. Klikněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit a do pole Otevřít zadejte příkaz msconfig. Poté klikněte na tlačítko OK. (Chcete-li použít příkaz Spustit jako, zadejte do pole Otevřít text runas /user:administrator cesta\msconfig.exe a pak klikněte na tlačítko OK.)
 2. Klikněte na kartu Obecné a potom na přepínač Diagnostické spuštění - načíst pouze základní ovladače zařízení a služby, klikněte na tlačítko OK a pak počítač restartujte kliknutím na tlačítko Restartovat.
 3. Po spuštění systému Windows zjistěte, zda potíže přetrvávají.

Izolace potíží pomocí možností Spuštění systému

Chcete-li potíže izolovat pomocí možností Spuštění systému, použijte následující postup. 
 1. Klikněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit a do pole Otevřít zadejte příkaz msconfig. Poté klikněte na tlačítko OK.
 2. Klikněte na kartu Obecné a poté na přepínač Výběrové spuštění.
 3. Zrušte zaškrtnutí následujících zaškrtávacích políček:
  Zpracovat soubor SYSTEM.INI
  Zpracovat soubor WIN.INI
  Načíst systémové služby
  Nelze zrušit zaškrtnutí políčka Použít původní soubor BOOT.INI.
 4. Chcete-li otestovat proces načtení softwaru, ověřte, zda je zaškrtnuto políčko Načíst položky Po spuštění a pak klikněte na tlačítko OK.
 5. Po zobrazení výzvy restartujte počítač.

Izolace potíží pomocí možností Výběrové spuštění

Chcete-li potíže izolovat pomocí možností Výběrové spuštění, použijte následující postup. 
 1. Klikněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit a do pole Otevřít zadejte příkaz msconfig. Poté klikněte na tlačítko OK.
 2. Klikněte na kartu Obecné a poté na přepínač Výběrové spuštění.
 3. Zrušte zaškrtnutí všech políček v části Výběrové spuštění. Nebude možné zrušit zaškrtnutí políčka Použít původní soubor BOOT.INI.
 4. Zaškrtněte políčko Zpracovat soubor SYSTEM.INI, klikněte na tlačítko OK a pak po zobrazení výzvy restartujte počítač.

  Zopakujte tento proces a postupně zaškrtávejte jednotlivá políčka. Pokaždé počítač restartujte. Tento proces opakujte, dokud nedojde k potížím.
 5. Jakmile dojde k potížím, klikněte na kartu odpovídající vybranému souboru. Pokud například k potížím dojde po výběru souboru Win.ini, klikněte v Nástroji pro konfiguraci systému na kartu WIN.INI.

Izolace potíží pomocí karty Po spuštění

Na kartě Po spuštění jsou zobrazeny položky, které se při spuštění načtou ze skupiny Po spuštění, ze sekcí load= a run= souboru Win.ini a z registru. Chcete-li potíže izolovat pomocí karty Po spuštění, použijte následující postup.
 1. Klikněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit a do pole Otevřít zadejte příkaz msconfig. Poté klikněte na tlačítko OK.
 2. Klikněte na kartu Po spuštění.
 3. Zrušte zaškrtnutí všech políček.
 4. Chcete-li zahájit řešení potíží, zaškrtněte první políčko, klikněte na tlačítko OK a pak po zobrazení výzvy restartujte počítač.

  Zopakujte tento proces a postupně zaškrtávejte jednotlivá políčka. Pokaždé počítač restartujte. Tento proces opakujte, dokud nedojde k potížím.

Řešení potíží se systémovými službami

K řešení potíží se systémovými službami použijte následující postup. 
 1. Klikněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit a do pole Otevřít zadejte příkaz msconfig. Poté klikněte na tlačítko OK.
 2. Klikněte na kartu Služby.
 3. Poznamenejte si všechny služby, které nejsou vybrány.

  DŮLEŽITÉ: Nevynechávejte tento krok. Tyto informace budete později potřebovat.
 4. Klikněte na tlačítko Zakázat vše, klikněte na tlačítko OK a pak restartujte počítač.
 5. Klikněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit a do pole Otevřít zadejte příkaz msconfig. Poté klikněte na tlačítko OK.
 6. Klikněte na kartu Služby.
 7. Požadovanou službu zapněte zaškrtnutím příslušného políčka a pak klikněte na tlačítko OK.
 8. Restartujte počítač a ověřte, zda k stále dochází k potížím.
 9. Opakujte kroky 5 až 8 pro každou službu, dokud nedojde k potížím. Jakmile dojde k potížím, budete vědět, že potíže způsobuje poslední zapnutá služba. Poznamenejte si tuto službu a přejděte ke kroku 10.
 10. Klikněte na tlačítko Povolit vše, zrušte zaškrtnutí políčka vedle vadné služby, zrušte zaškrtnutí políček pro všechny ostatní služby, které jste si poznamenali v kroku 3, klikněte na tlačítko OK a pak restartujte počítač.

  Další možností je ponechat vadnou službu vypnutou (nevybranou). Se žádostí o další pomoc se můžete obrátit na výrobce vadné služby.

  Poznámka: Testováním služeb ve skupinách je možné rychleji určit, která služba způsobuje potíže. Rozdělte služby do dvou skupin, zaškrtněte políčka pro služby první skupiny a zrušte zaškrtnutí políček pro služby druhé skupiny. Restartujte počítač a proveďte test. Pokud dojde k potížím, je vadná služba v první skupině. Pokud k potížím nedojde, je b´vadná služba v druhé skupině. Tento postup zopakujte pro vadnou skupinu, dokud neizolujete vadnou službu.

Řešení potíží se souborem System.ini

K řešení potíží se souborem System.ini použijte následující postup. 
 1. Klikněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit a do pole Otevřít zadejte příkaz msconfig. Poté klikněte na tlačítko OK.
 2. Klikněte na kartu SYSTEM.INI.
 3. Poznamenejte si všechny položky, které nejsou vybrány. Některé položky bude pravděpodobně třeba rozbalit (například položku [ovladače]), aby bylo možné určit, zda jsou vybrány všechny podřízené položky.

  DŮLEŽITÉ: Nevynechávejte tento krok. Tyto informace budete později potřebovat.
 4. Klikněte na tlačítko Zakázat vše, klikněte na tlačítko OK a pak restartujte počítač.
 5. Klikněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit a do pole Otevřít zadejte příkaz msconfig. Poté klikněte na tlačítko OK.
 6. Klikněte na kartu SYSTEM.INI.
 7. Rozbalte všechny položky v seznamu, zaškrtnutím políčka zapněte příslušnou položku a pak klikněte na tlačítko OK.
 8. Restartujte počítač a ověřte, zda k stále dochází k potížím.
 9. Opakujte kroky 5 až 8 pro každou položku, dokud nedojde k potížím.

  Jakmile dojde k potížím, budete vědět, že potíže způsobuje poslední zapnutá položka. Poznamenejte si tuto položku a přejděte ke kroku 10.
 10. Klikněte na tlačítko Povolit vše, zrušte zaškrtnutí políčka vedle vadné položky, zrušte zaškrtnutí políček pro všechny ostatní položky, které jste si poznamenali v kroku 3, klikněte na tlačítko OK a pak restartujte počítač.

  Další možností je ponechat vadnou položku vypnutou (nevybranou). S žádostí o další pomoc se můžete obrátit na výrobce vadné položky.

  Poznámka: Testováním položek ve skupinách je možné rychleji určit, která položka souboru System.ini způsobuje potíže. Rozdělte položky do dvou skupin, zaškrtněte políčka pro položky první skupiny a zrušte zaškrtnutí políček pro položky druhé skupiny. Restartujte počítač a proveďte test. Pokud dojde k potížím, je vadná služba v první skupině. Pokud k potížím nedojde, je b´vadná služba v druhé skupině. Tento postup zopakujte pro vadnou skupinu, dokud neizolujete vadnou položku souboru System.ini.

Řešení potíží se souborem Win.ini

K řešení potíží se souborem Win.ini použijte následující postup. 
 1. Klikněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit a do pole Otevřít zadejte příkaz msconfig. Poté klikněte na tlačítko OK.
 2. Klikněte na kartu WIN.INI.
 3. Poznamenejte si všechny položky, které nejsou vybrány. Některé položky bude pravděpodobně třeba rozbalit (například položku [Porty OLFax]), aby bylo možné určit, zda jsou vybrány všechny podřízené položky.

  DŮLEŽITÉ: Nevynechávejte tento krok. Tyto informace budete později potřebovat.
 4. Klikněte na tlačítko Zakázat vše, klikněte na tlačítko OK a pak restartujte počítač.
 5. Klikněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit a do pole Otevřít zadejte příkaz msconfig. Poté klikněte na tlačítko OK.
 6. Klikněte na kartu WIN.INI.
 7. Rozbalte všechny položky v seznamu, zaškrtnutím políčka zapněte příslušnou položku a pak klikněte na tlačítko OK.
 8. Restartujte počítač a ověřte, zda k stále dochází k potížím.
 9. Opakujte kroky 5 až 8 pro každou položku, dokud nedojde k potížím.

  Jakmile dojde k potížím, budete vědět, že potíže způsobuje poslední zapnutá položka. Poznamenejte si tuto položku a přejděte ke kroku 10.
 10. Klikněte na tlačítko Povolit vše, zrušte zaškrtnutí políčka vedle vadné položky, zrušte zaškrtnutí políček pro všechny ostatní položky, které jste si poznamenali v kroku 3, klikněte na tlačítko OK a pak restartujte počítač.

  Další možností je ponechat vadnou položku vypnutou (nevybranou). S žádostí o další pomoc se můžete obrátit na výrobce vadné položky.

  Poznámka: Testováním položek ve skupinách je možné rychleji určit, která položka souboru Win.ini způsobuje potíže. Rozdělte položky do dvou skupin, zaškrtněte políčka pro položky první skupiny a zrušte zaškrtnutí políček pro položky druhé skupiny. Restartujte počítač a proveďte test. Pokud dojde k potížím, je vadná služba v první skupině. Pokud k potížím nedojde, je b´vadná služba v druhé skupině. Tento postup zopakujte pro vadnou skupinu, dokud neizolujete vadnou položku souboru Win.ini.

Řešení potíží se souborem Boot.ini

O změnu souboru Boot.ini by se měli pokoušet pouze správci systému nebo zkušení uživatelé. Kroky pro řešení potíží se souborem Boot.ini přesahují rámec tohoto článku.

Další informace naleznete ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base. Chcete-li získat tyto informace, navštivte web podpory společnosti Microsoft.

Resetování nástroje pro konfiguraci systému pro běžné spuštění

 Chcete-li nástroj pro konfiguraci systému resetovat pro běžné spuštění, použijte následující postup.
 1. Klikněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit a do pole Otevřít zadejte příkaz msconfig. Poté klikněte na tlačítko OK.
 2. Na kartě Obecné klikněte na přepínač Normální spuštění – načíst ovladače zařízení a služby a potom klikněte na tlačítko OK.
 3. Restartujte počítač.

Použití Konzoly pro zotavení

Konzola pro zotavení je nástroj příkazového řádku, který lze využít k opravě systému Windows, když počítač nelze správně spustit. Konzolu pro zotavení lze spustit buď z disku CD systému Windows Server 2003 nebo po spuštění, pokud byla Konzola pro zotavení již nainstalována do počítače. Konzolu pro zotavení použijte v případě, že použití funkce Poslední známá funkční konfigurace nebylo úspěšné a počítač nelze spustit v nouzovém režimu. Použití Konzoly pro zotavení doporučujeme pouze zkušeným uživatelům, kteří jsou seznámeni s použitím základních příkazů umožňujících vyhledat chybné ovladače a soubory.
Chcete-li použít Konzolu pro zotavení, použijte následující postup.
 1. Vložte instalační disk CD systému Windows Server 2003 do jednotky CD nebo DVD a potom počítač restartujte.
 2. Po zobrazení výzvy v textovém režimu spusťte Konzolu pro zotavení stisknutím klávesy R.
Konzolu pro zotavení lze použít k následujícím činnostem:
 • Přístup k jednotkám v počítači.
 • Povolení nebo zákaz služeb nebo ovladačů zařízení.
 • Kopírování souborů z instalačního disku CD systému Windows Server 2003 nebo kopírování souborů z jiných vyměnitelných médií. Můžete například zkopírovat požadovaný soubor, který byl odstraněn.
 • Vytvoření nového spouštěcího sektoru a nového hlavního spouštěcího záznamu (MBR). Tato operace může být vhodná při potížích se spuštěním pomocí stávajícího spouštěcího sektoru.

Ověřte, zda pevný disk či systém souborů není poškozen

Chcete-li ověřit, zda pevný disk či systém souborů není poškozen, spusťte počítač pomocí disku CD systému Windows Server 2003, spusťte konzolu pro zotavení a použijte příkaz příkazového řádku Chkdsk. To může potíže vyřešit.

DŮLEŽITÉ: Doporučujeme, aby konzolu pro zotavení používali zkušení uživatelé nebo správci. Konzolu pro zotavení mohou používat pouze uživatelé, kteří znají heslo účtu správce.

Další informace o kontrole a opravě poškozeného pevného disku pomocí nástroje Chkdsk naleznete v částech věnovaných použití konzoly pro zotavení a jejího příkazového řádku v následujícím článku:
307654 Postupy: Instalace a použití konzoly pro zotavení v systému Windows XP
Poznámka: Pokud nástroj Chkdsk ohlásí, že nemůže získat přístup k pevnému disku, mohlo dojít k selhání hardwaru. Zkontrolujte všechna připojení kabelů a všechna nastavení můstků pevného disku. Další pomoc můžete získat od odborného počítačového servisu nebo od výrobce počítače.

Pokud nástroj Chkdsk hlásí, že nelze opravit všechny chyby na pevném disku, může být poškozen systém souborů nebo hlavní spouštěcí záznam (MBR), případně některý z nich nemusí být k dispozici. Pokuste se použít příslušné příkazy konzoly pro zotavení, například příkazy Fixmbr nebo Fixboot, obraťte se na společnost nabízející služby v oblasti obnovení dat nebo znovu vytvořte oddíly a zformátujte pevný disk.

UPOZORNĚNÍ: Pokud na pevném disku znovu vytvoříte oddíly a zformátujete jej, ztratíte všechny informace, které na něm byly uloženy.

DŮLEŽITÉ: Chcete-li získat další pomoc, obraťte se na výrobce počítače nebo na pracovníka podpory společnosti Microsoft. Opravu počítače svěřte do rukou pouze kvalifikovanému pracovníkovi. Oprava provedená nekvalifikovaným pracovníkem může způsobit zrušení platnosti záruky na počítač. Další informace o použití konzoly pro zotavení naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
326215 Použití konzoly pro zotavení v počítači se systémem Windows Server 2003, který nelze spustit

Použití nástroje Automatické obnovení systému

 Chcete-li provést obnovení po selhání systému pomocí nástroje Automatické obnovení systému (ASR), použijte následující postup.
 1. Před spuštěním obnovení ověřte, zda máte k dispozici následující položky:
  • Dříve vytvořený disk ASR.
  • Dříve vytvořená záložní média.
  • Původní instalační disk CD operačního systému.
  • Používáte-li řadič velkokapacitních paměťových zařízení a víte, že výrobce pro něj dodal samostatný soubor ovladače (který se liší od souborů ovladačů, jež jsou k dispozici na instalačním disku CD), před zahájením tohoto postupu získejte tento soubor (na disku). 
 2. Vložte původní instalační disk CD operačního systému do jednotky CD nebo DVD.
 3. Restartujte počítač. Pokud se zobrazí výzva ke stisknutí klávesy a spuštění počítače z disku CD, stiskněte odpovídající klávesu.
 4. Máte-li samostatný soubor ovladače popsaný v kroku 1, stiskněte po zobrazení výzvy klávesu F6 a použijte tento ovladač jako součást instalace.
 5. Po zobrazení výzvy při zahájení textového režimu stiskněte klávesu F2.

  Budete vyzváni k vložení disku ASR, který jste vytvořili. 
 6. Postupujte podle zobrazených pokynů.
 7. Máte-li samostatný soubor ovladače popsaný v kroku 1, stiskněte po zobrazení výzvy po restartování systému klávesu F6 (znovu).
 8. Postupujte podle zobrazených pokynů.
Poznámky
 • Nástroj ASR neobnoví datové soubory. další informace o zálohování a obnovení datových souborů naleznete v nápovědě k systému Windows.
 • Pokud provádíte obnovu serverového clusteru, v němž selhaly všechny uzly, a disk kvora nelze obnovit ze zálohy, použijte nástroj ASR pro každý uzel původního clusteru a obnovte podpisy disků a rozložení oddílů disků clusteru (s kvorem a bez kvora). Další informace o zálohování a obnovení serverových clusterů naleznete v nápovědě k systému Windows.

Vytvoření sady disků ASR pomocí funkce Zálohování

 Chcete-li použít nástroj ASR, musíte mít k dispozici sadu disků ASR. Chcete-li vytvořit sadu disků ASR, postupujte následujícím způsobem.
 1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, na položku Příslušenství, na položku Systémové nástroje a poté klikněte na položku Zálohování.

  ve výchozím nastavení se spustí Průvodce zálohováním a obnovením, není-li zakázán. Průvodce zálohováním a obnovením lze využít k vytvoření sady disků ASR pomocí oddílu Všechny informace v tomto počítači v části Co chcete zálohovat. V opačném případě můžete přejít k dalšímu kroku a vytvořit sadu disků ASR v Rozšířeném režimu.
 2. V Průvodci zálohováním a obnovením klikněte na odkaz Rozšířený režim.
 3. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz ASR Wizard (Průvodce ASR).
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Poznámky
 • Je třeba mít k dispozici prázdný 1,44MB disk k uložení nastavení systému a média pro uložení souborů zálohy. Pokud počítač není vybaven diskovou jednotkou, proveďte zálohování ASR v počítači bez diskové jednotky. Zkopírujte soubory Asr.sif a Asrpnp.sif, které jsou umístěny ve složce %SystemRoot%\Repair, do jiného počítače, který je vybaven diskovou jednotkou, a pak tyto soubory zkopírujte na disk.
 • Chcete-li provést tento postup, musíte být členem skupiny Administrators nebo Backup Operators v místním počítači nebo musíte mít delegováno příslušné oprávnění. Pokud je počítač připojen k doméně, je možné, že tento postup budou moci provést členové skupiny Domain Admins. Doporučeným postupem z hlediska zabezpečení je provádět tyto postupy pomocí příkazu Spustit jako.
 • V rámci tohoto postupu jsou zálohovány pouze systémové soubory potřebné ke spuštění systému. Datové soubory je třeba zálohovat samostatně.
 • Po vytvoření sady disků ASR pečlivě označte jednotlivé disky a záložní média a uložte je pohromadě. Chcete-li použít záložní média, musíte mít k dispozici disk, který jste vytvořili pomocí této sady médií. Nelze použít disk vytvořený jindy nebo s jinou sadou médií. Při použití nástroje ASR je třeba rovněž mít k dispozici instalační disk CD. 
 • Sadu ASR uložte na bezpečné místo. Sada ASR obsahuje informace o konfiguraci systému, které by bylo možné použít k jeho poškození.
 • Pokud zálohujete serverový cluster, spusťte Průvodce automatickým obnovením systému pro všechny uzly daného clusteru a ověřte, zda při spuštění jednotlivých záloh ASR je spuštěna Clusterová služba. Ověřte, zda jeden z uzlů, v nichž jste spustili Průvodce přípravou automatickým obnovením systému, je při spuštění průvodce označen jako vlastník prostředku kvora.

Oprava instalace systému Windows

Poškozenou instalaci systému Windows Server 2003 bude pravděpodobně možné opravit spuštěním instalačního programu systému Windows z disku CD systému Windows.

Při opravě instalace systému Windows postupujte takto:
 1. Vložte disk CD systému Windows Server 2003 do jednotky CD nebo DVD.
 2. Pokud se zobrazí nabídka Jakou akci chcete provést?, klikněte na tlačítko Ukončit.
 3. Vypněte počítač, počkejte deset sekund a pak jej znovu zapněte.
 4. Zobrazí-li se výzva ke spuštění počítače z disku CD, proveďte tuto akci.

  Poznámka: Ke spuštění instalačního programu systému Windows je třeba, aby bylo možné spustit počítač z instalačního disku CD-ROM systému Windows Server 2003. Jednotka CD nebo DVD musí být nakonfigurována odpovídajícím způsobem. Další informace o konfiguraci počítače pro spuštění z jednotky CD nebo DVD naleznete v dokumentaci dodané k počítači nebo se obraťte na výrobce počítače.
 5. Po spuštění instalačního programu pokračujte v instalaci stisknutím klávesy ENTER. 
 6. Stisknutím klávesy ENTER vyberte možnost Chcete-li instalovat systém Windows, stiskněte klávesu ENTER. Nevybírejte možnost Konzola pro zotavení.
 7. Stisknutím klávesy F8 přijměte licenční smlouvu.

  Instalační program hledá předchozí instalace systému Windows.
  • Pokud instalační program nenalezne předchozí instalaci systému Windows Server 2003, došlo pravděpodobně k selhání hardwaru.

   Selhání hardwaru nejsou v tomto článku popsána. Obraťte se na specialistu na počítačový hardware nebo zkuste použít Poradce při potížích s hardwarem. Další informace o Poradci při potížích s hardwarem naleznete v nápovědě k systému Windows Server 2003 v tématu Použití poradců při potížích.
  • Pokud instalační program nalezne předchozí instalaci systému Windows Server 2003, může se zobrazit následující zpráva:
   Je-li jedna z následujících instalací systému Windows Server 2003 poškozena, může se instalační program pokusit ji opravit. Pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů vyberte instalaci. Chcete-li vybranou instalaci systému Windows opravit, stiskněte klávesu R. Chcete-li nainstalovat novou kopii systému Windows bez provedení opravy, stiskněte klávesu ESC.
   Vyberte odpovídající instalaci systému Windows Server 2003 a pak se ji pokuste opravit stisknutím klávesy R.
  • Při opravě instalace postupujte podle pokynů.

   Poznámky
   • Možná budete chtít změnit posloupnost spouštěcích jednotek v nastavení systému BIOS, aby bylo možné úspěšně spustit počítač z disku CD systému Windows Server 2003. Další informace získáte v dokumentaci k počítači nebo od výrobce počítače..
   • Pokud počítač nelze spustit z disku CD systému Windows Server 2003 CD, je možné, že došlo k chybě jednotky CD nebo DVD nebo k jinému selhání hardwaru.

    Selhání hardwaru nejsou v tomto článku popsána. Obraťte se na specialistu na počítačový hardware nebo zkuste použít Poradce při potížích s hardwarem. Další informace o Poradci při potížích s hardwarem naleznete v nápovědě k systému Windows Server 2003 v tématu Použití poradců při potížích.
   • Po opravě systému Windows Server 2003 může být nutné opakovat aktivaci vaší kopie systému Windows Server 2003.

Použití webu podpory společnosti Microsoft k nalezení řešení

Pokud potíže nelze vyřešit pomocí postupů uvedených v tomto článku, můžete k vyhledání řešení použít web podpory společnosti Microsoft. Následující seznam popisuje některé služby poskytované na webu podpory společnosti Microsoft:
Další zdroje informací
ERD Emergency Recovery Disk ASR
Vlastnosti

ID článku: 325375 - Poslední kontrola: 06/27/2013 14:59:00 - Revize: 20.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

 • kbmgmtservices kbenv kbhowtomaster KB325375
Váš názor