Změna kódu Product Key hromadné licence v počítači se systémem Windows XP Service Pack 1 nebo pozdější verzí systému Windows XP

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

ÚVOD
Upozornění: Postup v tomto článku platí pouze pro média s hromadnou licencí. Provedete-li tento postup u médií OEM nebo u maloobchodních médií, kód Product Key se nezmění. Při instalaci systému Windows XP nebo Windows Server 2003 musí médium odpovídat kódu Product Key. To znamená, že kanál (MSDN, maloobchod, OEM, multilicence atd.), SKU (Windows XP Professional, Windows XP Home Edition atd.) a jazyk (angličtina, francouzština atd.) kódu Product Key a média si musí odpovídat. To je nutné, aby bylo možné úspěšně zadat kód Product Key. Pokud instalační médium neodpovídá kódu Product Key, zobrazí se následující chybová zpráva:
Kód Product Key je neplatný.
Pokud byl k nasazení (k instalaci s hromadnou licencí) systému Microsoft Windows XP do více počítačů použit prozrazený kód Product Key (kód Product Key, o kterém je známo, že je dostupný široké veřejnosti), nebude pravděpodobně možné instalovat aktualizaci Windows XP Service Pack 1 (SP1) nebo pozdější verze systému Windows XP ani automaticky získávat aktualizace z webu služby Windows Update. Při instalaci aktualizace Windows XP SP1 a pozdějších verzí systému Windows XP se může například zobrazit následující chybová zpráva:
Kód Product Key použitý k instalaci systému Windows je neplatný. Obraťte se ihned na správce systému nebo prodejce a vyžádejte si platný kód Product Key. Pokud si myslíte, že jste zakoupili nelegální verzi softwaru společnosti Microsoft, můžete se také obrátit e-mailem na tým společnosti Microsoft Corporation zaměřený proti softwarové kriminalitě (piracy@microsoft.com). Ujišťujeme vás, že všechny osobní informace zaslané týmu budou přísně důvěrné.
Tento článek je určen pro pokročilé uživatele počítače. Provedení popsaných postupů může být snadnější, pokud si článek nejprve vytisknete.
Další informace

Požadavky

Chcete-li použít informace uvedené v tomto článku, musíte mít k dispozici platný kód Product Key. Chcete-li získat platný kód Product Key, kliknutím na následující odkaz kontaktujte web Microsoft Volume Licensing Service Center:

Kroky ke změně multilicenčního kódu Product Key

Tento článek popisuje dvě metody změny kódu Product Key systému Windows XP po dokončení multilicenční instalace. Můžete použít grafické uživatelské rozhraní Průvodce aktivací systému Windows nebo skript WMI (Windows Management Instrumentation). Metoda Průvodce aktivací je jednodušší. Pokud však musíte změnit kód Product Key pro více počítačů, metoda využívající skript je vhodnější.

Metoda 1: Použití Průvodce aktivací

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě potíží registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
Potřebujete-li změnit kódy Product Key pouze v několika počítačích, můžete použít Průvodce aktivací.

Poznámka: Před provedením následujícího postupu doporučujeme vytvořit pomocí nástroje Obnovení systému nový bod obnovení.
Deaktivace systému Windows
 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klikněte na tlačítko OK.
 3. V navigačním podokně vyhledejte následující klíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current Version\WPAEvents
 4. V pravém podokně klikněte pravým tlačítkem myši na položku OOBETimer a potom klikněte na příkaz Změnit.
 5. Změňte v této hodnotě alespoň jednu číslici. Tím bude deaktivován systém Windows.
Opakovaná aktivace systému Windows a přidání nového kódu Product Key
 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte následující příkaz a pak klikněte na tlačítko OK.
  %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a
 3. Klikněte na položku Ano, chci aktivovat systém Windows telefonicky s pracovníkem služeb pro zákazníky a pak klikněte na tlačítko Další.
 4. Klikněte na položku Změňte kód Product Key.
 5. Zadejte nový kód Product Key do polí Nový kód a klikněte na tlačítko Aktualizovat.

  Budete-li vráceni do předchozího okna, klikněte na tlačítko Připomenout později a restartujte počítač.
 6. Opakováním kroků 1 a 2 ověřte, zda je systém Windows aktivován. Zobrazí se zpráva s těmito informacemi:
  Systém Windows je již aktivován. Kliknutím na tlačítko OK akci ukončíte.
 7. Klikněte na tlačítko OK.
 8. Nainstalujte aktualizaci Windows XP Service Pack 1a nebo novější verzi systému Windows XP.
Pokud po instalaci aktualizace Windows XP Service Pack 1a nebo novější verze systému Windows XP nelze restartovat systém Windows, vyzkoušejte následující kroky:
 1. Restartujte počítač a opakovaně tiskněte klávesu F8, dokud se nezobrazí nabídka Upřesnit možnosti spuštění systému Windows.
 2. V nabídce vyberte možnost Poslední známá funkční konfigurace a stiskněte klávesu ENTER. Tato možnost spustí systém Windows pomocí předchozí funkční konfigurace.
 3. Opakujte kroky 1 až 8 v části Opakovaná aktivace systému Windows a přidání nového kódu Product Key.
Pokud lze nainstalovat aktualizaci SP1 nebo novější verzi systému Windows XP a restartovat systém Windows, byly potíže vyřešeny. Pokud potíže nebyly vyřešeny, vyzkoušejte metodu 2 nebo vyhledejte další zdroje pro odstraňování potíží v části Další kroky.

Metoda 2: Použití skriptu

Pokud je třeba změnit kód Product key pro více počítačů, doporučujeme použít tuto metodu. Můžete vytvořit skript WMI, který mění multilicenční kód Product Key, a implementovat tento skript do spouštěcího skriptu.

V ukázkových skriptech ChangeVLKey2600.vbs a ChangeVLKeySP1 popsaných v tomto oddílu je použit požadovaný nový multilicenční kód jako jediný argument. Je v alfanumerické formě skládající se z pěti částí.

Doporučujeme používat skript ChangeVLKey2600.vbs v počítačích se systémem Windows XP, ve kterých není nainstalovaná aktualizace SP1 ani novější verze systému Windows XP. Skript ChangeVLKeySP1.vbs se má používat v počítačích se systémem Windows XP s aktualizací SP1 a v novějších verzích systému Windows XP. Tyto skripty provádějí následující činnosti:
 • Odstraňují znaky spojovníků (-) z alfanumerického kódu Product Key tvořeného pěti částmi.
 • Vytvářejí instanci třídy win32_WindowsProductActivation.
 • Volají metodu SetProductKey s novým kódem Product Key hromadné licence.
Můžete vytvořit dávkový nebo příkazový soubor, který bude volat některý z následujících ukázkových skriptů a předá jim nový kód Product Key jako argument. Tento soubor můžete implementovat do spouštěcího skriptu nebo ho můžete spustit z příkazového řádku, a změnit tak kód Product Key v jednom počítači.
Příklady
Další informace o tom, jak měnit kód Product Key pomocí skriptů, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
ChangeVLKeySP1.vbs
' ' Skript WMI – ChangeVLKey.vbs'' Tento skript mění kód Product Key v počítači''***************************************************************************ON ERROR RESUME NEXTif Wscript.arguments.count<1 then  Wscript.echo "Skript nelze spustit bez argumentu VolumeProductKey"  Wscript.echo "Správné použití: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"  Wscript.quitend ifDim VOL_PROD_KEYVOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'odstranění případných spojovníkůfor each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")  result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)  if err <> 0 then   WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)   Err.Clear  end ifNext				
ChangeVLKey2600.vbs
' ' Skript WMI – ChangeVLKey.vbs'' Tento skript mění kód Product Key v počítači''***************************************************************************ON ERROR RESUME NEXTif Wscript.arguments.count<1 then  Wscript.echo "Skript nelze spustit bez argumentu VolumeProductKey"  Wscript.echo "Správné použití: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"  Wscript.quitend ifDim VOL_PROD_KEYVOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'odstranění případných spojovníkůDim WshShellSet WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")WshShell.RegDelete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WPAEvents\OOBETimer" 'odstranění hodnoty registru OOBETimerfor each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")  result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)  if err <> 0 then   WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)   Err.Clear  end ifDalší 				
Následující příklad ukazuje, jak volat skript ChangeVLKeySP1.vbs z příkazového řádku:
 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte následující příkaz, ve kterém argument AB123-123AB-AB123-123AB-AB123 představuje nový požadovaný kód Product Key, a klikněte na tlačítko OK:
  c:\changevlkeysp1.vbs ab123-123ab-ab123-123ab-ab123
Další informace o pravém softwaru společnosti Microsoft naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Pokud lze nainstalovat aktualizaci SP1 nebo novější verzi systému Windows XP a restartovat systém Windows, byly potíže vyřešeny. Pokud problém není vyřešen, přejděte k části Další kroky.
DALŠÍ KROKY
Pokud vám tyto metody nepomohly, můžete v řešení potíží pokračovat sami nebo pomocí následujících webů společnosti Microsoft:
 • Znalostní báze Knowledge Base s možností prohledávání: Slouží k hledání v informacích o technické podpoře a nástrojích samoobslužné podpory pro produkty společnosti Microsoft.
 • Centra řešení: Slouží k zobrazení nejčastějších dotazů k jednotlivým produktům a problémů řešených službami podpory.
 • Další možnosti podpory: Tento web umožňuje klást dotazy související s podporou, obrátit se na služby podpory zákazníků společnosti Microsoft nebo zaslat svůj názor.
Budete-li mít dotazy i po použití těchto webů společnosti Microsoft nebo nemůžete-li na webu služeb podpory společnosti Microsoft nalézt požadované řešení, klikněte na následující odkaz:
Odkazy
Další informace o neplatných kódech Product Key naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
326904 Chybová zpráva při instalaci aktualizace Windows XP Service Pack 1 (o chybách týkajících se neplatného kódu Product Key) nebo Service Pack 2 (S): Kód Product Key použitý k instalaci systému Windows je neplatný
pid WMI ProductID license scripting piracy block blocking legal invalid product key sp1 install
Vlastnosti

ID článku: 328874 - Poslední kontrola: 07/25/2013 11:58:00 - Revize: 11.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)

 • kbsetup kbregistry kbenv kbhowto KB328874
Váš názor