Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

WD: Jak se mění chování polí v dokumentech aplikace Word po instalaci aktualizace aplikace Word

Tento článek byl dříve publikován CZ330079
Souhrn
Upozornění: Tento článek obsahuje informace o úpravách registru. Předtím, než provedete jakékoli úpravy registru, prověřte své schopnosti obnovit registr v případě, že dojde k potížím. Další informace, jak zálohovat, obnovit a upravovat registr, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:256986 Popis registru systému Microsoft Windows. Tento článek popisuje změny chování polí aplikace Microsoft Word po instalaci některé z následujících aktualizací:
 • Aktualizace aplikace Word 2002 SP-2: 16. října 2002
 • Aktualizace aplikace Word 2000 SR-1: 16. října 2002
 • Oprava aplikace Word 97 for Windows
Další informace o těchto aktualizacích naleznete v části "Odkazy" dále v tomto článku.
Další informace

Změny ve výchozím chování polí

Po instalaci aktualizace aplikace Word se v některých situacích změní chování některých polí v dokumentech aplikace Word. Pro účely vysvětlení těchto změn jsou postižená pole sloučena do následujících třech skupin: Odkazy, Obrázky a Text.

Následující seznam obsahuje postižená pole a skupiny, do kterých patří:
 • Odkazy: pole LINK, SUBSCRIB a DDEAUTO
 • Obrázky: pole IMPORT a INCLUDEPICTURE
 • Text: pole INCLUDETEXT, DDE, INCLUDE a DATABASE

Výchozí chování polí skupiny Odkazy

Při otevření dokumentu obsahujícího pole, které patří do skupiny Odkazy, po instalaci aktualizace aplikace Word se zobrazí následující zpráva:
Tento dokument obsahuje propojení k dalším souborům. Chcete tento dokument aktualizovat daty z propojených souborů?
Pokud klepnete na tlačítkoAnove zprávě, všechna pole v dokumentu, která patří do skupiny Odkazy, budou zaktualizovaná a živá. To znamená, že pokud se datový zdroj změní, budou propojená pole automaticky zaktualizovaná bez zásahu uživatele.

Pokud klepnete na tlačítkoNeve zprávě, žádná pole v dokumentu, která patří do skupiny Odkazy, nebudou zaktualizovaná a zůstanou statická. To znamená, že i když se datový zdroj změní, propojená pole zůstanou nezměněná. Pokud do dokumentu vložíte nový odkaz pomocí některého z polí ze skupiny Odkazy po klepnutí na tlačítkoNeve zprávě, bude vytvořený odkaz, ale i když se změní datový zdroj, obsah pole zůstane nezměněný.

Poznámka: Pokud klepnete na tlačítkoNeve zprávě, budete mít i nadále možnost aktualizovat propojená pole ručně. Vyberte pole, které chcete zaktualizovat, a poté stiskněte klávesu F9 (nebo na pole klepněte pravým tlačítkem myši a poté klepněte na příkazAktualizovat pole).

Výchozí chování polí skupiny Text

Ve výchozím nastavení se po instalaci aktualizace aplikace Word obsah polí ze skupiny Text neaktualizuje bez přímého zásahu uživatele. Chcete-li pole zaktualizovat ručně, vyberte je a poté stiskněte klávesu F9 (nebo na pole klepněte pravým tlačítkem myši a poté klepněte na příkazAktualizovat pole).

Výchozí chování polí skupiny Obrázky

Ve výchozím nastavení se po instalaci aktualizace aplikace Word obsah polí ze skupiny Obrázky neaktualizuje bez přímého zásahu uživatele. Chcete-li pole zaktualizovat ručně, vyberte je a poté stiskněte klávesu F9 (nebo na pole klepněte pravým tlačítkem myši a poté klepněte na příkazAktualizovat pole).

Výjimka v chování pole INCLUDEPICTURE při použití s parametrem\d

Změnit výchozí chování pole INCLUDEPICTURE tak, aby se automaticky aktualizovalo při otevření dokumentu, můžete pomocí parametru\d. Při zadání parametru\dneukládá pole INCLUDEPICTURE do dokumentu obsah, na který odkazuje. Výsledkem je, že při aktualizaci pole není možné načíst data z alternativních umístění a uložit je do dokumentu. Parametr\dje možné použít v následujících situacích:
 • Použití obrázků jako odrážek ve filtrovaném formátu HTML
 • Použití obrázků jako odkazů na vzdálené soubory, například jako odkazů na soubory .gif na webu
Pole INCLUDEPICTURE používající parametr \d má kód pole podobný následujícímu:
{INCLUDEPICTURE "\\\\server\\sdílená_složka\\uživatel\\Includetext\\obrázek.gif" \* MERGEFORMAT \d}
Poznámka: Při otevření dokumentu obsahujícího pole INCLUDEPICTURE s parametrem\dpo instalaci aktualizace aplikace Word a změně hodnoty klíče registruFieldCalcSecurityLevelna2, jak je popsáno v části "Přidané funkce pro řízení nového výchozího chování polí" dále v tomto článku, je funkce parametru\dpotlačena. V této situaci se pole INCLUDEPICTURE neaktualizuje nikdy a odkaz je v podstatě přerušený.

Přidané funkce pro řízení nového výchozího chování polí

Aktualizace aplikace Word umožňuje použít klíč registruFieldCalcSecurityLevel. Klíč registruFieldCalcSecurityLevelumožňuje změnit výchozí chování polí v dokumentech aplikace Word popsaných v tomto článku.

Poznámka: Klíč registruFieldCalcSecurityLevelnení při instalaci aktualizace aplikace Word vytvořený automaticky. KlíčFieldCalcSecurityLevelje nutné vytvořit ručně podle pokynů v tomto článku.

Pomocí klíčeFieldCalcSecurityLevelmůžete nastavit výchozí chování polí v dokumentech aplikace Word následujícím způsobem:
 • Level 0- Aplikace Word se vrátí k chování polí před instalací aktualizace.
 • Level 1- Aplikace Word použije chování polí popsané v tomto článku.
 • Level 2- Aplikace Word nebude aktualizovat obsah polí ze skupiny Text a Obrázky. Pole ze skupiny Odkazy se chovají, jak je popsáno na začátku tohoto článku, ale pokud klepnete na tlačítkoNev dotazu na aktualizaci odkazů, nebudou pole ze skupiny Odkazy aktualizovány ani ručně.
Poznámka: Po instalaci aktualizace aplikace Word ji není možné odebrat. Aktualizace aplikace Word mění výchozí chování některých polí v dokumentech aplikace Word. Pokud chcete, aby se pole chovala jako před instalací aktualizace, nastavte klíč registruFieldCalcSecurityLevelna0.

Upozornění: Chybné použití programu Editor registru může způsobit vážné potíže, které mohouvést k nutnosti přeinstalace operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje,že potíže způsobené chybným použitím programu Editor registru mohou být odstraněny.Tento program používáte pouze na vlastní nebezpečí.

Po instalaci aktualizace aplikace Word použijte klíč registruFieldCalcSecurityLevel, pokud chcete změnit výchozí chování polí popsaných v tomto článku. Postupujte podle následujících pokynů:
 1. Otevřete nabídkuÚpravy, klepněte na příkazVytvořita poté klepněte na položkuNová textová hodnota.
 2. Pro vytvořenou hodnotu zadejte následující název:
 3. FieldCalcSecurityLevel

 4. Stiskněte klávesu Enter.
 • Word 2002 a Word 2000:
  1. Otevřete nabídkuÚpravy, klepněte na příkazVytvořita poté klepněte na položkuNová hodnota DWORD.
  2. Pro vytvořenou hodnotu zadejte následující název:FieldCalcSecurityLevel

  3. Stiskněte klávesu Enter.
 • Word 97 a Word 98, japonská verze:
 1. Ukončete aplikaci Word, pokud je spuštěná.
 2. Klepněte na tlačítkoStarta poté klepněte na příkazSpustit.
 3. Do poleOtevřítzadejte příkazregedita poté klepněte na tlačítkoOK.
 4. Najděte a vyberte klíč registru odpovídající vaší verzi aplikace Word:
  • Microsoft Office XP či Microsoft Word 2002:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Options
   Odpovídající klíč zásad:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\10.0\Word\Options
  • Odpovídající klíč zásad:Microsoft Office 2000 či Word 2000:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Options
   Odpovídající klíč zásad:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\9.0\Word\Options
  • Odpovídající klíč zásad:Microsoft Word 97 for Windows či Microsoft Word 98 for Windows, japonská verze:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Options
   Poznámka: Japonské verze aplikace Word 97 for Windows a Word 98 for Windows nemají žádný odpovídající klíč zásad.

 5. Ověřte, zda existuje následující klíč. Pokud ano, přejděte ke kroku 6.
  FieldCalcSecurityLevel
  Pokud tento klíč neexistuje, vytvořte jej. Klíč vytvořte podle následujících pokynů odpovídajících vaší verzi aplikace Word.

 6. Pokud tento klíč neexistuje, vytvořte jej. Klíč vytvořte podle následujících pokynů odpovídajících vaší verzi aplikace Word.Pravým tlačítkem myši klepněte na klíč registruFieldCalcSecurityLevela poté klepněte na příkazZměnit.
 7. Pokud tento klíč neexistuje, vytvořte jej. Klíč vytvořte podle následujících pokynů odpovídajících vaší verzi aplikace Word.Do poleÚdaj hodnotyzadejte jednu z následujících číselných hodnot:0,1nebo2.

  Poznámka: Podrobný popis významu těchto číselných hodnot a jejich vlivu na pole v dokumentech aplikace Word popisovaná v tomto článku naleznete na začátku této části.
 8. Pokud tento klíč neexistuje, vytvořte jej. Klíč vytvořte podle následujících pokynů odpovídajících vaší verzi aplikace Word.Poté klepněte na tlačítkoOK.
 9. Pokud tento klíč neexistuje, vytvořte jej. Klíč vytvořte podle následujících pokynů odpovídajících vaší verzi aplikace Word.Ukončete program Editor registru.
 10. Pokud tento klíč neexistuje, vytvořte jej. Klíč vytvořte podle následujících pokynů odpovídajících vaší verzi aplikace Word.Restartujte počítač.
Poznámka: Klíče zásad uvedené v tomto článku mají vliv pouze v podregistruHKEY_CURRENT_USERa nikoli v podregistruHKEY_CURRENT_MACHINE. Tento klíč zásad nastavte pro všechny uživatele, kteří se přihlašují k danému počítači.

Vliv aktualizace aplikace Word na automatizaci

Při použití makra k otevření dokumentu, obsahujícího pole ze skupiny Text či Obrázky s novým výchozím nastavením, aplikace Word automaticky aktualizuje daná pole. Protože makra mohou být podepsána a nastavena jako důvěryhodná, je tento postup považovaný za bezpečený. Pokud chcete i podepsaným makrům zabránit v aktualizaci polí, nastavte klíč registruFieldCalcSecurityLevelna hodnotu2.

Při použití makra k otevření dokumentu, obsahujícího pole ze skupiny Odkazy s novým výchozím nastavením, zobrazí se zpráva popsaná v části "Výchozí chování polí skupiny Odkazy" v tomto článku. Tato zpráva může přerušit některé automatizační procesy. Při spouštění důvěryhodných maker můžete tuto zprávu potlačit nastavením vlastnostiDisplayAlertsna hodnotuwdAlertsNone. Pokud potlačíte zobrazování této zprávy nastavením vlastnostiDisplayAlertsna hodnotuwdAlertsNone, zpráva se při zpracovávání automatizačních procesů nezobrazí, pole se zaktualizují a počítač zůstane při běžném používání aplikace Word chráněný.

Chcete-li zabránit aktualizaci polí skupiny Odkazy při zpracovávání automatizačních procesů, nastavte klíč registruFieldCalcSecurityLevelna hodnotu2. Pokud potlačíte zobrazování této zprávy nastavením vlastnostiDisplayAlertsna hodnotuwdAlertsNone, zpráva se zpracovávání automatizačních procesů nezobrazí a pole se nezaktualizují pomocí automatizace ani běžným používáním aplikace Word.Další informace o použití vlastnosti 'DisplayAlerts' naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
259971 JAK: Zavření dialogu zobrazeného aplikací sady Office s jazykem Visual Basic
Následující tabulka popisuje možné výsledky nastavení vlastnostiDisplayAlertsa klíče registruFieldCalcSecurityLevelv různých kombinacích.

Automatizace (wdAlertsNone)

FieldCalcSecurityLevelDisplayAlerts=wdAlertsNone
0Zpráva se nezobrazuje a pole ze skupiny Odkazy se aktualizují automaticky.
1Zpráva je potlačená a pole ze skupiny Odkazy se aktualizují.
2Zpráva je potlačená a pole ze skupiny Odkazy se neaktualizují.

Automatizace (wdAlertsAll či wdAlertsMessageBox)

FieldCalcSecurityLevelDisplayAlerts=wdAlertsAll or wdAlertsMessageBox
0Zpráva se nezobrazuje a pole ze skupiny Odkazy se aktualizují automaticky.
1Zpráva se zobrazuje a výchozí odpověď je Ano. Odkazy se chovají podle volby uživatele.
2Zpráva se zobrazuje a výchozí odpověď je Ne. Odkazy se chovají podle volby uživatele.
Odkazy
Další informace o aktualizaci pro aplikaci Word 2002 a Word 2000 a opravě aplikace Word 97 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
329748 WD2002: Přehled aktualizace aplikace Word 2002: 16. října 2002
329749 WD2000: Přehled aktualizace aplikace Word 2000 SR-1: 16. října 2002
330080 WD97: Aplikace Word 97 je ohrožená potížemi se zabezpečením popsanými v bulletinu MS02-059
Vlastnosti

ID článku: 330079 - Poslední kontrola: 10/25/2002 11:53:00 - Revize: 1.0

 • Microsoft Word 2002 Service Pack 2
 • Microsoft Word 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Word 97 Service Pack 2
 • kberrmsg kbinfo kbdta KB330079
Váš názor