Jak upravit nastavení zobrazení složky nebo provést vlastní úpravy složky

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Souhrn
Ve výchozím nastavení systému Microsoft Windows se složky zobrazují jako ikony složek nebo jako obrázky obsažené ve složce. (Pokud se složky zobrazují jako obrázky, je nastaveno zobrazení Miniatury.) Například když systém Microsoft Windows Server 2003 poprvé otevře složku, zobrazí se její obsah v klasickém zobrazení. Je-li složka poprvé otevřena v systému Microsoft Windows XP, systém Windows použije výchozí šablonu k zobrazení obsahu složky a k zobrazení nastavení založených na umístění složky, počtu souborů ve složce a poměru souborů zvláštního typu ve složce.

Změníte-li tato nastavení zobrazení nebo provedete vlastní úpravy složky, systém Windows nová nastavení uloží a použije je při dalším otevření složky. Změna nastavení zobrazení složky se provádí pomocí nabídky Zobrazit dané složky. Chcete-li upravit ikonu, obrázek či šablonu složky, můžete použít kartu Upravit v dialogovém okně Vlastnosti dané složky.

Poznámka: Ve výchozím nastavení ukládá systém Windows nastavení zobrazení a vlastní úpravy pouze pro 400 složek současně.

Některé možnosti složky platí pro všechny složky. Například systémy Windows Server 2003 i Windows XP skrývají chráněné soubory operačního systému, soubory či složky s atributem Skrytý a přípony souborů (u známých typů souborů). Správci mohou upravit tato nastavení a další rozšířená nastavení složek prostřednictvím panelu Možnosti složky v Ovládacích panelech.
ÚVOD
Tento článek informuje o tom, jak provést vlastní úpravy vzhledu složek a jejich obsahu v Průzkumníku Windows, v nabídce Tento počítač a v oknech jednotlivých složek. Vzhled složky můžete upravit tak, aby Průzkumník Windows vždy zobrazil složku pomocí vlastního obrázku složky nebo ikony a obsah složky vždy zobrazil pomocí šablony, která určuje speciální vazby mezi úkoly a možnostmi zobrazení.

V Průzkumníku Windows můžete provést vlastní úpravy vzhledu složky. Pokud tak učiníte, Průzkumník Windows vždy zobrazí složky jako vlastní obrázky složek nebo ikony a ke zobrazení obsahu složek vždy použije šablonu, která určuje speciální vazby mezi úkoly a možnostmi zobrazení.

Zpět na začátek

Vlastní úpravy vzhledu složky

Chcete-li provést vlastní úpravy vzhledu složky, postupujte tímto způsobem:
 1. Spusťte Průzkumníka Windows a vyhledejte složku, kterou chcete upravit.
 2. Klepněte na tuto složku pravým tlačítkem myši a poté klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Na kartě Upravit zvolte možnosti vlastních úprav, které chcete použít pro danou složku.

  Poznámka: Karta Upravit není k dispozici pro zvláštní složky, jejichž výchozí vzhled byl již nastaven systémem Windows. U některých zvláštních složek však zřejmě bude možné upravit obrázek složky ve zobrazení Miniatury postupem popsaným v části Vytvoření obrázku složky ručně tohoto článku.
K dispozici jsou následující tři možnosti vlastních úprav:
 • Šablona složky

  Když v rozevíracím seznamu Použít tento typ složky jako šablonu vyberete šablonu, aplikujete na složku určité vlastnosti, například speciální vazby mezi úkoly a možnosti zobrazení pro práci s obrázky a hudbou.

  Chcete-li použít tuto šablonu pro všechny složky v upravené složce, zaškrtněte políčko Tuto šablonu použít i na podsložky.
 • Obrázky složek

  Můžete vybrat soubor obrázku (obsahující soubor s příponou BMP, GIF, JPG, JPEG, JPE, JFIF, TIFF nebo ICO) identifikující složku při zobrazení Miniatury. Pokud nezvolíte obrázek, Průzkumník Windows použije ikonu složky. Pokud nevyberete ikonu složky, Průzkumník Windows automaticky vytvoří obrázek složky pro zobrazení Miniatury s užitím souboru Folder.gif ve složce nebo použije jeden z prvních čtyřech souborů obrázků ve složce. Pokud složka neobsahuje žádné obrázky, Průzkumník Windows použije výchozí obrázek složky.

  Chcete-li vyhledat obrázek, který má být použit k identifikaci složky, klepněte na tlačítko Zvolit obrázek.

  Chcete-li, aby Průzkumník Windows použil k identifikaci složky soubor Folder.gif nebo první čtyři soubory obrázků ve složce, klepněte na tlačítko Obnovit výchozí. Pokud složka neobsahuje žádné obrázky, Průzkumník Windows použije výchozí obrázek složky.
 • Ikony složky

  Chcete-li vybrat ikonu, která vám připomene obsah složky ve zobrazení Vedle sebe, Ikony, Seznam a Detaily, klepněte na tlačítko Změnit ikonu. Pokud neurčíte obrázek složky, bude ikona složky použita také ve zobrazení Miniatury. Jako ikonu složky můžete použít jakýkoli soubor obrázku s příponou ICO, ikonu v programovém souboru s příponou EXE nebo ikonu v souboru knihovny programu s příponou DLL. Tato možnost není dostupná při provádění vlastních úprav síťové položky nebo složky v připojené síťové jednotce.

  Poznámka: Chcete-li obnovit výchozí ikony složek, klepněte na tlačítko Změnit ikonu a potom klepněte na tlačítko Obnovit výchozí.
Zpět na začátek

Vytvoření obrázku složky ručně

Chcete-li ručně provést vlastní úpravy obrázku složky, který je používán v zobrazení Miniatury, vložte do složky soubor obrázku ve formátu GIF (Graphics Interchange Format) s názvem Folder.gif. Soubor obrázku ve formátu GIF lze vytvořit v kterémkoli programu pro úpravu grafiky. Chcete-li použít program Malování, postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy (nebo Programy), přejděte na položku Příslušenství a klepněte na položku Malování.
 2. Chcete-li otevřít stávající obrázek, postupujte takto:
  1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Otevřít.
  2. Vyhledejte složku obsahující požadovaný obrázek. Program Malování dokáže otevřít soubory s příponami BMP, GIF, JPG, JPEG, JPE, JFIF, TIF, TIFF, PNG nebo ICO.
  3. Vyberte obrázek, který chcete použít, a klepněte na tlačítko Otevřít.
 3. Pokud chcete, můžete obrázek upravit pomocí nástrojů v programu Malování.
 4. Po úpravě obrázek uložte. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit jako.
 5. V poli Uložit jako typ klepněte na možnost GIF (*.GIF).
 6. Jako název souboru zadejte
  Folder.gif
  .
 7. Vyhledejte složku, kterou chcete upravit vlastním nastavením, a klepněte na tlačítko Uložit.
Zobrazíte-li nyní složku v zobrazení Miniatury v Průzkumníku Windows, složka bude prezentována vytvořeným vlastním obrázkem, pokud ovšem nezvolíte obrázek složky prostřednictvím karty Upravit v dialogovém okně Vlastnosti dané složky. Obrázek složky určený prostřednictvím karty Upravit totiž přepíše vlastní ručně provedené úpravy souboru Folder.gif.

Zpět na začátek

Nastavení globálních možností složky

Chcete-li určit globální nastavení platné pro všechny složky, použijte následující postup:
 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Ovládací panely a potom poklepejte na položku Možnosti složky.
 2. Na kartě Obecné klepněte na požadované možnosti.
 3. Na kartě Zobrazit klepněte na požadované možnosti.
 4. Klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Chcete-li obnovit výchozí nastavení složek, klepněte na tlačítko Obnovit výchozí na kartě Obecné nebo na kartě Zobrazit.

Zpět na začátek

Použití stejného nastavení zobrazení pro všechny složky

Pro všechny složky v počítači lze použít stejné nastavení zobrazení. Stejné nastavení zobrazení však nelze použít pro všechny ikony složek, obrázky, nastavení panelů nástrojů nebo práce se složkou. Chcete-li použít stejné nastavení zobrazení pro všechny složky, použijte následující postup:
 1. Vyhledejte a otevřete složku, která má takové nastavení zobrazení, jaké chcete použít pro všechny složky.
 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti složky.
 3. Na kartě Zobrazení klepněte na tlačítko Použít pro všechny složky.
 4. Klepněte na tlačítko Ano a potom na tlačítko OK.
Poznámka: Chcete-li obnovit výchozí nastavení zobrazení složek, zopakujte tento postup, ale v kroku 3 klepněte na tlačítko Obnovit všechny složky.

Zpět na začátek

Poradce při potížích

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zazálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
 • Ve výchozím nastavení systém Windows XP a Windows Server 2003 ukládá nastavení zobrazení a vlastní úpravy každé složky. Tato data se ukládají maximálně pro 400 složek, a to do následujících klíčů registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam
  Systémy Windows Vista a Windows Server 2008 používají k uložení těchto informací následující klíč registru:
  HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell
  Chcete-li zvýšit počet složek, jejichž nastavení zobrazení bude systém Windows ukládat, vytvořte hodnotu DWORD s názvemBagMRU Size v každém z těchto klíčů registru a nastavte údaj hodnoty na počet složek, jejichž nastavení zobrazení má systém Windows ukládat. Nastavíte-li tuto hodnotu například na 5000, systém Windows bude ukládat nastavení pro 5000 složek.

  Další informace o tomto problému najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  813711 Nastavení zobrazení nebo vlastní nastavení složky je ztraceno nebo je nesprávné
 • Systém Windows může ukládat informace o nastavení také do skrytého souboru Desktop.ini ve složce. V tomto případě systém Windows nastaví pro složku atribut Jen pro čtení, čímž dá pokyn k hledání souboru Desktop.ini. Atribut Jen pro čtení nebrání v provádění běžných prací se souborem či složkou (jako je kopírování, přesouvání, odstranění nebo přejmenování), může však způsobit potíže v některých starších programech.

  Další informace o těchto potížích naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  326549 V systému Windows Server 2003, Windows XP nebo Windows Vista nelze u složek zobrazit nebo změnit atributy Jen pro čtení a Systém
  Poznámka: KB 326549 se rovněž vztahuje na systém Windows Server 2008.
  Atribut Jen pro čtení není nastaven a soubor Desktop.ini není vytvořen při provádění vlastních úprav síťové složky nebo složky v mapované síťové jednotce.
 • Výchozí vzhled zvláštních složek (například složek pevného disku, složek disků CD-ROM/DVD-ROM, složky Program Files, složek Dokumenty, Obrázky a Hudba, vaší složky systému Windows, složky Písma, složky Stažené soubory programů a dalších podobných složek) určuje systém Windows. Je proto možné, že u těchto zvláštních složek nebudete moci provést vlastní úpravy.
 • Nastavení zobrazení a vlastní úpravy složky jsou specifické pro určité umístění složky. Při přesunu složky do nového umístění proto dojde ke ztrátě těchto dat.
 • Používáte-li cestovní profil uživatele jakéhokoli typu, budou vlastní úpravy složky aplikovány pouze na složku Desktop a síťové položky, nikoli na místní složky nebo na trvale připojené síťové jednotky.
 • Systémy Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista a Windows Server 2008 neobsahují průvodce Vlastní nastavením této složky, který byl k dispozici v předchozích verzích systému Windows. Pomocí Průvodce vlastním nastavením této složky lze vybrat či upravit šablonu HTML (Folder.htt), kterou systém Windows používá k webovému zobrazení složky.
 • Původní verze systému Windows XP nadále podporuje použití šablon HTML (Folder.htt) ve webovém zobrazení z předchozích verzí systému Windows. Pro webové zobrazení jsou také podporovány soubory HTML (používající šablonu Folder.htt) s vlastními úpravami. Webové zobrazení se užívá, když nepoužíváte klasické složky systému Windows, složka není na sdílené síťové položce nebo je nastaven atribut Systém (pro místní složky). Aby nedošlo ke spuštění potenciálně nebezpečného obsahu při otevření složky v místním počítači nebo v místní síti, systémy Windows XP SP1,Windows Server 2003, Windows Vista a Windows Server 2008 ve výchozím nastavení nepodporují formát HTML pro webové zobrazení v Průzkumníku Windows.

  Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  819028 Průzkumník Windows již ve webovém zobrazení nezobrazuje šablony ani vlastní úpravy ve formátu HTML (pomocí šablony Folder.htt) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Zpět na začátek

shell
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.
Egenskaber

Artikel-id: 812003 – Seneste udgave 02/26/2014 18:06:00 – Udgave 1.0

Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business N 64-bit Edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business N, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition, Windows Vista Home Basic N, Windows Vista Starter, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbhowto KB812003
Feedback