Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Zálohování dat serveru Exchange Server 2003 a služba Stínová kopie svazku

Souhrn
Službu Stínová kopie svazku systému Microsoft Windows Server 2003 lze použít k vytváření aplikací určených k zálohování a obnovení serveru Microsoft Exchange Server 2003. Služba Stínová kopie svazku (VSS) systému Windows poskytuje infrastrukturu, která umožní programům pro správu úložiště jiných výrobců, obchodním aplikacím a poskytovatelům hardwaru spolupracovat při vytváření a správě stínových kopií. Řešení založená na této infrastruktuře mohou používat stínové kopie (nebo zrcadlené kopie) k zálohování a obnovení jedné či více databází serveru Exchange Server 2003.

Služba Stínová kopie svazku koordinuje komunikaci mezi žadateli (záložními aplikacemi), zapisovateli (aplikacemi služeb operačního systému Windows, jako jsou například Exchange Server 2003 a SQL Server 2000) a poskytovateli (systémovými, softwarovými nebo hardwarovými součástmi vytvářejícími stínové kopie). Chcete-li používat službu Stínová kopie svazku k zálohování serveru Exchange Server 2003, musí záložní program zahrnovat žadatele pro službu Stínová kopie svazků na serveru Exchange Server 2003. Vzhledem k tomu, že záložní program zahrnutý v systému Windows Server takového žadatele neobsahuje, musí organizace používat záložní aplikace jiných výrobců.

Pro zajištění kompatibility se serverem Exchange Server 2003 musí záložní aplikace založené na službě VSS splňovat tři základní požadavky poskytující integritu a obnovitelnost záloh stínových kopií. Pokud tyto požadavky nejsou splněny, bude oddělení služeb odborné pomocí společnosti Microsoft považovat toto řešení za nevyhovující rozhraní Exchange VSS a nebude moci poskytovat pomoc při řešení potíží se zálohováním a obnovením. Zákazníci musí u poskytovatelů zálohy ověřit, zda záložní aplikace splňuje požadavky na kompatibilitu se serverem Exchange uvedené v tomto článku znalostní báze Knowledge Base. Podrobnosti o požadavcích rozhraní Exchange VSS jsou uvedeny v části Další informace v tomto článku.

Jako u všech řešení jiných výrobců je primárním poskytovatelem odborné pomoci při potížích se zálohováním a obnovením dodavatel záložní aplikace. Oddělení služeb odborné pomocí vám může pomoci diagnostikovat či analyzovat potíže pomocí dostupných sad souborů protokolu databáze a transakcí. Společnost Microsoft však nezajišťuje řešení potíží či ladění u produktů jiných výrobců. Pomoc oddělení služeb odborné pomoci je omezena na poskytování poradenství, jak nejlépe postupovat při obnovení dostupných souborů protokolu databáze a transakcí.

Další informace o poskytování odborné pomoci oddělením služeb odborné pomoci pro řešení založená na službě VSS naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
841696 Přehled zásad odborné pomoci společnosti Microsoft pro softwarová řešení úložišť jiných výrobců (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace

Následující seznam popisuje vytvoření zálohy serveru Exchange Server 2003 pomocí procesu služby Stínová kopie svazku:

 1. Záložní program (nebo agent) spustí naplánovanou úlohu.
 2. Žadatel služby Stínová kopie svazku v záložním programu odešle službě Stínová kopie svazku příkaz k vytvoření stínové kopie vybraných skupin úložišť serveru Exchange Server 2003.
 3. Služba Stínová kopie svazku naváže komunikaci se zapisovatelem serveru Exchange Server 2003 za účelem vytvoření zálohy snímku.
 4. Služba Stínová kopie svazku naváže komunikaci s příslušným poskytovatelem úložiště za účelem vytvoření stínové kopie svazku nebo svazků úložiště obsahujících skupinu či skupiny úložišť serveru Exchange Server 2003.
 5. Služba Stínová kopie svazku uvolní server Exchange Server 2003 pro obnovení běžných operací.
 6. Žadatel služby Stínová kopie svazku ověří integritu zálohovacího skladu, až poté informuje server Exchange, že záloha byla úspěšně vytvořena.
Pokud je například přijat požadavek na vytvoření stínové kopie ze záložního programu serveru Exchange Server 2003, který je podporován službou Stínová kopie svazku (žadatelem), naváže tato služba komunikaci se zapisovatelem serveru Exchange Server 2003 za účelem přípravy snímku. V tomto okamžiku Exchange Server 2003 zakáže akce správy u skupiny úložišť, zkontroluje závislosti svazku a pozastaví všechny operace zápisu do souborů protokolu databáze a transakcí, umožní však přístup jen ke čtení. Služba Stínová kopie svazku pak naváže komunikaci s příslušným poskytovatelem úložiště za účelem spuštění procesu vytvoření stínové kopie pro svazky disku obsahující data serveru Exchange Server 2003. Vytvoření stínové kopie obvykle trvá několik sekund a koncový uživatel je téměř nepostřehne. Po vytvoření stínové kopie naváže služba Stínová kopie svazku komunikaci se zapisovatelem serveru Exchange Server 2003 a informuje jej, že na serveru Exchange mohou být obnoveny běžné operace. Záložní program ověří správnost stínové kopie, až poté informuje server Exchange, že záloha byla úspěšně vytvořena. Na konci úspěšného procesu vytvoření zálohy server Exchange zkrátí protokoly a zaznamená čas poslední zálohy databáze či databází.

Další informace o vytvoření zálohy severu Exchange Server 2003 pomocí služby Stínová kopie svazku naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
842066 Webové vysílání odborné pomoci serveru TechNet: Služba Stínová kopie svazku pro server Exchange Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

V následujícím seznamu jsou popsány požadavky, které musí splňovat všechny záložní aplikace stínové kopie, aby byla zajištěna integrita a obnovitelnost databází serveru Exchange:

Následující seznam uvádí specifické protokoly událostí aplikace, které určují, zda jsou splněny požadavky serveru Exchange. Záložní aplikace a server Exchange mohou protokolovat další události spojené s procesem zálohy a obnovení. Potvrzení, že během zálohování a obnovení jsou protokolovány následující události, bude sloužit jako ověření splnění požadavků služby VSS a serveru Exchange. V současné době není k dispozici žádný certifikační program pro žádné softwarové řešení jiného výrobce spuštěné na serveru Exchange. Splnění požadavků zajišťuje integritu a obnovitelnost záloh stínové kopie, avšak neposkytuje žádnou záruku výkonu či spolehlivosti řešení jiného výrobce.
 1. Databáze serveru Exchange, protokol transakcí a soubory kontrolního bodu obnovení je nutné zálohovat výhradně prostřednictvím zapisovatele serveru Exchange:

  Pokud je během zálohování pomocí stínové kopie spuštěn zapisovatel serveru Exchange, budou protokolovány následující události aplikací.

  Typ události: Informace
  Zdroj události: ESE
  Kategorie události: ShadowCopy
  ID události: 2005
  Datum: 6/17/2004
  Čas: 11:40:41
  Uživatel: Není k dispozici
  Počítač: EXCHSERVER
  Popis: Information Store (2180) Shadow copy instance 3 starting. (Byla spuštěna instance 3 stínové kopie úložiště informací (2180)). This will be a “Backup Type”* shadow copy. (Bude se jedna o stínovou kopii „typ zálohy“).

  * kde Typ zálohy je typ provedené zálohy (úplná, kopie, přírůstková nebo rozdílová).

  Typ události: Informace
  Zdroj události: MSExchangeIS
  Kategorie události: Exchange VSS Writer
  ID události: 9608
  Datum: 6/17/2004
  Čas: 11:40:42
  Uživatel: Není k dispozici
  Počítač: EXCHSERVER
  Popis: Exchange VSS Snapshot prepared for Snapshot successfully. (Snímek služby VSS serveru Exchange byl úspěšně připraven.)

  Typ události: Informace
  Zdroj události: MSExchangeIS
  Kategorie události: Exchange VSS Writer
  ID události: 9610
  Datum: 6/17/2004
  Čas: 11:40:43
  Uživatel: Není k dispozici
  Počítač: EXCHSERVER
  Popis: Exchange VSS Snapshot has frozen the storage groups successfully. (Snímek služby VSS serveru Exchange úspěšně zmrazil skupiny úložiště).

  Typ události: Informace
  Zdroj události: MSExchangeIS
  Kategorie události: Exchange VSS Writer
  ID události: 9612
  Datum: 6/17/2004
  Čas: 11:40:44
  Uživatel: Není k dispozici
  Počítač: EXCHSERVER
  Popis: Exchange VSS Snapshot has thawed the storage groups successfully. (Snímek služby VSS serveru Exchange úspěšně uvolnil skupiny úložiště).

 2. Záložní aplikace musí ověřit integritu zálohovacího skladu stínové kopie.

  Společnost Microsoft doporučuje, avšak nevyžaduje, aby byl tento krok provede dříve, než záložní aplikace upozorní server Exchange, že záloha byla dokončena. Důvodem pro toto doporučení je, že server Exchange provede po vytvoření úspěšné zálohy dvě důležité úlohy:
  • Server Exchange aktualizuje záhlaví zálohovaných databází tak, aby uváděla čas poslední úspěšné zálohy.
  • Server Exchange odebere („vypustí“) ze serveru protokoly transakcí, které již nejsou požadovány obnovení z poslední úspěšné zálohy.
  Pokud záložní aplikace odloží ověření integrity až po dokončení těchto úloh, musí být věnována zvláštní pozornost zachování poslední ověřené zálohy spolu s kopiemi všech souborů protokolu vyžadovaných touto zálohou. Ačkoli záloha již mohla být serveru Exchange oznámena jako úspěšná, neměli byste na ni spoléhat, dokud záložní aplikace nedokončí ověření integrity.

  Veškeré podrobnosti o postupu pro provedení kontrol integrity a o určení, které soubory protokolu databáze a transakcí je třeba zachovat do dokončení ověření integrity, najdete v části Postup pro provedení ověření integrity záloh služby VSS.
 3. Obnovení do původního umístění** musí být provedeno výhradně zapisovatelem serveru Exchange.

  Zapisovatel serveru Exchange zapíše následující události do protokolu událostí během procesu obnovení stínové kopie.

  Typ události: Informace
  Zdroj události: MSExchangeIS
  Kategorie události: Exchange VSS Writer
  ID události: 9620
  Datum: 6/17/2004
  Čas: 13:49:59
  Uživatel: Není k dispozici
  Počítač: EXCHSERVER
  Popis: Exchange VSS Snapshot has processed pre-restore event successfully (Snímek služby VSS serveru Exchange úspěšně zpracoval událost před obnovením.)

  Typ události: Informace
  Zdroj události: MSExchangeIS
  Kategorie události: Exchange VSS Writer
  ID události: 9618
  Datum: 6/17/2004
  Čas: 13:59:46
  Uživatel: Není k dispozici
  Počítač: EXCHSERVER
  Popis: Exchange VSS Snapshot has processed post-restore event successfully (Snímek služby VSS serveru Exchange úspěšně zpracoval událost po obnovení.)

** „Původní umístění“ znamená počítač serveru Exchange se stejným názvem serveru a stejnou cestou k souboru jako v počítači serveru Exchange, v němž byla vytvořena záloha služby VSS.

Obnovení do alternativních umístění nelze pomocí zapisovatele serveru Exchange provést v důsledku aktualizace SP1 serveru Exchange Server 2003. Záložní aplikace založené na službě VSS mohou zvolit poskytování ručních či jiných programových metod obnovení stínových kopií databází serveru Exchange do alternativních umístění.

Postup pro provedení ověření integrity záloh služby VSS

Pokud je databáze zálohována pomocí vysílaného záložního rozhraní API serveru Exchange, budou během záložního procesu jednotlivé stránky databáze čteny postupně a bude ověřována integrita kontrolního součtu jednotlivých stránek. Kontroluje se také integrita kontrolního součtu souboru protokolu transakcí před jejich zálohováním.

Během zálohování pomocí služby VSS nemá server Exchange žádnou možnost číst celé jednotlivé databázové soubory a ověřovat jejich integritu kontrolního součtu. Proto musí integritu souboru protokolu databáze a transakcí ověřit záložní aplikace. Tento krok lze provést spuštěním nástroje Eseutil pomocí postupu popsaného na konci tohoto dokumentu.

Pokud neprovedete ověření kontrolního součtu záloh služby VSS, může se stát, že v databázi zůstane nezjištěna poškozená stránka, která se může poté vyskytovat ve všech existujících zálohách. Jediným způsobem, jak vyřešit takovou situaci, je oprava databáze. Oprava databáze bude vyžadovat dlouhý prostoj a výsledkem bude ztráta určitých dat (minimálně dat uložených na poškozených stránkách).

Pokud však poslední záloha služby VSS byla ověřena jako obsahující pouze správné stránky, můžete vymazat poškozené stránky z databáze obnovením ověřené zálohy a obnovením databáze pomocí protokolů transakcí vytvořených od vytvoření zálohy. Prostoj způsobený touto operací je obvykle mnohem kratší než u opravy databáze a tato metoda obnovení může opravit problémy v databázi bez ztráty jakýchkoli dat.

Proto byste měli považovat zálohu služby VSS za platnou až po ověření kontrolního součtu u všech jejích souborů.

Při ověřování integrity zálohy je třeba dodržet dvě následující pravidla:
 • U databázových souborů: Kopie databázových souborů s ověřenou integritou musí být vždy k dispozici. Záloha s ověřenou integritou je taková záloha, u níž bylo dokončeno ověření kontrolního součtu u databázových souborů v zálohovacím skladu.
Nedávno zálohovaná databáze, u níž dosud neproběhlo ověření kontrolního součtu, nemůže být považována za platnou zálohu. Nelze zrušit předchozí ověřenou zálohu, dokud jste neověřili integritu aktuální zálohy.
 • U souborů protokolu transakcí: Všechny soubory protokolu transakcí požadované pro obnovení nejaktuálnější zálohy databáze s ověřenou integritou musí být rovněž zálohovány a musí být ověřena integrita jejich kontrolních součtů.
Mezi tyto protokoly transakcí patří minimálně zahrnutý rozsah souborů protokolu uvedený v poli Log Required (Požadovaný protokol) v záhlaví jednotlivých databází v poslední ověřené záloze. Pokud tyto soubory protokolu nejsou k dispozici, databázi nebude možné po obnovení připojit.

Důležité: Tento požadavek platí pro poslední zálohu s ověřenou integritou, nikoli pro poslední vytvořenou zálohu. Dokud u nejnovější zálohy neproběhne ověření kontrolních součtů, nelze ji považovat za platnou zálohu.

Nepovinně můžete zachovat další požadované protokoly pro úplné obnovení databáze po obnovení zálohy databáze. Jedná se o všechny protokoly transakcí v nepřerušené řadě začínající nejnižším souborem v poli Log Required po nejnovější vytvořený protokol transakcí, který byl vymazán ze serveru Exchange. Podrobné příklady a vysvětlení týkající se těchto skutečností jsou uvedeny dále.

Zachování dalších protokolů transakcí kromě těch, které jsou uvedeny v rozsazích v poli Log Required, je nepovinné v tom smyslu, že není nezbytně nutné k úspěšnému obnovení a připojení zálohované databáze. Pokud však všechny tyto protokoly nezachováte, ztratíte po obnovení ze zálohy všechny změny v databázi provedené po vytvoření zálohy. Společnost Microsoft důrazně doporučuje zachovat nejen protokoly transakcí požadované k obnovení a připojení zálohované databáze, ale také všechny následující protokoly transakcí potřebné k obnovení databáze bez ztráty dat.

Určení, které soubory protokolu transakcí jsou požadovány

Pokud je databáze serveru Exchange zálohována v režimu online, bude společně s ní zálohován nejméně jeden soubor protokolu transakcí. To bude platit bez ohledu na to, zda jste použili vysílané záložní rozhraní API nebo záložní rozhraní API služby VSS.

Po obnovení zálohy online je třeba použít informace z protokolů transakcí v databázi (znovu je nahrát) dříve, než bude databázi možné znovu připojit. Pole Log Required v záhlaví jednotlivých databází zaznamenává řadu (generování) čísel rozsahu souborů protokolu transakcí, které musí být znovu nahrány do databáze.

Pokud pole Log Required obsahuje hodnotu 0-0, znamená to, že databázi lze připojit bez opakovaného nahrávání jakýchkoli dalších dat protokolu transakcí. Hodnota v poli Log Required bude 0-0, pouze pokud databázi převedete do stavu čistého ukončení. Během spuštění databáze bude pole Log Required vždy zaznamenávat rozsah protokolů transakcí, které dosud nebyly použity v databázi. Tento rozsah je neustále aktualizován.

Databáze zálohovaná online bude v poli Log Required vždy obsahovat nenulovou hodnotu, a tyto protokoly je nutné zálohovat společně s databází. Pokud po obnovení tyto soubory protokolu nejsou k dispozici, databázi nebude možné po obnovení připojit. (Pokud nelze nezbytné protokoly nalézt, můžete databázi opravit, neexistuje však záruka, že tato oprava bude úspěšná, a téměř vždy dojde ke ztrátě některých dat, minimálně dat z chybějících protokolů.)

Pokud používáte vysílané záložní rozhraní APU serveru Exchange nebo záložní rozhraní API služby VSS, které je součástí zapisovatele VSS serveru Exchange, budou požadované soubory protokolu nutné k připojení databáze zálohovány automaticky s databází. Jestliže znovu nahrajete pouze soubory v poli Log Required, bude databáze obnovena do okamžiku ukončení zálohy. Pokud chcete databázi obnovit do stavu po tomto okamžiku, je třeba nahrát i soubory protokolu vygenerované po vytvoření zálohy.

Chcete-li úplně obnovit databázi z určité zálohy, je nutné zachovat všechny soubory protokolu z nepřerušené řady začínající od nejnižšího protokolu v rozsahu v poli Log Required po nejnovější vygenerovaný soubor protokolu ve skupině úložiště databáze. Pokud některý protokol v této řadě chybí nebo je poškozený, bude možné obnovit databázi pouze do bodu posledního platného protokolu před chybějícím nebo poškozeným souborem.

Chcete-li tedy databázi obnovit ze zálohy bez ztráty dat, je nezbytné zachovat platné kopie všech souborů protokolu transakcí od poslední ověřené platné zálohy databáze.

Vymazání protokolu transakcí

Jestliže nebudou protokoly transakcí odebrány ze serveru Exchange, budou se hromadit, dokud nezaplní veškeré volné místo na disku. Proto vysílané záložní rozhraní API i záložní rozhraní API služby VSS podporují vymazání souborů protokolu transakcí po dokončení normální nebo přírůstkové zálohy. Soubory protokolu starší než soubory potřebné pro obnovení nejnovější zálohy jsou automaticky odstraněny ze serveru poté, co záložní aplikace upozorní server Exchange, že záloha byla úspěšně dokončena.

U vysílaného rozhraní API je ověření kontrolních součtů databáze prováděno během procesu zálohy. V okamžiku dokončení zálohy jsou celá databáze a požadované soubory protokolu zkontrolovány z hlediska fyzické integrity. U rozhraní API služby VSS nelze ověření kontrolních součtů provést jako součást vlastního procesu zálohy. Dodavatel musí ověřit fyzickou integritu databáze nezávisle na procesu zálohy. Tuto akci lze provést pomocí nástroje Eseutil před nebo po informování serveru Exchange o dokončení zálohy.

Pokud je ověření kontrolních součtů provedeno před dokončením zálohy a v zálohovacím skladu je nalezen problém, může být server Exchange informován, že záloha nebyla úspěšně vytvořena. Při tomto postupu nebude nutné vymazat soubory protokolu ze serveru Exchange.

Jestliže bude ověření kontrolních součtů odloženo až po ohlášení dokončení zálohy, odstraní server Exchange staré soubory protokolu ze serveru. Některé z těchto souborů protokolu mohly být nutné k obnovení z předchozí platné zálohy. Pokud jste dosud nevytvořili kopie těchto protokolů, nebude možné provést úplné obnovení.

Společnost Microsoft proto doporučuje, avšak nevyžaduje, aby bylo ověření kontrolních součtů u zálohy služby VSS provedeno dříve, než záložní aplikace informuje server Exchange o dokončení zálohy. Jestliže je ověření kontrolních součtů odloženo až po dokončení zálohy a je pro vás důležité úplné obnovení, musí záložní aplikace zajistit, že byly vytvořeny kopie všech souborů protokolu transakcí, které byly vymazány ze serveru.

Ve většině případů budou všechny protokoly transakcí potřebné k obnovení zálohy služby VSS k dispozici v sadě souborů protokolu uložené s předchozí zálohou společně se soubory uloženými s aktuální zálohou. Při zvažování konkrétního dodavatele by si však zákazníci měli ověřit, zda je tomu skutečně tak.

Obnovení neověřených záloh

Může dojít k situacím, kdy dojde k selhání vyžadujícímu obnovení dříve, než bylo u aktuální zálohy dokončeno ověření kontrolních součtů. V takových situacích společnost Microsoft doporučuje obnovit předchozí ověřenou zálohu a použít tuto zálohu, tedy nespoléhat se na neověřenou zálohu.

Můžete však mít uzavřeny smlouvy o úrovni poskytování služeb, které vyžadují rychlejší obnovení dat, než je možné při použití předchozí zálohy. V takovém případě může být lepším řešením obnovení z neověřené zálohy, pokud jste zachovali předchozí ověřenou zálohu a všechny soubory protokolu nutné pro úplné použití této zálohy. Pokud splníte tyto požadavky, budete stále moci obnovit databázi ze známé platné zálohy v případě, že poslední záloha byla vyhodnocena jako neplatná.

Jak zkontrolovat konzistenci snímku

Žadatel služby VSS musí zkontrolovat konzistenci snímku spuštěním nástroje Eseutil.exe u databáze a souborů protokolu pomocí příslušných možností uvedených v následující tabulce. Žadatel služby VSS musí zkontrolovat, zda jsou všechny vrácené hodnoty parametru ERRORLEVEL při ukončení kladné. Chcete-li zobrazit hodnotu parametru ERRORLEVEL na příkazovém řádku, zadejte po dokončení spuštění nástroje Eseutil.exe příkaz echo %errorlevel%. Záporná hodnota parametru ERRORLEVEL znamená, že soubory jsou poškozeny. Dříve, než žadatel služby VSS zavolá proces BackupComplete, musí ověřit, zda stav součásti zálohy v dokumentu součásti zálohy odráží výsledek kontroly konzistence. To znamená, že stav součásti zálohy musí být FALSE, pokud je nalezeno poškození, a TRUE, pokud není nalezeno žádné poškození. Ověření konzistence snímku je povinný požadavek pro podporu daného řešení týmem serveru Exchange.

Následující tabulka zobrazuje kombinaci kontrol integrity pro jednotlivé typy záloh.
Typ souboru \ typ zálohyÚplná zálohaZáloha kopiePřírůstková zálohaRozdílová záloha
EDB"eseutil /k /i”"eseutil /k /i"Není k dispoziciNení k dispozici
LOG"eseutil /k" *"eseutil /k" *"eseutil /k" **"eseutil /k" **
STMNení k dispoziciNení k dispoziciNení k dispoziciNení k dispozici
CHKNení k dispoziciNení k dispoziciNení k dispoziciNení k dispozici

Vzhledem k charakteru záloh služby VSS nemá stroj JET přístup ke všem stránkám za účelem provedení požadovaných kontrol konzistence. Proto je zajištění konzistence snímku zodpovědností žadatele služby VSS.

* K obnovení databáze snímku jsou požadovány všechny soubory protokolu, jejichž číslo generování souboru protokolu je shodné nebo větší než soubor protokolu kontrolního bodu obnovení. Pokud existuje aktuální soubor protokolu (Enn.log), je také požadován k obnovení databáze. Jestliže se u některého z požadovaných souborů protokolu kontrola konzistence nezdaří, musí žadatel před zavoláním procedury BackupComplete zajistit, že stav součásti zálohy je FALSE. Chcete-li určit soubor protokolu kontrolního bodu obnovení, spusťte nástroj eseutil.exe u souboru bodu obnovení snímku a vyhledejte ve výstupu hodnotu Checkpoint: Například příkaz c:\eseutil.exe /mk E01.chk zobrazí následující hodnotu:
Checkpoint: (0x20,9D,187)
, kde 0x20 je číslo generování protokolu souboru protokolu kontrolního bodu obnovení.

V tomto příkladu musí být všechny soubory protokolu, včetně souboru E0100020.log a vyšších, nepoškozené, aby bylo možné obnovit databázi snímku, přestože u samotné databáze již proběhla kontrola konzistence.

** Všechny soubory protokolu u přírůstkového nebo rozdílového zálohovacího skladu jsou požadovány k obnovení databáze. Konzistenci celé řady protokolů lze zkontrolovat spuštěním nástroje eseutil u předpony souboru protokolu. Například příkaz eseutil /k E01 spustí kontrolu konzistence u všech souborů formátu E01xxxxx.log v dané cestě.
Vlastnosti

ID článku: 822896 - Poslední kontrola: 12/03/2007 04:20:00 - Revize: 7.5

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbtshoot KB822896
Váš názor
/html>/html>c="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">50&did=1&t=">t=">