Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Odstranění potíží souvisejících s chybovou zprávou 503, že služba není k dispozici, v aplikaci Outlook Web Access na serveru Exchange Server 2003

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows

OBSAH ÚLOHY

Souhrn
Po zadání adresy do aplikace OWA (Microsoft Outlook Web Access) v počítači se serverem Microsoft Exchange Server 2003 může dojít k tomu, že se ještě před zobrazením výzvy k přihlášení k aplikaci OWA zobrazí následující chybová zpráva:
503 Service Unavailable (503 Služba není k dispozici.)


K tomuto problému dochází v případě, že soubor Davex.dll nemůže komunikovat s úložištěm poštovních schránek nebo s úložištěm veřejných složek. Zpět na začátek

Kontrola, zda jsou spuštěny všechny služby

Chybová zpráva 503, že služba není k dispozici, se může zobrazit v případě, že nejsou spuštěny služby serveru Exchange 2003 (konkrétně služba System Attendant a Information Store). Chcete-li zobrazit služby a zkontrolovat, zda jsou všechny spuštěny, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy a na položku Nástroje pro správu a pak klepněte na položku Služby.
 2. Ve složce Služby vyhledejte služby Microsoft Exchange Information Store a Microsoft Exchange System Attendant ve sloupci Název a potom ve sloupci Stav vyhledejte text Spuštěno.
 3. Jestliže není služba spuštěna, klepněte pravým tlačítkem myši na název služby a potom klepněte na příkaz Spustit.
Zpět na začátek

Kontrola, zda jsou služby spuštěny pomocí místního systémového účtu

Chybová zpráva 503, že služba není k dispozici, se může zobrazit v případě, že služby serveru Exchange 2003 nejsou spuštěny pomocí místního systémového účtu. Chcete-li zkontrolovat, zda jsou služby spuštěny pomocí místního systémového účtu, postupujte takto:
 1. Otevřete panel Služby.
 2. Ve sloupci Název vyhledejte službu Microsoft Exchange Information Store a Microsoft Exchange System Attendant a potom ve sloupci Účet pro přihlášení vyhledejte text Local System.
 3. Pokud služba není přihlášena pomocí místního systémového účtu, postupujte takto:
  1. Pravým tlačítkem myši klepněte na název služby a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.
  2. Klepněte na kartu Přihlášení a potom klepněte na přepínač Místní systémový účet ve skupinovém rámečku Účet pro přihlášení.
  3. Klepněte na tlačítko OK.
Zpět na začátek

Připojení úložišť poštovních schránek a veřejných složek

Chybová zpráva 503, že služba není k dispozici, se může zobrazit v případě, že nejsou připojena úložiště poštovních schránek a veřejných složek, ke kterým chcete získat přístup. Proto je nutné úložiště poštovních schránek a veřejných složek připojit. Chcete-li úložiště poštovních schránek a veřejných složek připojit, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, potom na položku Microsoft Exchange a pak klepněte na položku System Manager.
 2. Pokud je povolena možnost Display administrative groups (Zobrazit skupiny pro správu), rozbalte uzel Administrative Groups (Skupiny pro správu) a potom rozbalte uzel První skupina pro správu (kde položka První skupina pro správu představuje název vaší skupiny pro správu).
  Poznámka: Pokud chcete zobrazit skupiny pro správu, klepněte pravým tlačítkem myši na položku Vaše_organizace, klepněte na příkaz Vlastnosti, klepnutím zaškrtněte políčko Display administrative groups, klepněte dvakrát na tlačítko OK a potom restartujte nástroj Exchange System Manager.
 3. Rozbalte uzel Servers, rozbalte uzel Název_vašeho_serveru_Exchange a potom uzel First Storage Group (První skupina úložišť).
 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Mailbox Store (Úložiště poštovních schránek), klepněte na příkaz Mount Store (Připojit úložiště) a potom klepněte na tlačítko OK.
 5. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Public Folder Store (Úložiště veřejných složek), klepněte na příkaz Mount Store a potom klepněte na tlačítko OK.
Zpět na začátek

Kontrola, zda v podregistru HKEY_CLASSES_ROOT neexistuje klíč registru s více než 259 znaky

Chybová zpráva 503, že služba není k dispozici, se může zobrazit v případě, že v podregistru
HKEY_CLASSES_ROOT
existuje klíč registru s více než 259 znaky. Během inicializace hledá zprostředkovatel Exchange OLE DB (ExOLEDB) v podregistru
HKEY_CLASSES_ROOT
registrované typy souborů. Pokud některý podklíč obsahuje výchozí hodnotu přesahující 259 znaků nebo existuje volitelný seznam řízení přístupu, který není platný pro jeden z těchto podklíčů, je možné, že bude služba ExOLEDB neočekávaně ukončena.

Pokud má podklíč registru více než 259 znaků nebo pokud existuje volitelný seznam řízení přístupu, který není platný, je při restartování služeb Exchange 2003 zapsána následující série zpráv ID událostí do protokolu událostí aplikace:
Typ události: Informace
Zdroj události: MSExchangeSA
Kategorie události: Obecné
ID události: 9014
Popis:
Microsoft Exchange System Attendant has been started for Exchange server servername successfully. (Služba Microsoft Exchange System Attendant byla pro server Exchange název_serveru úspěšně spuštěna.)
Typ události: Informace
Zdroj události: MSExchangeSA
Kategorie události: Sledování
ID události: 9095
Popis:
The MAD Monitoring thread is initializing. (Podproces sledování MAD se inicializuje.)
Typ události: Informace
Zdroj události: MSExchangeSA
Kategorie události: Sledování
ID události: 9096
Popis:
The MAD Monitoring thread is initialized. (Podproces sledování MAD je inicializován.)
Typ události: Informace
Zdroj události: EXOLEDB
ID události: 101
Popis:
Microsoft Exchange OLEDB has successfully shutdown. (Úspěšné ukončení rozhraní Microsoft Exchange OLEDB.)
Typ události: Chyba
Zdroj události: MSExchangeIS
ID události: 9542
Popis:
Initialization of external interface OLEDB failed; Error ecServerOOM. (Inicializace externího rozhraní OLEDB se nezdařila; chyba ecServerOOM.)
Také je možné, že bude do protokolu událostí aplikace několikrát zapsána následující zpráva s ID události. Chyby může generovat také služba Free/Busy.
Typ události: Chyba
Zdroj události: EXCDO
Kategorie události: Obecné
ID události: 8206
Popis:
Calendaring agent failed with error code 0x800XXXXX while saving appointment. (Při ukládání schůzky došlo k chybě agenta kalendáře s kódem chyby 0x800XXXXX.)
Do systémového protokolu může být také několikrát zapsána následující zpráva s ID události:
Typ události: Chyba
Zdroj události: DCOM
Kategorie události: Není k dispozici
ID události: 10002
Popis:
Access denied attempting to launch a DCOM Server. The server is: {9DA0E106-86CE-11D1-8699-00C04FB98036} The user is SYSTEM/NT AUTHORITY, SID=S-1-5-18 (Při pokusu o spuštění serveru DCOM byl odepřen přístup. Server: {9DA0E106-86CE-11D1-8699-00C04FB98036} Uživatel: SYSTEM/NT AUTHORITY, SID=S-1-5-18)
Tento problém lze vyřešit spuštěním nástroje HKCRScan (HKCRScan.exe). Nástroj HKCRScan zobrazí výčet podregistru HKEY_CLASSES_ROOT za účelem vyhledání podklíčů obsahujících více než 259 znaků. Nástroj HKCRScan navíc umožňuje určit, zda neexistuje neplatný volitelný seznam řízení přístupu, a to vrácením kódu chyby 0x5. Tento kód chyby znamená „Přístup odepřen“ při zobrazování klíče registru. HKCRScan je interní nástroj vyvinutý společností Microsoft. Chcete-li tento nástroj získat, obraťte se na oddělení služeb odborné pomoci společnosti Microsoft. Další informace o tom, jak kontaktovat oddělení služeb odborné pomoci, získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:
Zpět na začátek

Kontrola, zda neexistuje objekt zásad skupiny, který by bránil inicializaci služby MSExchangeIS

Chybová zpráva 503, že služba není k dispozici, se může vyskytnout v případě, že existuje objekt zásad skupiny (GPO) zabraňující inicializaci služby MSExchangeIS.

Je možné, že zaznamenáte zprávy s ID událostí podobné událostem Event 101 EXOLEDB a Event 9542 MSExchangeIS popisovaným v tomto článku.

Poznámka: Popisy zpráv s ID událostí se mohou lišit od popisů zpráv uvedených v tomto článku.

Také si můžete všimnout následujících zpráv ID událostí:
Typ události: Chyba
Zdroj události: EXCDO
ID události: 8208
Popis:
Calendaring agent failed with error code 0x8000ffff while expanding recurring appointments. (Při rozbalování opakujících se událostí selhal agent kalendáře s kódem chyby 0x8000ffff.)

Typ události: Chyba
Zdroj události: DCOM
ID události: 10009
Popis:
DCOM was unable to communicate with the computer RCC-EXH-02-W using any of the configured protocols. (Služba DCOM nemůže komunikovat s počítačem RCC-EXH-02-W pomocí žádného z nakonfigurovaných protokolů.)
Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí. Možné řešení tohoto problému:
 1. Najděte a vyexportováním zálohujte následující klíč registru:
  [HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{9DA0E0EA-86CE-11D1-8699-00C04FB98036}] "LocalService"="MSEXCHANGEIS"
 2. Odstraňte následující klíč registru:
  [HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{9DA0E0EA-86CE-11D1-8699-00C04FB98036}] "LocalService"="MSEXCHANGEIS"
 3. Poznámka: Nejdříve je nutné dokončit krok 2. Teprve potom můžete přejít na tento krok.

  V nástroji pro konfiguraci služby DCOM (Dcomcnfg.exe) nastavte na kartě Identita pro službu ExOLEDB DCOM možnost Spouštějící uživatel:
  1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz dcomcnfg a poté klepněte na tlačítko OK.
  2. Rozbalte uzel Služba komponent a potom rozbalte uzel Počítače.

   Poznámka: Rozbalení uzlu Počítače může trvat několik minut.
  3. Rozbalte uzel Tento počítač a potom rozbalte uzel Konfigurace modelu DCOM.
   Zobrazí se následující zpráva:
   Identifikátor CLSID {9DA0E103-86CE-11D1-8699-00C04FB98036}, položka C:\Program Files\Exchsrvr\bin\STORE.EXE a název Exoledb Session Factory má pojmenovanou hodnotu AppID, ale není zaznamenán v registru pod položkou \\HKEY_CLASSES_ROOT\AppId. Chcete hodnotu zaznamenat?
  4. Klepněte na tlačítko Ano.
  5. V uzlu Konfigurace modelu DCOM klepněte pravým tlačítkem myši na položku Exoledb Session Factory a klepněte na příkaz Vlastnosti.

   Důležité: Položka Exoledb Session Factory se v seznamu nezobrazí v případě, že neodeberete klíč registru popsaný v kroku 2. Zobrazení dialogového okna Exoledb Session Factory – vlastnosti může navíc po klepnutí na příkaz Vlastnosti trvat i několik minut.
  6. Klepněte na kartu Identita, klepněte na přepínač Spouštějící uživatel a klepněte na tlačítko OK.
  Pokud lze tímto postupem chybu „503 Služba není k dispozici“ aplikace OWA odstranit, týká se problém objektu GPO. V takovém případě je možné změnit nebo odebrat objekt GPO, který tyto potíže způsobuje. Jestliže tímto postupem nelze chybu 503, že služba není k dispozici, odstranit, naimportujte klíč registru, který jste vyexportovali a následně odstranili. Pokud k problému nedochází kvůli objektu GPO, mohlo by trvalé odebrání tohoto klíče registru způsobit další potíže na serveru.
Zpět na začátek

Opakovaná registrace součástí MDAC

Pokud se zobrazí zprávy s ID události 101 EXOLEDB a 9542 MSExchangeIS (jako jsou například následující), je možné, že některé součásti MDAC (Microsoft Data Access Components) nebyly správně zaregistrovány a bude je nutné zaregistrovat znovu:
Typ události: Informace
Zdroj události: EXOLEDB
ID události: 101
Popis:
Microsoft Exchange OLEDB has successfully shutdown. (Úspěšné ukončení rozhraní Microsoft Exchange OLEDB.)
Typ události: Chyba
Zdroj události: MSExchangeIS
ID události: 9542
Popis:
Initialization of external interface OLEDB failed; Error Unknown error. (Inicializace externího rozhraní OLEDB se nezdařila; neznámá chyba.)

Následující seznam obsahuje soubory DLL, které musíte mít, aby bylo možné za účelem odstranění tohoto problému znovu zaregistrovat součásti MDAC. Před opětovnou registrací souborů je nutné zastavit službu Information Store a následně ji po úspěšném dokončení opakované registrace následujících souborů DLL znovu spustit.

Poznámka: Soubor Oledb32.dll musí mít verzi 2.8.1022.0 či vyšší.
 • C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\Oledb32.dll
 • C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\Oledb32r.dll
 • C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\Msdaipp.dll
 • C:\Program Files\Common Files\System\ado\Msado15.dll
 • C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\Msdaurl.dll
Postup pro registraci souboru DLL:
 • Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit a potom zadejte příkaz regsvr32 následovaný cestou a názvem souboru DLL, který chcete zaregistrovat. Chcete-li například znovu zaregistrovat soubor Oledb32.dll, zadejte do příkazového řádku následující příkaz:
  regsvr32 "c:\program files\common files\system\ole db\oledb32.dll"
Poznámka: Je možné, že se při pokusu o registraci některého z těchto souborů zobrazí podobná chybová zpráva:
Load library("path and file name") failed – The specified procedure could not be found (Načtení knihovny (cesta a název souboru) se nezdařilo – uvedená procedura nebyla nalezena.)
Další informace o tomto scénáři najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
837285 Při pokusu o přístup k aplikaci OWA pomocí webového prohlížeče mohou uživatelé na serveru Exchange 2003 obdržet chybovou zprávu 503, že služba není k dispozici (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Zpět na začátek

Ověření oprávnění pro klíč registru HKEY_CLASSES_ROOT

Výchozí oprávnění jsou následující.
RoleOprávnění
AdministratorsÚplné řízení, Číst
Authenticated UsersČíst
CREATOR OWNERZvláštní oprávnění
Server OperatorsČíst, Zvláštní oprávnění
SYSTEMÚplné řízení, Číst
DACL
Vlastnosti

ID článku: 823159 - Poslední kontrola: 12/03/2007 04:20:00 - Revize: 6.2

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbhowtomaster KB823159
Váš názor
arCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("