Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Seznam kódů chyb pro telefonická připojení nebo připojení VPN

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Souhrn
Tento článek obsahuje seznam chybových kódů, které se mohou zobrazit při použití počítače se systémem Windows 2000, Windows XP nebo Windows Server 2003 jako klientského počítače k vytvoření telefonického připojení nebo připojení VPN.

Poznámka: Kódy chyb s čísly vyššími než 900 se zobrazují pouze v případě, že se pokoušíte připojit k serveru služby Směrování a vzdálený přístup se systémem Windows 2000 nebo novějším.
Další informace
Následující seznam obsahuje kódy chyb telefonického připojení nebo připojení VPN:

600
Operace není dokončena.

601
Popisovač portu není platný.

602
Port je již otevřen.

603
Vyrovnávací paměť volajícího je příliš malá.

604
Byla uvedena chybná informace.

605
Informace o portu nelze nastavit.

606
Port není připojen.

607
Událost není platná.

608
Toto zařízení neexistuje.

609
Typ zařízení neexistuje.

610
Vyrovnávací paměť není platná.

611
Trasa není dostupná.

612
Trasa není přidělena.

613
Byla zadána nesprávná komprese.

614
Nedostatek vyrovnávacích pamětí.

615
Port nebyl nalezen.

616
Asynchronní požadavek ještě nebyl splněn.

617
Odpojení portu nebo zařízení již probíhá.

618
Port není otevřen.

619
Port je odpojen.

620
Chybí koncové body.

621
Soubor telefonního seznamu nelze otevřít.

622
Soubor telefonního seznamu nelze načíst.

623
Položku telefonního seznamu nelze najít.

624
Soubor telefonního seznamu nelze zapsat.

625
V souboru telefonního seznamu byly nalezeny neplatné informace.

626
Řetězec nelze načíst.

627
Klíč nelze najít.

628
Port byl odpojen.

629
Port byl odpojen od vzdáleného zařízení.

630
Port byl odpojen z důvodu poruchy hardwaru.

631
Port byl odpojen uživatelem.

632
Velikost struktury není správná.

633
Port je již používán nebo není nakonfigurován pro volání ven pomocí vzdáleného přístupu.

634
Počítač nelze ve vzdálené síti zaregistrovat.

635
Neznámá chyba.

636
K portu je připojeno nesprávné zařízení.

637
Řetězec nelze převést.

638
Vypršel časový limit požadavku.

639
Není k dispozici žádná asynchronní síť.

640
Došlo k chybě ve vrstvě NetBIOS.

641
Server nemůže přidělit prostředky systému NetBIOS potřebné k podpoře klienta.

642
Jeden z názvů vrstvy NetBIOS je již zaregistrován ve vzdálené síti.

643
Selhání síťového adaptéru na serveru.

644
Nebudete dostávat oznámení o síťových zprávách.

645
Vnitřní chyba ověření.

646
Váš účet nemá oprávnění k přihlášení v tuto dobu.

647
Účet je zablokován.

648
Platnost hesla vypršela.

649
Uživatelský účet nemá dostatečná oprávnění ke vzdálenému připojení.

650
Server dálkového přístupu neodpovídá.

651
Modem (nebo zařízení pro připojení) ohlásil chybu.

652
Odezvu zařízení nelze rozpoznat.

653
V souboru .INF zařízení nebylo nalezeno makro požadované zařízením.

654
Příkaz nebo odezva v souboru .INF zařízení odkazuje na nedefinované makro.

655
V souboru .INF zařízení nebylo nalezeno makro <message>.

656
Makro <defaultoff> v souboru .INF zařízení obsahuje nedefinované makro.

657
Soubor .INF zařízení nelze otevřít.

658
Název zařízení v souboru .INF nebo v souboru .INI média je příliš dlouhý.

659
Soubor .INI média odkazuje na neznámý název zařízení.

660
Soubor .INF zařízení neobsahuje žádné odezvy na tento příkaz.

661
Soubor .INF zařízení neobsahuje příkaz.

662
Pokus o nastavení makra neuvedeného v souboru .INF zařízení.

663
Soubor .INI média odkazuje na neznámý typ zařízení.

664
Došlo k chybě při přidělování paměti.

665
Port nebyl nakonfigurován pro vzdálený přístup.

666
Modem (nebo jiné spojové zařízení) nepracuje.

667
Nelze přečíst soubor .INI média.

668
Spojení bylo přerušeno.

669
Neplatný parametr způsobu používání v souboru .INI média.

670
Nelze přečíst název sekce souboru .INI média.

671
Nelze přečíst typ zařízení ze souboru .INI média.

672
Nelze přečíst název zařízení ze souboru .INI média.

673
Nelze přečíst způsob použití ze souboru .INI média.

674
Nelze přečíst maximální přenosovou rychlost spojení ze souboru .INI média.

675
Nelze přečíst maximální přenosovou rychlost nosné frekvence ze souboru .INI média.

676
Linka je obsazena.

677
Místo modemu se ozval člověk.

678
Nebyla rozpoznána žádná odpověď.

679
Nebyla rozpoznána nosná frekvence.

680
Nebyl zjištěn oznamovací tón.

681
Obecná chyba zařízení.

682
CHYBA PŘI ZÁPISU SECTIONNAME

683
CHYBA PŘI ZÁPISU DEVICETYPE

684
CHYBA PŘI ZÁPISU DEVICENAME

685
CHYBA PŘI ZÁPISU MAXCONNECTBPS

686
CHYBA PŘI ZÁPISU MAXCARRIERBPS

687
CHYBA PŘI ZÁPISU USAGE

688
CHYBA PŘI ZÁPISU DEFAULTOFF

689
CHYBA PŘI ČTENÍ DEFAULTOFF

690
CHYBA: PRÁZDNÝ SOUBOR INI

691
Přístup byl odepřen. Jméno nebo heslo není platné pro tuto doménu.

692
Porucha hardwaru portu nebo připojeného zařízení.

693
CHYBA: NEBINÁRNÍ MAKRO

694
CHYBA: DCB NENALEZENO

695
CHYBA: STAVOVÉ POČÍTAČE NEBYLY SPUŠTĚNY

696
CHYBA: STAVOVÉ POČÍTAČE JSOU JIŽ SPUŠTĚNY

697
CHYBA: ČÁSTEČNÁ CYKLICKÁ SMYČKA ODPOVĚDI

698
Klíčové slovo odezvy v souboru .INF zařízení nemá očekávaný formát.

699
Odezva zařízení způsobila přetečení vyrovnávací paměti.

700
Rozšířený příkaz v souboru .INF zařízení je příliš dlouhý.

701
Zařízení převedené na hodnotu BPS není podporováno ovladačem portu COM.

702
Odezva zařízení přišla neočekávaně.

703
CHYBA: INTERAKTIVNÍ REŽIM

704
CHYBA: NESPRÁVNÉ ČÍSLO ZPĚTNÉHO VOLÁNÍ

705
CHYBA: NEPLATNÝ STAV OVĚŘENÍ

706
CHYBA ZÁPISU INITBPS

707
Indikace diagnostiky X.25.

708
Platnost účtu vypršela.

709
Došlo k chybě při změně hesla pro doménu.

710
Při komunikaci s vaším modemem byly zjištěny chyby sériového přeběhu.

711
Inicializace RasMan se nezdařila. Zkontrolujte protokol událostí.

712
Inicializace biplexního portu. Počkejte několik sekund a opakujte akci.

713
Žádné aktivní linky ISDN nejsou k dispozici.

714
Pro volání není k dispozici dostatek kanálů ISDN.

715
Z důvodu nízké kvality telefonních linek došlo k příliš velkému počtu chyb.

716
Konfigurace IP vzdáleného přístupu je nepoužitelná.

717
Ve statickém fondu adres IP pro vzdálený přístup není k dispozici žádná adresa.

718
Vypršení časového limitu protokolu PPP.

719
Propojení PPP bylo ukončeno vzdáleným počítačem.

720
Nejsou nakonfigurovány žádné řídicí protokoly PPP.

721
Vzdálený partner PPP neodpovídá.

722
Paket PPP není platný.

723
Telefonní číslo včetně rozlišovacího čísla a linky je příliš dlouhé.

724
Protokol IPX nemůže vytáčet na portu, protože počítač je nastaven jako směrovač IPX.

725
Protokol IPX nemůže vytáčet port, protože není nainstalován směrovač IPX.

726
Protokol IPX nemůže volat ven současně přes více než jeden port.

727
Nelze získat přístup k souboru TCPCFG.DLL.

728
Nelze najít adaptér IP vázaný na vzdálený přístup.

729
Protokol SLIP není možné použít, pokud není nainstalován protokol IP. 730
Registrace počítače není dokončena.

731
Protokol není nakonfigurován.

732
Nelze vyjednat propojení PPP.

733
Řídicí protokol PPP pro tento síťový protokol není na serveru k dispozici.

734
Řídicí protokol propojení PPP byl ukončen.

735
Požadovaná adresa byla serverem zamítnuta.

736
Vzdálený počítač ukončil řídicí protokol.

737
Byla zjištěna zpětná smyčka.

738
Server nepřiřadil adresu.

739
Vzdálený server nemůže používat šifrované heslo systému Windows NT.

740
Zařízení TAPI konfigurovaná pro vzdálený přístup nelze inicializovat nebo nebyla správně nainstalována.

741
Místní počítač nepodporuje šifrování.

742
Vzdálený server nepodporuje šifrování.

743
Vzdálený server vyžaduje šifrování.

744
Nelze použít číslo sítě IPX přiřazené vzdáleným serverem. Zkontrolujte protokol událostí.

745
ERROR_INVALID_SMM

746
ERROR_SMM_UNINITIALIZED

747
ERROR_NO_MAC_FOR_PORT

748
ERROR_SMM_TIMEOUT

749
ERROR_BAD_PHONE_NUMBER

750
ERROR_WRONG_MODULE

751
Číslo pro zpětné volání obsahuje neplatný znak. V čísle lze použít pouze následujících 18 znaků: číslice 0 až 9, T, P, W, (,), -, @ a mezera

752
Během zpracování skriptu systém narazil na chybu v syntaxi.

753
Připojení nelze odpojit, protože bylo vytvořeno víceprotokolovým směrovačem.

754
Systém nemůže najít svazek vícenásobného propojení.

755
Systém nemůže provést automatické volání, protože u připojení bylo zadáno vlastní vytáčení.

756
Připojení je již vytáčeno.

757
Služby Remote Access Service nelze automaticky spustit. Další informace naleznete v protokolu událostí.

758
Program Sdílení připojení k Internetu je již u připojení povolen.

759
Při změně existujícího nastavení programu Sdílení připojení k Internetu došlo k chybě.

760
Při povolování schopností směrování došlo k chybě.

761
Při povolování programu Sdílení připojení k Internetu u tohoto připojení došlo k chybě.

762
Při konfiguraci místní sítě na sdílení došlo k chybě.

763
Program Sdílení připojení k Internetu nelze povolit. Kromě tohoto připojení chcete sdílet ještě více než jedno další připojení LAN.

764
Není nainstalováno čtecí zařízení čipových karet.

765
Program Sdílení připojení k Internetu nelze povolit. Pomocí adresy IP, která je vyžadována pro automatické adresování IP, je již nakonfigurováno připojení LAN.

766
Certifikát nelze najít. Připojení, která využívají protokol L2TP nad zabezpečením IPSec, vyžadují instalaci certifikátu počítače.

767
Program Sdílení připojení k Internetu nelze povolit. Připojení LAN vybrané jako privátní síť má nakonfigurováno více než jednu adresu IP. Nakonfigurujte znovu připojení LAN s jednou adresou IP a potom povolte Sdílení připojení k Internetu.

768
Pokus o připojení se nezdařil, protože se nezdařilo zašifrování dat.

769
Zadaný cíl není dostupný.

770
Vzdálený počítač zamítnul pokus o připojení.

771
Pokus o připojení se nezdařil, protože je přetížena síť.

772
Síťový hardware vzdáleného počítače není kompatibilní s typem požadovaného volání.

773
Pokus o připojení se nezdařil, protože se změnilo cílové číslo.

774
Pokus o připojení se nezdařil z důvodu dočasného selhání. Připojte se znovu.

775
Volání bylo blokováno vzdáleným počítačem.

776
Volání nebylo připojeno, protože vzdálený počítač vyvolal funkci Nerušit.

777
Pokus o připojení se nezdařil, protože modem (nebo jiné zařízení pro připojení) ve vzdáleném počítači nefunguje.

778
Nebylo možné ověřit identitu serveru.

779
Chcete-li vytáčet číslo pomocí tohoto připojení, musíte použít kartu Smart Card.

780
Zamýšlená funkce je pro připojení neplatná.

781
Připojení vyžaduje certifikát. Ale žádný platný certifikát nebyl nalezen. Další informace získáte klepnutím na tlačítko Další informace nebo vyhledáním tohoto čísla chyby v centru pro nápovědu a odbornou pomoc.

782
Službu Sdílení připojení k Internetu (ICS) a Brána firewall pro připojení k Internetu (ICF) nelze povolit, protože v tomto počítači byla povolena služba Směrování a vzdálený přístup. Chcete-li povolit službu ICS nebo ICF, zakažte službu Směrování a vzdálený přístup. Další informace o službách Směrování a vzdálený přístup, ICS nebo ICF naleznete v Nápovědě a odborné pomoci.

783
Program Sdílení připojení k Internetu nelze povolit. Připojení LAN vybrané jako privátní síť se zde nenachází nebo je odpojeno ze sítě. Přesvědčte se, zda je připojen adaptér LAN a potom povolte Sdílení připojení k Internetu.

784
Připojení nelze použít k vytáčení čísla v době přihlašování. Je nastaveno pro jiné uživatelské jméno než je uvedené na kartě Smart Card. Pro použití v době přihlašování je musíte nastavit na používání uživatelského jména na této kartě.

785
Pomocí tohoto připojení nelze vytáčet číslo v době přihlašování, protože není nastaveno na použití karty Smart Card. -li připojení používat v době přihlašování, musíte upravit jeho vlastnosti tak, aby používalo kartu Smart Card.

786
Nezdařil se pokus o připojení L2TP, protože v počítači neexistuje platný certifikát počítače pro ověření zabezpečení.

787
Nezdařil se pokus o připojení L2TP, protože vrstva zabezpečení neověřila vzdálený počítač.

788
Nezdařil se pokus o připojení L2TP, protože vrstva zabezpečení nemohla vyjednat kompatibilní parametry u vzdáleného počítače.

789
Nezdařil se pokus o připojení L2TP, protože vrstva zabezpečení narazila na chybu zpracování během počátečního vyjednávání se vzdáleným počítačem.

790
Nezdařil se pokus o připojení L2TP, protože se nezdařilo ověření certifikátu na vzdáleném počítači.

791
Nezdařil se pokus o připojení L2TP, protože nebyly nalezeny zásady zabezpečení pro připojení.

792
Nezdařil se pokus o připojení L2TP, protože vypršel časový limit vyjednávání zabezpečení.

793
Nezdařil se pokus o připojení L2TP, protože při vyjednávání zabezpečení nastala chyba.

794
Atribut Framed Protocol ve službě RADIUS nemá hodnotu odpovídající protokolu PPP.

795
Uživatel nemá správnou hodnotu atributu Tunnel Type ve službě RADIUS.

796
Atribut RADIUS typu služby tohoto uživatele není Framed ani Callback Framed.

797
Nelze vytvořit připojení ke vzdálenému počítači. Modem nebyl nalezen, nebo je zaneprázdněn. Další informace získáte kliknutím na tlačítko Další informace nebo vyhledáním tohoto čísla chyby v Centru pro nápovědu a podporu.

798
Nelze nalézt certifikát, který může být použit protokolem EAP (Extensible Authentication Protocol).

799
Sdílení připojení k Internetu (ICS) nelze povolit. V síti byl zjištěn konflikt IP adres. Sdílení připojení k Internetu vyžaduje konfiguraci hostitele s adresou IP 192.168.0.1. Ujistěte se, že žádný jiný klient v síti není konfigurován s adresou IP 192.168.0.1.

800
Připojení pomocí virtuální privátní sítě nelze vytvořit. Server VPN není k dispozici, nebo parametry zabezpečení nejsou pro toto připojení správně konfigurovány.

801
Toto připojení je nakonfigurováno k ověřování identity přístupového serveru, ale systém Windows nemůže ověřit digitální certifikát zaslaný serverem.

802
Dodaná karta nebyla rozpoznána. Zkontrolujte, zda je karta vložena správně a zda je pevně zasunuta.

803
Konfigurace protokolu PEAP uložená v souboru cookie relace neodpovídá konfiguraci aktuální relace.

804
Identita protokolu PEAP uložená v souboru cookie relace neodpovídá aktuální identitě.

805
Nelze použít vytáčení pomocí tohoto připojení v době určené pro přihlášení, protože je nakonfigurována k přihlášení pomocí pověření uživatele.

900
Směrovač není spuštěn.

901
Rozhraní je již připojeno.

902
Směrovač nezná zadaný identifikátor protokolu.

903
Nebyla spuštěna aplikace Správce rozhraní vyžádaného volání.

904
Ve směrovači je již zaregistrováno rozhraní s tímto názvem.

905
Ve směrovači není zaregistrováno rozhraní s tímto názvem.

906
Rozhraní není připojeno.

907
Určený protokol je zastavován.

908
Rozhraní je připojeno, nemůže tedy být odstraněno.

909
Nebyla nastavena pověření rozhraní.

910
Připojování rozhraní již probíhá.

911
Aktualizace směrovacích informací v tomto rozhraní již probíhá.

912
Konfigurace rozhraní je neplatná. Ke stejnému rozhraní na vzdáleném směrovači je již připojeno jiné rozhraní.

913
Vzdálený klient se pokusil připojit přes port, který je rezervován pouze pro směrovače.

914
Směrovač vyžádaného volání se pokusil připojit přes port, který je rezervován pouze pro vzdálené klienty.

915
Rozhraní klienta s tímto názvem již existuje a je nyní připojeno.

916
Rozhraní je v zakázaném stavu.

917
Ověřovací protokol byl odmítnut vzdáleným partnerem.

918
Nejsou dostupné protokoly ověřování.

919
Vzdálený počítač odmítl ověřování pomocí nakonfigurovaného ověřovacího protokolu. Linka byla odpojena.

920
Vzdálený účet nemá oprávnění pro vzdálený přístup.

921
Platnost vzdáleného účtu vypršela.

922
Vzdálený účet je zablokován.

923
Vzdálený účet nemá oprávnění se přihlašovat v tuto denní dobu.

924
Vzdálenému partnerovi byl odepřen přístup, protože uživatelské jméno nebo heslo je v doméně neplatné.

925
Nejsou k dispozici žádné porty s povoleným směrováním, které by mohlo toto rozhraní vyžádaného volání použít.

926
Port byl z důvodu nečinnosti odpojen.

927
Rozhraní není momentálně dostupné.

928
Služba Demand Dial Service je pozastavena.

929
Rozhraní bylo odpojeno správcem.

930
Ověřovací server neodpověděl na požadavky na ověření včas.

931
Byl dosažen maximální počet portů, které lze použít v připojení s více linkami.

932
Byl dosažen časový limit pro připojení uživatele.

933
Byl dosažen maximální limit počtu podporovaných rozhraní LAN.

934
Byl dosažen maximální limit počtu podporovaných rozhraní vyžádaného volání.

935
Byl dosažen maximální limit počtu podporovaných vzdálených klientů.

936
Port byl z důvodů zásad protokolu BAP odpojen.

937
Příchozí připojení nemůže přijmout váš požadavek na připojení, protože je již používáno jiné připojení stejného typu.

938
V síti nebyly nalezeny žádné servery RADIUS.

939
Z ověřovacího serveru RADIUS byla přijata neplatná odpověď. Přesvědčte se, zda je pro server RADIUS správně nastaveno tajné heslo, u kterého se rozlišují velká a malá písmena.

940
Nyní nemáte oprávnění k připojení.

941
K připojení pomocí aktuálního typu zařízení nemáte oprávnění.

942
K připojení pomocí vybraného ověřovacího protokolu nemáte oprávnění.

943
Pro tohoto uživatele je vyžadován protokol BAP.

944
Nyní nelze připojit rozhraní.

945
Uložená konfigurace směrovače není kompatibilní s aktuálním směrovačem.

946
Nástroj pro vzdálený přístup zjistil uživatelské účty starších formátů, které nebudou automaticky přeneseny. Chcete-li je přenést ručně, spusťte XXXX.

948
Transport již byl nainstalován pomocí směrovače.

949
V paketu odeslaném serverem RADIUS byla přijata neplatná délka podpisu.

950
V paketu odeslaném serverem RADIUS byl přijat neplatný podpis.

951
Se zprávou EAPMessage odeslanou serverem RADIUS nebyl přijat podpis.

952
Od serveru RADIUS byl přijat paket neplatné délky nebo s neplatným identifikátorem.

953
Od serveru RADIUS byl přijat paket s atributem neplatné délky.

954
Od serveru RADIUS byl přijat neplatný paket.

955
V paketu odeslaném serverem RADIUS se neshoduje ověřovatel.
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.
Vlastnosti

ID článku: 824864 - Poslední kontrola: 07/02/2013 13:49:00 - Revize: 1.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

  • kbfirewall kbwinservnetwork kbnetwork kbinfo KB824864
Váš názor
body>