Postupy: Implementace více produktů sady Office v jedné instalaci sady Office 2003

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje postup pro implementaci (nebo zřetězení) dalších balíčků MSI nebo souborů EXE během instalace sady Microsoft Office 2003. Ve výchozím nastavení nelze implementovat instalaci jednoho disku CD-ROM sady Microsoft Office pomocí jiného disku CD-ROM sady Office bez spuštění samostatných instalací.

Sada Microsoft Office 2003 Resource Kit však obsahuje informace o změnách souboru nastavení instalačního programu (souboru Setup.ini) tak, aby bylo možné zřetězit několik produktů používajících Instalační službu systému Microsoft Windows do jedné instalace.

zpět na začátek

Jak zřetězit produkty používající Instalační službu systému Windows

Chcete-li zřetězit produkty, které používají Instalační službu systému Windows, projděte si informace v této části. Pokud chcete přidat produkt nepoužívající Instalační službu systému Windows, například soubor Notepad.exe, můžete také použít informace v této části nebo můžete postupovat podle pokynů popsaných v části Jak zřetězit produkty nepoužívající Instalační službu systému Windows v tomto článku.

Na začátku procesu instalace přečte instalační program soubor Setup.ini a zapíše sadu úkolů do registru systému Microsoft Windows pro instalaci jednotlivých produktů uvedených v částech [ChainedInstall_1] až [ChainedInstall_n]. Ve výchozím nastavení předá instalační program možnosti příkazového řádku a vlastnosti definované pro základní balíček sady Office 2003 jednotlivým zřetězeným instalacím. Instalační program pak předá tyto zřetězené instalace Instalační službě systému Windows. V souboru Setup.ini však můžete nastavit jedinečné vlastnosti pro zřetězenou instalaci pomocí následující syntaxe:
 [ChainedInstall_1]TaskType=msiPath=\\server\share\admin_install_point\[MSI file]Display=NoneMST=[MST file]Cmdline=property=value
Další informace o části [ChainedInstall_n] v souboru Setup.ini najdete v části Specifying chained installations in Setup.ini (Zadávání zřetězených instalací v souboru Setup.ini) na následujícím webu společnosti Microsoft:

Úpravy zřetězených balíčků

Ve většině částí souboru Setup.ini včetně části [Options] lze pomocí syntaxe property=value zadat vlastní hodnoty vlastnosti. V částech [ChainedInstall_n] lze nastavit hodnotu Display i hodnotu MST pomocí syntaxe property=value a můžete nastavit několik dalších možností, kterými upravíte proces instalace. Je však třeba přidat další vlastnosti k příkazovému řádku, který instalační program předá Instalační službě systému Windows pro zřetězenou instalaci, pomocí možnosti Cmdline.

Pro zřetězené instalace můžete v souboru Setup.ini nastavit následující možnosti:

MožnostPopis
TaskName=název_úkoluPřiřadí instalaci popisný název. Instalační program použije tento název ve svém souboru protokolu. Nepovinné.
TaskType=typ_úlohyIdentifikuje, zda je zřetězená instalace soubor MSI nebo spustitelný soubor (například soubor EXE nebo BAT). Povinné.
Path=cestaUrčuje relativní nebo celou cestu k souboru MSI nebo ke spustitelnému souboru. Povinné.
Display=nastaveníUrčuje nastavení zobrazení uživatelského rozhraní pro zřetězenou instalaci.

Chcete-li zobrazit pouze indikátory postupu, použijte nastavení basic, pro úplně bezobslužnou instalaci použijte nastavení none. Další informace o nastavení zobrazení najdete u položky [Display] v referenčním tématu Setup Setting File (Soubor nastavení instalačního programu) v sadě Office 2003 Resource Kit, které je uvedeno v části Odkazy tohoto článku.

Poznámka: Ve výchozím nastavení dědí zřetězené instalace nastavení zobrazení, které je zadáno pro základní balíček sady Office. Toto nastavení slouží k přepsání výchozího nastavení.
MST=soubor MSTUrčuje název a cestu k transformaci (souboru MST), která bude použita u zřetězeného balíčku (souboru MSI). Nepovinné.

Poznámka: Pomocí možnosti MST lze zadat pouze jednu transformaci. Chcete-li zadat více transformací, přidejte k položce Cmdline vlastnost TRANSFORMS.
Cmdline=možnostiUrčuje další páry property=value nebo možnosti příkazového řádku, které instalační program předá Instalační službě systému Windows nebo spustitelnému programu během volání za účelem instalace zřetězeného balíčku nebo programu.
IgnoreReturnValue=[0|1]Chcete-li pokračovat v instalaci po sobě následujících zřetězených instalací i v případě, že tato instalace neproběhne úspěšně, nastavte tuto vlastnost na hodnotu 1. Výchozí nastavení je 0.

Poznámka: Pokud omylem zadáte nesprávný název souboru MSI nebo cestu k tomuto souboru a instalační program zastaví proces instalace, nebude nainstalována daná zřetězená instalace ani následující zřetězené instalace. K tomuto chování dochází i v případě, že vlastnost IgnoreReturnValue je nastavena na hodnotu 1.
Reboot=[0|1]Chcete-li po dokončení instalace počítač restartovat, nastavte tuto možnost na hodnotu 1. Instalační proces počítač restartuje a pak obnoví proces instalace.


zpět na začátek

Jak zřetězit produkty nepoužívající Instalační službu systému Windows

Pokud chcete do instalace sady Office 2003 přidat spustitelný soubor (EXE) nebo dávkový soubor, můžete použít také transformaci vytvořenou pomocí Průvodce vlastní instalací.

Poznámka: Pomocí této metody nelze zřetězit instalaci žádného spustitelného souboru, který používá balíček MSI Instalační služby systému Windows.
 1. Nainstalujte Nástroje sady Microsoft Office 2003 Resource Kit ze sady Office 2003 Resource Kit.
 2. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, přejděte na příkaz Nástroje sady Microsoft Office, přejděte na příkaz Nástroje sady Microsoft Office 2003 Resource Kit a pak klepněte na položku Průvodce vlastní instalací.
 3. V dialogovém okně Open the MSI File (Otevřít soubor MSI) vyberte soubor MSI z kořenového adresáře instalace sady Office pro správu. Klepněte na tlačítko Next (Další).
 4. V dialogovém okně Add Installations and Run Programs (Přidat instalace a spustit programy) klepněte na tlačítko Add (Přidat).
 5. Do pole Target (Cíl) zadejte cestu k souboru EXE, který chcete přidat na konec instalace sady Office v dialogovém okně Add Program Entry (Přidat položku programu).

  Poznámka: Můžete také klepnout na tlačítko Browse (Procházet) a soubor EXE vyhledat a vybrat.
 6. Klepnutím na položku Help (Nápověda) určíte, které nastavení ze čtyř možností uvedených v dolní části dialogového okna Add Program Entry chcete použít.
 7. Po zadání nastavení v dialogovém okně Add Program Entry klepněte na tlačítko OK.
 8. Zadejte hodnoty do zbývajících dialogových oken v Průvodci vlastní instalací a pak klepněte na tlačítko Finish (Dokončit).
 9. Všimněte si ukázkového příkazového řádku v posledním dialogovém okně tohoto Průvodce a pak klepněte na tlačítko Exit (Konec).
zpět na začátek
Odkazy
Další informace najdete v sadě Office 2003 Resource Kit na následujícím webu společnosti Microsoft:zpět na začátek
Vlastnosti

ID článku: 828947 - Poslední kontrola: 02/28/2014 12:13:12 - Revize: 1.0

Microsoft Office Standard Edition 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB828947
Váš názor