Popis účinků vylepšených statistických funkcí pro analytické nástroje v aplikaci Excel

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Souhrn
Tento článek popisuje vliv numerických vylepšení statistických funkcí aplikace Microsoft Office Excel 2003 a vyšších verzí aplikace Excel na analytické nástroje. Většina analytických nástrojů během počítání výsledků volá statistické funkce aplikace Excel. Tento článek v mnoha případech poskytuje odkazy na podrobné články o jednotlivých statistických funkcích aplikace Excel. Kromě toho je zde také zahrnut popis plánovaných užitečných vylepšení analytických nástrojů.

Informace o aplikaci Microsoft Excel 2004 for Mac

Statistické funkce v aplikaci Excel 2004 for Mac byly aktualizovány pomocí stejných algoritmů, jaké byly použity při aktualizaci statistických funkcí v aplikaci Microsoft Office Excel 2003 a v novějších verzí této aplikace. Všechny informace v tomto článku, které popisují, jak určitá funkce pracuje nebo jak byla upravena pro aplikaci Excel 2003 a novější verze, platí také pro aplikaci Excel 2004 for Mac.
Další informace
Kód analytických nástrojů nebyl upraven přímo, kromě vylepšení tří analytických nástrojů Anova.

V aplikaci Excel 2003 a novějších verzích se zlepšil numerický výkon několika analytických nástrojů, protože tyto nástroje volají statistickou funkci, která byla pro aplikaci Excel 2003 a novější zdokonalena. V případě, že novější verze aplikace Excel vrací výsledky odlišné oproti starším verzím aplikace Excel, jsou výsledky aplikace Excel 2003 a novějších verzí přesnější.

Většina uživatelů si rozdílných výsledků v různých verzích aplikace Excel ani nevšimne, protože jsou obvykle způsobeny chybami při zaokrouhlování, jež jsou významné pouze v extrémních případech. Nejprve je však třeba v tomto článku zmínit jeden případ, kdy jsou rozdíly způsobeny nesprávným vzorcem v aplikaci Microsoft Excel 2002 a starších verzích. V těchto verzích nedoporučujeme příslušný nástroj používat.

V druhém příkladu se nesprávný vzorec vyskytuje nejen v aplikaci Excel 2002 a starších verzích, ale i v aplikaci Excel 2003 a novějších verzích. V tomto případě nedoporučujeme používat příslušný analytický nástroj v žádné z verzí aplikace Excel.

Za prvé, nástroj Regrese nedoporučujeme používat v případě, že je třeba zaškrtnout políčko Konstanta je nula. Tato chyba byla v aplikaci Excel 2003 a novějších verzích opravena. Nástroj Regrese je možné použít, pokud políčko Konstanta je nula není zaškrtnuto (v praxi je tento případ obvyklejší).

Za druhé, uživatelé všech verzí aplikace Excel by neměli používat nástroj ATP t-Test: Dvouvýběrový párový t-test na střední hodnotu, pokud nelze zaručit, že nechybí žádná pozorovaná data. Pokud jedno či více pozorování chybí, vrací tento nástroj nesprávné výsledky (nebo nevrací výsledky žádné).

Další informace o analytickém nástroji Dvouvýběrový párový t-test získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
829252 Pokud použijete nástroj Analysis ToolPak t-Test v aplikaci Excel, můžete získat nesprávné výsledky a chybné popisky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Chcete-li tento nástroj použít v případě, že chybí data (nebo existuje-li jen možnost, že chybí data), zpracuje je funkce TTEST v aplikaci Excel správně.

Dále v tomto článku jsou uvedeny zvláštní části pro jednotlivé analytické nástroje. Nástroje, které zde nejsou uvedeny, nejsou vylepšeními v aplikaci Excel 2003 a novějších verzích nijak ovlivněny.

Anova: jeden faktor, Anova: dva faktory s opakováním, Anova: dva faktory bez opakování

Všechny tři nástroje Anova byly upraveny a jejich upgradovaná výpočetní procedura používá dvouprůchodový algoritmus, který je numericky robustnější. Tato vylepšení jsou podobná vylepšením ve statistických funkcích, které počítají součty kvadratických odchylek u středních hodnot (například funkce VAR.VÝBĚR, SMODCH.VÝBĚR, SLOPE a PEARSON).

Další informace o analytických nástrojích Anova naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
829215 Popis numerického vylepšení analytických nástrojů Anova v aplikaci Excel (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Korelace

Tento nástroj nebyl změněn. Existuje však malý rozdíl mezi nástrojem Korelace a nástrojem Kovariance, který zůstává zachován ve všech verzích aplikace Excel. Nástroj Korelace vrací korelační tabulku ve tvaru pravoúhlého trojúhelníku, na jehož přeponě se budou nacházet hodnoty 1 a v dalších buňkách budou hodnoty korelace. K výpočtu hodnot mimo přeponu používá tento nástroj statistickou funkci CORREL. (Proto změní-li se některá zadaná hodnota, nedojde ke změně žádné hodnoty ve výstupní tabulce. Porovnejte toto chování s výstupem nástroje Kovariance.)

Kovariance

Tento nástroj vrací tabulku ve tvaru pravoúhlého trojúhelníku, na jehož přeponě se budou nacházet hodnoty variance a v dalších buňkách hodnoty kovariance. Buňky na přeponě obsahují vzorec =VAR(...), takže dojde-li ke změně vstupních hodnot, změní se také výsledky ve výstupní tabulce. V aplikaci Office Excel 2003 a novějších verzích byla vylepšena funkce VAR.

Další informace o funkci VAR naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
826393 Statistické funkce aplikace Excel: VAR (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
K výpočtu hodnot mimo diagonálu používá nástroj Kovariance statistickou funkci COVAR. Proto dojde-li ke změně vstupních hodnot, nedojde ve výstupní tabulce ke změně hodnot mimo diagonálu.

Popisná statistika

Tento nástroj volá statistické funkce aplikace Excel během výpočtu všech hodnot, které vrací. Vzhledem k tomu, že funkce VAR.VÝBĚR a SMODCH.VÝBĚR jsou v aplikaci Excel 2003 a novějších verzích vylepšeny, je v extrémních případech možné, že funkce vrací rozdílné výsledky vzniklé chybami při zaokrouhlení.

Další informace o funkci VAR.VÝBĚR naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
826112 Statistické funkce aplikace Excel: VAR.VÝBĚR (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Dvouvýběrový F-test pro rozptyl

Podobně jako nástroj Popisná statistika volá tento nástroj statistickou funkci VAR.VÝBĚR. V extrémních případech jsou i u tohoto nástroje možné rozdílné výsledky vzniklé chybami při zaokrouhlení.

Generátor pseudonáhodných čísel

Tento nástroj vyplní danou oblast náhodnými hodnotami. Tyto hodnoty jsou vkládány přímo do buněk, aby nebyly přepočítávány a nahrazovány novými hodnotami při přepočítání listu. Integrovaná statistická funkce aplikace Excel NÁHČÍSLO oproti tomu nahrazuje stávající náhodná čísla novými hodnotami při každém přepočítání listu. Hodnoty lze zachovat i při použití funkce NÁHČÍSLO. Postup je takový, že zkopírujete výsledky v dané oblasti a potom pomocí příkazu Vložit jinak vložíte hodnoty do stejné oblasti.

Pomocí nástroje Generátor pseudonáhodných čísel lze vytvořit náhodné hodnoty s různými rozděleními pravděpodobností, zatímco funkce NÁHČÍSLO odpovídá pouze jedné z možností tohoto nástroje: Rovnoměrnému rozdělení v intervalu 0 až 1. V tomto článku naleznete popis, jak lze kombinací funkce NÁHČÍSLO a jiných statistických funkcí aplikace Excel generovat výsledky podobné těmto hodnotám.

Dá se tedy říci, že výstupy analytického nástroje Generátor pseudonáhodných čísel lze emulovat pomocí statistické funkce NÁHČÍSLO a jisté vynalézavosti. Někdy je tento postup užitečný, zejména tehdy, je-li požadován velký počet náhodných čísel.

Je známo, že v aplikaci Excel 2002 a v dřívějších verzích nedávaly ani analytický nástroj Generátor pseudonáhodných čísel, ani funkce NÁHČÍSLO přijatelné výsledky při standardních testech náhodnosti. Výsledky nebyly přijatelné proto, že cyklus, po kterém se začala posloupnost pseudonáhodných čísel opakovat, byl příliš krátký. O problém se jedná pouze tehdy, je-li požadován velký počet náhodných čísel.

Funkce NÁHČÍSLO byla v aplikaci Excel 2003 a novějších verzích vylepšena a nyní dává při všech standardních testech přijatelné výsledky. Posloupnost náhodných čísel generovaných funkcí NÁHČÍSLO se začne opakovat po vygenerování více než bilionu hodnot.

Další informace o funkci NÁHČÍSLO naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
828795 Popis funkce NÁHČÍSLO v aplikaci Excel (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Samostatný analytický nástroj Generátor pseudonáhodných čísel však aktualizován nebyl. Podobně jako verze funkce NÁHČÍSLO v aplikaci Excel 2002 a starších verzích neprodukuje samostatný analytický nástroj Generátor pseudonáhodných čísel při standardních testech náhodnosti přijatelné výsledky a má krátký cyklus, po kterém se hodnoty začnou opakovat. Následky tohoto faktu jsou negativní pouze v případech, kdy potřebujete dlouhou posloupnost náhodných čísel (například více než milion hodnot).

Nástroj Generátor pseudonáhodných čísel poskytuje náhodné hodnoty s různými rozděleními pravděpodobností, včetně rozdělení Rovnoměrné[0;1], které při generování náhodných čísel používá funkce NÁHČÍSLO. Analytický nástroj Generátor pseudonáhodných čísel nejprve vygeneruje náhodné číslo (nebo více náhodných čísel) pomocí rozdělení Rovnoměrné[0;1] a potom hodnotu konvertuje na hodnotu z jednoho z následujících specifických rozdělení. Pro usnadnění práce uživatelů, kteří dávají přednost funkci NÁHČÍSLO a hodlají vytvářet velké počty náhodných hodnot, jsou v tomto článku v následující tabulce navrženy také vzorce, v nichž je využita tato funkce. Pod tabulkou najdete upozornění týkající se analytického nástroje Generátor pseudonáhodných čísel při použití normálního rozdělení.
RozděleníVzorec s funkcí NÁHČÍSLO() v aplikaci Excel
Bernoulliho(pravděpodobnost_výskytu)=KDYŽ(NÁHČÍSLO() <= p, 1, 0)
Binomické(počet_pokusů;pravděpodobnost_výskytu)=CRITBINOM(počet_pokusů;pravděpodobnost_výskytu;NÁHČÍSLO())
DiskrétníViz níže
Normální(střední_hodnota;směrodatná_odchylka)=NORMINV(NÁHČÍSLO();střední_hodnota;směrodatná_odchylka)
VzorkyNe zcela náhodné hodnoty
Poisson(střední)Viz níže
Rovnoměrné(od;do)= od + (do – od) * NÁHČÍSLO()
Existují dva důvody, kvůli kterým budete pravděpodobně raději používat funkci NÁHČÍSLO a vzorec uvedený v této tabulce místo nástroje Generátor pseudonáhodných čísel a rozdělení Normální(střední_hodnota;směrodatná_odchylka). Prvním důvodem je to, že funkce NÁHČÍSLO v uvedeném vzorci poskytuje při generování náhodných čísel lepší výsledky než analytický nástroj Generátor pseudonáhodných čísel. Druhým důvodem je to, že analytický nástroj Generátor pseudonáhodných čísel nevolá funkci aplikace Excel NORMINV, ale namísto toho používá vlastní integrovanou verzi inverzní funkce k normálnímu rozdělení. Ta ale není tak přesná jako verze funkce NORMINV použitá v aplikaci Excel 2003 a novějších verzích. Poskytuje méně přesné výsledky jak při aproximaci normálního rozdělení (aplikace Excel používá výrazně vylepšenou funkci NORMSDIST), tak při zpřesňování binárního hledání (aplikace Excel při něm postupuje mnohem dále, aby bylo zaručeno vrácení hodnoty, která je bližší argumentu pravděpodobnosti funkce NORMINV). Stručně řečeno, analytický nástroj ATP v tomto případě nevyužívá vylepšení, kterých bylo v aplikaci Excel 2003 a novějších verzích dosaženo u funkcí NORMINV, NORMSDIST a NÁHČÍSLO.

Pro hodnoty při diskrétním rozdělení předpokládejme, že vstupní hodnoty se nacházejí ve sloupci B a jejich pravděpodobnosti ve sloupci C. Jednotlivé řádky ve sloupci A bychom potom chtěli vyplnit pravděpodobností hodnoty striktně nižší než hodnota ve sloupci B v daném řádku. Pokud jsme měli 10 hodnot, můžeme předpokládat, že data se nacházejí v buňkách A1:C10. Protože buňka A1 obsahuje pravděpodobnost hodnoty striktně nižší než první hodnota, musí být nastavena na hodnotu 0. Můžete použít funkci SVYHLEDAT(NÁHČÍSLO();A1:C10;2). Čtvrtý argument funkce SVYHLEDAT je volitelný a musí být vynechán nebo nastaven na hodnotu PRAVDA. Třetí argument s hodnotou 2 znamená, že chcete vrátit hodnotu ve druhém sloupci (v tomto příkladu sloupec B).

Analytický nástroj Generátor pseudonáhodných čísel používá při Poissonově rozdělení adaptovanou verzi metody generování náhodných čísel, kterou autoři W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling a B. P. Flannery popisují v publikaci Numerical Recipes in C, The Art of Scientific Computing, 2. vydání, Cambridge University Press, 1992, str. 293–295. 293-295. Stávající funkce aplikace Excel lze snadno využít dvěma způsoby.

První způsob využívá pozorování, že Poissonova náhodná proměnná se střední hodnotou m má rozdělení, na které lze dobře uplatnit aproximaci binomickou náhodnou proměnnou s parametry (n;m/n) pro velký počet pokusů n. Potom můžete volat funkci CRITBINOM(n;m/n;NÁHČÍSLO()). Volba počtu pokusů n závisí na střední hodnotě m. Hodnota n, která je tisíckrát větší než m, by měla být dostatečně velká.

Druhý způsob uvádí Poissonovo rozdělení do vztahu s rozdělením exponenciálním. Pokud k událostem dle Poissonova rozdělení dochází s frekvencí m za jednotku času, má doba mezi událostmi exponenciální rozdělení se střední hodnotou 1/m. Pro Poissonovo rozdělení můžete vzít posloupnost hodnot z tohoto exponenciálního rozdělení a počítat, ke kolika událostem dojde, dokud součet středních hodnot nepřekročí hodnotu 1. K získání náhodných hodnot z tohoto exponenciálního rozdělení použijte funkci GAMMAINV(NÁHČÍSLO();1;1/m). Tato metoda je vhodná, pokud je střední hodnota m relativně blízká hodnotě 0.

Regrese

Nástroj Regrese volá funkci aplikace Excel LINREGRESE. Popis významných vylepšení funkce LINREGRESE v aplikaci Excel 2003 a novějších verzích najdete v samostatném článku věnovaném této funkci.

Další informace o funkci LINREGRESE naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
828533 Popis funkce LINREGRESE v aplikaci Excel (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Pokud používáte aplikaci Excel 2002 nebo starší verzi, vyskytují se u analytického nástroje Regrese stejné dvě chyby jako u funkce LINREGRESE:
  • Hodnoty regresního součtu čtverců, koeficientu r^2 a statistiky f jsou vždy nesprávné, pokud je vynuceno, aby regresní přímka procházela počátkem.

    V případě funkce LINREGRESE to znamená, že třetí argument je nastaven na hodnotu NEPRAVDA (a ne na hodnotu PRAVDA) nebo vynechán. V případě analytického nástroje Regrese to znamená, že je zaškrtnuto políčko Konstanta je nula.
  • Funkce LINREGRESE i analytický nástroj Regrese neposkytují správné výsledky při výskytu kolinearity. Popis způsobu, jakým funkce LINREGRESE v aplikaci Excel 2003 a novějších verzích zjišťuje výskyt kolineárních nebo téměř kolineárních hodnot a jakým tyto situace správně zpracovává, najdete ve zmíněném článku o této funkci.
Obě tyto chyby funkce LINREGRESE jsou v aplikaci Excel 2003 a novějších verzích vyřešeny. Podobně dochází také ke zlepšení výkonu analytického nástroje Regrese. V kódu tohoto nástroje nedošlo k žádným změnám. Vylepšení spočívá v tom, že tento nástroj volá vylepšenou funkci aplikace Excel. Vylepšení funkce LINREGRESE je zřejmě nejdůležitějším ze všech vylepšení statistických funkcí.

V následující tabulce naleznete výstup nástroje Regrese ve starších a novějších verzích aplikace Excel v případě, že je zaškrtnuto políčko Konstanta je nula. Tato tabulka ilustruje první z výše zmíněných chyb. V dřívějších verzích aplikace Excel jsou regresní součet čtverců i hodnota r^2 záporné.
Hodnoty XHodnoty Y
111
212
313
Excel 2002 a dřívější verze
SHRNUTÍ VÝSTUPU
Regresní statistika
Násobné R65535
Hodnota spolehlivosti r^2-20.4285714
Upravená hodnota spolehlivosti r^2-20.9285714
Standardní chyba4.629100499
Pozorování3
ANOVA
RozdílSSMSFVýznamnost F
Regresní1-40.85714286-40.85714286-1.90666667#NUM!
Reziduální242.8571428621.42857143
Celkem32
Excel 2003 a novější verze
SHRNUTÍ VÝSTUPU
Regresní statistika
Násobné R0.949342311
Hodnota spolehlivosti r^20.901250823
Upravená hodnota spolehlivosti r^20.401250823
Standardní chyba4.629100499
Pozorování3
ANOVA
RozdílSSMSFVýznamnost F
Regresní1391.1428571391.142857118.253333330.14637279
Reziduální242.8571428621.42857143
Celkem3434

Dvouvýběrový párový t-test: na střední hodnotu

Jak již bylo zmíněno dříve, nedoporučujeme tento nástroj používat, pokud je pravděpodobné, že chybí jedna či více datových hodnot. Typickým případem použití tohoto testu je pokus s měřením subjektů před a po určitém zásahu (například hmotnost před a po dvouměsíční dietě). Pokud žádná pozorování nechybí, bude tento nástroj pracovat správně. Jestliže chybí různý počet pozorování „před“ a „po“, zobrazí se chybová zpráva a nástroj nic nevypočítá. Chybí-li stejný počet pozorování „před“ a „po“, vrátí nástroj výsledky obsahující několik chyb.

Standardním postupem pro případ, že u určitého subjektu chybí pozorování „před“ nebo „po“, je tento subjekt odebrat ze vstupních dat a analyzovat pouze data pro subjekty, u kterých je k dispozici pozorování „před“ i „po“. Tímto standardním postupem zpracovává situaci, ve které chybí data, funkce TTEST v aplikaci Excel.

Další nástroje dvouvýběrového párového t-testu: V nástrojích Dvouvýběrový t-test s rovností rozptylů a Dvouvýběrový t-test s nerovností rozptylů se tato chyba nevyskytuje.

Dvouvýběrový z-test na střední hodnotu

V tomto článku již bylo zmíněno, že nástroj Generátor pseudonáhodných čísel při normálním rozdělení nevolá funkci NORMSINV (nebo přesněji funkci NORMINV, která volá funkci NORMSINV), ale používá vlastní slabší proceduru pro nalezení inverzní funkce k hodnotám normálního rozdělení.

Nástroj Dvouvýběrový z-test na střední hodnotu funkci NORMSINV volá a může tedy využít vylepšení provedená v aplikaci Excel 2003 a novějších verzích.

Výsledky ve starších verzích aplikace Excel

.Výkon některých analytických nástrojů se v aplikaci Excel 2003 a novějších verzích zvýšil, protože volají statistické funkce aplikace Excel, které byly v aplikaci Excel 2003 a novějších verzích vylepšeny. Jedno z těchto vylepšení týkající se funkce LINREGRESE, která má třetí argument nastaven na hodnotu NEPRAVDA, zahrnuje řešení potíží s vracením nesprávných hodnot analytickým nástrojem Regrese v aplikaci Excel 2002 a starších verzích, je-li zaškrtnuto políčko Konstanta je nula. V ostatních případech, kdy došlo k vylepšení funkcí aplikace Excel, si uživatelé starších verzí rozdílných výsledků pravděpodobně ani nevšimnou (většina těchto rozdílů je způsobena chybami při zaokrouhlování v extrémních případech).

Tři analytické nástroje Anova byly vylepšeny tím, že byl do jejich kódu zahrnut numericky robustnější algoritmus (v podobném duchu byla vylepšena funkce VAR.VÝBĚR v aplikaci Excel). Uživatelé těchto nástrojů v dřívějších verzích aplikace Excel si rozdílných výsledků pravděpodobně všimnou jen v extrémních situacích.

Upozornění pro uživatele všech verzí: Nedoporučujeme používat analytický nástroj Dvouvýběrový párový t-test na střední hodnotu, pokud je možné, že chybí některá vstupní data.

Výsledky v aplikaci Excel 2003 a novějších verzích

Statistické funkce aplikace Excel byly podstatně vylepšeny. Díky tomu poskytuje lepší výsledky také mnoho analytických nástrojů, které tyto funkce volají. Jeden z analytických nástrojů – Generátor pseudonáhodných čísel – nevyužívá vylepšení, ke kterému došlo u funkce NÁHČÍSLO (namísto volání této funkce totiž využívá vlastní integrovanou proceduru). To může vést k nedostatečně kvalitním výsledkům, a to zejména při použití normálního rozdělení. Inverzní funkce k normálnímu rozdělení je totiž také implementována vlastní integrovanou procedurou a nevolá značně vylepšenou funkci NORMSINV.

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé analytické nástroje spolu s funkcemi aplikace Excel, které volají a které byly v aplikaci Excel 2003 a novějších verzích vylepšeny. Čtenářům tohoto článku doporučujeme prostudovat samostatné články o těchto funkcích.
Analytický nástrojVolané funkce aplikace Excel
Anova: jeden faktorVAR.VÝBĚR, FINV
Anova: dva faktory s opakovánímVAR.VÝBĚR, FINV
Anova: dva faktory bez opakováníVAR.VÝBĚR, FINV
Korelace
Kovariance
Popisná statistikaSMODCH.VÝBĚR, TINV, VAR.VÝBĚR
Exponenciální vyrovnání
Dvouvýběrový F-test pro rozptylVAR.VÝBĚR, FINV
Fourierova analýza
Histogram
Klouzavý průměr
Generátor pseudonáhodných čísel
Pořadová statistika a percentily
RegreseLINREGRESE
VzorkováníNÁHČÍSLO
Analytický nástroj Dvouvýběrový párový t-test na střední hodnotuVAR.VÝBĚR, PEARSON, TINV
Dvouvýběrový t-test s rovností rozptylůVAR.VÝBĚR, TINV
Dvouvýběrový t-test s nerovností rozptylůVAR.VÝBĚR, TINV
Dvouvýběrový z-test na střední hodnotuNORMSDIST, NORMSINV
U všech funkcí v této tabulce kromě funkcí LINREGRESE a NÁHČÍSLO si pravděpodobně všimnete rozdílných výsledků mezi staršími a novějšími verzemi aplikace Excel, které jsou způsobeny chybami při zaokrouhlování, jen v extrémních případech. V tomto článku již bylo popsáno, že vylepšení funkce LINREGRESE je velmi významné. Podstatné je také vylepšení funkce NÁHČÍSLO. Zajímavostí je, že nástroj Vzorkování volá funkci NÁHČÍSLO, zatímco nástroj Generátor pseudonáhodných čísel namísto toho používá vlastní integrovanou proceduru, kvůli čemuž poskytuje horší výsledky v situacích, kdy potřebujete dlouhou posloupnost náhodných hodnot.

Závěry

Kromě tří analytických nástrojů Anova nedošlo v analytických nástrojích k žádným změnám kódu. Tyto nástroje ale těží z toho, že volají vylepšené funkce aplikace Excel uvedené v předchozí tabulce. Chyby v nástroji Dvouvýběrový párový t-test na střední hodnotu nebyly v aplikaci Excel 2003 ani novějších verzích opraveny. Nejdůležitější vylepšení se pravděpodobně týká nástroje Regrese, ve kterém již funkce LINREGRESE nevrací nesprávné výsledky, je-li zaškrtnuto políčko Konstanta je nula, a ve kterém již tato funkce správně zpracovává kolinearitu.
Vlastnosti

ID článku: 829208 - Poslední kontrola: 02/21/2007 20:07:24 - Revize: 4.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2004 for Mac

  • kbformula kbexpertisebeginner kbfunctions kbfuncstat kbinfo KB829208
Váš názor