K dispozici je aktualizace služby Stínová kopie svazků (VSS) pro systém Windows Server 2003

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Úvod
K dispozici je aktualizace hotfix služby Stínová kopie svazků (VSS) pro systém Windows Server 2003. Tato aktualizace řeší následující potíže:
Příznaky

Softwarové stínové kopie nejsou dokončeny na velkých svazcích používajících clustery malé velikosti


Při pokusu o vytvoření stínových kopií na velkých svazcích s malou velikostí clusterů (například méně než 4 kB) nebo při souběžném vytváření snímků několika velmi velkých svazků může poskytovatel softwaru VSS při vytváření stínové kopie použít větší alokaci paměti stránkovaného fondu než je vyžadováno. Pokud pro alokaci není k dispozici dostatek paměti stránkovaného fondu, nelze stínovou kopii dokončit a může dojít ke ztrátě všech předchozích úloh stínových kopií. Dojde-li k těmto potížím, mohou být do protokolu událostí aplikace zaznamenány také následující události:
Typ události:	Chyba Zdroj události:	VolSnap Kategorie události:	Žádné ID události: 		5 Popis: Stínovou kopii svazku X: nelze vytvořit kvůli nedostatečnému fondu nestránkované paměti pro strukturu rastrového obrázku.
Typ události:	Chyba Zdroj události:	VolSnap Kategorie události:	Žádné ID události:		20 Popis: Stínové kopie svazku X: byly přerušeny kvůli selhání výpočtu volného místa.
Typ události:   Chyba Zdroj události:  VolSnap Kategorie události: Žádné ID události:    28 Popis: Stínovou kopii svazku X: nelze vytvořit z důvodu chyby při vytváření potřebných struktur na disku. Data: 0000: 00 00 00 00 02 00 58 00  ......X. 0008: 00 00 00 00 1c 00 06 c0  .......À 0010: 00 00 00 00 9a 00 00 c0  ....š..À 0018: 3d 00 00 00 00 00 00 00  =....... 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00  ........
Poznámka: Může dojít i k jiným událostem, které nejsou popsány v tomto článku. Hodnota 0xc000009a (STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES) v části NTSTATUS události na posunu 0x14 určuje potíže s alokací paměťového prostředku.

Řešení: V této aktualizaci je opraven problém s alokací paměti. K této situaci však přesto může dojít, pokud k provedení operace kopírování není k dispozici dostatek paměti.

V modulech pro zápis služby stínové kopie svazku dochází k chybám vypršení časového limitu a stínové kopie jsou ztraceny během zálohování nebo během instancí s vysokou aktivitou vstupu či výstupu


Při spuštění procesu zálohování mohou být některým modulům pro zápis služby Stínová kopie svazků odeslány chyby vypršení časového limitu, které způsobí selhání zálohování. Modulem pro zápis služby Stínová kopie svazků je program nebo služba, které používají službu Stínová kopie svazků k uložení informací před vytvořením stínové kopie. Pokud například použijete záložní program (například NTBackup), zálohu nelze dokončit a může být zobrazena následující chybová zpráva:
Při vytváření stínové kopie následujícího snímku byla vrácena chyba: 800423f4 (nebo hodnoty 800423f2 nebo 800423f3).
Chcete-li diagnostikovat potíže modulu pro zápis služby Stínová kopie svazků, spusťte příkaz vssadmin bezprostředně po selhání zálohování:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Zadejte vssadmin list writers.
Tímto příkazem zobrazíte seznam modulů pro zápis služby Stínová kopie svazků a aktuální stav každého modulu. Ve výstupu může být například určeno, že selhal modul Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) nebo Microsoft Active Directory. K chybě překročení časového limitu může dojít v případě několika modulů pro zápis včetně modulů služeb MSDE, SQL, NTDS (NT Directory Service), WINS (Windows Internet Naming System), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) a služby Vzdálené úložiště. Ukázka výstupu:
C:\>VSSADMIN LIST WRITERS [...] Název modulu pro zápis: 'NTDS' ID modulu pro zápis: {b2014c9e-8711-4c5c-a5a9-3cf384484757} ID instance modulu pro zápis: {26ed439f-4a52-481d-963d-5db5b695d9e7} Stav: [10] Neúspěšný Poslední chyba: Opakovatelná chyba
Některé chyby překročení časového limitu lze identifikovat pomocí protokolu událostí aplikace. Zde jsou dva příklady:
ID události: 12290 Popis: Upozornění služby Stínová kopie svazků: ESENT ERROR {b2014c9e-8711-4c5c-a5a9-3cf384484757} NTDS: -2402. hr = 0x00000000.
ID události: 2004 Popis: Překročení časového limitu stínové kopie 6 (20000 ms). 
Může dojít k potížím, které způsobí překročení časového limitu některých modulů pro zápis služby Stínová kopie svazků během časově náročného vytváření stínové kopie. K těmto potížím dochází zejména v počítačích s pomalými pevnými disky, malou pamětí nebo pomalým procesorem. Dále k těmto potížím může dojít v počítačích se zakázanou mezipamětí pro zápis na disk (například v počítači řadiče domény).

Vytváření stínové kopie zahrnuje složitou posloupnost volání mezi procesy. Pomocí volání mezi procesy je zajištěno, že všechny důležité moduly pro zápis služby Stínová kopie svazků vyprázdní během vytváření stínové kopie své datové vyrovnávací paměti. Tyto programy zahrnují server SQL, server Exchange Server, služby operačního systému a další programy. Některé moduly pro zápis služby Stínová kopie svazků, například modul pro zápis Exchange, dále nezapisují během předdefinovaného časového intervalu. Během časového intervalu určeného touto dobou čekání je možné vytvořit stínovou kopii. Moduly pro zápis odloží provedení zápisu, aby byl obsah stínové kopie konzistentní s jejich datovými vyrovnávacími paměťmi. V případě pomalého procesoru, velkého využití paměti nebo vysokých úrovní vstupu či výstupu však může dojít k následujícímu chování:
 • Moduly pro zápis nevyprázdní své datové vyrovnávací paměti.
 • Moduly pro zápis neodloží provedení zápisu po určený časový interval.
Pokud dojde k těmto potížím, vytvoření stínové kopie se nezdaří.

Důležité: Moduly pro zápis služby Stínová kopie svazků mohou selhat s podobnou chybou z jiných důvodů. Tyto důvody zahrnují nedostatek místa na disku nebo nesprávnou konfiguraci počítače. V této opravě hotfix jsou řešeny pouze specifické chyby vypršení časového limitu, k nimž může dojít během zálohování v modulech pro zápis služby Stínová kopie svazků. Je doporučeno prohlédnout protokol událostí a hledat další případné chyby služby Stínová kopie svazků, které pravděpodobně generovaly selhání modulu pro zápis.

Dalším souvisejícím příznakem je, že stínové kopie sdílených síťových složek byly odstraněny. Dojde-li k těmto potížím, je do protokolu událostí zaznamenána následující chybová zpráva:
Typ události: Chyba Zdroj události: VolSnap Kategorie události: Žádné ID události: 25 Popis: Stínová kopie pro svazek název_svazku byla přerušena, protože soubor změn v oblasti nelze zvětšovat v čase. Zvažte možnost snížení V/V zatížení systému. Tím zamezíte tomuto problému v budoucnosti.
Parametr název_svazku ve zprávě určuje název svazku, pro který je naplánováno zálohování.

Dále může dojít k potížím v ovladači Volsnap.sys, které způsobí odstranění stínové kopie v případě vysokého vstupu či výstupu. K těmto potížím může dojít zejména v případě, že je zakázána mezipaměť zápisu na disk (například v počítači řadiče domény).

Ve výchozím nastavení je k vytvoření stínových kopií pro účely zálohování použit zprostředkovatel stínové kopie, který je součástí systému Microsoft Windows Server 2003. Stínové kopie jsou implementovány pomocí implementace kopírování při zápisu. Rozdíly jsou kopírovány do oblasti úložiště stínové kopie. Ve službě Stínová kopie svazků můžete použít nástroj pro správu stínové kopie nebo příkaz vssadmin.

V původní verzi systému Windows Server 2003 byla velikost původní oblasti úložiště stínové kopie alokované pro vytvoření stínové kopie 100 MB. Ve skutečnosti je však využito mnohem menší místo. Časem se může velikost alokovaného místa zvětšit v souvislosti s tím, že v původním svazku je změněno více dat. Pokud je však vstupní-výstupní provoz v původním svazku vysoký, velikost oblasti úložiště stínové kopie nemůže být zvětšována dostatečně rychle pro to, aby v ní bylo možné zaznamenat všechny změny kopírování při zápisu. Tato situace způsobí odstranění všech stínových kopií v původním svazku. K této potíži dochází častěji v konfiguracích řadičů domény. Ve výchozím nastavení je v konfiguracích řadičů domény zakázána mezipaměť zápisu na disk.

Důležité: Podobné potíže jsou způsobeny defragmentací svazku s malou velikostí clusteru. V této situaci jsou odstraněny všechny stínové kopie a do protokolu je zaznamenána událost chyby uvedená dříve v této části. Další informace o ztrátě stínových kopií během defragmentace disku naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
312067 Při defragmentaci svazku může dojít ke ztrátě stínových kopií (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
V případě poškozených svazků systému souborů NTFS může být dále do protokolu zaznamenána událost chyby s ID 2004. Chcete-li zjistit, zda se jedná o příčinu potíží, spusťte program Chkdsk.exe s přepínačem /f.

Velký protokol auditu. K chybám překročení časového limitu modulu pro zápis může také dojít během zálohování stavu systému, pokud je protokol zabezpečení (auditu) příliš velký. Je doporučeno pravidelně zálohovat stav systému nebo pravidelně mazat protokol.

Řešení: Touto opravou hotfix je snížena četnost výskytu tohoto problému díky tomu, že je určitým modulům pro zápis povoleno více času na přípravu procesu vytvoření stínové kopie. Touto opravou hotfix je dále změněna minimální původní velikost oblasti úložiště stínové kopie ze 100 MB na 300 MB.

Při odstranění hardwarové stínové kopie dojde k události neohlášeného vyjmutí zařízení PnP (Plug and Play)


Hardwarovou stínovou kopií je stínová kopie provedená v hardwarovém poli úložišť. S hardwarovými stínovými kopiemi se v systému Windows Server 2003 pracuje podobně jako s disky a čísly logických jednotek (LUN). Pokud jsou disk nebo číslo logické jednotky náhle odebrány ze systému, je do protokolu zaznamenána zpráva události o neohlášeném odebrání. Podobně je v případě hardwarových stínových kopií do protokolu zaznamenána událost při odstranění stínových kopií. Pokud odstraníte hardwarovou stínovou kopii, mohou být do protokolu událostí aplikace zaznamenány také následující chybové zprávy:
Typ události: Chyba Zdroj události: PlugPlayManager Kategorie události: Žádné ID události: 12 Popis: Zařízení 'Výrobce Model (C) Diskové zařízení SCSI' (SCSI\Disk&Výrobce&Produkt_(C)Výrobce&Rev_2001\4&13376f61&0&1017) se již v systému nenachází, přestože nebylo nejdříve připraveno k odebrání.
Typ události: Chyba Zdroj události: VSS Kategorie události: Žádný Popis: Chyba služby Stínová kopie svazků: Při volání rutiny DeleteVolumeMountPoint došlo k neočekávané chybě. hr = 0x80070002
Řešení: V této aktualizaci je problém vyřešen správným odebráním svazku stínové kopie a diskových zařízení.

Stínové kopie nepracují v clusteru, který má více systémových cest systému Windows, nebo v případě, že byl odstraněn sdílený prostředek ADMIN$


Pokud zapnete stínové kopie pro sdílené složky v clusteru, naplánovaná úloha stínové kopie nemusí být dokončena, pokud mají různé uzly v clusteru jinou cestu k složce systému Windows (například %windir%). Pokud je například cesta instalace systému Windows pro uzel A c:\winnt a cesta v uzlu B je c:\windows, naplánovaná úloha nebude pracovat při přechodu z uzlu A do uzlu B.

Je možné, že se při pokusu o naplánování stínové kopie zobrazí také následující chybová zpráva:
Vytvoření výchozího plánu pro vytvoření stínových kopií disku X" 0x80070906. Tento sdílený prostředek neexistuje.
K tomuto problému může dojít v případě, že sdílený prostředek ADMIN$ byl odebrán ze systému, a to i ve scénářích bez clusterů.

Řešení: V této aktualizaci jsou tyto problémy vyřešeny. Různé cesty systému Windows jsou nyní detekovány a sdílený prostředek ADMIN$ již není při plánování úlohy stínové kopie vyžadován.

Hardwarová stínová kopie nemusí mít synchronní kopii, pokud je zrušena operace vytvoření hardwarové stínové kopie


Pokud vytvoříte hardwarovou stínovou kopii, která bude automaticky importována do stejného počítače, v němž byla stínová kopie vytvořena, prostředek stínové kopie nemusí mít synchronní kopii, pokud zrušíte operaci vytvoření hardwarové stínové kopie. K těmto potížím může dojít, jsou-li splněny následující podmínky:
 • Použijete hardwarovou stínovou kopii, která je konfigurována pro automatický import do stejného počítače (prostřednictvím kontextu automatického importu).
 • Po vytvoření stínové kopie je zrušena hardwarová stínová kopie.
Chcete-li odstranit hardwarový prostředek, musí jej odstranit ručně uživatel s pověřeními správce pomocí programu pro správu paměťového zařízení.

Řešení: V této aktualizaci je tento problém vyřešen pomocí detekce, zda existuje konfigurace automatického importu.

Při pokusu o import hardwarové stínové kopie dochází k chybě 0x800700EA


V některých případech nelze hardwarovou stínovou kopii importovat. Dojde-li k těmto potížím, může se zobrazit následující chybová zpráva:
Typ události:		Chyba Zdroj události:	VSS Kategorie události:	Žádné ID události:		8193 Popis: Chyba služby Stínová kopie svazků: Při volání rutiny DeviceIoControl(IOCTL_VOLMGR_QUERY_HIDDEN_VOLUMES) došlo k neočekávané chybě. hr = 0x800700ea.
Řešení: V této aktualizaci je tento problém vyřešen.

Stínová kopie může být na velmi fragmentovaných svazcích poškozenaVe svazku, který je velmi fragmentován a kde je zapnuta stínová kopie, může být stínová kopie poškozena.

Řešení: V této aktualizaci je tento problém vyřešen.

Hardwarová stínová kopie zobrazuje cestu k zařízení s hodnotou NULL


V některých případech se nepodaří úspěšně vytvořit hardwarovou stínovou kopii. Stínová kopie je však označena jako úspěšná s cestou k zařízení s hodnotou NULL. K tomuto problému může dojít v případě, že hardwarové paměťové zařízení nemůže vytvořit stínovou kopii. Selhání a kód chyby jsou však skryty. Požadující program hlásí selhání při pokusu o přístup ke stínové kopii.

Řešení: V této aktualizaci je tento problém vyřešen. Selhání a kód chyby jsou správně vráceny do programu.

Při spuštění hardwarových stínových kopií v prostředí s clustery mohou zmizet svazky


Pokud spustíte hardwarovou stínovou kopii a svazek je částí spravovaného prostředku v clusteru, může dojít ke zmizení svazku. K těmto potížím dochází, pokud ovladač disku clusteru nepředá některé operace mezi vrstvami v zásobníku úložiště.

Řešení: V této aktualizaci je tento problém vyřešen. Ovladač disku clusteru nyní předává správné operace.

Počítač může přestat reagovat, pokud je při pokusu o import hardwarových sdílených kopií zapnuta možnost Stínové kopie sdílených složek


K této situaci dochází v případě, že používáte hardwarové stínové kopie a provedete následující kroky:
 1. Ve svazku je zapnuta možnost Stínové kopie sdílených složek.
 2. V daném svazku je provedena hardwarová stínová kopie.
 3. Je proveden import hardwarové stínové kopie.
 4. Hardwarová stínová kopie je přerušena (je například převedena na číslo logické jednotky).
 5. Je konfigurováno nové číslo logické jednotky s operací čtení či zápisu.
Řešení: V této aktualizaci je tento problém vyřešen.

Některé operace služby VSS mohou být nedokončeny po převzetí hardwarové stínové kopie po neúspěchu v prostředí s clustery


Pokud dojde k převzetí po neúspěchu, mohou některé úlohy vstupu či výstupu zůstat nedokončeny v průběhu procesu návratu prostředků úložišť do stavu online v jiném uzlu clusteru. Dojde-li k této situaci, může zásobník úložiště detekovat některé sektory hardwarové stínové kopie jako chybné. Některé operace služby VSS nejsou dokončeny a do protokolu aplikace může být zaznamenána následující událost:
  Typ události: 	Chyba Zdroj události:	VSS Kategorie události:	Žádné ID události: 		8193 Počítač: 		Název_počítače Popis: Chyba služby Stínová kopie svazků: Při volání rutiny DeviceIoControl(IOCTL_VOLUME_SET_GPT_ATTRIBUTES) došlo k neočekávané chybě. hr = 0x80070057.
Řešení: V této aktualizaci je tento problém vyřešen. Zásobník úložiště zopakuje operace.

Služba clusterů nemusí být spuštěna po upgradu na systém Microsoft Windows Server 2003


Pokud je proveden upgrade clusteru ze systému Windows 2000 Server na systém Windows Server 2003, účet služby nemusí být být explicitním členem skupiny místních správců. V systému Windows Server 2003 je Služba clusterů hostitelem modulu pro zápis služby VSS. Pokud účet služby není explicitním členem místní skupiny správců, služba nemusí být spuštěna.

Řešení: V této aktualizaci je tento problém vyřešen. Účet Služby clusterů je přidán do seznamu vlastních účtů služby VSS.

Služba VSS nemůže vytvořit snímky na číslech logických jednotek, které jsou na jednotkách iSCSI (Internet Small Computer System Interface)


Pokud vytvoříte snímek na čísle logické jednotky umístěné na jednotce iSCSI, může se zobrazit následující chybová zpráva:
Zdroj: VSS ID události: 8193 Popis: Chyba služby Stínová kopie svazků: Při volání rutiny IVssLunInformation::SetBasicType došlo k neočekávané chybě.  hr=0x80070057
Řešení: V této aktualizaci je přidána podpora pro hardware iSCSI.

Poznámka: Je doporučeno spouštět software Microsoft iSCSI Software Initiator verze 1.02 nebo novější. Další informace o jednotkách iSCSI naleznete na webu Microsoft Storage Technologies – iSCSI:http://www.microsoft.com/WindowsServer2003/technologies/storage/iscsi/default.mspx

Modul pro zápis SQL MSDE vrací chybu, pokud je databáze při obnovení ve stavu offline


Při pokusu o obnovení databáze SQL se modul pro zápis MSDE (v rámci procesu služby VSS) pokouší komunikovat s instancí SQL. Pokud provádíte operaci obnovení v okamžiku, kdy instance SQL MSDE není spuštěna, modul pro zápis MSDE se nemůže připojit. Modul pro zápis MSDE ohlásí chybu aplikaci pro zálohování a způsobí selhání operace obnovení. Tato chybová zpráva je rovněž uvedena v protokolu událostí aplikace:
Typ události: Chyba Zdroj události: VSS Kategorie události: Žádné ID události: 6013 Popis: Chyba knihovny Sqllib: Při volání funkce IDBInitialize::Initialize došlo k chybě rozhraní OLEDB. hr = 0x80004005. SQLSTATE: 08001, Nativní chyba: 17 Stav chyby: 1, Závažnost: 16 Zdroj: Chybová zpráva zprostředkovatele Microsoft OLE DB pro server SQL Server: [DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).] SQL Server neexistuje nebo byl odepřen přístup.
Řešení: V této aktualizaci je tento problém vyřešen.
Řešení

Informace o aktualizaci Service Pack

Problém vyřešíte pomocí nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Windows Server 2003. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
889100 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows Server 2003

Informace o opravě hotfix

K dispozici je podporovaná oprava hotfix dodávaná společností Microsoft. Tato oprava hotfix je však určená pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Instalujte ji pouze v systémech, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Pokud vás tedy uvedené potíže příliš neobtěžují, doporučujeme, abyste počkali na další aktualizaci softwaru, která bude tuto opravu obsahovat.

Pokud je k dispozici oprava hotfix ke stažení, na začátku tohoto článku znalostní báze Knowledge Base naleznete oddíl Hotfix download available (Oprava hotfix ke stažení). Pokud zde tento oddíl není uveden, požádejte o poskytnutí opravy hotfix středisko technické podpory a péče o zákazníky společnosti Microsoft.

Poznámka: Máte-li jakékoli další dotazy nebo je-li třeba vyřešit nějaké potíže, je možné, že pro ně bude nutné vytvořit samostatný požadavek na služby. Další dotazy a žádosti o podporu, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix, podléhají běžným sazbám za poskytnutí podpory. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory a péče o zákazníky společnosti Microsoft a možnost vytvoření samostatného požadavku na služby naleznete na tomto webu společnosti Microsoft: Poznámka: Ve formuláři Hotfix download available (Oprava hotfix ke stažení) jsou uvedeny jazyky, v nichž je oprava hotfix k dispozici. Pokud seznam neobsahuje váš jazyk, znamená to, že daná oprava hotfix v tomto jazyku není k dispozici.

Požadavky

Neexistují žádné požadavky.

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy hotfix je třeba restartovat počítač.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix nahrazuje následující opravu hotfix:
826936 V modulech pro zápis služby Stínová kopie svazků dochází k chybám vypršení časového limitu a stínové kopie jsou ztraceny během zálohování a okamžiků s vysokou úrovní vstupu či výstupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Informace o souborech

Anglická verze této opravy hotfix má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
  Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 18.12.2003 20:04 5.2.3790.114    59 392 Clusdisk.sys 26.12.2003 23:02 5.2.3790.113   225 280 Dmadmin.exe 26.12.2003 23:02 5.2.3790.109  1 055 232 Esent.dll 18.12.2003 07:21 5.2.3790.113   129 536 Ftdisk.sys 26.12.2003 23:02 5.2.3790.113   273 920 Swprv.dll 18.12.2003 07:16 5.2.3790.113   116 736 Volsnap.sys 18.12.2003 07:16 5.2.3790.113   131 584 Vssadmin.exe 26.12.2003 23:02 5.2.3790.113   542 720 Vssapi.dll 26.12.2003 23:02 5.2.3790.113   130 560 Vssui.dll 18.12.2003 07:16 5.2.3790.113   663 040 Vssvc.exe 26.12.2003 23:02 5.2.3790.113    18 432 Vss_ps.dll 16.12.2003 17:55 5.2.3790.113    37 888 Ws03res.dll 
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt. Tento problém byl poprvé opraven aktualizací Windows Server 2003 Service Pack 1.
Další informace
Další informace o službě Stínová kopie svazků (VSS) naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
327948 Kompatibilita systému Windows Server 2003 s dřívějším zálohovacím softwarem (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
zprostředkovatel VSS Snapshot Rollup
Vlastnosti

ID článku: 833167 - Poslední kontrola: 12/01/2008 21:43:15 - Revize: 5.3

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

 • kbautohotfix kbwinserv2003sp1fix atdownload kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix KB833167
Váš názor