Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Seznam chyb opravených aktualizací .NET Framework 1.0 Service Pack 3

Souhrn
Tento článek obsahuje informace o chybách opravených v aktualizaci Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3 (SP3). Aktualizace Service Pack jsou kumulativní. Proto jsou chyby opravené jednou aktualizací Service Pack odstraněny také následujícími aktualizacemi Service Pack. Například před instalací aktualizace .NET Framework Service Pack 3 (SP3) není třeba instalovat aktualizaci .NET Framework Service Pack 2 (SP2).

Další informace týkající se získání aktualizací Service Pack pro rozhraní .NET Framework naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
318836 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro rozhraní .NET Framework (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
318785 Jak určit, které verze rozhraní .NET Framework jsou instalovány a zda byly použity aktualizace Service Pack
899619 Instalace aktualizací Service Pack rozhraní .NET Framework neproběhne do konce, pokud byla nejprve nainstalována aktualizace zabezpečení MS05-004
Další informace

Aktualizace .NET Framework 1.0 Service Pack 3

318320 Chybová zpráva při otevření stránky ASPX, která používá funkci SmartNav, v rámci zabezpečení SSL (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
321562 OPRAVA: Ověřování podle rolí se nedaří u uživatelů, kteří náleží do více skupin (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
322171 OPRAVA: Po klepnutí na nabídku maximalizovaného podřízeného okna rozhraní MDI se zobrazuje další nabídka (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
322173 OPRAVA: Událost OnKeyUp se nepřenáší do ovládacího prvku WebBrowser (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
323683 Při každém volání dochází ke zrušení ověřování NTLM (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
324479 OPRAVA: Při zatížení dochází ke ztrátě zosobnění stavu relace serveru SQL Server aplikací ASP.NET (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
324488 Při velkém zatížení někdy dochází k chybě ověřování formulářů a stavu zobrazení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
324547 OPRAVA: Ovládací prvek systému Windows, jehož hostitelem je aplikace Microsoft Internet Explorer, nevrací nespravované prostředky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
325329 OPRAVA: Metoda Response.Redirect umožňuje vložení znaků newline do předané adresy URL (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
325663 OPRAVA: Nedochází k volání metody IPerPropertyBrowsing::GetPredefinedStrings nástroje Designer za účelem aktualizace okna Vlastnosti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
325799 OPRAVA: Při vzdáleném volání je parametr Thread.CurrentPrincipal nastaven na hodnotu NULL (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
326251 Kombinované ovládací prvky ActiveX nelze znovu aktivovat, pokud je fokus na podřízeném ovládacím prvku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
326403 OPRAVA: Po novém sestavení řešení v sadě Visual Studio .NET 2002 se zobrazuje chybová zpráva s upozorněním, že soubor nebylo možné odstranit (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
327071 OPRAVA: Atributy nastavené na hodnotu Qualified nejsou ve schématech XML správně serializovány (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
327132 OPRAVA: Třída PassportIdentity nevyžaduje v případě požadavku na zabezpečené ověřování zabezpečený kód PIN (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
327256 OPRAVA: Nevracení paměti objektů oprávnění ve spravovaných haldách (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
327523 Uživatelé mohou otevírat webové stránky bez správných oprávnění NTFS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
327795 OPRAVA: Při opakovaném načítání čítačů výkonu ve vzdáleném počítači dochází k chybě se stavem (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
328267 OPRAVA: Dochází k recyklaci procesu Aspnet_wp.exe z důvodu chybně detekovaného zacyklení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
328534 OPRAVA: Chybová zpráva s upozorněním, že nelze načíst soubor XML \\MyComputer\MyShare\Web.config (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
328560 OPRAVA: Při deserializaci dat s hodnotou Byte[0] v aplikaci vytvořené v rozhraní .NET Framework 1.0 se zobrazuje chybová zpráva s upozorněním na výjimku cíle vyvolání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
329250 OPRAVA: Silnější pověření pro prvek processModel, identitu a prvek sessionState (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
329519 OPRAVA: Nevracení paměti u semaforů a událostí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
329658 OPRAVA: Při volání metody souboru DLL modelu COM (Component Object Model) z programu Visual C# .NET nebo Visual Basic .NET se zobrazí chybová zpráva System.OverFlowException (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
329905 OPRAVA: Aplikace systému Windows přestane reagovat v prostředí .NET Framework 1.0 v počítači se systémem Windows NT 4.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
329959 OPRAVA: Do prostředí ASP.NET byly přidány čítače sledování výkonu pro aktuální požadavky a požadavky ve frontě aplikací (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
330065 CHYBA: Jestliže webová služba vrátí pole o velikosti 0, dochází k nesprávným výsledkům (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
330469 OPRAVA: Sledování stavu prostředí ASP.NET nefunguje na serverech, na kterých je spuštěno mnoho procesů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
330965 Objekt HttpWebRequest neodesílá požadavek HTTP pomocí protokolu TLS 1.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
331134 OPRAVA: V případě změny počtu kopií pro tisk se vytiskne jen jedna kopie (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
810178 OPRAVA: V případě výjimky u vnořených bloků výjimek dochází k nevracení paměti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
810280 OPRAVA: Po zrušení načítání součásti AppDomain využívá pracovní proces ASP.NET 100 procent procesoru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
810328 OPRAVA: Oprava Hotfix 324735 způsobuje, že stránky ASPX generují stránku HTML, která v systému Pocket PC 2002 správně neodesílá formulář na server (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
810852 OPRAVA: Událost ověřování se u uživatelského ovládacího prvku neaktivuje podle očekávání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
811672 OPRAVA: Chybová zpráva oznamující neošetřenou výjimku při spuštění aplikace používající platný kód v jazyce C (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
811867 OPRAVA: Nástroj Wsdl.exe generuje nesprávný server proxy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
812280 OPRAVA: Třída EventLogEntry způsobuje nevracení paměti v místním úložišti podprocesů a je příčinou záznamů událostí ID 4199 jako položek protokolu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
812399 OPRAVA: Jestliže stav zobrazení obsahuje objekty s vícemístnými desetinnými čísly, zobrazí se chybová zpráva s upozorněním, že stav zobrazení není pro danou stránku platný a pravděpodobně došlo k jeho poškození (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
812686 OPRAVA: Při volání metody Response.ClearHeaders ve vlastním modulu HTTPmodule jsou do výstupu přidány další znaky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
812832 Při zpracování souboru konfigurace prostředí ASP.NET jsou ignorovány odkazy na základní cesty v souboru Machine.config (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
813031 OPRAVA: Při přechodu fokusu na ovládací prvek ComboBox po stisknutí klávesy TAB v prostředí .NET Framework 1.0 dochází nejprve k události LostFocus, a pak k události GotFocus (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
813105 OPRAVA: Implementace metody IEnumConnections::Next rozhraní .NET Framework způsobuje, že klientská aplikace přestane reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
813350 OPRAVA: Při spuštění nové aplikace sady Visual Studio .NET v prostředí se souběžně nainstalovanými verzemi 1.0 a 1.1 rozhraní .NET Framework se zobrazí chybová zpráva s upozorněním, že nelze najít kategorii (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
813354 OPRAVA: Při použití ovládacího prvku DateTimePicker v rozhraní .NET Framework 1.0 může docházet k nevracení přidělené paměti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
813419 OPRAVA: Společný jazykový modul runtime nezpracovává správně neočekávané ukončení procesu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
814206 OPRAVA: Volání metody Server.Transfer vynechává spuštění vlastních filtrů HTTP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
814687 OPRAVA: Osiřelá kritická sekce způsobuje, že pracovní proces ASP.NET přestane reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
814863 OPRAVA: Objekt FontConverter rozhraní GDI způsobuje nevracení přidělené paměti v sadě Visual Studio 2002 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
814970 OPRAVA: Po stisknutí kláves PAGE UP, PAGE DOWN, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ v rozhraní .NET Framework 1.0 s aktualizací Service Pack 2 dojde u pole se seznamem v jednoduchém stylu dvakrát k události KeyDown (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
815999 OPRAVA: V případě spuštění spravované aplikace při velkém zatížení se zobrazí chybová zpráva FileNotFound (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
816829 OPRAVA: Při zpracování požadavku náročného na využití procesoru podprocesem pro vstup a výstup dochází k zablokování dokončení operací v pojmenovaných kanálech mezi procesem Inetinfo.exe a Aspnet_wp.exe (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
817618 OPRAVA: Při asynchronním síťovém volání dochází k postupnému nárůstu spravované paměti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
817723 OPRAVA: Položky nabídky se nevrací po přidání na panel nabídek formuláře systému Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
817795 CHYBA: Součást ToolTip způsobuje po přidání do podřízeného formuláře MDI v sadě Visual Studio .NET nevracení přidělené paměti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
818058 Kumulativní oprava hotfix pro prostředí ASP.NET (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
819450 OPRAVA: Při volání webové služby z prostředí ASP.NET se nepravidelně zobrazuje chybová zpráva s upozorněním, že základní připojení bylo ukončeno (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
819692 OPRAVA: Při déle trvajících voláních metod dochází k výjimce ukončení základního připojení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
820746 OPRAVA: Některé antivirové programy způsobují nečekané restartování webových aplikací (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
821340 OPRAVA: Prvky SCRIPT klienta v prostředí ASP.NET neobsahují atribut Type (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
821544 OPRAVA: Jestliže nástroj WSDL importuje schéma obsahující více schémat, nemůže generovat server proxy webové služby (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
821991 OPRAVA: Program IEHost způsobuje zvýšenou komunikaci na portu 80 pro weby, jejichž hostiteli jsou jiné porty (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
822875 OPRAVA: Při kompilaci aplikace zjistíte výjimku indexu mimo rozsah v kódu metody paint třídy DataGrid formuláře systému Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
822923 OPRAVA: Třídy Regex a Match nevyhledávají správně odpovídající položky pro regulární výraz (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
823202 OPRAVA: Ve spravované aplikaci provádějící volání z modelu COM do modelu COM+ může dojít k narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
824286 OPRAVA: Po zastavení aplikace .NET runtime dochází u spravovaných aplikací k velkým prodlevám (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
824381 OPRAVA: Při vytváření projektu aplikace Visual Basic .NET v rozsáhlém webovém řešení sady Visual Studio .NET 2002 přestane reagovat proces vytváření (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
825031 OPRAVA: Po stisknutí kombinace kláves SHIFT+ŠIPKA NAHORU v ovládacím prvku DataGrid v sadě Visual Studio .NET 2002 se zobrazuje chybová zpráva IndexOutOfRangeException (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
825076 Pracovní proces ASP.NET přestává reagovat z důvodu poškozené struktury překrytí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
825878 OPRAVA: Při volání metody webové služby přestává webový klient reagovat na delší dobu než je čas určený vlastností timeout (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
826116 OPRAVA: Fokus u objektu DataGrid nereaguje správně po stisknutí kláves CTRL+TAB za účelem změny fokusu v aplikaci rozhraní .NET Framework 1.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
826915 OPRAVA: Metoda Marshal.ReleaseComObject neuvolňuje správně objekty implementující rozhraní IDisposable (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
828219 Hodnotu atributu maxconnection v souboru Machine.config nelze použít u serverů, které podporují pouze protokol HTTP 1.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
828394 Verze spravovaného programu v rozhraní .NET Framework 1.0 přestane reagovat a využití procesoru se zvýší na 100 % (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
328811 OPRAVA: Výkon statické synchronizované metody je v rozhraní .NET Framework 1.0 pomalý (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
829393 CHYBA: Při aktivaci objektu ServicedComponent se zobrazuje výjimka E_INVALIDARG typu 0x80070057 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
830462 OPRAVA: V sadě Visual Studio .NET se neočekávaně přesunuje fokus z objektu DataGrid mimo mřížku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
831144 OPRAVA: Chyba dělení nulou v rozhraní .NET Framework 1.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
831382 OPRAVA: Prostředí ASP.NET vrací chybovou zprávu NullReferenceException, jestliže použijete stav relace serveru SQL Server a zapnete funkci OutPutCaching (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
832183 Chybová zpráva o neplatném stavu zobrazení pro stránku neposkytuje dostatek informací k odstranění problému (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
833602 Při volání webové služby pomocí protokolu SSL nelze zrušit načítání domény aplikací (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
834053 OPRAVA: Při události Session_OnStart aplikace se zobrazí chybová správa s upozorněním, že serverová aplikace není k dispozici (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
834394 OPRAVA: Při spuštění nástroje AppVerifier v programu vytvořeném v rozhraní .NET Framework 1.0 se v ladicím programu zobrazí chybová zpráva s upozorněním na výjimku neplatného popisovače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
837362 OPRAVA: V případě nastavení režimu stavu relace mimo proces u rozhraní .NET Framework 1.0 v systému Windows Server 2003 Web Edition se zobrazí chybová zpráva s upozorněním, že v této verzi operačního systému není stav relace mimo proces ani stav relace SQL podporován (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
838093 OPRAVA: Při přerušení připojení v aplikaci používající modul .NET Framework Remoting dojde k nevrácení přidělené paměti asynchronních popisovačů a soketů serveru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
838964 OPRAVA: Chyba InvalidOperationException v aplikaci, která používá produkt Enterprise Instrumentation Framework (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
839046 OPRAVA: Při předávání objektů COM jako parametrů VARIANT v rozhraní Microsoft .NET Framework 1.0 nemusí být vrácena paměť (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o předchozích aktualizacích Service Pack pro rozhraní .NET Framework 1.0 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
321884 INFORMACE: Seznam chyb opravených aktualizací Microsoft .NET Framework Service Pack 2
320011 OPRAVA: Výjimka System.InvalidOperationException v případě použití objektu XslTransform s mnoha podprocesy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
329097 OPRAVA: Při deserializaci prázdné třídy TimeSpan v kolekci DataSet v aplikaci rozhraní .NET Framework se zobrazí chybová zpráva s upozorněním na výjimku cíle vyvolání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
330311 OPRAVA: Pomalý výkon v případě použití třídy XmlValidatingReader (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
321542 OPRAVA: Metoda DataSet.WriteXML vytvoří výstup desetinného čísla ve formátu exponenciální notace a způsobí výjimku System.FormatException v následných voláních DataSet.ReadXML (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
839588 OPRAVA: Při volání metody Read ze třídy XmlTextReader v prostředí ASP.NET se zobrazí výjimka System.ArgumentOutOfRangeException (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 867461 - Poslední kontrola: 12/03/2007 18:49:00 - Revize: 7.2

  • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3
  • kbtshoot kbqfe KB867461
Váš názor