Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Dodatky k souborům Readme aktualizace SQL Server 2000 Service Pack 4

ÚVOD
Tento článek popisuje nejnovější změny v aktualizaci Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4 (SP4), které nejsou uvedeny v dostupných souborech Readme pro SQL Server. V následujícím seznamu jsou uvedeny soubory Readme, které jsou k dispozici pro aktualizaci SQL Server 2000 SP 4:
 • ReadmeSql2k32asp4.htm: aktualizace Service Pack 4 pro službu Analysis Services serveru Microsoft SQL Server,
 • ReadmeSql2k32sp4.htm: aktualizace Service Pack 4 pro databázové součásti serveru Microsoft SQL Server 2000,
 • ReadmeSql2k32desksp4.htm: aktualizace Service Pack 4 pro modul Desktop Engine (MSDE 2000) serveru Microsoft SQL Server 2000,
 • ReadmeSql2k64sp4.htm: aktualizace Service Pack 4 pro Microsoft SQL Server 2000 (64bitová verze).
Další informace

Změněné informace

Od publikování souborů Readme pro aktualizaci SP4 došlo k následujícím změnám.

Použití rozšíření AWE (Address Windowing Extensions) se serverem SQL Server 2000 SP4

Důležité: V konečném sestavení serveru SQL Server 2000 SP4 byl zjištěn problém, který ovlivňuje uživatele používající SQL Server s povolenými rozšířeními AWE. Tento problém nemá vliv na počítače s procesory Itanium nebo na jiné součásti serveru SQL Server pro relační databáze, například na služby Analysis Services, Reporting Services a Notification Services serveru Microsoft SQL Server 2000. Tento problém se týká pouze počítačů s více než 2 GB paměti, u kterých byla povolena rozšíření AWE, a u kterých je více než polovina celkové systémové paměti přidělena jediné instanci serveru SQL Server. Uživatelé s touto konfigurací musí po upgradu na SQL Server 2000 SP4 nainstalovat opravu hotfix popsanou v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
899761 OPRAVA: Po povolení rozšíření AWE v počítači, ve kterém je spuštěna 32bitová verze serveru SQL Server SP4, není k dispozici veškerá paměť (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Opravy hotfix nejsou součástí aktualizace Service Pack 4

Opravy hotfix 836651 a 826906 nejsou součástí aktualizace SP4. Nainstalujete-li kromě této opravy hotfix aktualizaci SP4, bude oprava hotfix přepsána. V krátké době bude k dispozici oprava hotfix následující po aktualizaci SP4.

Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
836651 OPRAVA: Při použití spojení s kódováním ANSI i jiných spojení neodpovídají výsledky dotazů očekávání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
826906 OPRAVA: Dotaz používající zobrazení, které obsahuje korelační poddotaz a agregační dotaz, je pomalý (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Soubor Smssql2ksp4.pdf

Aktualizace SQL Server 2000 SP4 obsahuje soubor Smssql2ksp4.pdf. Tento soubor obsahuje odkaz na soubory Sms2kdef.bat a Sql2kdef.iss. Balíček aktualizace SQL Server 2000 SP4 však již tyto soubory neobsahuje.

Poznámka: Při každém spuštění obsluhované instalace databázových součástí budou možnosti instalace zapsány do souboru Setup.iss ve složce \System. Další informace naleznete v souboru Readme pro aktualizaci SQL Server 2000 SP4 v části Bezobslužná instalace.

Nástroj SQL Query Analyzer

Nástroj SQL Query Analyzer povolí připojení k serveru SQL Server 2005. Některé funkce však nebudou k dispozici. Jedná se o následující funkce:
 • Server Trace (Trasování serveru): V okně trasování serveru nebudou zobrazena žádná data.
 • Object Search (Hledání objektů): Hledání objektů nebude funkční.
 • Manage Statistics (Správa statistiky): Stávající statistika nebude zobrazena v okně správy statistiky.

Rozšířené uložené procedury registru

U rozšířených uložených procedur, které mají přístup k registru, byly provedeny změny. Tyto rozšířené uložené procedury mohou stejným způsobem jako u předchozích aktualizací Service Pack volně používat pouze členové role serveru Správce systému. Například při spuštění dotazů, které volají rozšířené uložené procedury registru, se může zobrazit chybová zpráva „Přístup byl odepřen“.

Upozornění: Rozšířené uložené procedury registru nejsou dokumentovány. Tyto procedury se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jejich používání aplikacemi není oficiálně podporováno. Z tohoto důvodu nedoporučujeme volat tyto procedury v klientském kódu. Není zaručeno, že tyto procedury budou k dispozici v dalších verzích serveru SQL Server.

Pokud jsou splněny všechny následující podmínky, naleznete potřebné informace v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base číslo 887165.
 • používáte rozšířené uložené procedury registru,
 • nejste správce systému,
 • požadujete, aby chování serveru SQL Server bylo stejné jako před upgradem na aktualizaci SP4.
887165 CHYBA: Pokud po upgradu ze serveru SQL Server 2000 na SQL Server 2000 Service Pack 4 volá dotaz rozšířenou uloženou proceduru, může se zobrazit chybová zpráva „Přístup byl odepřen“ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Upgrade serveru SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) na jiné verze serveru SQL Server 2000

Pokud upgradujete SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) na jinou verzi serveru SQL Server 2000, například Personal Edition nebo Developer Edition, po upgradu modulu MSDE je nutné aktualizaci SQL Server 2000 SP4 přeinstalovat.

Předcházení chybám při připojení k databázi jiného výrobce pomocí služby Analysis Services

Pokud používáte službu Analysis Services s aktualizací SP4 v systému s procesorem AMD 64 a plánujete připojení k databázi jiného výrobce, ověřte, zda jsou součásti pro připojení k dané databázi certifikovány výrobcem pro použití při emulaci WoW. Pokud tyto součásti nejsou certifikovány, může docházet k chybám.

Předcházení chybám při pokusu o získání diagnostiky pro instanci aktualizace SP3

Pokud instalujete aktualizaci SP4 do počítače, ve kterém bude spuštěn také SQL Server 2000 SP3, zkopírujte ze složky BINN aktualizace SP4 soubor Dbghelp.dll a přidejte jej do složky BINN aktualizace SP3. Po přidání tohoto souboru bude možné v případě nutnosti zaznamenávat diagnostiku pro instanci aktualizace SP3.

Souhrnné dialogové okno instalace aktualizace SP4 64bitové verze serveru SQL Server 2000

Po upgradu na aktualizaci SP4 64bitové verze serveru SQL Server 2000 může být v tomto souhrnném dialogovém okně zobrazena instance serveru SQL Server jako úspěšná. Závislé součásti nebo funkce však mohou být označeny jako nevybrané. Toto chování je očekávané. Další informace naleznete v protokolu instalace aktualizace SP4 pro SQL Server.

Přidání nových součástí k serveru SQL Server 2000 (64bitová verze)

64bitová verze serveru SQL Server 2000 SP4 nemusí správně přidat součásti nebo správně upgradovat přidané součásti. K tomuto problému může dojít, pokud při původním přidání součásti není v příkazovém řádku nebo v souboru Setup.ini zadán správný název souboru nebo kód produktu instalační služby systému Windows. Tento problém vyřešíte odinstalací nově přidané součásti a její přeinstalací s použitím správného názvu souboru nebo kódu produktu instalační služby systému Windows.

Poznámka: I po nesprávném přidání součásti může být daná součást zobrazena v panelu Přidat nebo odebrat programy v okně Ovládací panely.

Upgrade ze 64bitové verze Beta serveru SQL Server 2000 SP4 na prodejní verzi RTM (Release to Manufacturing)

Před instalací verze RTM je nutné 64bitovou verzi Beta serveru SQL Server 2000 SP4 odinstalovat.

Odinstalace clusteru 64bitové verze serveru SQL Server 2000 SP4

Chcete-li odinstalovat cluster 64bitové verze serveru SQL Server 2000 SP4, bude nutné použít funkci bezobslužné instalace a odpovídající soubor Template.ini. Tento soubor Template.ini by měl obsahovat nastavení pro instalaci 64bitové verze serveru SQL Server 2000. Další informace o souborech Template.ini naleznete v publikacích SQL Server 2000 64-bit Books Online.

Instalace 64bitové verze služby Analysis Services

Pokud není 64bitová verze služby Analysis Services nainstalována jako součást počáteční konfigurace, nelze službu Analysis Services přidat prostřednictvím údržby instance. Chcete-li službu Analysis Services přidat po dokončení procesu instalace, bude ji nutné nainstalovat jako součást nové, další instance.

64bitový režim údržby

V režimu údržby není podporováno přidání součástí 64bitové verze služby Analysis Services ke stávajícím součástem 64bitové verze serveru SQL Server ani přidání součásti 64bitové verze serveru SQL Server do instance stávající součásti 64bitové verze služby Analysis Services.

Nesprávně dokumentované položky v souboru Readme pro aktualizaci SP4 pro databázové součásti

3.5 Instalace databázových součástí na replikované servery

Část 3.5 v souboru Readme pro aktualizaci SP4 pro databázové součásti (ReadmeSql2k32sp4.htm) nesprávně uvádí „instance modulu MSDE 2000“. Namísto toho by zde mělo být uvedeno „instance databázového stroje“.

V části 3.5 souboru Readme pro aktualizaci SP4 pro databázové součásti je také uvedeno:
Před upgradem na aktualizaci SP4 zkontrolujte, zda je účet systému Windows, pod kterým je spuštěn SQL Server, členem pevné role serveru sysadmin.
Toto tvrzení je chybné. Před upgradem na aktualizaci SP4 není nutné měnit účet systému Windows, pod kterým je spuštěn SQL Server.

3.4 Instalace do záložního clusteru

V části 3.4 souboru Readme pro 64bitovou verzi aktualizace SP4 (ReadmeSql2k64sp4.htm) je aktuálně uveden následující text:
Pokud potřebujete znovu vytvořit uzel v záložním clusteru, postupujte následujícím způsobem.
 1. Vytvořte znovu uzel v záložním clusteru. Další informace o opětovném vytvoření uzlu naleznete v článku How to recover from failover cluster failure in Scenario 1 (Obnovení po selhání záložního clusteru ve scénaři 1) v publikacích SQL Server 2000 Books Online (64-bit).
 2. Spuštěním instalačního programu původního serveru SQL Server (64bitová verze) obnovte uzel záložního clusteru.
 3. U přidaného uzlu spusťte instalační program aktualizace SP4.
V kroku 3 by mělo být uvedeno:
Z uzlu, který nebyl nově vytvořen, a který je vlastníkem prostředků serveru SQL, spusťte instalační program aktualizace SP4.

1.2.2 Důležité informace pro instance v topologii replikace nebo přenosu protokolu

V části 1.2.2. souboru ReadmeSql2k32sp4.htm je v části Přenos protokolu a databázové součásti uveden nesprávný název uložené procedury. Správný název je sp_vupgrade_replication.
Odkazy
Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
290211 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro SQL Server 2000
888799 Seznam chyb opravených v aktualizaci SQL Server 2000 Service Pack 4 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
888800 Seznam chyb opravených v aktualizaci SQL Server 2000 Analysis Services Service Pack 4 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
dodatek
Vlastnosti

ID článku: 884525 - Poslední kontrola: 07/21/2006 15:52:58 - Revize: 8.1

Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4, Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services SP4, Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows), Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition 64-bit, Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition, Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition

 • kbinfo kbtshoot KB884525
Váš názor
/html>c="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">/html>1&t=">;did=1&t=">