"Výpis stavu paměti jádra" je zobrazena v spuštění a zotavení, ale je proveden úplný výpis paměti v systému Windows 2000 nebo Windows Server 2003

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:885117
Příznaky
Můžete zaznamenat jeden nebo více následujících příznaků:
 • Při pokusu o zobrazení výpisu stavu paměti v počítači se systémem Microsoft Windows 2000 může být poškozen soubor výpisu stavu paměti a nemůže otevřít soubor.
 • Zapsat ladicí informace nastavení seznamu v dialogovém okně spuštění a zotavení nastavena Výpis stavu paměti jádra, ale úplný výpis paměti se provádí v počítači se systémem Windows 2000 nebo v počítači se systémem Microsoft Windows Server 2003.
Příčina
Tomuto problému může dojít, pokud jsou splněny následující podmínky:
 • V počítači 2 gigabajty (GB) nebo více mít zvýšit množství paměti.

  Poznámka: Soubor výpisu stavu paměti jsou Pokud zvýšení paměti 4 GB nebo více poškozen v počítači se systémem Windows 2000.
 • Nainstalovali opravu hotfix popsanou v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base 820361 nebo jste nainstalovali opravu hotfix popsanou v opravě hotfix zabezpečení MS04-011.

  Další informace naleznete následujícím článku znalostní databáze Microsoft Knowledge Base:
  835732MS04-011: Aktualizace zabezpečení pro systém Microsoft Windows
 • 0X1 nastavte hodnotu položky CrashDumpEnabled v registru.
Při přidání paměti do počítače se systémem Windows 2000 nebo Windows Server 2003 hodnota položky registru CrashDumpEnabled nezmění tak, aby odrážel zvýšené množství paměti. Hodnota 0x1 je přiřazena položka registru CrashDumpEnabled při úplný výpis paměti je dokončena systémem Windows. Položka registru CrashDumpEnabled je přiřazena hodnota 0x2, při výpisu stavu paměti jádra je dokončena systémem Windows. Při zvýšení množství paměti v počítači se systémem Windows více než 2 GB je očekáván bude změněn úplný výpis paměti nastavení na nastavení v položce registru CrashDumpEnabled a nastavení v dialogovém okně spuštění a zotavení seznamu Zapsat ladicí informace výpisu stavu paměti jádra.

Například při instalaci systému Windows v počítači s 2 GB paměti Zapsat ladicí informace nastavení seznamu v dialogovém okně spuštění a zotavení okna Vlastnosti systému je Úplný výpis stavu paměti. Odpovídající položka registru CrashDumpEnabled nastavena na hodnotu 0x1.

Pokud přidáte do počítače se systémem Windows, takže celkové paměti je větší než 2 GB paměti, nastavení seznamu Zapsat ladicí informace změněny na Výpis stavu paměti jádra. Položka registru CrashDumpEnabled však zachová hodnotu 0x1.

Pokud počítač přestane neočekávaně reagovat a dojde k výpisu stavu paměti, funkce IopReadDumpRegistry() přečte hodnotu CrashDumpEnabled položky z registru. Funkce IopReadDumpRegistry() má však pevně omezení, které přepíše hodnotu registru 0x1 a bude provádět výpisu stavu paměti jádra, pokud funkce zjistí, že server má více než 2 GB paměti. Proto pokud server přestane je výpis stavu paměti jádra provedena namísto úplný výpis paměti.

Při instalaci opravy hotfix 820361 nebo opravy hotfix zabezpečení MS04-011 v počítači se systémem Windows 2000 omezení pevně 2 GB paměti je odebrán z funkce IopReadDumpRegistry(). Proto pokud zvýšit paměti v počítači více než 2 GB, Windows 2000 se pokusí vytvořit úplný výpis paměti namísto výpisu stavu paměti jádra, pokud počítač přestane neočekávaně.

Zvýšení paměti 4 GB nebo více počítači se systémem Windows 2000 Windows 2000 nemůže provést úplný výpis paměti a poškození souboru výpisu paměti.

Poznámka: Windows Server 2003 lze provést úplný výpis paměti bez ohledu na množství paměti nainstalované v počítači. Předpokládejme například, nastavit nastavení spuštění a zotavení a položka registru CrashDumpEnabled provádění výpisu stavu paměti jádra a úplný výpis paměti. Pokud máte v počítači 4 GB paměti, úplný výpis paměti dochází, pokud máte velké dostatek stránkovacího souboru na systémový oddíl. Stránkovací soubor musí být velikost fyzické paměti plus 1 megabajt (MB).

CrashDumpEnabled položka registru je umístěn v následující podklíč registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl
Jak potíže obejít

Hotfix opravit zobrazení seznamu Zapsat ladicí informace v systému Windows 2000

Obejít nesprávné Zapsat ladicí informace problém zobrazení seznamu na počítači se systémem Windows 2000 opravu hotfix popsanou v článku 837297. Po použití této opravy hotfix nastavení synchronizovány s hodnotou registru v seznamu Zapsat ladicí informace. Pokud má počítač více než 2 GB paměti a položka registru CrashDumpEnabled je přiřazena hodnota 0x1, možnost Úplný výpis stavu paměti je vybrána v seznamu Zapsat ladicí informace. Pokud položka registru CrashDumpEnabled není přiřazen hodnotu 0x1, možnost Kompletní výpis stavu paměti není zobrazena v seznamu Zapsat ladicí informace.

Další informace o této opravě hotfix naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
837297Paměti soubor se stavem systému vytvořen se liší od typ vybraný v nastavení Windows 2000 spuštění a zotavení

Hotfix opravit zobrazení seznamu Zapsat ladicí informace v systému Windows Server 2003

Windows Server 2003 verze opravy hotfix, která je popsána v článku 837297 naplánován být součástí Windows Server 2003 Service Pack 1.

Skript jazyka Visual Basic vynutit Windows 2000 s 4 GB paměti, zápis výpisu stavu paměti jádra

Vynutit počítače se systémem Windows 2000, který má 4 GB nebo více paměti pro zápis pouze výpisu paměti jádra, můžete použít následující skript jazyka.

Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci, bez žádné záruky výslovně uvedené nebo odvozené,. včetně, bez omezení, odvozených záruk vztahujících se k obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že uživatel je obeznámen s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky, a s nástroji použitými pro vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci technické podpory společnosti Microsoft mohou vysvětlit funkce určitého postupu, nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo konstrukce podle konkrétních požadavků uživatele.
########## Start of VBS script ########## On Error Resume Next Const ForAppending=8 Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")Set objLogFile = objFSO.OpenTextFile("c:\memoryCheck.txt", ForAppending, True) strComputer = "."Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _  & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")  Set colOperatingSystems = objWMIService.ExecQuery _  ("Select * from Win32_OperatingSystem")  For Each objOperatingSystem in colOperatingSystems  OSNum="5.0.2195"   csName=objOperatingSystem.CSName   objLogFile.Write csName  objLogFile.Writeline           objLogFile.Write objOperatingSystem.Caption & " " & objOperatingSystem.Version  objLogFile.Writeline    objMemory = objOperatingSystem.TotalVisibleMemorySize  objLogFile.Write "Memory Size:" & objMemory& "KB"  objLogFile.Writeline   Set wshell = CreateObject("WScript.Shell")  crashControl = Wshell.RegRead("HKLM\System\CurrentControlSet\Control\CrashControl\CrashDumpEnabled")  objLogFile.Write "CrashDumpEnabled:" & crashControl   objLogFile.Writeline   'verify whether os is 2000 server  If (InStr(1,objOperatingSystem.Version,OSNUm)>1) and (objOperatingSystem.ProductType >1) Then         objMemory = objOperatingSystem.TotalVisibleMemorySize           'verify whether menory is >4G           If objMemory >= 4194304 Then             'modify registry "CrashDumpEnabled" value to 2 and get the CSName if value is 1             If crashControl=1 Then                Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002                Set oReg=GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" &_                strComputer & "\root\default:StdRegProv")                strKeyPath = "System\CurrentControlSet\Control\CrashControl"                strValueName = "CrashDumpEnabled"                dwValue = 2                oReg.SetDWORDValue HKEY_LOCAL_MACHINE,strKeyPath,strValueName,dwValue                objLogFile.Write "CrashDumpEnabled has been modified from 1 to 2"                objLogFile.Writeline     Wscript.Echo "CrashDumpEnabled has been modified from 1 to 2"             End If            End If                     End If NextobjLogFile.Close ########## End of VBS script ##########
Další informace
Následující tabulky zobrazit typ chybového výpisu dochází a jaké je nastavení Zapsat ladicí informace zobrazí v dialogovém okně spuštění a zotavení. Tyto položky závisí na hodnotu, která je přiřazena položka registru CrashDumpEnabled a množství paměti nainstalované v počítači.

Je nainstalován systém Windows 2000 před 820361 opravy hotfix před aktualizací MS04-011 nainstalován nebo před aktualizaci 891861 nainstalována

Hodnota registru 0x1

Množství paměti2 GB nebo menší2 GB - 4 GB4 GB nebo více
Výpis typ provedenyDokončeníJádro Jádro
Zobrazení uživatelského rozhraníDokončeníJádroJádro

Hodnota registru 0x2

Množství paměti2 GB nebo menší2 GB - 4 GB4 GB nebo více
Výpis typ provedenyJádroJádroJádro
Zobrazení uživatelského rozhraníJádroJádroJádro

Windows 2000 po instalaci opravy hotfix 820361, po instalaci aktualizace MS04-011 nebo po instalaci aktualizace 891861

Hodnota registru 0x1

Množství paměti2 GB nebo menší2 GB - 4 GB4 GB nebo více
Výpis typ provedenyDokončeníDokončeníPoškozený dokončeno
Zobrazení uživatelského rozhraníDokončeníJádroJádro

Hodnota registru 0x2

Množství paměti2 GB nebo menší2 GB - 4 GB4 GB nebo více
Výpis typ provedenyJádroJádroJádro
Zobrazení uživatelského rozhraníJádroJádroJádro

Windows Server 2003 před instalací opravy hotfix 820361, před instalací aktualizace MS04-011 nebo před instalací aktualizace Service Pack 1

Hodnota registru 0x1

Množství paměti2 GB nebo menší2 GB - 4 GB4 GB nebo více
Výpis typ provedenyDokončeníDokončení Dokončení
Zobrazení uživatelského rozhraníDokončeníJádroJádro

Hodnota registru 0x2

Množství paměti2 GB nebo menší2 GB - 4 GB4 GB nebo více
Výpis typ provedenyJádroJádroJádro
Zobrazení uživatelského rozhraníJádroJádroJádro

Windows Server 2003 po instalaci opravy hotfix 820361, po instalaci aktualizace MS04-011 nebo po instalaci aktualizace Service Pack 1

Hodnota registru 0x1

Množství paměti2 GB nebo menší2 GB - 4 GB4 GB nebo více
Výpis typ provedenyDokončeníDokončeníDokončení
Zobrazení uživatelského rozhraníDokončeníJádroJádro

Hodnota registru 0x2

Množství paměti2 GB nebo menší2 GB - 4 GB4 GB nebo více
Výpis typ provedenyJádroJádroJádro
Zobrazení uživatelského rozhraníJádroJádroJádro

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 885117 - Poslední kontrola: 10/30/2006 21:25:45 - Revize: 4.2

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbmt kbtshoot kbprb KB885117 KbMtcs
Váš názor