Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Použití nástroje pro kontrolu modulu ASP.NET ValidatePath (VPModuleScanner.js)

Souhrn
Společnost Microsoft vydala nástroj pro kontrolu modulu Microsoft ASP.NET ValidatePath (soubor VPModuleScanner.js). Soubor VPModuleScanner.js testuje počítač s cílem určit, zda je nainstalován modul ASP.NET ValidatePath. Soubor VPModuleScanner.js ohlásí, zda je splněna některá z následujících podmínek:
 • V kontrolovaném systému je nainstalován modul ASP.NET ValidatePath.
 • V kontrolovaném systému není nainstalován modul ASP.NET ValidatePath.
 • Stav instalace modulu ValidatePath nebylo možné získat z jednoho z následujících důvodů:
  • V kontrolovaném systému není nainstalována Internetová informační služba (IIS).
  • V kontrolovaném systému není nainstalována technologie ASP.NET.
  • Při kontrole počítače došlo k chybě.
Soubor VPModuleScanner.js lze použít společně se souborem VPMultimachineWrapper.js ke kontrole více počítačů.Další informace o zjišťování problémů souvisejících s kanonikalizací pomocí technologie ASP.NET získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
887289 Modul HTTP sloužící ke zjišťování problémů souvisejících s kanonikalizací pomocí technologie ASP.NET
Další informace o určení verze technologie ASP.NET získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
318785 Jak určit, které verze rozhraní .NET Framework jsou instalovány a zda byly použity aktualizace Service Pack

Informace o souborech ke stažení

Ve službě Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

StáhnoutStáhnout balíček VPModuleScanner

Datum vydání: 14. října 2004

Další informace o tom, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Známá omezení a problémy

 • Chcete-li tento nástroj spouštět vzdáleně nebo místně, musíte mít oprávnění správce.
 • Pro spuštění tohoto nástroje nelze zadat pověření. Avšak pomocí příkazu run as lze spustit relaci příkazového řádku se správným pověřením. Další informace o příkazu run as naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  294676 Povolení a používání příkazu run as při spouštění programů v systému Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Soubor VPModuleScanner.js používá pro připojení ke vzdálené metabázi server proxy rozhraní ADSI (Active Directory Service Interfaces). Proto musí mít počítač, který skript spustí, nainstalovánu dílčí součást Common Files služby IIS. V opačném případě nástroj ohlásí, že služba IIS není v klientském počítači nainstalována.
 • To, zda vypršel časový limit vnitřního skriptu, určuje tento nástroj podle klíče registru. Proto je třeba v každém počítači spustit pouze jednu instanci nástroje.
 • Pouze u služby IIS verze 6.0 počítač stav modulu ValidatePath ohlásí i v případě, že je technologie ASP.NET zakázána pomocí seznamu Rozšíření webových služeb.
 • Nástroj pro kontrolu ohlásí, že technologie ASP.NET není aktivní, pokud bylo rozhraní Microsoft .NET Framework nainstalováno před službou IIS. V tomto případě služba IIS neobsahuje žádné mapování technologie ASP.NET a funkce technologie ASP.NET nelze použít.

Použité technologie

Soubor VPModuleScanner.js používá následující technologie, které mohou být v podnikovém prostředí nebo prostředí datového střediska zakázány nebo omezeny:
 • Rozhraní ADSI: Soubor VPModuleScanner.js se k metabázi služby IIS připojuje pomocí modelu DCOM.
 • Sdílené položky SMB pro připojení a načtení souborů ze vzdálené sdílené položky pro správu. Vzdálené sdílené položky pro správu musejí být povoleny.
 • V počítači, který spouští skript, musí být registrována součást FileSystemObject (Scrrun.dll) modelu COM. Součást FSO se používá k otevření souboru Machine.config ve vzdáleném systému souborů. Některé zásady zabezpečení doporučují zakázání této součásti na produkčních serverech IIS. Další informace o těchto zásadách naleznete na následujících webech společnosti Microsoft:

Použití nástroje pro kontrolu modulu ASP.NET ValidatePath

Soubor VPModuleScanner.js zkontroluje, zda zadaný počítač obsahuje modul ASP.NET ValidatePath. V podnikových prostředích, kde je nutné kontrolovat více počítačů, lze použít nástroj VPModuleScanner.js společně s nástrojem VPMultiMachineWrapper.js.

Soubor VPMultiMachineWrapper.js

Přepínače příkazového řádku

 • /l určuje soubor obsahující seznam počítačů, které se mají kontrolovat. Názvy počítačů lze uvést jako názvy v systému NetBIOS nebo adresy IP. Na každý řádek se zadává jedna položka.
 • /d název_domény limit určuje doménu systému Windows, která by měla být kontrolována, kde název_domény představuje název domény a limit je omezení počtu položek. Příkaz v následujícím příkladu slouží ke kontrole prvních 1 000 počítačů v doméně example.domain.com:
  VPMultiMachineWrapper.js /d example.domain.com 1000
  Poznámka: Doména kontroluje pouze počítačové účty, které jsou v organizační jednotce Propojená síť=Počítače. Jedná se o předdefinovanou organizační jednotku, ve které jsou ve službě Active Directory uloženy počítačové účty. Pokud jsou však počítačové účty umístěny ve vlastní organizační jednotce, například OJ=Webové_servery, skript je nenajde.
 • /t určuje časový limit pro vnitřní skript (VPModuleScanner.js). U určitých volání v nástroji VPModuleScanner.js časový limit nevyprší. Z tohoto důvodu bylo nutné zabalit nástroj VPModulescanner.js pomocí nástroje VPMultimachineWrapper.js a zavést časový limit, který může zadat správce a který určuje, jak dlouho má nástroj VPMultimachineWrapper.js čekat na návrat nástroje VPModulescanner.js. V následujícím příkladu se kontrolují počítače uvedené v souboru Computers.txt. Časový limit vnitřního skriptu (VPModulescanner.js) vyprší za 30 sekund a do souboru protokolu bude přidána položka časového limitu:
  VPMultiMachineWrapper.JS /t 30 /l computers.txt
 • /o určuje umístění a název souboru protokolu. Není-li tento přepínač zadán, nástroj provádí protokolování do souboru VPModuleScanner.log ve složce, kde se nachází skript. Zadaným názvem může být název souboru nebo úplná cesta, do které má být soubor umístěn. Soubor je uložen ve formátu čárkami odděleného souboru CSV, který lze otevřít v aplikaci Microsoft Excel nebo v programu LOGPARSER. Pokud parametr /o není zadán, je výstup (soubory VPModulescanner.log a VPModulescanner_trace.txt) zapsán do aktuální složky. V následujícím příkladu se kontroluje prvních 100 počítačů v doméně example.com a protokol společně s výstupem trasování se zapíše do adresáře, na který odkazuje proměnná systému %temp%: PVMScanner.js /d example.com 100 /o %temp%\vpoutput.txt
 • /? zobrazí nápovědu.

Soubor VPMultiMachineWrapper.js vytvoří seznam počítačů, a to buď z textového souboru, nebo pomocí dotazu LDAP ze služby Active Directory. Ve chvíli, kdy má soubor VPMultiMachineWrapper.js úplný seznam počítačů, zahájí cyklus volající soubor VPModuleScanner.js pro každý počítač.

Soubor VPMultiMachineWrapper.js zaznamenává své zprávy ladění do souboru VPMultiMachineWrapper_Trace.txt. Soubor trasování můžete využít v případě, že potřebujete řešit potíže s nástrojem VPMultiMachineWrapper.js.

Soubor VPModulesScanner.js zaznamenává své zprávy ladění do souboru VPModulesScanner_Trace.txt. Soubor trasování můžete využít v případě, že potřebujete řešit potíže s nástrojem VPModulesScanner.js.

Zde je příklad spuštění souboru VPModuleScanner.js souborem VPMultiMachineWrapper.js:
cscript //nologo //t:30 VPModuleScanner.js /o "c:\temp" Počítač_1
V následující tabulce jsou vysvětleny použité přepínače:
//t:30Hodnota časového limitu (v tomto případě 30 sekund) podporovaného skriptovacím strojem
/o “c:\temp”Určuje výstupní adresář, který má být použit.
Počítač_1Určuje počítač, který má být kontrolován.

 • /install nainstaluje modul pro odstranění chyb v místním počítači.
  POZNÁMKA: Přepínač /install lze použít pouze místně. V případě použití přepínače /install společně s názvem počítače se zobrazí chybová zpráva. Modul VPModule.msi musí být umístěn ve stejném adresáři jako soubor VPModuleScanner.js.
  Soubor VPModuleScanner.js nainstaluje modul VPModule.MSI pomocí následujícího příkazu příkazového řádku:
  MSIexec /install cesta_skriptu\VPModule.msi /qn
 • /O určuje adresář pro protokol kontroly. Nezadáte-li adresář, bude zpráva zapsána do souboru VPMultiMachineWrapper.log.
 • <název_počítače> určuje název vzdáleného počítače, který má soubor VPModuleScanner.js kontrolovat. Tento přepínač nelze použít s přepínačem /install.
 • /? zobrazí nápovědu.

Soubory protokolu používají následující formát:
DATETIME,SERVERNAME,NETFX_VERSION_STRING,MACHINESTATUS,PATCHSTATUS
Následující položky popisují prvky tohoto formátu:
 • Prvek DATETIME určuje datum a čas, kdy byla položka kontroly generována.
 • Prvek SERVERNAME je název kontrolovaného systému v systému NetBIOS nebo jeho adresa IP.
 • Prvek NETFX_VERSION_STRING je verze modulu runtime technologie .NET, která je nainstalována v kontrolovaném systému. Pokud nelze počítač najít, je tato položka nastavena na hodnotu Unknown (Neznámé).
 • Prvek MACHINESTATUS je stav počítače. Jsou možné následující řetězce stavu počítače:
  • IIS installed (Služba IIS je nainstalována): Služba IIS a rozhraní .NET Framework jsou nainstalovány a technologie ASP.NET je povolena.
  • IIS not installed on client computer (Služba IIS není nainstalována v klientském počítači): Kontrolující počítač (klient) nemůže provést kontrolu, protože v něm není nainstalována součást Common Files služby IIS.
  • Error (číslo_chyby: Popis chyby) (Chyba): Při pokusu o připojení ke službě IIS nebo během kontroly byla ohlášena chyba.
  • Config file not found (Konfigurační soubor nenalezen): Skript určuje vzdálenou cestu UNC, ale nemůže se připojit ke sdílené položce správce ve vzdáleném systému. K tomu dochází například tehdy, pokud ve vzdáleném počítači vypnete službu serveru nebo pokud jsou sdílené položky správce zakázány.
 • Prvek PATCHSTATUS určuje, zda aktualizace byla nainstalována. Jsou možné následující řetězce stavu aktualizace:
  • Module not installed (Modul není nainstalován): V počítači není nainstalován modul HTTP ValidatePath.
  • Module not installed (Modul je nainstalován): V počítači je nainstalován modul HTTP ValidatePath.
  • Unknown status (Neznámý stav): Stav aktualizace nelze získat.
Zde jsou příklady položek protokolu:
 • 10-5-2004 12:00:05 PDT,SERVER1,Unknown, Unknown,Error(0x800A0046: Permission denied),Unknown status
  Uživatel, který spustil skript, nemá na serveru oprávnění správce.
 • 10-5-2004 12:00:06 PDT,SERVER2,v1.1.4322,IIS installed,Module installed
  Modul VPModule je nainstalován na serveru SERVER2.
 • 10-5-2004 12:00:07 PDT,SERVER3,v1.1.4322,IIS installed,Module not installed
  Modul VPModule není nainstalován na serveru SERVER3.
Soubor VPModuleScanner.js lze použít jako skript SMS. Pro kompatibilitu se systémem SMS se používají následující návratové kódy:
 • 20000: Modul VPModule není v systému nainstalován.
 • 20001: Nelze najít soubor Machine.config. Služba IIS není nainstalována.
 • 0: Modul VPModule není nainstalován.
 • <other> (jiná): Došlo k chybě, která nespadá pod výše uvedené kódy.
Zde jsou chybové zprávy pro prvek MACHINESTATUS v souboru protokolu:
 • Error(0x800A01CE: The remote server machine does not exist or is unavailable) (Vzdálený server neexistuje nebo není k dispozici.): Služba IIS není nainstalována v kontrolovaném počítači nebo zadaný počítač neodpovídá.
 • Error(0x800A0046: Permission denied) (Oprávnění odepřeno): Uživatel, který provádí kontrolu, nemá pro kontrolovaný počítač oprávnění správce.
 • Error(0x80070424: ): V kontrolovaném počítači je nainstalována pouze součást Common Files služby IIS.
 • Unknown,Error(0x80070422: ) Služba pro správu IIS je zakázána.
Odkazy
Další informace o programu LOGPARSER naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
840671 Nástroje sady IIS 6.0 Resource Kit (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
887405 Použití Instalační služby systému Windows a zásad skupiny k instalaci modulu VPModule.msi do domény Active Directory
887404 Použití serveru Systems Management Server 2003 k nasazení modulu ValidatePath
887787 Po instalaci modulu ASP.NET ValidatePath se mohou zobrazit chybové zprávy služby zasílání zpráv
Vlastnosti

ID článku: 887290 - Poslední kontrola: 12/03/2007 18:52:31 - Revize: 2.4

Microsoft ASP.NET 1.1, Microsoft ASP.NET 1.0, Microsoft .NET Framework 1.0, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3, Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework Software Development Kit 1.0 Service Pack 2, Microsoft .NET Framework Software Development Kit 1.0 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework Software Development Kit 1.0 Service Pack 2

 • kbsecurity atdownload KB887290
Váš názor
type="text/javascript" src="https://c.microsoft.com/ms.js"> t='true';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(m);" onload="var m=document.createElement('meta');m.name='ms.dqp0';m.content='false';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(m);" src="http://c1.microsoft.com/c.gif?"> html>l>