Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Použití Instalační služby systému Windows a zásad skupiny k instalaci modulu VPModule.msi do domény Active Directory

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Souhrn
Pomocí nástroje VPModule.msi můžete nainstalovat modul HTTP Microsoft.Web.ValidatePathModule.dll do počítačů používajících technologii ASP.NET. Teto článek popisuje kroky požadované k nasazení tohoto modulu HTTP pomocí zásad skupiny, včetně: vytvoření distribučního bodu, vytvoření objektu zásad skupiny pro nasazení souboru Microsoft.Web.ValidatePathModule.dll a nasazení nástroje VPModule.msi
ÚVOD
Soubor VPModule.msi nainstaluje modul HTTP s názvem Microsoft.Web.ValidatePathModule.dll do cílových počítačů. Instalace také aktualizuje soubory Machine.config novou položkou HttpModule. Další informace o nástroji VPModule.msi najdete v následujícím článku znalostní báze společnosti Microsoft:
887289 Modul HTTP sloužící ke zjišťování problémů souvisejících s kanonikalizací pomocí technologie ASP.NET
Pomocí nástroje VPModule.msi můžete nainstalovat soubor Microsoft.Web.ValidatePathModule.dll do počítačů používajících technologii ASP.NET. Jestliže spravujete počítače v prostředí služby Active Directory, můžete pomocí funkce zásad skupiny Instalace a údržba softwaru nainstalovat nástroj VPModule.msi do cílových počítačů. Tento článek popisuje, jak lze pomocí Instalační služby systému Windows a zásad skupiny nainstalovat nástroj VPModule.msi do cílových počítačů v doméně služby Active Directory systému Microsoft Windows 2000 Server nebo Microsoft Windows Server 2003. Tento článek předpokládá, že již víte, které počítače ve vašem prostředí používají technologii ASP.NET.

Použití zásad skupiny je doporučená metoda pro správu nasazení softwaru u zákazníků, kteří dosud nepoužívají podnikové řešení pro správu aktualizací, například Systems Management Server (SMS) 2003 nebo službu Software Update Services (SUS). Další informace o zásadách skupiny naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Další informace

Přiřazení nástroje VPModule.msi pomocí zásad skupiny

Chcete-li nástroj VPModule.msi přiřadit pomocí zásad skupiny, postupujte takto:
 1. Vytvořte distribuční bod.
 2. Vytvořte objekt zásad skupiny pro nasazení nástroje VPModule.msi.
 3. Nainstalujte soubor VPModule.msi ze sdílené distribuční složky jako přiřazený k počítači.
 4. V případě potřeby můžete nainstalovat nástroj VPModule.msi do konkrétních skupin zabezpečení.
Cílové počítače, nebo počítače, do kterých chcete nainstalovat nástroj VPModule.msi, musí být připojeny ke stejné doméně, jako server, na němž je nainstalován soubor Instalační služby systému Windows (MSI). Po přiřazení balíčku Instalační služba systému Windows automaticky nainstaluje nástroj VPModule.msi při příštím spuštění počítačů uživateli připojenými k síti. Doporučujeme zkontrolovat vlastnosti jednotlivých počítačů, aby bylo zajištěno, že aktualizace nástroje VPModule.msi byla v cílovém počítači dokončena. Pro dokončení aktualizace bude pravděpodobně třeba počítač několikrát restartovat.

Přiřazený software (tedy nástroj VPModule.msi) může z cílového počítače odinstalovat pouze správce sítě nebo uživatel přihlášený k místnímu počítači jako správce. Postupy uvedené v této části jsou podrobně popsány v následujících částech.

Vytvoření distribučního bodu

Chcete-li přiřadit software, je třeba na serveru vytvořit distribuční bod. Distribuční bod vytvoříte pomocí následujícího postupu:
 1. Přihlaste se k počítači serveru jako správce.
 2. Vytvořte sdílenou síťovou složku pro uložení souboru VPModule.msi, který chcete distribuovat. Tato složka je distribučním bodem pro softwarový balíček.
 3. Nastavením oprávnění u sdílené síťové složky povolte přístup k distribučnímu balíčku. Udělte oprávnění k přístupu následujícím skupinám:
  • Administrators
  • Authenticated users
  • Domain users
  Volitelně můžete pro distribuční bod konfigurovat distribuovaný systém souborů (DFS). Doporučujeme tuto akci provést, protože vám poskytne větší flexibilitu. Větší flexibilitu poskytuje tím, že zajistí nepřerušenou dostupnost distribučního bodu v případě, že je třeba server nahradit. Díky systému DFS je navíc snazší mít distribuční body na více serverech. Další informace o systému DFS naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 4. Zkopírujte soubor VPModule.msi do distribučního bodu.

Vytvoření objektu zásad skupiny pro nasazení softwaru

Můžete vytvořit objekt zásad skupiny a propojit tento objekt s libovolným kontejnerem služby Active Directory obsahujícím cílové počítače, do kterých chcete nainstalovat nástroj VPModule.msi. Kontejner služby Active Directory může být server, doména nebo organizační jednotka. Pomocí následujících pokynů můžete začít doménu používat jako kontejner a pak pomocí filtrování zabezpečení určit objekt zásad skupiny pro konkrétní počítače. Ve vašem prostředí budete pravděpodobně chtít propojit objekt zásad skupiny s jiným kontejnerem, například s organizační jednotkou. Objekt můžete propojit s libovolným kontejnerem služby Active Directory. Můžete také upravit existující objekt zásad skupiny místo vytvoření nového objektu pouze pro nasazení nástroje VPModule.msi. Nedoporučujeme však úpravy výchozích zásad domény nebo zásad výchozích řadičů domény.

Vytvoření objektu zásad skupiny pro nasazení nástroje VPModule.msi

K vytvoření objektu zásad skupiny pro nasazení nástroje VPModule.msi použijte jednu z následujících metod.

Pokud jste nainstalovali Konzolu pro správu zásad skupiny GPMC, postupujte takto:
 1. V pracovní stanici správce otevřete konzolu GPMC.
 2. Ve stromu konzoly klepněte pravým tlačítkem myši na název domény v doménové struktuře, ve které chcete vytvořit a propojit objekt zásad skupiny.
 3. Klepněte na položku Create and Link a GPO Here (Zde vytvořit a propojit objekt zásad skupiny).
 4. V dialogovém okně New GPO (Nový objekt zásad skupiny) zadejte název nového objektu zásad skupiny a pak klepněte na tlačítko OK.
Pokud jste nenainstalovali konzolu GPMC, postupujte takto:
 1. V řadiči domény nebo pracovní stanici správce otevřete okno Uživatelé a počítače služby Active Directory.
 2. Vyhledejte organizační jednotku obsahující počítače, do kterých chcete nainstalovat nástroj VPModule.msi.
 3. Pravým tlačítkem myši klepněte na tuto organizační jednotku a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.
 4. Klepněte na kartu Zásady skupiny a pak klepněte na možnost Nová.
 5. V dialogovém okně New GPO (Nový objekt zásad skupiny) zadejte název nového objektu zásad skupiny a pak klepněte na tlačítko OK.

Úpravy objektu zásad skupiny pro nasazení softwaru

Po vytvoření distribučního bodu a vytvoření objektu zásad skupiny pro nasazení nástroje VPModule.msi je třeba tento objekt upravit pomocí funkce zásad skupiny Instalace a údržba softwaru. Chcete-li nasadit nástroj VPModule.msi, je třeba použít uzel Konfigurace počítače v Editoru objektu zásad skupiny.

Chcete-li upravit objekt zásad skupiny pro nasazení softwaru, postupujte takto:
 1. Klepněte na nový objekt zásad skupiny pravým tlačítkem myši a pak klepněte na příkaz Upravit.
 2. V Editoru objektů zásad skupiny klepněte na položku Konfigurace počítače, klepněte na možnost Nastavení softwaru a pak klepněte na možnost Instalace softwaru.
 3. V nabídce Akce přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Balíček.
 4. V dialogovém okně Otevřít zadejte úplnou cestu ve formátu UNC (Universal Naming Convention) ke sdílenému balíčku instalační služby, který chcete distribuovat, do pole Název souboru. Cestu zadejte v následujícím formátu:
  \\Názevserveru\Sdílenásložka\VPModule.msi nebo \\AdresaIPserveru\Sdílenásložka\VPModule.msi
  Zkontrolujte, zda jste zadali cestu UNC ke sdílenému balíčku instalační služby.
 5. Vyberte balíček Instalační služby systému Windows a pak klepněte na možnost Otevřít.
 6. V dialogovém okně Zavedení aplikace klepněte na možnost Přiřazená a pak klepněte na tlačítko OK. Vybraný sdílený balíček instalační služby se zobrazí v pravém podokně Editoru objektu zásad skupiny.
Poznámka:Názevserveru a AdresaIPserveru jsou proměnné pro název serveru a adresu IP počítače, ve kterém je umístěna sdílená složka. Sdílenásložka je proměnná pro sdílenou složku uloženou v počítači serveru.

Nasazení softwaru do specifických skupin zabezpečení

Filtrování zabezpečení u zásad skupiny lze pro nasazení nástroje VPModule.msi použít pouze v počítačích, které jsou členy konkrétní skupiny zabezpečení. Pokud například vytvoříte objekt zásad skupiny na úrovni domény pomocí postupu popsaného v tomto článku, můžete pomocí filtrování zabezpečení použít objekt zásad skupiny pouze pro požadované počítače. Nejprve je třeba vytvořit skupinu zabezpečení a přidat cílové počítače jako její členy.

Skupinu zabezpečení vytvoříte pomocí následujícího postupu:
 1. Pravým tlačítkem myši klepněte na doménu nebo kontejner služby Active Directory, který chcete použít, klepněte na příkaz Nová a pak klepněte na možnost Skupina.
 2. Zadejte název skupiny zabezpečení.
 3. Klepněte na kartu Členové a pak klepněte na tlačítko Přidat.
 4. Zadejte názvy počítačů a pak klepněte na tlačítko OK.

Použijte nástroj VPModule.msi pomocí filtrování zabezpečení

 1. V konzole GPMC poklepejte na položku Group Policy Objects (Objekty zásad skupiny).
 2. Klepněte na objekt zásad skupiny, u kterého chcete použít filtrování zabezpečení.
 3. V podokně výsledků klepněte na možnost Přidat na kartě Obor.
 4. Do pole Zadejte název objektu k výběru zadejte název skupiny, jméno uživatele nebo název počítače, které chcete přidat do filtru zabezpečení, a pak klepněte na tlačítko OK.
 5. Pokud se v části Filtrování zabezpečení na kartě Obor zobrazí skupina Authenticated Users, vyberte tuto skupinu a pak klepněte na možnost Odebrat. Tím zajistíte, že nastavení v tomto objektu zásad skupiny budou moci přijímat pouze členové skupin, které jste přidali.
Poznámka: Nastavení v objektu zásad skupiny platí pouze pro následující uživatele a počítače:
 • Uživatelé a počítače, které jsou součástí domény, organizační jednotky či jednotek, s nimiž je propojen objekt zásad skupiny.
 • Uživatelé a počítače uvedené ve filtrování zabezpečení nebo členové skupiny, která je uvedena ve filtrování zabezpečení.
Ve filtru zabezpečení pro jeden objekt zásad skupiny může být zadáno více skupin, uživatelů nebo počítačů.
Odkazy
Další informace získáte v následujících článcích znalostní báze společnosti Microsoft:
887404 Použití serveru Systems Management Server 2003 k nasazení modulu ValidatePath
887459 Programové zjišťování problémů souvisejících s kanonikalizací pomocí technologie ASP.NET
887787 Po instalaci modulu ASP.NET ValidatePath se mohou zobrazit chybové zprávy služby zasílání zpráv (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
887290 Použití nástroje pro kontrolu modulu ASP.NET ValidatePath (VPModuleScanner.js) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 887405 - Poslední kontrola: 10/26/2004 15:40:00 - Revize: 1.3

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows XP Professional

 • kbhowto kbactivedirectory kbgrppolicyinfo kbsecurity kbgpo kbdirservices kbdeployment kbpermissions KB887405
Váš názor