Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Informace o obsahu instalace Management Server 2002 Service Pack 2

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:906145
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Úvod
Tento článek obsahuje informace o instalaci pro Microsoft Content Management Server (MCMS) 2002 Service Pack 2 (SP2).

Další informace o získání aktualizací service Pack Content Management Server 2002 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
906142Jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro Content Management Server 2002
Další informace

MCMS 2002 SP2

Tato aktualizace Service pack aktualizuje instalací MCMS 2002 Service Pack 1a (SP1a). MSCMS 2002 SP2 zahrnuje několik aktualizace softwaru vydané během poslední dva roky. MCMS 2002 SP2 také zahrnuje podporu pro rozhraní Microsoft .NET Framework 2.0, Microsoft Visual Studio 2005, 2005 Microsoft SQL Server a zpracování 64-bit.

MCMS 2002 SP2 nenainstaluje nové funkce. Funkce nainstalované společně s MCMS 2002 SP1a aktualizuje pouze MSCMS 2002 SP2. Například pokud nemáte nainstalovanou funkci vývojářských nástrojů, MSCMS 2002 SP2 nelze nainstalovat tuto funkci pro vás. Pokud však nainstalována funkce vývojářských nástrojů v MSCM 2002 SP1a webu MSCM 2002 SP2 bude aktualizovat tuto funkci tak, aby se pracuje s Visual Studio 2005.

Pokud není nainstalován vývojářské nástroje funkce, nebo pokud jste nainstalovali MCSM 2002 SP2 bez vývojářských nástrojů funkci, musí provedením těchto kroků před Vývojář nástroje můžete použít funkci:
 1. Pokud jste dříve nainstalovali MCSM 2002 SP2, odinstalujte jej.
 2. Ujistěte se, že mají Microsoft Visual Studio .NET 2003 nebo Microsoft Visual Studio .NET 2002 nainstalována.
 3. V Grafem.@je programy klepněte na tlačítko Microsoft Content Management Server SP1a a potom klepněte na tlačítko Změnit nebo odebrat.

  Poznámka: Ujistěte se, že mají MCMS 2002 SP1a CD nebo jiných SP1a instalační médium k dispozici.
 4. Vyberte opravit a potom klepněte na tlačítko Další.
 5. V seznamu funkcí, které můžete přidat vyberte Vývojářské nástroje a potom klepněte na tlačítko Další. Dokončení procesu instalace funkce vývojářských nástrojů.
 6. Po dokončení instalace vývojářských nástrojů funkci, nainstalujte MCMS 2002 SP2.

MCMS 2002 SP2 a Microsoft Visual Studio 2005

Projekty MCMS 2002 Visual Studio jsou nyní v aplikaci Visual Studio 2005 Projekty Visual Web Developer. Visual Studio 2005 upgradovat MCMS 2002 projektu v aplikaci Visual Studio .NET 2003, se stane projektu Visual C# nebo Visual Basic webu projektu. Tato změna ovlivní MCMS 2002 následujícími způsoby:
 • MCMS 2002 projekty nyní podporují Visual C# i jazyka stránky na webu.
 • MCMS 2002 podporuje pouze Místní IIS typ projektu webu. Typ systémem souborů, Vzdálené IIS typ a typ FTP nejsou podporovány.
Protože MCMS projekty jsou nyní Visual Web Developer projekty v aplikaci Visual Studio 2005, měli byste vytvořit projekty MCMS 2002 pomocí webu vytvořit možnost namísto možnost Vytvořit řešení v nabídce Sestavit. Sestavit MCMS 2002 projekty pomocí možnosti Vytvořit řešení všimnout mnoho klikaté červené vlnovky, které označuje chyby syntaxe v zobrazení zdroj šablony MCMS 2002.

Poznámka: Tyto vlnovky neoznačují skutečné syntaktické chyby.

Pomocí průvodců pro MCMS 2002 webů v aplikaci Visual Studio 2005 framework nové šablony průvodce. Toto rozhraní framework nabízí větší flexibilitu při použití a přístup šablony. Existují dva typy šablon šablony projektů a šablony zboží. Visual Studio 2005 má vlastní nainstalované šablony. Můžete však určit, kde má být umístěn vlastní šablony. To lze provést pomocí nabídky Možnosti v aplikaci Visual Studio 2005.
 1. Klepněte na tlačítko Nástroje a klepněte na příkaz Možnosti.
 2. Rozbalte položku projekty a řešení a potom klepněte na položku Obecné.
 3. Ve výchozím umístění šablony přejděte Dokumenty. Změnit umístění, do pole umístění šablon uživatele projektu Visual Studio a v poli umístění šablon uživatele položku Visual Studio. Zadejte cestu, která chcete v počítači.

  Poznámka: Pokud používáte sdílení souborů, mohou vývojáři mnoho sdílet stejné šablony.
 4. Klepněte na tlačítko OK.
V aplikaci Visual Studio 2005 rozložení toku je výchozí rozložení v návrhovém zobrazení. Rozložení tabulky v dřívějších verzích Visual Studio .NET je výchozí rozložení. Chcete-li použít absolutní umístění při přidávání ovládacích prvků MCMS 2002 zástupný symbol v návrhovém zobrazení, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko rozložení, klepněte na příkaz Pozice a potom klepněte na tlačítko Možnosti automatického pozice.
 2. Ve formuláři klepněte na zaškrtávací políčko změnit umístění následující ovládací prvky přidané pomocí panelu, vložit, nebo přetažení.
 3. V seznamu vyberte umístěn absolutně.
 4. Klepněte na tlačítko OK.

Registrace ASP.NET v IIS

Pokud spustíte .NET Framework 2.0 a .NET Framework 1. x vedle sebe, ujistěte se, registraci správné verze Microsoft ASP.NET pro webové aplikace. Registrace ASP.NET v Internetová informační služba (IIS), postupujte takto.

.NET Framework 1. x

 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující adresář:
  % WindowsDirectory % \Microsoft.NET\Framework\v1. x. xxxx \
 3. Zadejte příkaz aspnet_regiis –i a stiskněte klávesu ENTER.
 4. Zadejte příkaz iisreset a stiskněte klávesu ENTER Restartovat službu IIS.

.NET Framework 2.0

 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující adresář:
  % WindowsDirectory % \Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\
 3. Zadejte příkaz aspnet_regiis –i a stiskněte klávesu ENTER.
 4. Zadejte příkaz iisreset a stiskněte klávesu ENTER Restartovat službu IIS.

MCMS 2002 SP2 a 2005 Microsoft SQL Server

Použít nástroje Microsoft SQL Server přenést databázi MCMS 2002 z Microsoft SQL Server 2000 na SQL Server 2005 po instalaci MCMS 2002 SP2 musíte spustit na databázi SQL Server 2005 MCMS 2002 následující skript:
IF EXISTS (SELECT * FROM sysobjects WHERE type = 'P' AND name = 'CreateBackgroundProcessingJob')	BEGIN		PRINT 'Dropping Procedure CreateBackgroundProcessingJob'		DROP Procedure dbo.CreateBackgroundProcessingJob	ENDGOPRINT 'Creating Procedure CreateBackgroundProcessingJob'GOCREATE Procedure dbo.CreateBackgroundProcessingJob		(		@databaseName sysname		,@jobName sysname 		)AS/** *	This stored procedure is used to create a job to perform the background *	processing. The DCA runs this stored procedure for every database when *	the database is created or upgraded. * *	@param	@databaseName		Name of the database to create the job for *	@param	@jobName out		Name of the job created * *	@return	0 -		Success *			1 -		Failure *			100 -	The job already exists */begin	set nocount on		declare @tranCount int			,@jobId uniqueidentifier			,@outputFileName nvarchar(250)			,@jobStepCommand nvarchar(512)			,@new_job_created tinyint		--localizable strings	declare @localized_string_InvalidInputParameter as nvarchar(128)	set @localized_string_InvalidInputParameter = N'Invalid input parameter'		declare @localized_string_JobDescription as nvarchar(128)	set @localized_string_JobDescription = N'Purge expired information from MCMS tables'		declare @localized_string_JobStep_ExpiredPages as nvarchar(128)	set @localized_string_JobStep_ExpiredPages = N'Process expired pages'		declare @localized_string_JobStep_DanglingPages as nvarchar(128)	set @localized_string_JobStep_DanglingPages = N'Purge content for deleted pages'		declare @localized_string_JobStep_GalleryBasedResources as nvarchar(128)	set @localized_string_JobStep_GalleryBasedResources = N'Update gallery based resources'	declare @localized_string_JobStep_DanglingBLOBs as nvarchar(128)	set @localized_string_JobStep_DanglingBLOBs = N'Purge data for deleted resources'	declare @localized_string_JobStep_DanglingACL as nvarchar(128)	set @localized_string_JobStep_DanglingACL = N'Purge deleted rights groups from container ACLs'	declare @localized_string_JobAlreadyExists as nvarchar(128)	set @localized_string_JobAlreadyExists = N'The job already exists'		--validate input	if isnull(@databaseName, '') = '' or isnull(@jobName, '') = ''	begin		raiserror(@localized_string_InvalidInputParameter, 15, 1)		return (1)		end		--the job Name is the database Name prepended with 'BGP-'	--set @jobName = cast('BGP-' + @databaseName as sysname)	--check whether we have to create a category for BGP jobs	IF not exists (select 1					from msdb.dbo.syscategories					where (category_class = 1 /*local*/)					and (name = 'MCMS Background Processing'))	begin		exec msdb.dbo.sp_add_category @class = 'JOB'									,@Type = 'LOCAL'									,@Name = 'MCMS Background Processing'		if @@error <> 0 return (1)	--failure	end		set @new_job_created = 0			--start a new transaction if the caller has not started one	set @tranCount = @@trancount	if @tranCount > 0 		save tran CreateBGPJob_tran	else		begin tran CreateBGPJob_tran			--if the job already exists for this database, clear up all job steps	if exists (select 1				from msdb.dbo.sysjobs_view				where name = @jobName        and originating_server = lower(CONVERT(NVARCHAR(30), SERVERPROPERTY('ServerName'))))  begin		declare @stepcount int				select @jobId = job_id 		from msdb.dbo.sysjobs_view		where name = @jobName    and originating_server = lower(CONVERT(NVARCHAR(30), SERVERPROPERTY('ServerName')))				select @stepcount = count(*)		from msdb.dbo.sysjobsteps		where job_id = @jobId				while @stepcount > 0		begin			exec msdb.dbo.sp_delete_jobstep @job_name = @jobName, @step_id = @stepcount			if @@error <> 0 return (1)	--failure							set @stepcount = @stepcount -1		end	end			else	begin		--create a new job		exec msdb.dbo.sp_add_job @job_name = @jobName								,@enabled = 1								,@description = @localized_string_JobDescription								,@category_name = 'MCMS Background Processing'								,@job_id = @jobId output		if @@error <> 0 goto errorhandler				set @new_job_created = 1	end	set @outputFileName = '[SQLDIR]\JOBS\BGP-' + @databaseName + '-[STRTDT]-[STRTTM].log'		--process expired pages	exec msdb.dbo.sp_add_jobstep @job_id = @jobId								,@step_name = @localized_string_JobStep_ExpiredPages													,@subsystem = 'TSQL'								,@command = 'exec bgp_ProcessExpiredNodes'								,@on_success_action = 3								,@on_fail_action = 3								,@database_name = @databaseName								,@output_file_name = @outputFileName								,@flags = 2	if @@error <> 0 goto errorhandler	--gallery based resources	exec msdb.dbo.sp_add_jobstep @job_id = @jobId								,@step_name = @localized_string_JobStep_DanglingPages													,@subsystem = 'TSQL'								,@command = 'exec bgp_DeleteDanglingPages'								,@on_success_action = 3								,@on_fail_action = 3								,@database_name = @databaseName								,@output_file_name = @outputFileName								,@flags = 2	if @@error <> 0 goto errorhandler	--gallery based resources	exec msdb.dbo.sp_add_jobstep @job_id = @jobId								,@step_name = @localized_string_JobStep_GalleryBasedResources													,@subsystem = 'TSQL'								,@command = 'exec bgp_UpdateGalleryBasedResources'								,@on_success_action = 3								,@on_fail_action = 3								,@database_name = @databaseName								,@output_file_name = @outputFileName								,@flags = 2	if @@error <> 0 goto errorhandler	--dangling ACLs	exec msdb.dbo.sp_add_jobstep @job_id = @jobId								,@step_name = @localized_string_JobStep_DanglingACL													,@subsystem = 'TSQL'								,@command = 'exec bgp_DeleteDanglingACL'								,@on_success_action = 3								,@on_fail_action = 3								,@database_name = @databaseName								,@output_file_name = @outputFileName								,@flags = 2	if @@error <> 0 goto errorhandler	--dangling BLOBs	exec msdb.dbo.sp_add_jobstep @job_id = @jobId								,@step_name = @localized_string_JobStep_DanglingBLOBs													,@subsystem = 'TSQL'								,@command = 'exec bgp_DeleteDanglingBLOBs'								,@on_success_action = 1								,@on_fail_action = 2								,@database_name = @databaseName								,@output_file_name = @outputFileName								,@flags = 2	if @@error <> 0 goto errorhandler	--set the second job step as the start step because, by default, we do not	--process expired postings	exec msdb.dbo.sp_update_job @job_id = @jobId, @start_step_id = 2 		if @new_job_created > 0	begin		--set the schedule			exec msdb.dbo.sp_add_jobschedule @job_id = @jobId										,@Name = 'MCMS Background Processing Default'										,@enabled = 1										,@freq_type = 4										,@freq_interval = 1										,@active_start_time = 10000		if @@error <> 0 goto errorhandler		--notify the SQL Server Agent			exec msdb.dbo.sp_add_jobserver @job_id = @jobId										,@server_name = N'(local)'					if @@error <> 0 goto errorhandler	end		--commit if we started our own transaction	if @tranCount = 0		commit tran	CreateBGPJob_tran			return(0)		errorhandler:	if @@trancount > 0		rollback tran CreateBGPJob_tran			return(1)endGOGRANT EXEC ON dbo.CreateBackgroundProcessingJob TO CMSSystemGO

Po instalaci kroky MCMS 2002 SP2

Po instalaci MCMS 2002 SP2 musí postupujte takto zpřístupnit šablony v aplikaci Visual Studio 2005:
 1. Zkopírujte soubory šablony do složky Visual Studio 2005\Templates:
  1. Zkopírujte všechny soubory ZIP v následující složce:
   MCMS Installation Path\DevTools\NewProjectWizards80\Visual webové Developer\CSharp\1033
   Zkopírujte tyto soubory do následující složky:
   Můj Web Developer\CSharp\1033 Documents\Visual Studio 2005\Templates\ProjectTemplates\Visual
  2. Zkopírujte všechny soubory ZIP v následující složce:
   MCMS Installation Path\DevTools\NewProjectWizards80\Visual webové Developer\VisualBasic\1033
   Zkopírujte tyto soubory do následující složky:
   Můj Web Developer\VisualBasic\1033 Documents\Visual Studio 2005\Templates\ProjectTemplates\Visual
  3. Zkopírujte všechny soubory ZIP v následující složce:
   MCMS Installation Path\DevTools\NewItemWizards80\Visual webové Developer\CSharp\1033
   Zkopírujte tyto soubory do následující složky:
   Můj Web Developer\CSharp\1033 Documents\Visual Studio 2005\Templates\ItemTemplates\Visual
  4. Zkopírujte všechny soubory ZIP v následující složce:
   MCMS Installation Path\DevTools\NewItemWizards80\Visual webové Developer\VisualBasic\1033
   Zkopírujte tyto soubory do následující složky:
   Můj Web Developer\VisualBasic\1033 Documents\Visual Studio 2005\Templates\ItemTemplates\Visual
 2. Otevřete okno Visual Studio 2005 příkazový řádek.
 3. Zadejte devenv /setup a stiskněte klávesu ENTER.

  Poznámka: Tento krok zpracuje šablonu cest a zaregistruje balíček MCMS 2002 VSIP.
Odkazy
Další informace o registrace ASP.NET IIS nástroj, navštivte následující web společnosti Microsoft Developer Network (MSDN):Další informace o podpoře vedle na sebe v ASP.NET na webu služby MSDN:Další informace o Visual Studio 2005 naleznete na webu služby MSDN:

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 906145 - Poslední kontrola: 01/16/2015 01:45:43 - Revize: 1.4

Microsoft Content Management Server 2002 Service Pack 2

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbhowto kbcontentmgtserv2002sp2fix kbinfo KB906145 KbMtcs
Váš názor