Sie sind zurzeit offline. Es wird auf die erneute Herstellung einer Internetverbindung gewartet.

Povolení trasování v aplikaci Microsoft Dynamics CRM

ÚVOD
Tento článek popisuje způsob povolení trasování v aplikaci Microsoft Dynamics CRM.
Další informace
Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě potíží registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
Aplikace Microsoft Dynamics CRM umožňuje vytvářet trasovací soubory ke sledování akcí prováděných aplikací Microsoft CRM. Trasovací soubory jsou užitečné při řešení potíží s chybovými zprávami nebo jiných potíží s aplikací Microsoft CRM.

Lze vytvářet nespravované nebo spravované trasovací soubory. Informace v nespravovaných a spravovaných trasovacích souborech jsou určeny povinnými a volitelnými položkami registru, které vytvoříte ručně. Tyto položky registru lze po instalaci aplikace Microsoft CRM nebo klienta Microsoft CRM pro aplikaci Outlook vytvořit na serveru Microsoft CRM nebo v počítači se spuštěným klientem Microsoft CRM pro aplikaci Microsoft Office Outlook.

V aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 můžete trasování rovněž povolit pomocí apletů Windows PowerShell. Další informace naleznete v části Povolení nastavení trasování prostřednictvím prostředí Windows PowerShell.

Povinné položky registru

Dále jsou uvedeny povinné položky registru. Další informace o jejich umístění naleznete v části Umístění položek registru.
NázevTypHodnota datPoznámky
TraceEnabledDWORD0 nebo 1Pokud zadáte hodnotu 0, trasování je zakázáno. Pokud zadáte hodnotu 1, trasování je povoleno.
TraceDirectoryřetězecC:\CRMTracePoložka registru TraceDirectory určuje adresář souborů trasovacího protokolu. Tento adresář musí existovat a uživatel, který spustí službu Microsoft CRMAppPool, musí mít oprávnění k úplnému řízení pro tento adresář. Po dokončení instalace aplikace Microsoft CRM je výchozím uživatelem NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE. Tato položka je povinná pouze pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0. U pozdějších verzí je adresář trasování nastaven na instalační umístění programových souborů aplikace Microsoft Dynamics CRM, C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Trace.
TraceRefresh DWORDčíslo v rozmezí od 0 do 99Při změně dat se použijí nastavení trasování v jiných trasovacích položkách registru.

Volitelné položky registru

Dále jsou uvedeny volitelné položky registru.
NázevTypHodnota datPoznámky
TraceCategoriesřetězec nebo víceřetězcová hodnotaCategory.Feature:TraceLevelPoložka registru TraceCategories je kombinací kategorie, funkce a úrovně trasování. Můžete zadat více kategorií, funkcí a úrovní trasování. Jednotlivé kombinace oddělte středníkem. Seznam kategorií, funkcí a úrovní trasování a příklady platných kombinací naleznete v části Hodnoty úrovní trasování.
TraceCallStackDWORD0 nebo 1Pokud zadáte hodnotu 0, zásobník volání není zahrnut do trasovacího souboru. Pokud zadáte hodnotu 1, zásobník volání je zahrnut do trasovacího souboru.
TraceFileSizeLimitDWORDVelikost v rozmezí od 1 do 100 MBPoložka registru TraceFileSizeLimit určuje maximální velikost trasovacích souborů. Při dosažení limitu se vytvářejí nové soubory.
Pokud nevytvoříte volitelné položky registru, použijí se výchozí hodnoty dat. Další informace o výchozích hodnotách dat naleznete v části Výchozí hodnoty dat pro volitelné položky registru. Pokud vytvoříte položky registru, ale nezadáte hodnoty jejich dat, trasování nebude fungovat.

Povolení nastavení trasování prostřednictvím prostředí Windows PowerShell

Poznámka: Tyto změny provedené v prostředí Windows PowerShell neaktualizují registr. Tyto změny aktualizují tabulky DeploymentProperties a ServerSettingsProperties v databázi MSCRM_CONFIG.

Registrace rutin

 1. Přihlaste se k účtu správce na serveru Microsoft Dynamics CRM.
 2. Do okna Windows PowerShell zadejte následující příkaz:
  Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
Tento příkaz přidá modul snap-in Microsoft Dynamics CRM Windows PowerShell do aktuální relace. Tento modul snap-in je registrován v průběhu instalace a nastavení serveru Microsoft Dynamics CRM.

Chcete-li získat seznam aktuálního nastavení, zadejte následující příkaz:
Get-CrmSetting TraceSettings
Výstup bude obdobou následujícího výstupu:

CallStack   : TrueCategories  : *:ErrorDirectory   : c:\crmdrop\logsEnabled    : FalseFileSize   : 10ExtensionData : System.Runtime.Serialization.ExtensionDataObject

Nastavení trasování

 1. Zadejte následující příkaz:
  $setting = Get-CrmSetting TraceSettings
 2. Zadáním následujícího příkazu povolíte trasování:
  $setting.Enabled=$True
 3. Zadáním následujícího příkazu nastavíte nastavení trasování:
  Set-CrmSetting $setting
 4. Zadáním následujícího příkazu zobrazíte aktuální seznam nastavení trasování:
  Get-CrmSetting TraceSettings
Chcete-li pomocí prostředí Windows PowerShell zakázat trasování, použijte stejný postup, ale v kroku 2 použijte následující příkaz:
$setting.Enabled=$False
Poznámka: Formát příkazů pro jednotlivé hodnoty by měl být následující:

$setting.Enabled=$EnabledValue ($True nebo $False)

$setting.CallStack=$StackValue ($True nebo $False)

$setting.Categories="*:Verbose"

$setting.Directory="C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Trace"

$setting.FileSize=10


Výstup bude obdobou následujícího výstupu:

CallStack   : TrueCategories  : *:ErrorDirectory   : c:\crmdrop\logsEnabled    : TrueFileSize   : 10ExtensionData : System.Runtime.Serialization.ExtensionDataObject

Umístění souborů trasování aplikací Microsoft Dynamics CRM 4.0 a Microsoft Dynamics CRM 2011

Vytvoříte-li trasování v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nebo Microsoft Dynamics CRM 2011, je klíč registru TraceDirectory ignorován. Při trasování na serveru Microsoft Dynamics CRM 4.0 a Microsoft Dynamics CRM 2011 je soubor protokolu trasování vytvořen v následující složce:
jednotka:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Trace
Při trasování v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Microsoft Office Outlook a při trasování v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 Data Migration Manager je soubor protokolu trasování vytvořen v následující složce (pokud není nainstalovaná kumulativní aktualizace Update Rollup 7 nebo pozdější kumulativní aktualizace):
název_jednotky:\Documents and Settings\ InstallingUser \Application Data\Microsoft\MSCRM\Traces

Při trasování v klientovi Microsoft Dynamics CRM 2011 pro aplikaci Microsoft Office Outlook a klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Microsoft Office Outlook a při trasování v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 Data Migration Manager je soubor protokolu trasování vytvořen v následující složce, pokud není nainstalovaná kumulativní aktualizace Update Rollup 7 nebo pozdější kumulativní aktualizace:
název_jednotky:\ InstallingUser \Local Settings\Application Data\Microsoft\MSCRM\Traces

Umístění položek registru

Položky registru trasování serveru Microsoft CRM jsou umístěny v následujícím podklíči registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MSCRM
Položky registru trasování klienta Microsoft CRM pro aplikaci Outlook jsou umístěny v následujícím podklíči registru:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\MSCRMClient
Položky registru trasování datového konektoru Microsoft Dynamics CRM SSRS jsou umístěny v následujícím podklíči registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MSCRMBidsExtensions
Položky registru trasování aplikace Microsoft CRM Data Migration Manager jsou umístěny v následujícím podklíči registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\DATA MIGRATION WIZARD

Úplný seznam hodnot kategorií pro položku registru TraceCategories

Microsoft Dynamics CRM 2011

 • ADUtility
 • Aplikace
 • Application.Outlook
 • DataMigration
 • Nasazení
 • Deployment.Provisioning
 • Deployment.Sdk
 • Exception
 • Etm
 • Live
 • Live.AggregationDataExport
 • Live.PartnerInteraction
 • Live.Platform
 • Live.Portal
 • Live.Provisioning
 • Live.Support
 • Live.SyncDaemon
 • Sledování
 • NewOrgUtility
 • ObjectModel
 • ParameterFilter
 • Platforma
 • Platform.Async
 • Platform.ImportExportPublish
 • Platform.Import
 • Platform.Metadata
 • Platform.Sdk
 • Platform.Soap
 • Platform.Sql
 • Platform.Workflow
 • Sestavy
 • Sandbox
 • Sandbox.AssemblyCache
 • Sandbox.LoadBalancer
 • Sandbox.CallReturn
 • Sandbox.EnterExit
 • Sandbox.StartStop
 • Sandbox.Performance
 • Sandbox.Monitoring
 • SchedulingEngine
 • ServiceBus
 • Sdílené
 • SharePointCollaboration
 • Řešení
 • Unmanaged.Outlook
 • Unmanaged.Platform
 • Unmanaged.Sql
 • VizualizaceMicrosoft Dynamics CRM 4.0

 • *
 • Application.*

  Kategorie Application.* zahrnuje tyto hodnoty:
  • Application.Outlook
 • Exception
 • ObjectModel
 • ParameterFilter
 • Platform.*

  Kategorie Platform.* zahrnuje tyto hodnoty:
  • Platform.ImportExportPublish
  • Platform.Sdk
  • Platform.Metadata
  • Platform.Sql
  • Platform.Workflow
  • Platform.Soap
  • Platform.Async
 • SchedulingEngine.*
 • Unmanaged.*

  Kategorie Unmanaged.* zahrnuje tyto hodnoty:
  • Unmanaged.Outlook
  • Unmanaged.Platform
  • Unmanaged.Sql

Hodnoty úrovní trasování

Úplný seznam platných hodnot úrovní trasování pro položku TraceLevel

 • Off
 • Error
 • Warning
 • Info
 • Verbose
Poznámka: Zprávy jsou protokolovány, jen pokud je kategorie trasování pro kategorii rovna nebo vyšší než úroveň zprávy. Např. na úrovni trasování Warning se protokolují zprávy úrovně Warning nebo Error. Na úrovni trasování Info se protokolují zprávy úrovně Info, Warning nebo Error. Na úrovni trasování Verbose se protokolují všechny zprávy. Úroveň trasování Verbose je vhodné používat pouze krátce.

Příklady kombinací kategorie a úrovně trasování

 • *:Verbose

  Poznámka: Při kombinaci *:Verbose se protokolují všechny zprávy všech kategorií. Kombinaci *:Verbose je vhodné používat jen krátce.
 • Application.*:Error

  Poznámka: Při kombinaci Application.*:Error se protokolují všechny zprávy úrovně Error v kategorii Application.*.
 • Platform.*:Warning

  Poznámka: Při kombinaci Platform.*:Warning se protokolují všechny zprávy úrovně Warning a Error v kategorii Platform.*.

Výchozí hodnoty dat pro volitelné položky registru

 • TraceCategories: *:Error
 • TraceCallStack: 0
 • TraceFileSizeLimit: 5

Trasování služby Směrovač e-mailů aplikace Microsoft Dynamics CRM

Povolení trasování pro Směrovač e-mailů aplikace Microsoft Dynamics CRM

Povolení naplánovaného trasování pro Microsoft Dynamics CRM Server

Povolení naplánovaného trasování pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM


Povolení trasování pro klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook


Povolení trasování pro klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook

Log Trace Error Report Unmanaged Managed verbose
Eigenschaften

Artikelnummer: 907490 – Letzte Überarbeitung: 09/05/2013 13:27:00 – Revision: 2.0

Microsoft Dynamics CRM 2011, Microsoft Dynamics CRM 4.0, Microsoft Dynamics CRM 3.0

 • kbcrmv3c kbmbsmigrate kbinfo KB907490
Feedback