Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Přesunutí databází SQL aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 z jednoho serveru na jiný server ve stejné doméně

ÚVOD
Tento článek popisuje, jak lze přesunout databáze SQL aplikace Microsoft Dynamics 3.0 CRM z jednoho serveru na jiný server ve stejné doméně.
Další informace
Poznámky
 • Tento postup doporučujeme použít k přesunutí databází SQL aplikace Microsoft CRM z jednoho serveru na jiný server ve stejné doméně. Tento postup nelze použít k přesunu dat z jednoho serveru na jiný server v jiné doméně.
 • Dále tento postup nelze použít ani k přesunutí dat z pojmenované instance serveru Microsoft SQL Server do výchozí instance serveru SQL Server ve stejném počítači.
 • Chcete-li přesunout databáze SQL aplikace Microsoft CRM z jednoho serveru na jiný server ve stejné doméně, nemusíte v přenosném ani stolním počítači provádět žádné změny klientů Microsoft CRM pro aplikaci Microsoft Office Outlook.
Důležité: Před provedením tohoto postupu je třeba si přečíst celý tento článek a porozumět mu.

Příprava na přesunutí databází

Před přesunutím databází zkontrolujte, zda byly provedeny následující přípravy:
 • Všichni uživatelé jsou z aplikace Microsoft CRM odhlášeni.
 • Všichni uživatelé klienta Microsoft CRM pro aplikaci Outlook synchronizovali svá offline data s aplikací Microsoft CRM přechodem do online režimu.
 • Máte aktuální zálohu všech databází SQL aplikace Microsoft CRM.

Přesunutí databází

Po ověření, že byly provedeny všechny přípravy, přesuňte databáze SQL aplikace Microsoft CRM následovně:
 1. Vytvořte záložní kopie následujících primárních databází SQL aplikace Microsoft CRM:
  • NázevOrganizace_METABASE
  • NázevOrganizace_MSCRM
  Při zálohování databází postupujte takto:
  1. V nabídce Start přejděte na položku Všechny programy a na položku Microsoft SQL Server 2005 a pak klepněte na příkaz SQL Server Management Studio.
  2. V nástroji SQL Server Management Studio klepněte v seznamu Server name (Název serveru) na server a poté na tlačítko Connect (Připojit).
  3. Rozbalte složku Databases (Databáze)
  4. Klepněte pravým tlačítkem myši na jednu ze dvou databází, přejděte na možnost Tasks (Úlohy) a poté klepněte na příkaz Back Up (Zálohovat).
  5. V seznamu Backup type (Typ zálohování) vyberte možnost Full (Úplné) a poté v části Destination (Cíl) klepněte na tlačítko Add (Přidat).
  6. V dialogovém okně Select Backup Destination (Vybrat cíl zálohy) klepněte na tlačítko Browse (Procházet) (…).
  7. V dialogovém okně Locate Database Files (Vyhledat soubory databáze) zadejte název záložního souboru a poté klepněte na tlačítko OK.
  8. Opakovaně klepejte na tlačítko OK, dokud se nezavřou všechna dialogová okna. Zobrazí se zpráva o úspěšném dokončení zálohování.
  9. Opakujte kroky a až h pro druhou databázi. Z původní instance serveru Microsoft SQL Server nic neodstraňujte. Ponecháte-li soubory původní instance serveru SQL Server, budete v kroku 5 moci použít původní nastavení jako referenční.
 2. Přeneste záložní soubory vytvořené v kroku 1 do nové instance serveru SQL Server.
 3. Vytvořte dvě nové databáze, do kterých záložní soubory obnovíte. Postupujte takto:
  1. Spusťte nástroj SQL Server Management Studio.
  2. Rozbalte složku Databases (Databáze).
  3. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku Databases (Databáze). Poté klepněte na příkaz New Database (Nová databáze).
  4. Zadejte název databáze. Zadejte například NázevOrganizace_MSCRM.
  5. Klepněte na tlačítko OK.

   Důležité: Použijte přesně stejný název jako v původní instanci serveru Microsoft SQL Server.
  6. Opakováním kroků c až e vytvořte databázi NázevOrganizace_METABASE. Opět je třeba použít přesně stejný název, jako byl v původní instanci serveru Microsoft SQL Server.
 4. Obnovte záložní soubory. Postupujte takto:
  1. Spusťte nástroj SQL Server Management Studio.
  2. Rozbalte složku Databases (Databáze)
  3. Klepněte pravým tlačítkem myši na databázi NázevOrganizace_MSCRM, přejděte na položku Tasks (Úlohy) a Restore (Obnovit) a poté klepněte na příkaz Database (Databáze).
  4. V oblasti Source for restore (Zdroj obnovení) vyberte možnost From device (Ze zařízení) a poté klepněte na tlačítko Browse (Procházet) (...).
  5. V dialogovém okně Specify backup (Zadat zálohu) klepněte na tlačítko Add (Přidat)
  6. V dialogovém okně Locate Backup File (Vyhledat záložní soubor) klepněte na umístění záložního souboru databáze NázevOrganizace_MSCRM a poté klepněte na tlačítko OK.
  7. V dialogovém okně Specify Backup (Zadat zálohu) klepněte na tlačítko OK.
  8. V dialogovém okně Restore database (Obnovit databázi) klepněte na tlačítko Restore source (Zdroj obnovení), klepněte na tlačítko Options (Možnosti) a poté zaškrtnutím políčka Overwrite (Přepsat) povolte přepsání stávající databáze.
  9. V části Restore Database File As (Obnovit soubor databáze jako) zkontrolujte cesty ke dvěma fyzickým databázovým souborům. Ověřte, zda tyto cesty odkazují na platná umístění. Pokud cesty neodkazují na platná umístění, vhodně je upravte.
  10. V dialogovém okně Restore Database (Obnovit databázi) klepněte na tlačítko OK. Spustí se proces obnovení.

   Poznámka: V závislosti na velikosti databáze může tento proces dlouho trvat. Po dokončení procesu se zobrazí zpráva, že obnovení bylo provedeno úspěšně.
  11. Opakujte kroky c až j pro databázi NázevOrganizace_METABASE.
 5. Nastavte skupiny zabezpečení namapováním do skupin zabezpečení systému Microsoft Windows NT. Postupujte takto:

  Poznámka: Při provádění těchto kroků použijte jako referenci složku zabezpečení původní instance serveru SQL Server.
  1. Spusťte nástroj SQL Server Management Studio. Poté rozbalte složku Security (Zabezpečení).
  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku Logins (Přihlašovací jména). Poté klepněte na příkaz New Login (Nové přihlašovací jméno).
  3. V dialogovém okně Login (Přihlášení) klepněte v levém podokně na položku General (Obecné) a poté na tlačítko Search (Hledat).
  4. V dialogovém okně Select User or Group (Vybrat uživatele nebo skupinu) klepněte na položku Object Types (Typy objektů), zkontrolujte, zda je zaškrtnuté políčko Groups (Skupiny), a poté klepněte na tlačítko OK.
  5. Klepněte na tlačítko Locations (Umístění), klepnutím na složku vyberte celý její obsah a poté klepněte na tlačítko OK.
  6. V poli Enter the object name to select (Zadejte název objektu k výběru) zadejte SQL a poté klepněte na tlačítko Check Names (Zkontrolovat jména).
  7. Vyberte záznam SQLAccessGroup {GUID}. Poté klepněte na tlačítko OK.
  8. V dialogovém okně Login (Přihlášení) klepněte na možnost Windows authentication (Ověřování systému Windows). Všechny ostatní možnosti ponechte ve výchozím nastavení a zavřete všechna dialogová okna klepnutím na tlačítko OK.
 6. Upravte zdroj dat ODBC s názvem DSN systému Microsoft CRM na serveru Microsoft CRM tak, aby odkazoval na předchozí počítač se serverem Microsoft SQL Server. Postupujte takto:
  1. V nabídce Start přejděte na položku Nástroje pro správu a pak klepněte na příkaz Datové zdroje (ODBC).
  2. V dialogovém okně Správce zdrojů dat ODBC klepněte na kartu Název DSN systému, klepněte na položku Microsoft CRM v seznamu Systémové zdroje dat a potom klepněte na tlačítko Konfigurovat.
  3. V prvním okně Konfigurace zdroje DSN serveru Microsoft SQL Server najděte seznam Server obsahující názvy počítačů se systémem SQL Server. Klepněte na server, ke kterému se chcete připojit.
  4. Chcete-li nakonfigurovat zdroj dat, třikrát klepněte na tlačítko Další.
  5. Klepněte na tlačítko Dokončit.
  6. V okně Nastavení ODBC pro Microsoft SQL Server klepněte na tlačítko Test zdroje dat, čímž ověříte připojení k serveru.
  7. Dokončete konfiguraci dvojím klepnutím na tlačítko OK.
  8. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Správce zdrojů dat ODBC.
 7. Překonfigurujte server Microsoft Dynamics CRM. Postupujte takto:
  1. Na serveru Microsoft Dynamics CRM v nabídce Start přejděte na položku Všechny programy, na položku Microsoft CRM a potom klepněte na příkaz Deployment Manager (Správce nasazení).
  2. V levém podokně klepněte na položku Server Manager (Správce serveru), klepněte pravým tlačítkem myši na server Microsoft Dynamics CRM a poté klepněte na příkaz Configure SQL Server (Konfigurovat server SQL).
  3. V okně serveru Microsoft Dynamics CRM vyberte v seznamu SQL Server nový počítač, ve kterém je spuštěn Microsoft SQL Server, a klepněte na tlačítko Next (Další).
  4. V seznamu Microsoft CRM database (Databáze aplikace Microsoft CRM) klepněte na příslušnou databázi SQL aplikace Microsoft CRM. Máte-li serverů Microsoft CRM několik, zaškrtněte políčko Apply changes to all servers in the deployment (Použít změny na všechny nasazené servery).
  5. Klepněte na tlačítko Finish (Dokončit).
 8. Otestujte aplikaci Microsoft CRM tím, že zkusíte, zda lze přistupovat k datům. Dále vyzkoušejte klienty Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook, abyste ověřili, že program lze používat.
 9. Ověřte, že byly vytvořeny úlohy serveru SQL Server. Postupujte takto:
  1. Spusťte nástroj SQL Server Management Studio.
  2. Rozbalte agenta serveru SQL Server a poté rozbalte složku Jobs (Úlohy).
  3. Ověřte, že jsou ve složce Jobs (Úlohy) uvedeny následující úlohy:
   • Název_organizace.Update Contract States
   • MSCRM Identity Reseeding
   • MSCRM Index Reindexing
   • MSCRM Stored Procedures Priming
   • Start_Incremental on Název_organizace_ftcat_documentindex
  4. Pokud úlohy v kroku c nejsou ve složce Jobs (Úlohy) uvedeny, postupujte způsobem uvedeným v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   910044 Při přesunutí databází aplikace Microsoft Dynamics CRM do nové instance serveru SQL Server se nemusí vytvořit úlohy serveru SQL Server (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 10. Vyčistěte obsah původního počítače, ve kterém je spuštěn Microsoft SQL Server. Postupujte takto:
  1. Odstraňte staré databáze SQL aplikace Microsoft CRM.
  2. Odstraňte následující přihlašovací skupiny:
   • SQLAccessGroup
   • UserGroup
   • ReportingGroup
Poznámka: Po úspěšném přesunutí databází aplikace Microsoft CRM z jednoho serveru SQL na jiný nezapomeňte na novém serveru naplánovat pravidelné zálohování databází.
Odkazy
Další informace o přesunutí databází Microsoft SQL Repoting Services získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
842425 Přesunutí databáze Reporting Services z počítače se spuštěnou službou Reporting Services do jiného počítače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o přesunutí databází aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 do nové instance serveru Microsoft SQL Server naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
910044 Při přesunutí databází aplikace Microsoft Dynamics CRM do nové instance serveru SQL Server se nemusí vytvořit úlohy serveru SQL Server (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 917948 - Poslední kontrola: 01/08/2008 15:43:00 - Revize: 4.0

Microsoft Dynamics CRM 3.0

 • kbhowto kbmbsmigrate kbmbsadministration KB917948
Váš názor
ody>