Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Informační zpravodaj zabezpečení společnosti Microsoft: Chyba zabezpečení serveru SQL Server by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu

ÚVOD
Společnost Microsoft vydala informační zpravodaj zabezpečení k chybě zabezpečení serveru Microsoft SQL Server, která by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu. Tento informační zpravodaj zabezpečení obsahuje dodatečné informace týkající se zabezpečení. Chcete-li zobrazit celý obsah tohoto zpravodaje, navštivte následující web společnosti Microsoft: Tento článek obsahuje skript jazyka Visual Basic, který lze použít jako alternativní řešení pro všechny spuštěné instance serveru SQL Server v místním počítači.
UKÁZKA SKRIPTU JAZYKA VISUAL BASIC, KTERÝ LZE POUŽÍT JAKO ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ
Tento skript jazyka Visual Basic lze použít u role Public k odepření oprávnění pro spouštění rozšířené uložené procedury sp_replwritetovarbin ve všech ovlivněných verzích serveru SQL Server, které jsou spuštěny v místním počítači.

Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci, bez žádné záruky výslovně uvedené nebo odvozené, včetně, bez omezení, odvozených záruk vztahujících se k obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že uživatel je obeznámen s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky, a s nástroji použitými pro vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci technické podpory společnosti Microsoft mohou vysvětlit funkce určité procedury, nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo vytvářet procedury podle konkrétních požadavků uživatele.

Zkopírujte tento kód do textového souboru, uložte jej s příponou souboru VBS a pak soubor skriptu spusťte pomocí programu CScript.exe. Skript projde všechny spuštěné instance serveru SQL Server v místním počítači a pro ovlivněné verze použije alternativní řešení. Aby bylo možné alternativní řešení použít, je třeba být pro každou instanci serveru SQL Server členem role správce systému. Pokud nemáte účet systému Windows, který by byl členem role správce systému pro všechny ovlivněné servery se spuštěnými servery SQL Server, může být nutné spustit tento skript z více účtů. Pokud v systémech Windows Server 2008 a Windows Vista používáte účet správce systému Windows, který je členem role správce systému, je třeba spustit tento skript v příkazovém řádku s vyššími oprávněními.
'*************************************************************************************'Popis: Tento skript prochází všechny spuštěné instance serveru SQL Server'      a odpírá roli Public oprávnění pro spuštění procedury sp_replwritetovarbin pro všechny'      ovlivněné verze.'      TENTO SKRIPT SLOUŽÍ JAKO ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ A NEMĚL BY BÝT POUŽÍVÁN V PŘÍPADĚ, ŽE'      BYLA VYDÁNA A INSTALOVÁNA AKTUALIZACE ZABEZPEČENÍ.'*************************************************************************************OPTION EXPLICITON ERROR RESUME NEXT' KonstantyCONST EXIT_SUCCESS    = 0CONST EXIT_FAILURE    = 1CONST EXIT_NOINSTANCES  = -1CONST DEFAULTNAMESPACE  = "root\default"CONST STDREGPROV     = "stdregprov"CONST HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002CONST REG_MULTI_SZ    = 7CONST REG_SZ       = 1CONST adCmdText     = 1Call VBMain()Function VBMain()  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT		  Dim sInstances(), strInstance, i, TotalCount  VBMain = EXIT_SUCCESS  If GetInstances(sInstances, TotalCount) = FALSE Then    WScript.Quit EXIT_FAILURE  End If  If IsEmptyNull(sInstances) Then     WScript.Echo "INFORMACE: Nejsou přítomny žádné instance."    VBMain = EXIT_NOINSTANCES    Exit Function  End If  For i = 0 To TotalCount-1    strInstance = sInstances(i,0)    GetFullInstance strInstance, sInstances(i,1)    If ApplyFix(sInstances(i,0), strInstance) = FALSE Then      wscript.echo "CHYBA: Alternativní řešení nelze použít pro instanci " + sInstances(i,0) + "." + vbCRLF      VBMain = EXIT_FAILURE    End If  Next	  WScript.Echo "INFORMACE: Byly zpracovány všechny spuštěné instance SQL."End FunctionFunction GetInstances(ByRef sInstances, ByRef TotalCount)  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT		  Dim sInstances1, sInstances2, i  Dim instCount1, instCount2  GetInstances = FALSE  If NOT GetRegValue ("", HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server", "InstalledInstances", sInstances1, REG_MULTI_SZ, TRUE) Then    WScript.Echo "CHYBA: Čtení instancí SQL v tomto počítači se nezdařilo."    Exit Function  End If  sInstances2 = NULL  If IsOs64Bit() = TRUE Then    If NOT GetRegValue ("", HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server", "InstalledInstances", sInstances2, REG_MULTI_SZ, FALSE) Then      WScript.Echo "CHYBA: Čtení instancí SQL v tomto počítači se nezdařilo."      Exit Function    End If  End If  If IsEmptyNull(sInstances1) AND IsEmptyNull(sInstances2) Then     WScript.Echo "INFORMACE: Nejsou přítomny žádné instance."    WScript.Quit EXIT_SUCCESS  End If      instCount1 = 0  instCount2 = 0   TotalCount = 0  If IsEmptyNull(sInstances1) = FALSE Then    instCount1 = UBound(sInstances1) + 1    TotalCount = instCount1  End If      If IsEmptyNull(sInstances2) = FALSE Then    instCount2 = UBound(sInstances2) + 1    TotalCount = TotalCount + instCount2  End If  ReDim PRESERVE sInstances(TotalCount,1)  if instCount1 > 0 Then    For i = 0 To UBound(sInstances1)      sInstances(i,0) = sInstances1(i)      sInstances(i,1) = True    Next  End If  If instCount2 >0 Then    For i = 0 To UBound(sInstances2)      sInstances(i+instCount1,0) = sInstances2(i)      sInstances(i+instCount1,1) = FALSE    Next  End If  GetInstances = TRUEEnd FunctionFunction ApplyFix(ByVal strInstance, ByVal strServerName)  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT  Dim objConn, objCmd, objCmd1, objRS, objRS1  Dim strCommand, strConn  Dim strBuildVersion, strProductLevel, bApplyFix  ' Inicializace návratové hodnoty  ApplyFix = FALSE    strConn = "Provider=sqloledb;Initial Catalog=master;Integrated Security=SSPI;Data Source=" + strServerName + ";"  ' Kvůli zkrácení kódu je kontrola chyb záměrně vynechána  Set objConn = CreateObject("ADODB.Connection")  Set objCmd = CreateObject("ADODB.Command")  Set objCmd1 = CreateObject("ADODB.Command")    ' Otevření připojení k hlavní databázi  objConn.Open strConn   If ErrorOccurred("Chyba: Nelze se připojit k instanci " + strInstance) Then    Set objConn = Nothing    Exit Function  End If  ' Ověření verze před použitím opravy  strCommand = "select SERVERPROPERTY('ProductVersion') as version, SERVERPROPERTY('productlevel') as productlevel"  objCmd.ActiveConnection = objConn  objCmd.CommandType = adCmdText  objCmd.CommandText = strCommand  	  Set objRS = objCmd.Execute()  If ErrorOccurred("CHYBA: Nelze provést příkaz """ + strCommand + """ v instanci " + strInstance) = TRUE Then    objConn.Close()    Set objConn = Nothing    ApplyFix = FALSE    Exit Function    End If  strBuildVersion = objRS("version")  strProductLevel = UCase(objRS("productlevel"))  bApplyFix = FALSE  ' Použití alternativního řešení pouze pro verze SQL 2000 a SQL 2005 (RTM, SP1 a SP2)  If (CInt(Mid(strBuildVersion,1,1)) = 8) Then    bApplyFix = TRUE  ElseIf CInt(Mid(strBuildVersion,1,1)) = 9 AND (StrComp(strProductLevel,"RTM") = 0 OR StrComp(strProductLevel,"SP1") = 0 OR StrComp(strProductLevel,"SP2") = 0) Then    bApplyFix = TRUE  End If 	  If bApplyFix = TRUE Then    strCommand = "deny execute on sp_replwritetovarbin to public"    objCmd1.ActiveConnection = objConn    objCmd1.CommandType = adCmdText    objCmd1.CommandText = strCommand    Set objRS1 = objCmd1.Execute()    If ErrorOccurred("CHYBA: Nelze provést příkaz """ + strCommand + """ v instanci " + strInstance) = FALSE Then      WScript.Echo "INFORMACE: Alternativní řešení bylo úspěšně použito pro instanci " + strInstance + " (" + strBuildVersion + ")." + vbCRLF      ApplyFix = TRUE    End If  Else    WScript.Echo "INFORMACE: Shromažďování informací pro instanci " + strInstance + " (" + strBuildVersion + ") bylo vynecháno, protože tato instance není chybou ovlivněna." + vbCRLF    ApplyFix = TRUE  End If  objConn.Close()  Set objConn = Nothing  Set objCmd = Nothing  Set objCmd1 = Nothing  Set objRS = Nothing  Set objRS1 = NothingEnd FunctionPrivate Function GetRegValue (ByVal strMachineName, ByVal hMainKey, ByVal strPath, ByVal strValueName, ByRef strValue, ByVal iValueType, ByVal b32bit)  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT	  Dim objLocator, objServices, objRegistry, objCtx  Dim sMultiStrings, lRc  GetRegValue = TRUE  'Připojení k rozhraní WMI a získání objektu třídy STDREGPROV  Set objCtx = CreateObject("WbemScripting.SWbemNamedValueSet")  If b32bit = TRUE Then    objCtx.Add "__ProviderArchitecture", 32  Else    objCtx.Add "__ProviderArchitecture", 64  End If  objCtx.Add "__RequiredArchitecture", TRUE  set objLocator = createobject("wbemscripting.swbemlocator")  set objServices = objLocator.connectserver(strMachineName,DEFAULTNAMESPACE, "", "",,,,objCtx)  set objRegistry = objServices.get(STDREGPROV)  If ErrorOccurred("CHYBA: Nelze se připojit k oboru názvů WMI " + DEFAULTNAMESPACE) Then    GetRegValue = FALSE    Exit Function  End If   lRc = 0  Select Case iValueType    ' Předmět zájmu: pouze REG_MULTI_SZ    Case REG_MULTI_SZ      strValue = ""      lRC = objRegistry.GetMultiStringValue(hMainKey, strPath, strValueName, sMultiStrings)      strValue = sMultiStrings    Case REG_SZ      strValue = ""      lRC = objRegistry.GetStringValue(hMainKey, strPath, strValueName, strValue)    Case Else      GetRegValue = FALSE  End Select  If lRc = 2 Or lRc = 3 Then    GetRegValue = TRUE    strValue = ""  ElseIf Err.Number OR lRc <> 0 Then    GetRegValue = FALSE  End If    Set objLocator = Nothing  Set objServices = Nothing  Set objRegistry = NothingEnd FunctionFunction IsEmptyNull(sCheck)  IsEmptyNull = FALSE  If IsObject(sCheck) Then Exit Function  If IsArray(sCheck) Then Exit Function  If VarType(sCheck) = vbEmpty Then IsEmptyNull = TRUE : Exit Function  If VarType(sCheck) = vbNull Then IsEmptyNull = TRUE : Exit Function  If sCheck = "" Then IsEmptyNull = TRUEEnd FunctionPrivate Function ErrorOccurred (ByVal strIn)  If Err.Number <> 0 Then    WScript.Echo strIn    WScript.Echo "CHYBA: 0x" & Err.Number & " - " & Err.Description    Err.Clear    ErrorOccurred = TRUE  Else    ErrorOccurred = FALSE  End IfEnd FunctionFunction IsOs64Bit()  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT    Dim objProc  Set objProc = GetObject("winmgmts:root\cimv2:Win32_Processor='cpu0'")  If objProc.Architecture = 0 Then    IsOs64Bit = FALSE  Else    IsOs64Bit = TRUE  End IfEnd FunctionFunction GetFullInstance (ByRef strInstanceName, ByVal b32bit)  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT   Dim objServices, objClusters, objCluster  Dim strMacName, isEmpty  Dim strKey, strInstID    GetFullInstance = TRUE    If strComp(UCase(strInstanceName), "MICROSOFT##SSEE", 1) = 0 Then    strInstanceName = "np:\\.\pipe\mssql$microsoft##ssee\sql\query"    Exit Function  End if  strMacName = ""  Set objServices = GetObject("winmgmts:root\cimv2")  ' Služba Query Cluster  Set objClusters = objServices.ExecQuery ("select * from win32_service where Name='ClusSvc' AND Started = TRUE")  isEmpty = TRUE  If Err.Number = 0 Then    For each objCluster in objClusters      isEmpty = FALSE    Next  End If  Set objServices = Nothing  Set objClusters = Nothing  If isEmpty = TRUE Then    strInstanceName = BuildInstanceName (".", strInstanceName)    Exit Function  End If    ' Dosažení tohoto bodu znamená, že počítač je v uzlu clusteru.  ' Dotaz na hodnotu registru nyní určí, zda instance SQL je v clusteru nebo ne.  ' V případě SQL 2000 bude v dotazu použita následující hodnota  ' HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<název_instance>\Cluster  ' ClusterName  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\" + strInstanceName + "\Cluster"  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit  If StrComp(strMacName, "") <> 0 Then    strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)    Exit Function  End If  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\" + strInstanceName + "\Cluster"  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit  If StrComp(strMacName, "") <> 0 Then    strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)    Exit Function  End If  ' Nyní vyzkoušíme dotaz na hodnotu registru pro instance 2005/2008  'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Instance Names\SQL  ' RegValue = InstanceName  strInstID = ""  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Instance Names\SQL"  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, strInstanceName, strInstID, REG_SZ, b32bit    If StrComp(strInstID, "") = 0 Then    ' Pokud tento klíč neexistuje, zpět jako místní instance SQL 2000    strInstanceName = BuildInstanceName (".", strInstanceName)    Exit Function  End If  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\" + strInstID + "\Cluster"  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit    If StrComp(strMacName, "") = 0 Then    strMacName = "."  End If  strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)End FunctionFunction BuildInstanceName (ByVal strMachineName, ByVal strInstanceName)  Dim strPrefix    strPrefix = ""  If StrComp(strMachineName, ".") = 0 Then    strPrefix = "lpc:"  End If    If strComp(UCase(strInstanceName), "MSSQLSERVER", 1) = 0 Then    BuildInstanceName = strPrefix + strMachineName  Else    BuildInstanceName = strPrefix + strMachineName + "\" + strInstanceName  End ifEnd Function
Další informace o programu CScript.exe naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Poznámka: Tento skript se nedoporučuje používat v případě, že byla vydána a instalována aktualizace zabezpečení.
ZNÁMÉ PROBLÉMY, KE KTERÝM MŮŽE DOJÍT PŘI SPUŠTĚNÍ TOHOTO SKRIPTU

Problém 1:

Při spuštění skriptu se zobrazí následující chybová zpráva:
CHYBA: Nelze provést příkaz "deny execute on sp_replwritetovarbin to public" v instanci <název_instance>
CHYBA: 0x-2147217900 - Nebyl nalezen objekt 'sp_replwritetovarbin', protože neexistuje nebo nemáte oprávnění pro přístup.
CHYBA: Alternativní řešení nelze použít pro instanci <název_instance>.

Příčina 1:

Tuto chybovou zprávu obdržíte, pokud nemáte oprávnění vyžadovaná k provedení změny. Tato chybová zpráva říká, že bylo možné se úspěšně přihlásit k instanci "<název_instance>."

Tato chybová zpráva se obvykle zobrazí v produktu SQL Server Express, ve kterém má skupina „Built-In\Users“ podle výchozího nastavení možnost se přihlásit k databázi. Tato skupina ale není členem role správce systému.

Tato chybová zpráva se může také zobrazit, pokud jste odstranili proceduru sp_replwritetovarbin. To bylo doporučeno ve zprávě jiného výrobce. My odstranění této uložené procedury nedoporučujeme. Místo toho doporučujeme použití tohoto řešení.

Řešení 1:

Zkontrolujte, že účet použitý k připojení je členem role správce systému pro příslušnou instanci databáze. Pokud účet členem není, buď jej přidejte k roli správce systému, nebo použijte jiný uživatelský účet. V produktu SQL Server 2005 a dřívějších verzích je skupina „Built-in\Administrators“ členem role správce systému standardně. Spouštíte-li tento skript v systému Windows Vista nebo Windows Server 2008, zkontrolujte, že jej spouštíte v příkazovém řádku s vyššími oprávněními.

Problém 2:

Spouštíte-li skript na serveru SQL Server 2005, zobrazí se následující chybová zpráva:
Chyba: Nelze se připojit k instanci <název_instance>
CHYBA: 0x-2147217843 - Přihlášení uživatele '<uživatel>' se nezdařilo.
CHYBA: Alternativní řešení nelze použít pro instanci <název_instance>.

Příčina 2:

Tato chybová zpráva se zobrazí, pokud se nelze připojit k instanci <název_instance>, přestože tato instance existuje.

Tato chybová zpráva se obvykle zobrazí při připojení k instanci interní databáze systému Windows nebo databáze Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows). Oprávnění přihlásit se k těmto databázím obvykle nemají žádné uživatelské účty.

Řešení 2:

Zkontrolujte, že účet použitý ke spuštění skriptu a přihlášení k databázi je členem role správce systému.

Nedoporučuje se přidávat do interní databáze systému Windows či databáze Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows) jednotlivé uživatele. Pokud to provedete, přidaní uživatelé mohou bránit standardní činnosti těchto databází. Proto v tomto případě zajistěte, že se připojujete pomocí účtu, který je členem role správce systému. V produktu SQL Server 2005 a dřívějších verzích je skupina „Built-in\Administrators“ členem role správce systému standardně. Spouštíte-li tento skript v systému Windows Vista nebo Windows Server 2008, zkontrolujte, že jej spouštíte v příkazovém řádku s vyššími oprávněními.

Problém 3:

Můžete si všimnout instance databáze s názvem MICROSOFT##SSEE. Tuto databázi jste však neinstalovali.

Příčina 3:

Tato databáze je interní databází systému Windows, také nazývaná „SQL Server Embedded Edition“, případně „Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows)“. Instaluje se s některými produkty společnosti Microsoft, například se službou SharePoint Services.

Řešení 3:

Skript alternativního řešení je navržen tak, aby fungoval s interní databází systému Windows. Není vyžadována žádná akce.

Některé aplikace při své odinstalaci neodeberou interní databázi systému Windows. Další informace o odebrání interní databáze systému Windows naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
920277 Interní databáze systému Windows není uvedena v seznamu ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy a není odebrána při odebrání produktu Windows SharePoint Services 3.0 z počítače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Problém 4:

Při spuštění skriptu se zobrazí následující chybová zpráva:
Chyba: Nelze se připojit k instanci .\<název_instance>
CHYBA: 0x-2147467259 - [DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]SQL Server neexistuje nebo byl odepřen přístup

Příčina 4

Tato chybová zpráva se zobrazí v případě splnění následujících podmínek:
 • 32bitová verze serveru SQL Server 2000 je nainstalována v 64bitovém operačním systému.
 • V počítači je nainstalována 64bitová verze serveru SQL Server 2005 nebo SQL Server 2008.
Tato chybová se zobrazí, pokud skript používá 64bitovou verzi souboru dbmslpcn.dll. Tato verze nemůže komunikovat s instancemi WoW serveru SQL Server 2000.

Řešení 4

Ke spuštění skriptu použijte 32bitovou verzi souboru cscript.exe ze složky %WINDOWS%\SysWOW64. Bude načtena 32bitová verze souboru dbmslpcn.dll, která dokáže detekovat instance WoW.
Odkazy
Další informace o určení verze a edice serveru SQL Server naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
321185Určení verze a edice serveru SQL Server (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace
V následující tabulce jsou uvedeny významné technické revize tohoto článku. Číslo revize a datum poslední kontroly tohoto článku mohou odrážet menší editorské nebo strukturální revize tohoto článku, které nejsou obsaženy v tabulce.
DatumRevize
31. prosince 2008Zahrnuje aktualizovaný skript, který detekuje v clusteru instance serveru SQL Server s převzetím služeb při selhání.
30.12.08Zahrnuje aktualizovaný skript, který detekuje 32bitové verze serveru SQL Server spuštěné v 64bitové verzi systému Windows.
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service dos
Vlastnosti

ID článku: 961040 - Poslední kontrola: 01/06/2009 17:06:24 - Revize: 3.0

Windows Internal Database, Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2, Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows), Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows), Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4

 • kbpubtypekc kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity KB961040
Váš názor