Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den! Zdravíme uživatele
Select a different account.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Úvod k datovým typům a vlastnostem pole

Každou tabulku v Accessu tvoří pole. Vlastnosti pole popisují charakteristiku a chování dat přidaných do daného pole. Nejdůležitější vlastností je datový typ pole, protože ten určuje druh dat, který může pole ukládat. Tento článek popisuje datové typy a další vlastnosti pole, které jsou dostupné v aplikaci Access, a v podrobné referenční části věnované datovým typům obsahuje další informace.

V tomto článku

Základní informace

Datové typy se dají zdát matoucí, například pokud je datový typ pole Text, může ukládat data, která se skládají z textových nebo číselných znaků. Pole s datovým typem Číslo ale může ukládat jenom číselná data. Musíte tedy vědět, jaké vlastnosti se používají u každého datového typu.

Datový typ pole určuje celou řadu dalších důležitých kvalit pole, například tyto:

 • které formáty je možné s daným polem používat,

 • maximální velikost hodnoty pole,

 • jak se dá pole používat ve výrazech,

 • jestli je možné pole indexovat.

Datový typ pole je možné předdefinovat, ale můžete datový typ také vybrat podle toho, jak nové pole vytvoříte. Pokud například vytvoříte pole ze zobrazení Datový list:

 • a použijete existující pole z jiné tabulky, bude datový typ už v šabloně nebo jiné tabulce definovaný.

 • a zadáte data do prázdného sloupce (nebo pole), Access přiřadí danému poli datový typ na základě hodnot, které zadáte. Danému poli můžete také přiřadit datový typ a formát.

 • a na kartě Změnit pole ve skupině Pole a sloupce kliknete na Přidat pole, Access zobrazí seznam datových typů, z nichž si můžete vybrat.

Začátek stránky

Použití jednotlivých datových typů

Datový typ pole si představte jako sadu kvalit, které platí pro všechny hodnoty obsažené v poli. Hodnoty uložené v textovém poli mohou například obsahovat jenom písmena, čísla a omezenou sadu interpunkčních znaků a textové pole může obsahovat maximálně 255 znaků.

Tip: Někdy se může zdát, že pole obsahuje data nějakého typu, ale ve skutečnosti se jedná o jiný datový typ. Může se například zdát, že pole obsahuje numerické hodnoty, ale ve skutečnosti se jedná o textové hodnoty, například čísla pokojů. Často můžete použít výraz k porovnání nebo převodu hodnot různých datových typů.

V následující tabulce najdete přehled formátů dostupných pro jednotlivé datové typy a vysvětlení účinku jednotlivých možností formátování.

Základní typy

Formát

Slouží k zobrazení

Text

Krátké, alfanumerické hodnoty, například příjmení nebo ulice. Poznámka: Od Accessu 2013 se datové typy Text nazývají Krátký text.

Číslo, Velké číslo

Numerické hodnoty, například vzdálenost. Poznámka: Pro měnu existuje samostatný datový typ.

Měna

Peněžní hodnoty

Ano/Ne

Hodnoty Ano a Ne a pole, která obsahují pouze jednu z těchto dvou hodnot

Datum a čas, rozšířené datum a čas

Datum a čas: Hodnoty data a času pro roky 100 až 9999.

Rozšířené datum a čas: Hodnoty data a času pro roky 1 až 9999.

Formátovaný text

Text nebo kombinace textu a čísel, které je možné formátovat pomocí ovládacích prvků barvy a písma

Počítané pole

Výsledky výpočtu. Výpočet musí odkazovat na jiná pole ve stejné tabulce. Pro vytvoření výpočtu se používá Tvůrce výrazů. Poznámka: Počítaná pole byla poprvé představena v Accessu 2010.

Příloha

Obrázky, soubory tabulek, dokumenty, grafy a další typy podporovaných souborů připojené k záznamům v databázi – obdoba připojení souborů k e-mailovým zprávám

Hypertextový odkaz

Text nebo kombinace textu a čísel uložené jako text a používané jako adresa hypertextového odkazu

Memo

Dlouhé bloky textu. Obvyklé použití pole Memo je například podrobný popis produktu. Poznámka: Od Accessu 2013 se datové typy Memo nazývají Dlouhý text.

Vyhledávání

Zobrazuje buď seznam hodnot, které se získávají z tabulky nebo dotazu, nebo sadu hodnot, které jste zadali při vytváření pole. Spustí se Průvodce vyhledáváním a budete moci vytvořit pole typu Vyhledávání. Datový typ pole Vyhledávání je Text nebo Číslo podle toho, co jste vybrali v průvodci.

Pole Vyhledávání mají další sadu vlastností, které se nacházejí na kartě Vyhledávání v podokně Vlastnosti pole.

Poznámka: Datové typy Příloha a Počítané pole nejsou dostupné ve formátech souboru .mdb.

Číslo

Formát

Slouží k zobrazení

Obecné

Čísla bez dalšího formátování přesně tak, jak jsou uložena

Měna

Obecné peněžní hodnoty

Euro

Obecné peněžní hodnoty uložené ve formátu EU

Pevné

Číselná data

Standardní

Numerická data s desetinným místem

Procenta

Procenta

Matematický

Výpočty

Datum a čas

Formát

Slouží k zobrazení

Datum (krátké)

Zobrazení data v krátkém formátu Závisí na vašem nastavení data a času v místní oblasti. Například 14. 3. 2001 pro USA.

Datum (střední)

Zobrazuje datum ve středním formátu. Pro Českou republiku je to například 3-dub-2009.

Datum (dlouhé)

Zobrazení data v dlouhém formátu Záleží na tom, jestli jste místní nastavení data a času. Například středa 14. března 2001 pro USA.

Čas dop./odp.

Zobrazuje čas pouze pomocí 12hodinového formátu, který se bude řídit změnami v nastavení místního data a času.

Čas (střední)

Zobrazuje čas s údajem dop./odp.

Čas 24 hod.

Zobrazuje čas pouze pomocí 24hodinového formátu, který se bude řídit změnami v nastavení místního data a času.

Ano/Ne

Datový typ

Slouží k zobrazení

Zaškrtávací políčko

Zaškrtávací políčko

Ano/Ne

Možnosti Ano a Ne

Pravda/Nepravda

Možnosti Pravda a Nepravda

Zapnuto/Vypnuto

Možnosti Zapnuto a Vypnuto

Objekt OLE    Objekty OLE, například dokumenty Wordu.

Začátek stránky

Vlastnost Velikost pole

Po vytvoření pole a nastavení jeho datového typu můžete nastavit další vlastnosti pole. Datový typ pole určuje další vlastnosti, které můžete nastavit. Nastavením vlastnosti Velikost pole můžete například řídit velikost pole Text.

Vlastnost Velikost pole je důležitá zejména u polí Číslo a Měna, protože určuje rozsah hodnot pole. Jednobitové pole Číslo například může ukládat celá čísla v rozsahu od 0 do 255.

Vlastnost Velikost pole určuje také, kolik místa na disku jednotlivé hodnoty pole Číslo vyžadují. V závislosti na velikosti pole může číslo používat přesně 1, 2, 4, 8, 12 nebo 16 bajtů.

Poznámka: Pole Text a Memo mají různé velikosti hodnot pole. U těchto datových typů Velikost pole nastavuje maximální místo, které je pro jednotlivé hodnoty dostupné.

Další informace o vlastnostech polí a o tom, jak fungují s různými datovými typy, najdete v části Referenční informace o datových typech. Přečtěte si také článek Nastavení velikosti pole.

Začátek stránky

Datové typy v relacích a spojeních

Relace tabulky je přidružení společných polí ve dvou tabulkách. Relace může být 1:1, 1:N nebo M:N.

Spojení je operace SQL, která kombinuje data ze dvou zdrojů do jednoho záznamu v dotazu Sada záznamů na základě hodnot v zadaném poli, které mají zdroje společné. Spojení může být Vnitřní spojení, Levé vnější spojení nebo Pravé vnější spojení.

Když vytváříte relaci tabulky nebo přidáváte spojení do dotazu, musí spojovaná pole mít stejné nebo kompatibilní typy. Nemůžete například vytvořit spojení mezi poli Číslo a Text, a to ani když se hodnoty v těchto polích shodují.

V relaci nebo spojení jsou pole nastavená na datový typ Automatické číslo kompatibilní s poli, která jsou nastavena na datový typ Číslo, pokud je vlastnost Velikost pole u pole Číslo nastavená na Dlouhé celé číslo.

Datový typ ani vlastnost Velikost pole u pole, které je součástí relace tabulky, není možné změnit. Můžete dočasně odstranit relaci, abyste mohli vlastnost Velikost pole změnit. Pokud ale změníte datový typ, nebudete už moci znovu vytvořit relaci, aniž byste nejprve nezměnili také datový typ souvisejícího pole. Další informace o tabulkách najdete v článku Úvod do tabulek.

Začátek stránky

Referenční informace o datových typech

Když u pole použijete datový typ, bude pole obsahovat sadu vlastností, které si můžete vybrat. Další informace získáte po kliknutí na datové typy níže.

Příloha

Účel    Používá se v poli, které umožňuje připojení souborů nebo obrázků k záznamu. Pokud máte například databázi pracovních kontaktů, můžete pomocí pole přílohy připojit fotku kontaktu nebo dokumenty, jako je životopis. U některých typů souborů Access jednotlivé přílohy při přidávání komprimuje. Datové typy Příloha jsou dostupné jenom v databázích formátu .accdb.

Typy příloh komprimované Accessem

Když připojíte některý z následujících typů souborů, Access soubor zkomprimuje.

 • Rastrové obrázky, například soubory .bmp

 • Soubory ve formátu WMF, včetně souborů .emf

 • Soubory .exif (Exchangeable File Format)

 • Ikony

 • Soubory TIFF (Tagged Image File Format)

K záznamu můžete připojit mnoho typů souborů. Některé typy souborů ale mohou představovat bezpečnostní riziko, a proto jsou zablokovány. Obvykle můžete připojit libovolný soubor vytvořený v některém z programů Microsoft Office. Můžete také připojit soubory protokolu (.log), textové soubory (.text, .txt) a komprimované .zip soubory. Seznam podporovaných formátů souborů obrázků najdete v tabulce dále v této části.

Seznam blokovaných typů souborů

Access blokuje následující typy připojených souborů.

ADE

INS

MDA

SCR

ADP

ISP

MDB

SCT

APP

ITS

MDE

SHB

ASP

JS

MDT

SHS

BAS

JSE

MDW

TMP

BAT

KSH

MDZ

URL

CER

LNK

MSC

VB

CHM

MAD

MSI

VBE

CMD

MAF

MSP

VBS

COM

MAG

MST

VSMACROS

CPL

MAM

OPS

VSS

CRT

MAQ

PCD

VST

CSH

MAR

PIF

VSW

EXE

MAS

PRF

WS

FXP

MAT

PRG

WSC

HLP

MAU

PST

WSF

HTA

MAV

REG

WSH

INF

MAW

SCF

Podporované vlastnosti pole

Vlastnost

Použití

Titulek

Text popisku, který se u tohoto pole zobrazuje ve výchozím nastavení ve formulářích, sestavách a dotazech. Pokud je tato vlastnost prázdná, použije se název pole. Je povolený libovolný textový řetězec.

Většinou platí, že aby byl titulek efektivní, musí být stručný.

Povinné

Vyžaduje, aby každý záznam měl u pole minimálně jednu přílohu.

Podporované formáty grafických souborů

Access podporuje následující formáty grafických souborů bez nutnosti instalace dodatečného softwaru na počítač.

 • BMP (Windows Bitmap)

 • RLE (Run Length Encoded Bitmap)

 • DIB (Device Independent Bitmap)

 • GIF (Graphics Interchange Format)

 • JPE, JPEG a JPG (Joint Photographic Experts Group)

 • EXIF (Exchangeable File Format)

 • PNG (Portable Network Graphics)

 • TIF a TIFF (Tagged Image File Format)

 • ICO a ICON (ikony)

 • WMF (Windows Metafile)

 • EMF (Enhanced Metafile)

Konvence pojmenovávání souborů

Názvy připojených souborů mohou obsahovat libovolné znaky Unicode podporované systémem souborů NTFS, který se používá v systému Microsoft Windows NT. Kromě toho musí názvy souborů splňovat následující podmínky:

 • Názvy nesmí překročit 255 znaků včetně přípony názvu souboru.

 • Názvy nemohou obsahovat následující znaky: otazníky (?), uvozovky ("), lomítka nebo zpětná lomítka (/ \), pravé nebo levé ostré závorky (< >), hvězdičky (*), svislé čáry (|), dvojtečky (:) ani značky odstavce (¶).

Začátek stránky

Automatické číslo

Účel    Pole Automatické číslo poskytuje jedinečnou hodnotu, která nemá jiný účel než zajistit jedinečnost každého záznamu. Nejběžnější použití pole Automatické číslo je jako primární klíč, zejména, pokud není dostupný žádný vhodný přirozených klíč (klíč, který je založen na datovém poli).

Hodnota pole Automatické číslo vyžaduje 4 nebo 16 bajtů v závislosti na hodnotě jeho vlastnosti Velikost pole.

Předpokládejme, že máte tabulku, která ukládá informace o kontaktech. Názvy kontaktů můžete použít jako primární klíč pro danou tabulku, ale jak ošetříte dva kontakty s úplně stejným názvem? Názvy nejsou vhodné přirozené klíče, protože často nejsou jedinečné. Pokud použijete pole Automatické číslo, je u každého záznamu garantován jedinečný identifikátor.

Poznámka: Pole Automatické číslo byste neměli používat k uchovávání počtu záznamů v tabulce. Hodnoty Automatické číslo se znovu nepoužívají, takže odstraněné záznamy by mohly způsobit mezery v počtu. Navíc přesný počet záznamů snadno získáte pomocí řádku Součty v datovém listu.

Podporované vlastnosti pole

Vlastnost

Použití

Velikost pole

Určuje množství místa, které je jednotlivým hodnotám přiděleno. U polí Automatické číslo jsou povoleny pouze dvě hodnoty:

 • Velikost pole Dlouhé celé číslo slouží pro pole Automatické číslo, která se nepoužívají jako replikační identifikátory. Tato hodnota je výchozí. Tuto hodnotu byste neměli měnit, pokud nevytváříte pole replikačního identifikátoru.

  Poznámka: Replikace se nepodporují v databázích, které používají nový formát souboru, jako je .accdb.

  Toto nastavení zajistí kompatibilitu polí Automatické číslo s ostatními poli Dlouhé celé číslo při použití v relacích a spojeních. Každá hodnota pole zabírá v úložišti 4 bajty.

 • Velikost pole Replikační identifikátor slouží pro pole Automatické číslo, která se používají jako replikační identifikátory v replice databáze. Tuto hodnotu nepoužívejte, pokud nepracujete na designu replikované databáze nebo ji neimplementujete.

  Každá hodnota pole zabírá v úložišti 16 bajtů.

Nové hodnoty

Určuje, jestli se pole Automatické číslo zvyšuje s každou novou hodnotou nebo jestli pole používá náhodná čísla. Vyberte jednu z těchto možností:

 • Přírůstek   Začíná s hodnotou 1 a pro každý nový záznam se zvýší o 1.

 • Náhodné   Začíná s náhodnou hodnotou a každému novému záznamu přiřadí náhodnou hodnotu. Hodnoty mají velikost pole Dlouhé celé číslo a jsou v rozsahu -2 147 483 648 až 2 147 483 647.

Formát

Pokud pole Automatické číslo používáte jako primární klíč nebo replikační identifikátor, neměli byste tuto vlastnost nastavovat. V opačném případě zvolte formát čísla, který vyhovuje konkrétním potřebám.

Titulek

Text popisku, který se u tohoto pole zobrazuje ve výchozím nastavení ve formulářích, sestavách a dotazech. Pokud je tato vlastnost prázdná, použije se název pole. Je povolený libovolný textový řetězec.

Většinou platí, že aby byl titulek efektivní, musí být stručný.

Indexované

Určuje, jestli pole má Index. Je možné nastavit tři hodnoty:

 • Ano (bez duplicity)   Vytvoří jedinečný index pole.

 • Ano (duplicita povolena)   Vytvoří index pole, který není jedinečný.

 • Ne   Odebere všechny indexy u pole.

Poznámka: Tuto vlastnost neměňte u pole, které slouží jako primární klíč. Bez jedinečného indexu je možné zadat duplicitní hodnoty, což může přerušit všechny relace, jejichž součástí klíč je.

Přestože můžete vytvořit index u jednoho souboru tak, že nastavíte vlastnost pole Indexované, některé typy indexů není možné tímto způsobem vytvořit. Nastavením této vlastnosti například nemůžete vytvořit index s více poli.

Inteligentní značky

Připojí k poli inteligentní značku. Inteligentní značky jsou v Accessu od verze 2013 zastaralé.

Zarovnání textu

Určuje výchozí zarovnání textu v rámci ovládacího prvku.

Začátek stránky

Počítané

Účel    Používá se pro ukládání výsledků výpočtu.

Výpočet musí odkazovat na jiná pole ve stejné tabulce. Pro vytvoření výpočtu se používá Tvůrce výrazů. Poznámka: Datové typy Počítané pole byly poprvé představeny v Accessu 2010. Datové typy Počítané pole jsou dostupné jenom v databázích formátu .accdb.

Podporované vlastnosti pole

Vlastnost

Použití

Výraz

Výsledek tohoto výpočtu se uloží v počítaném sloupci. Pokud je tento sloupec uložený, potom se v tomto výrazu použijí pouze uložené sloupce.

Typ výsledku

Výsledek výpočtu bude zobrazovat jako tento datový typ.

Formát

Určuje, jak bude pole vypadat v zobrazených nebo vytištěných datových listech a ve formulářích nebo sestavách svázaných s daným polem. Můžete použít libovolný platný formát čísla. Ve většině případů byste měli hodnotu Formát nastavit tak, aby odpovídala typu výsledku.

Počet desetinných míst

Určuje počet desetinných míst, která se mají použít při zobrazení čísel.

Titulek

Text popisku, který se u tohoto pole zobrazuje ve výchozím nastavení ve formulářích, sestavách a dotazech. Pokud je tato vlastnost prázdná, použije se název pole. Je povolený libovolný textový řetězec.

Většinou platí, že aby byl titulek efektivní, musí být stručný.

Zarovnání textu

Určuje výchozí zarovnání textu v rámci ovládacího prvku.

Začátek stránky

Měna

Účel    Používá se pro ukládání peněžních dat.

Data v poli Měna se při výpočtech nezaokrouhlují. Pole Měna pracuje s přesností na 15 míst vlevo od desetinné čárky a s přesností na 4 místa vpravo. Každá hodnota pole Měna zabírá v úložišti 8 bajty.

Podporované vlastnosti pole

Vlastnost

Použití

Formát

Určuje, jak bude pole vypadat v zobrazených nebo vytištěných datových listech a ve formulářích nebo sestavách svázaných s daným polem. Můžete použít libovolný platný formát čísla. Ve většině případů byste měli hodnotu Formát nastavit na Měna.

Počet desetinných míst

Určuje počet desetinných míst, která se mají použít při zobrazení čísel.

Vstupní maska

Zobrazuje znaky úprav, které slouží jako vodítko pro zadávání dat. Vstupní maska může například na začátku každého pole zobrazit znak dolaru ($).

Titulek

Text popisku, který se u tohoto pole zobrazuje ve výchozím nastavení ve formulářích, sestavách a dotazech. Pokud je tato vlastnost prázdná, použije se název pole. Je povolený libovolný textový řetězec.

Většinou platí, že aby byl titulek efektivní, musí být stručný.

Výchozí hodnota

Při přidání nového záznamu automaticky tomuto poli přiřadí zadanou hodnotu.

Ověřovací pravidlo

Zadává výraz, který musí být při přidání nebo změně hodnoty pravdivý. Tuto vlastnost použijte společně s vlastností Ověřovací text.

Ověřovací text

Zadejte zprávu, která se zobrazí, pokud zadaná hodnota poruší platnost výrazu ve vlastnosti Ověřovací pravidlo.

Povinné

Vyžaduje, aby byla v poli zadána data.

Indexované

Určuje, jestli pole má Index. Je možné nastavit tři hodnoty:

 • Ano (bez duplicity)   Vytvoří jedinečný index pole.

 • Ano (duplicita povolena)   Vytvoří index pole, který není jedinečný.

 • Ne   Odebere všechny indexy u pole.

Poznámka: Tuto vlastnost neměňte u pole, které slouží jako primární klíč.

Přestože můžete vytvořit index u jednoho souboru tak, že nastavíte vlastnost pole Indexované, některé typy indexů není možné tímto způsobem vytvořit. Nastavením této vlastnosti například nemůžete vytvořit index s více poli.

Inteligentní značky

Připojí k poli inteligentní značku. Inteligentní značky jsou v Accessu od verze 2013 zastaralé.

Zarovnání textu

Určuje výchozí zarovnání textu v rámci ovládacího prvku.

Začátek stránky

Rozšířené datum a čas a datum a čas

Účel    Slouží k ukládání dat založených na datech a časech.

Podporované vlastnosti pole

Vlastnost

Použití

Titulek

Text popisku, který se u tohoto pole zobrazuje ve výchozím nastavení ve formulářích, sestavách a dotazech. Pokud je tato vlastnost prázdná, použije se název pole. Je povolený libovolný textový řetězec.

Většinou platí, že aby byl titulek efektivní, musí být stručný.

Výchozí hodnota

Při přidání nového záznamu automaticky tomuto poli přiřadí zadanou hodnotu.

Formát

Určuje, jak bude pole vypadat v zobrazených nebo vytištěných datových listech a ve formulářích nebo sestavách svázaných s daným polem. Můžete použít předdefinovaný formát nebo si vytvořit vlastní.

Seznam předdefinovaných formátů

 • Datum (obecné)   Ve výchozím nastavení se v případě, že hodnota je jenom datum, nezobrazí se žádný čas. Pokud je hodnota jenom čas, nezobrazí se žádné datum. Toto nastavení je kombinací nastavení Krátké datum a Dlouhý čas.

  Příklady    

  • 3/4/07

  • 05:34:00 odp.

  • 3/4/07 05:34:00 odp.

 • Datum (dlouhé)   Stejné jako nastavení Datum (dlouhé) v místním nastavení systému Windows Příklad: Sobota 3. dubna 2007

 • Datum (střední)   Zobrazuje datum jako dd-mmm-rrrr. Příklad: 3-dub-2007

 • Datum (krátké) Stejné jako nastavení Datum (krátké) v místním nastavení Windows. Příklad: 3/4/07

  Upozornění: Nastavení Krátké datum předpokládá, že kalendářní data mezi 1. 1. 1. a 31. 29. 29. 2019 jsou data dvacátého prvního století (to znamená, že roky se předpokládají jako 2000 až 2029). Předpokládá se, že data mezi 30. 1. 1. 12. 2019 jsou dvacátá data století (to znamená, že roky se předpokládaly v letech 1930 až 1999).

 • Čas (dlouhý)   Stejné jako nastavení na kartě Čas v místním nastavení Windows. Příklad: 5:34:23 odp.

 • Čas (střední)   Zobrazuje čas jako hodiny a minuty oddělené znakem oddělovače času a indikátorem odp./odp. Příklad: 5:34 odp.

 • Čas (krátký)   Zobrazuje čas jako hodiny a minuty oddělené oddělovačem času a ve 24hodinovém formátu. Příklad: 17:34

Seznamy prvků povolených ve vlastních formátech

Zadáním libovolné kombinace následujících prvků data můžete vytvořit vlastní formát. Pokud například chcete zobrazit týden v roce a den v týdnu, zadejte ww/w.

Důležité informace: Budou ignorovány vlastní formáty, které jsou nekonzistentní s nastavením data a času v místním nastavení systému Windows. Další informace o místním nastavení systému Windows naleznete v nápovědě systému Windows.

Oddělovací prvky

Poznámka: Oddělovače se nastavují v místním nastavení systému Windows.

:   Oddělovač času Například hh:mm

/   Oddělovač data Například mmm/yyyy

Libovolný krátký řetězec znaků v uvozovkách ("") Vlastní oddělovač. Uvozovky se nezobrazují. Příklad: při zadání "," se zobrazí čárka.

Prvky formátu data

d   Den v měsíci vyjádřený jednou nebo dvěma číslicemi, podle potřeby (1 až 31)

dd   Den v měsíci vyjádřený dvěma číslicemi, podle potřeby (01 až 31)

ddd   První dvě písmena názvu dne (po až ne)

dddd   Úplný název dne (pondělí až neděle)

w   Den v týdnu (1 až 7)

ww   Týden v roce (1 až 53)

m   Měsíc v roce vyjádřený jednou nebo dvěma číslicemi, podle potřeby (1 až 12)

mm   Měsíc v roce vyjádřený dvěma číslicemi (01 až 12)

mmm   První tři písmena názvu měsíce (led až pro)

mmmm   Úplný název měsíce (leden až prosinec)

q   Čtvrtletí (1 až 4)

y   Číslo dne v roce (1 až 366)

yy   Poslední dvě číslice roku (01 až 99)

yyyy Zobrazí všechny číslice v roce pro období 0001–9999 v závislosti na podporovaném datovém typu datum a čas.

Prvky formátu času

h   Hodiny vyjádřené pomocí jedné nebo dvou číslic, podle potřeby (0 až 23)

hh   Hodiny vyjádřené pomocí dvou číslic (00 až 23)

n   Minuty vyjádřené pomocí jedné nebo dvou číslic, podle potřeby (0 až 59)

nn   Minuty vyjádřené pomocí dvou číslic (00 až 59)

s   Sekundy vyjádřené pomocí jedné nebo dvou číslic, podle potřeby (0 až 59)

ss   Sekundy vyjádřené pomocí dvou číslic (00 až 59)

Prvky formátu hodin

DOP./ODP.   Dvanáctihodinové hodiny s velkými písmeny "DOP" nebo "ODP". Například 21:34.

am/pm   Dvanáctihodinové hodiny s malými písmeny "am" nebo "pm" podle potřeby. Například 21:34.

A/P   Dvanáctihodinové hodiny s velkými písmeny "A" nebo "P" podle potřeby. Například 9:34P.

a/p   Dvanáctihodinové hodiny s malými písmeny "a" nebo "p" podle potřeby. Například 9:34p.

AMPM   Dvanáctihodinové zobrazení času s příslušným označením dopoledne/odpoledne podle místního nastavení systému Windows.

Předdefinované formáty

c   Stejné jako předdefinovaný formát Datum (obecné).

ddddd   Stejné jako předdefinovaný formát Datum (krátké).

dddddd   Stejné jako předdefinovaný formát Datum (dlouhé).

ttttt   Stejné jako předdefinovaný formát Čas (dlouhý).

Desetinná místa (pouze rozšířené datum a čas)

Zadejte desetinnou přesnost, která určuje počet číslic napravo od desetinné čárky (1-7).

Není k dispozici žádný vlastní formát.

Režim editoru IME

Řídí převod znaků ve východoasijských verzích Windows.

Větný režim editoru IME

Řídí převod vět ve východoasijských verzích Windows.

Indexované

Určuje, jestli pole má Index. Je možné nastavit tři hodnoty:

 • Ano (bez duplicity)   Vytvoří jedinečný index pole.

 • Ano (duplicita povolena)   Vytvoří index pole, který není jedinečný.

 • Ne   Odebere všechny indexy u pole.

Poznámka: Tuto vlastnost neměňte u pole, které slouží jako primární klíč.

Přestože můžete vytvořit index u jednoho souboru tak, že nastavíte vlastnost pole Indexované, některé typy indexů není možné tímto způsobem vytvořit. Nastavením této vlastnosti například nemůžete vytvořit index s více poli.

Vstupní maska

Zobrazuje znaky úprav, které slouží jako vodítko pro zadávání dat. Vstupní maska může například na začátku každého pole zobrazit znak dolaru ($).

Povinné

Vyžaduje, aby byla v poli zadána data.

Zobrazit výběr data

Určuje, jestli se má zobrazit ovládací prvek Výběr data.

Poznámka: Pokud použijete vstupní masku u pole Datum a čas, nebude u tohoto pole ovládací prvek Výběr data dostupný bez ohledu na to, jak tuto vlastnost nastavíte.

Inteligentní značky

Připojí k poli inteligentní značku. Inteligentní značky jsou v Accessu od verze 2013 zastaralé.

Zarovnání textu

Určuje výchozí zarovnání textu v rámci ovládacího prvku.

Ověřovací pravidlo

Zadává výraz, který musí být při přidání nebo změně hodnoty pravdivý. Tuto vlastnost použijte společně s vlastností Ověřovací text.

Ověřovací text

Zadejte zprávu, která se zobrazí, pokud zadaná hodnota poruší platnost výrazu ve vlastnosti Ověřovací pravidlo.

Začátek stránky

Memo

Účel    Slouží k ukládání bloku textu, který je delší než 255 znaků a je formátovaný. Poznámka: Od Accessu 2013 se datový typ Memo nazývá Dlouhý text.

Podporované vlastnosti pole

Vlastnost

Použití

Povolit nulovou délku

Povoluje zadání (nastavením na Ano) řetězce s nulovou délkou ("") v poli typu Hypertextový odkaz, Text nebo Memo.

Pouze přidat

Určuje, jestli se mají sledovat změny hodnot pole. Existují dvě možnosti nastavení:

 • Ano   Sleduje změny. Pokud chcete zobrazit historii hodnot polí, klikněte na pole pravým tlačítkem myši a potom klikněte na Zobrazit historii sloupců.

 • Ne   Nesleduje změny.

  Upozornění: Když tuto vlastnost nastavíte na Ne, odstraní se celá stávající historie hodnot pole.

Titulek

Text popisku, který se u tohoto pole zobrazuje ve výchozím nastavení ve formulářích, sestavách a dotazech. Pokud je tato vlastnost prázdná, použije se název pole. Je povolený libovolný textový řetězec.

Tip: Většinou platí, že aby byl titulek efektivní, musí být stručný.

Výchozí hodnota

Při přidání nového záznamu automaticky tomuto poli přiřadí zadanou hodnotu.

Formát

Určuje, jak bude pole vypadat v zobrazených nebo vytištěných datových listech a ve formulářích nebo sestavách svázaných s daným polem. Pro pole Memo můžete definovat vlastní formát.

Režim editoru IME

Řídí převod znaků ve východoasijských verzích Windows.

Větný režim editoru IME

Řídí převod vět ve východoasijských verzích Windows.

Indexované

Určuje, jestli pole má Index. Je možné nastavit tři hodnoty:

 • Ano (bez duplicity)   Vytvoří jedinečný index pole.

 • Ano (duplicita povolena)   Vytvoří index pole, který není jedinečný.

 • Ne   Odebere všechny indexy u pole.

Poznámka: Tuto vlastnost neměňte u pole, které slouží jako primární klíč.

Přestože můžete vytvořit index u jednoho souboru tak, že nastavíte vlastnost pole Indexované, některé typy indexů není možné tímto způsobem vytvořit. Nastavením této vlastnosti například nemůžete vytvořit index s více poli.

Povinné

Vyžaduje, aby byla v poli zadána data.

Inteligentní značky

Připojí k poli inteligentní značku. Inteligentní značky jsou v Accessu od verze 2013 zastaralé.

Zarovnání textu

Určuje výchozí zarovnání textu v rámci ovládacího prvku.

Komprese kódu Unicode

Komprimuje text uložený v tomto poli při uložení méně než 4 096 znaků.

Ověřovací pravidlo

Zadává výraz, který musí být při přidání nebo změně hodnoty pravdivý. Tuto vlastnost použijte společně s vlastností Ověřovací text.

Ověřovací text

Zadejte zprávu, která se zobrazí, pokud zadaná hodnota poruší platnost výrazu ve vlastnosti Ověřovací pravidlo.

Začátek stránky

Číslo

Účel    Slouží k ukládání numerické hodnoty, která není peněžní hodnotou. Pokud by mohla nastat situace, že hodnoty v poli budou sloužit k výpočtu, použijte datový typ Číslo.

Podporované vlastnosti pole

Vlastnost

Použití

Titulek

Text popisku, který se u tohoto pole zobrazuje ve výchozím nastavení ve formulářích, sestavách a dotazech. Pokud je tato vlastnost prázdná, použije se název pole. Je povolený libovolný textový řetězec.

Většinou platí, že aby byl titulek efektivní, musí být stručný.

Počet desetinných míst

Určuje počet desetinných míst, která se mají použít při zobrazení čísel.

Výchozí hodnota

Při přidání nového záznamu automaticky tomuto poli přiřadí zadanou hodnotu.

Velikost pole

Vyberte jednu z těchto možností:

 • Byte – Používá se pro celá čísla v rozsahu od 0 do 255. Storage požadavek je 1 byte.

 • Celé číslo : Používá se pro celá čísla v rozsahu od -32 768 do 32 767. Storage je 2 bajty.

 • Dlouhé celé číslo : Používá se pro celá čísla v rozsahu od -2 147 483 648 do 2 147 483 647. V úložišti zabírá 4 bajty

  Tip:  Dlouhé číslo použijte, když vytváříte cizí klíč pro vytvoření relace s polem primárního klíče Automatické číslo jiné tabulky.

 • Jednoduchá přesnost   Slouží pro numerické hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou v rozsahu -3,4 x 1 038 do 3,4 x 1 038 a až se sedmi významnými číslicemi. V úložišti zabírá 4 bajty

 • Dvojitá přesnost   Slouží pro numerické hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou v rozsahu -1,797 x 10 308 až 1,797 x 10 308 a až s patnácti významnými číslicemi. V úložišti zabírá 8 bajtů.

 • Replikační identifikátor   Slouží pro ukládání globálně jedinečného identifikátoru, který se vyžaduje pro replikaci. V úložišti zabírá 16 bajtů. Poznámka: U formátu souboru .accdb se replikace nepodporuje.

 • Desetinné číslo   Slouží pro numerické hodnoty v rozsahu -9,999... x 1 027 až 9,999... x 1 027. V úložišti zabírá 12 bajtů.

Tip: Pokud chcete dosáhnout nejlepších výsledků, zadávejte vždycky nejmenší dostatečnou velikost pole.

Formát

Určuje, jak bude pole vypadat v zobrazených nebo vytištěných datových listech a ve formulářích nebo sestavách svázaných s daným polem. Můžete použít libovolný platný formát čísla.

Indexované

Určuje, jestli pole má Index. Je možné nastavit tři hodnoty:

 • Ano (bez duplicity)   Vytvoří jedinečný index pole.

 • Ano (duplicita povolena)   Vytvoří index pole, který není jedinečný.

 • Ne   Odebere všechny indexy u pole.

Poznámka: Tuto vlastnost neměňte u pole, které slouží jako primární klíč.

Přestože můžete vytvořit index u jednoho souboru tak, že nastavíte vlastnost pole Indexované, některé typy indexů není možné tímto způsobem vytvořit. Nastavením této vlastnosti například nemůžete vytvořit index s více poli.

Vstupní maska

Zobrazuje znaky úprav, které slouží jako vodítko pro zadávání dat. Vstupní maska může například na začátku každého pole zobrazit znak dolaru ($).

Povinné

Vyžaduje, aby byla v poli zadána data.

Inteligentní značky

Připojí k poli inteligentní značku. Inteligentní značky jsou v Accessu od verze 2013 zastaralé.

Zarovnání textu

Určuje výchozí zarovnání textu v rámci ovládacího prvku.

Ověřovací pravidlo

Zadává výraz, který musí být při přidání nebo změně hodnoty pravdivý. Tuto vlastnost použijte společně s vlastností Ověřovací text.

Ověřovací text

Zadejte zprávu, která se zobrazí, pokud zadaná hodnota poruší platnost výrazu ve vlastnosti Ověřovací pravidlo.

Začátek stránky

Velké číslo

Účel    Slouží k ukládání velké numerické hodnoty, která není peněžní hodnotou. Pokud by mohla nastat situace, že hodnoty v poli budou sloužit k výpočtu, použijte datový typ Velké číslo.

Podporované vlastnosti pole

Vlastnost

Použití

Titulek

Text popisku, který se u tohoto pole zobrazuje ve výchozím nastavení ve formulářích, sestavách a dotazech. Pokud je tato vlastnost prázdná, použije se název pole. Je povolený libovolný textový řetězec.

Většinou platí, že aby byl titulek efektivní, musí být stručný.

Počet desetinných míst

Určuje počet desetinných míst, která se mají použít při zobrazení čísel.

Výchozí hodnota

Při přidání nového záznamu automaticky tomuto poli přiřadí zadanou hodnotu.

Formát

Určuje, jak bude pole vypadat v zobrazených nebo vytištěných datových listech a ve formulářích nebo sestavách svázaných s daným polem. Můžete použít libovolný platný formát čísla.

Indexované

Určuje, jestli pole má Index. Je možné nastavit tři hodnoty:

 • Ano (bez duplicity)   Vytvoří jedinečný index pole.

 • Ano (duplicita povolena)   Vytvoří index pole, který není jedinečný.

 • Ne   Odebere všechny indexy u pole.

Poznámka: Tuto vlastnost neměňte u pole, které slouží jako primární klíč.

Přestože můžete vytvořit index u jednoho souboru tak, že nastavíte vlastnost pole Indexované, některé typy indexů není možné tímto způsobem vytvořit. Nastavením této vlastnosti například nemůžete vytvořit index s více poli.

Vstupní maska

Zobrazuje znaky úprav, které slouží jako vodítko pro zadávání dat. Vstupní maska může například na začátku každého pole zobrazit znak dolaru ($).

Povinné

Vyžaduje, aby byla v poli zadána data.

Inteligentní značky

Připojí k poli inteligentní značku. Inteligentní značky jsou v Accessu od verze 2013 zastaralé.

Zarovnání textu

Určuje výchozí zarovnání textu v rámci ovládacího prvku.

Ověřovací pravidlo

Zadává výraz, který musí být při přidání nebo změně hodnoty pravdivý. Tuto vlastnost použijte společně s vlastností Ověřovací text.

Ověřovací text

Zadejte zprávu, která se zobrazí, pokud zadaná hodnota poruší platnost výrazu ve vlastnosti Ověřovací pravidlo.

Začátek stránky

Objekt OLE

Účel    Slouží k připojení objektu OLE, například tabulky Microsoft Office Excel, k záznamu. Pokud chcete používat funkce OLE, musíte použít datový typ Objekt OLE.

Ve většině případů byste místo pole Objekt OLE měli používat pole typu Příloha. Pole typu Objekt OLE podporují méně typů souborů než pole Příloha. Pole typu Objekt OLE navíc neumožňují připojit více souborů k jednomu záznamu.

Podporované vlastnosti pole

Vlastnost

Použití

Titulek

Text popisku, který se u tohoto pole zobrazuje ve výchozím nastavení ve formulářích, sestavách a dotazech. Pokud je tato vlastnost prázdná, použije se název pole. Je povolený libovolný textový řetězec.

Většinou platí, že aby byl titulek efektivní, musí být stručný.

Povinné

Vyžaduje, aby byla v poli zadána data.

Zarovnání textu

Určuje výchozí zarovnání textu v rámci ovládacího prvku.

Začátek stránky

Text

Účel    Slouží k ukládání textu o délce až 255 znaků. Poznámka: Od Accessu 2013 se datový typ Text nazývá Krátký text.

Podporované vlastnosti pole

Vlastnost

Použití

Povolit nulovou délku

Povoluje zadání (nastavením na Ano) řetězce s nulovou délkou ("") v poli typu Hypertextový odkaz, Text nebo Memo.

Titulek

Text popisku, který se u tohoto pole zobrazuje ve výchozím nastavení ve formulářích, sestavách a dotazech. Pokud je tato vlastnost prázdná, použije se název pole. Je povolený libovolný textový řetězec.

Většinou platí, že aby byl titulek efektivní, musí být stručný.

Výchozí hodnota

Při přidání nového záznamu automaticky tomuto poli přiřadí zadanou hodnotu.

Velikost pole

Zadejte hodnotu od 1 do 255. Do pole Text je možné zadat 1 až 255 znaků. Pro větší textová pole použijte datový typ Memo.

Tip: Pokud chcete dosáhnout nejlepších výsledků, zadávejte vždycky nejmenší dostatečnou velikost pole.

Pokud se například chystáte ukládat poštovní směrovací čísla, která mají známou délku, měli byste délku zadat jako Velikost pole.

Formát

Určuje, jak bude pole vypadat v zobrazených nebo vytištěných datových listech a ve formulářích nebo sestavách svázaných s daným polem. Pro pole Text můžete definovat vlastní formát.

Režim editoru IME

Řídí převod znaků ve východoasijských verzích Windows.

Větný režim editoru IME

Řídí převod vět ve východoasijských verzích Windows.

Indexované

Určuje, jestli pole má Index. Je možné nastavit tři hodnoty:

 • Ano (bez duplicity)   Vytvoří jedinečný index pole.

 • Ano (duplicita povolena)   Vytvoří index pole, který není jedinečný.

 • Ne   Odebere všechny indexy u pole.

Poznámka: Tuto vlastnost neměňte u pole, které slouží jako primární klíč.

Přestože můžete vytvořit index u jednoho souboru tak, že nastavíte vlastnost pole Indexované, některé typy indexů není možné tímto způsobem vytvořit. Nastavením této vlastnosti například nemůžete vytvořit index s více poli.

Povinné

Vyžaduje, aby byla v poli zadána data.

Inteligentní značky

Připojí k poli inteligentní značku. Inteligentní značky jsou v Accessu od verze 2013 zastaralé.

Zarovnání textu

Určuje výchozí zarovnání textu v rámci ovládacího prvku.

Komprese kódu Unicode

Komprimuje text uložený v tomto poli při uložení méně než 4 096 znaků.

Ověřovací pravidlo

Zadává výraz, který musí být při přidání nebo změně hodnoty pravdivý. Tuto vlastnost použijte společně s vlastností Ověřovací text.

Ověřovací text

Zadejte zprávu, která se zobrazí, pokud zadaná hodnota poruší platnost výrazu ve vlastnosti Ověřovací pravidlo.

Začátek stránky

Ano/Ne

Účel    Slouží k ukládání logických hodnot.

Podporované vlastnosti pole

Vlastnost

Použití

Titulek

Text popisku, který se u tohoto pole zobrazuje ve výchozím nastavení ve formulářích, sestavách a dotazech. Pokud je tato vlastnost prázdná, použije se název pole. Je povolený libovolný textový řetězec.

Většinou platí, že aby byl titulek efektivní, musí být stručný.

Výchozí hodnota

Při přidání nového záznamu automaticky tomuto poli přiřadí zadanou hodnotu.

Formát

Určuje, jak bude pole vypadat v zobrazených nebo vytištěných datových listech a ve formulářích nebo sestavách svázaných s daným polem. Vyberte jednu z těchto možností:

 • Pravda/Nepravda   Zobrazuje hodnotu jako Pravda, nebo Nepravda.

 • Ano/Ne   Zobrazuje hodnotu jako Ano, nebo Ne.

 • Zapnuto/Vypnuto   Zobrazuje hodnotu jako Zapnuto, nebo Vypnuto.

Indexované

Určuje, jestli pole má Index. Je možné nastavit tři hodnoty:

 • Ano (bez duplicity)   Vytvoří jedinečný index pole.

 • Ano (duplicita povolena)   Vytvoří index pole, který není jedinečný.

 • Ne   Odebere všechny indexy u pole.

Poznámka: Tuto vlastnost neměňte u pole, které slouží jako primární klíč.

Přestože můžete vytvořit index u jednoho souboru tak, že nastavíte vlastnost pole Indexované, některé typy indexů není možné tímto způsobem vytvořit. Nastavením této vlastnosti například nemůžete vytvořit index s více poli.

Zarovnání textu

Určuje výchozí zarovnání textu v rámci ovládacího prvku.

Ověřovací pravidlo

Zadává výraz, který musí být při přidání nebo změně hodnoty pravdivý. Tuto vlastnost použijte společně s vlastností Ověřovací text.

Ověřovací text

Zadejte zprávu, která se zobrazí, pokud zadaná hodnota poruší platnost výrazu ve vlastnosti Ověřovací pravidlo.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×